ЕКСПЕРТУ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Якість вищої освіти – це наскрізний пріоритет та ціль реалізації Стратегії розвитку Університету 2017 – 2025 рр. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в ДонНУ імені Василя Стуса стала одним із кращих кейсів в Україні.

Задля ефективного впровадження заходів забезпечення внутрішньої системи якості вищої освіти та сприяння поширенню цінностей європейського освітнього простору наказом ректора Університету від 09.10.2019 року №371/05 створено Раду з якості вищої освіти.

Науково-педагогічні працівники Університету прагнуть до підвищення рівня якості Освітніх програм, свідченням чого є визнання затребуваності співробітників Університету як експертів з якості вищої освіти. Представники університетської спільноти активно долучилися до формування національної мережі експертів з акредитації освітніх програм, стали експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та увійшли до складу Галузевих експертних рад.

Для оптимізації підготовки чи проходження акредитації Освітніх програм, за якими Університет провадить освітню діяльність, пропонуємо філософію культури якості Університету і посилання на чинні локальні нормативні документи Університету відповідно до Критеріїв оцінювання якості освітніх програм, запропонованих Національним агентством:

КРИТЕРІЙ 1 – ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОП

Формування цілей та проєктування фокусу освітніх програм Університету обумовлені Стандартами вищої освіти, НРК, принципами ЄПВО, Стратегією розвитку Університету, показниками ефективності керівництва ЗВО, керівників структурних підрозділів і викладачів, функціональними стратегіями (маркетинговою, ресурсного забезпечення(кадровою), організаційно-управлінського забезпечення, інтернаціоналізації, фінансової, корпоративної лояльності), результатами системного моніторингу та громадського обговорення. Цей процес є безперервним та інтерактивним, бо до нього залучені усі учасники освітнього процесу та зовнішні стейкголдери. Згідно з принципом автономії ЗВО, Університетом розроблені локальні нормативні акти, що не суперечать національному законодавству та окреслюють здобутки і напрями вдосконалення культури якості. Серед них:

1. Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

3. Система заходів внутрішнього забезпечення якості

4. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса

Кожна освітня програма Університету має унікальні риси, проте всі вони розроблені та впроваджуються у кореляції зі Стратегією розвитку Університету, перспективними планами розвитку факультетів і кафедр. Місія Університету відбивається у баченні призначення освітньої програми та місця її випускників у суспільстві та на ринку праці.

 1. Стратегія та місія Університету
 2. Положення про Освітню програму у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 

Залучення стейкголдерів до формування цілей та програмних результатів навчання – є обов’язковою процедурою, що здійснюється випусковими кафедрами та спеціальними підрозділами Університету (навчально-методичний відділ та навчально-практичний центр кар’єри та професійного зростання ). В Університеті напрацьована практика залучення внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів до моніторингу та громадського обговорення Освітніх програм у наступних форматах:

– проведення спільних засідань кафедр з іншими ЗВО;

– організація і проведення міжнародних і загальноукраїнських круглих столів;

– проведення тематичних онлайн-зустрічей;

– проведення систематичних опитувань студентів, аспірантів, випускників, роботодавців, партнерів на підставі Положення про організацію опитувань внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів;

– проведення панельних дискусій в рамках науково-практичних конференцій

 

 Витяги з протоколів засідань кафедр щодо моніторингу Освітніх програм розміщено на Корпоративному сайті Університету

Результати Громадського обговорення Освітніх програм-2020 

Результати Громадського обговорення Освітніх програм-2021

Результати Громадського обговорення Освітніх програм-2022

Визначається на підставі аналізу Освітніх програм відповідних спеціальностей:

 1. Освітні програми 2017 року набору
 2. Освітні програми 2018 року набору
 3. Освітні програми 2019 року набору
 4. Освітні програми 2020 року набору
 5. Освітні програми 2021 року набору
 6. Освітні програми 2022 року набору

Кожна ОП проходить щорічний моніторинг та змінюється відповідно до: 

 1. світових, європейських та вітчизняних тенденцій розвитку спеціальності та галузі, що підтверджується спільними науковими дослідженнями , реалізацією спільних партнерських угод та спільних ОП та втіленням функціональної стратегії інтернаціоналізації;
 2. тенденцій розвитку ринку праці та регіонального контексту, що реалізується завдяки функціональній стратегії маркетингу;
 3. досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних програм підготовки здобувачів освіти, що підтверджується наявним досвідом гарантів та членів проєктних груп отриманим під час програм підвищення кваліфікації, наукових стажувань та міжнародної академічної мобільності 

Чинні освітні програми Університету спрямовані на виконання Стандартів, НРК та містять такі результати навчання і компетентності, що роблять наші програми унікальними, а їх випускників – конкурентоспроможними на ринку праці регіону, України, світу. Здобувачі вищої освіти Університету, це – вихідці зі всіх областей України. Понад 80% випускників працевлаштовані на посадах, що вимагають вищої освіти. 10% здобувачів вищої освіти працевлаштовуються на підприємства, де проходять практику, ще під час навчання з ініціативи роботодавців. Географія працевлаштування випускників дуже широка. Спостерігається тенденція, що вказує на кореляцію рівня освіти та географії роботодавців. Так, здобувачі та випускники СО «Бакалавр» переважно працюють в регіоні (72%), здобувачі СО «Магістр» продовжують свою професійну кар’єру в містах-мільйонниках та за кордоном (Польща, Австрія, Угорщина, Ізраїль, Чехія, Великобританія, США). Аспіранти і докторанти Університету, в своїй більшості, є науковцями-практиками. Отримуючи наукові ступені та вчені звання, маючи можливість бути залученим до міжнародної та національної мережі науковців із своїми експериментальними базами в Болгарії, Франції, Бельгії, Польщі, Чехії, Литві, Естонії, Австрії, Німеччині, вони посилюють ЗВО та академічні інститути, владні структури та громадський сектор, провідні промислові підприємства та бізнес-корпорації.

Визначити відповідність ОП стандартам вищої освіти можливо на підставі аналізу ОП за спеціальностями, що мають затверджені стандарти ВО і відповідно до НРК, за умови їх відсутності: 

 1. Освітні програми 2017 року набору
 2. Освітні програми 2018 року набору
 3. Освітні програми 2019 року набору
 4. Освітні програми 2020 року набору
 5. Освітні програми 2021 року набору
 6. Освітні програми 2022 року набору

Навчальні плани, робочі навчальні плани, РПНД і силабуси є обов’язковими атрибутами реалізації освітніх програм.

КРИТЕРІЙ 2 – СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОП

Зміст ОП, як перелік освітніх компонентів, формується відповідно до Стандартів, портрету випускника, що моделюється під час громадських обговорень, індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти та на підставі вивчення опитувань внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів (щодо актуальності дисциплін, практико-орієнтованості результатів навчання, якості викладання та структури ОП – послідовності вивчення дисциплін і взаємозв’язку між освітніми компонентами).

Загальний обсяг всіх Освітніх програм, що реалізуються у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» :

Усі освітні програми Університету СО «Бакалавр» за своїм обсягом становлять 240 кредитів ЄКТС, СО «Магістр» переважно – 90 кредитів ЄКТС. Винятком є тільки освітньо-наукові програми за спеціальністю «Хімія». Програми підготовки доктора філософії складаються з 40 кредитів ЄКТС освітньої компоненти та науково-дослідної роботи.

 1. Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 2. Положення про Освітню програму у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 3. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі  Донецького національного університету імені Василя Стуса 

Всі Освітні програми, що реалізуються у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса мають чітку структуру. Обов’язкові освітні компоненти складають не більше 75% та спрямовані на отримання програмних результатів навчання, визначених стандартом спеціальності, Національною рамкою кваліфікацій та відтворюють особливості реалізації Освітніх програм.

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти, що складає не менше 25%, передбачає вибір програми minor, міждисциплінарної сертифікатної програми або низку дисциплін, переліки яких оновлюється щорічно і спрямовані на їх опанування здобувачами різних Освітніх програм.

Індивідуальна траєкторія навчання студентів регулюється Положенням про організацію освітньої діяльності та спеціальним окремим локальним документом:

Індивідуальна траєкторія навчання аспіранта реалізується відповідно до п 4.3 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі ДонНУ імені Василя Стуса та п.3.6.1 Положення про організацію освітньої діяльності.

Індивідуальна траєкторія науково-дослідної роботи аспіранта впроваджується відповідно до п.3.6 і 4.6 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі ДонНУ імені Василя Стуса.

Індивідуальна траєкторія навчання здобувача передбачає ним вибір minor, міждисциплінарної сертифікатної освітньої програми, окремих дисциплін з переліку, що пропонує Університет або інші ЗВО/наукові установи/ МВОК (масові відкриті онлайн-курси). Координують формування індивідуальних освітніх траєкторій навчальний відділ, навчально-методичний відділ та відділ аспірантури та докторантури “Докторська школа”. Здобувачі вищої освіти ознайомлюються з можливостями формування таких траєкторій під час Дня першокурсника, кураторських годин, дисципліни «Вступ до фаху (спеціальності)», координаційних зустрічей з проректором з наукової роботи та кафедральних науково-методичних семінарах (для аспірантів).

Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувача вищої освіти у ДонНУ імені Василя Стуса 

Щорічні переліки дисциплін для вибору: розділ сайту Університету «Освітня діяльність та додаткові освітні послуги», вкладка «Дисципліни за вибором студента»:

 1. Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2017-2018 навчальному році
 2. Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2018-2019 навчальному році
 3. Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2019-2020 навчальному році
 4. Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2020-2021 навчальному році
 5. Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2021-2022 навчальному році
 6. Вибіркові дисципліну циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2022-2023 навчальному році
 7.  Вибіркові дисципліну циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2023-2024 навчальному році
 8. Перелік дисциплін для вибору здобувачами СО «Доктор філософії»

Партнерами Університету є понад 200 установ , організацій, підприємств, 143 з них виступають базами практик здобувачів вищої освіти. Понад 80% здобувачів проходять практичну підготовку (виробничу практику) на провідних підприємствах регіону та України. Близько 20 % здобувачів закріплюють здобуті теоретичні знання в лабораторіях та центрах Університету, ТОВ «Науковий парк «ДонНУ – Поділля» в межах навчальних практик. Відповідно до Стандартів вищої освіти обсяг практичної підготовки складає 8 – 30 кредитів ЄКТС (для бакалаврів і магістрів) і 3 кредити ЄКТС для аспірантів. Навчально-практичний центр кар’єри та професійного зростання проводить системні опитування здобувачів та роботодавців з метою визначення якості практичної підготовки. Результати опитувань оприлюднюються на засіданнях Вченої ради Університету щорічно з метою вдосконалення та розширення напрямків практичної підготовки здобувачів. Програма підготовки докторів філософії містить практикум викладача-дослідника, що дозволяє науковим результатам отримати освітнє впровадження з урахуванням специфіки спеціальностей і формує універсальні навички дослідника. Силабуси практикуму розробляються викладачами на основі базового, що містить траєкторію набуття аспірантами загальних педагогічних компетентностей.

 1. Положення про практику, стажування та працевлаштування здобувачів вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса 
 2. Практикум викладача-дослідника

Політика Університету щодо формування soft skills відкриває різновекторні можливості здобувачам, а саме:

1) інтерактивність та дисциплін професійної та практичної підготовки забезпечують компетентності майбутнього в межах спеціальності;

2) індивідуальна траєкторія навчання здобувача передбачає вибір minor, міждисциплінарну сертифікатну освітню програму, окремі дисципліни з переліку, що пропонує Університет чи інші ЗВО/наукові установи/ МВОК (масові відкриті онлайн-курси);

3) додатково Університет разом з партнерами – працедавцями пропонують здобувачам літні школи (наприклад «Nauka Weekends», Дні кар’єри у Стусівському, speaking clubs, політико-правові дебати, інтелектуальні ігри типу «Що?Де?Коли?», волонтерські, соціально-корисні та освітньо-наукові проєкти. Це відповідає пріоритетам стратегії розвитку Університету та цілям освітніх програм і регламентується Положенням про організацію освітньої діяльності Університету та додатковими локальними актами. З практикою індивідуального вибору дисциплін здобувачами можна ознайомитись за посиланнями:

 1. Розділ сайту Університету «Освітня діяльність та додаткові освітні послуги», вкладка «Дисципліни за вибором студента»

1.Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2017-2018 навчальному році

2.Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2018-2019 навчальному році

3.Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2019-2020 навчальному році

4.Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2020-2021 навчальному році

5.Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2021-2022 навчальному році

6.Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2022-2023 навчальному році 

7.  Вибіркові дисципліну циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2023-2024 навчальному році

 1.  Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті 
 2. Перелік дисциплін для вибору здобувачами СО «Доктор філософії»

Професійні стандарти відсутні. Професійну кваліфікацію Університет не присвоює.

Визначається на підставі аналізу навчальних планів та опитування здобувачів вищої освіти.

Кількість аудиторних годин у навчальних дисциплінах планується з урахуванням досягнутою здобувачами освіти здатності навчатися автономно і складає (у відсотках до загального обсягу навчального часу, для денної форми навчання): 

 • від 33 до 50% для СО «Бакалавр»; 
 • від 20 до 35для СО «Магістр»; 
 • від 25 до 30% для докторів філософії. 

В ОП, за якими Університет провадить освітню діяльність, не передбачено дуальної форми освіти

КРИТЕРІЙ 3 – ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

На підставі вивчення освітнього ринку і ринку праці, шляхом впровадження Функціональної стратегії маркетингу, Університет на правах організаційної автономної самостійно:

З урахуванням вище зазначених показників Донецький національний університет імені Василя Стуса має найвищий середній прохідний бал вступу серед закладів вищої освіти області, що у 2020 році склав 156,9 балів.

Політика університету та другий пріоритет Стратегії його розвитку («Університет як науково-інноваційний простір реалізації можливостей») спрямований на колаборацію з іншими українськими / закордонними ЗВО і створення спільних освітньо-наукових продуктів у мережі вітчизняних і закордонних дослідників. Партнерські стосунки оформлені угодами про співпрацю, меморандумами про наміри та договорами, предметом яких є практична підготовка здобувачів, програма спільних (подвійних дипломів), конкретний освітньо-науковий або соціально-корисний проєкт, експеримент, спеціальна програма підвищення кваліфікації тощо.

 1. Порядок визначення та ліквідації академічної різниці особами, що поновлюються або переводяться до Донецького національного університету імені Василя Стуса
 2. Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 3. Порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти

КРИТЕРІЙ 4 – НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

Форми навчання і викладання визначаються відповідно до специфіки кожної навчальної дисципліни (як обов’язкової, так і вибіркової) та спрямовані на досягнення заявлених у ОП цілей і програмних результатів навчання.

Кожному здобувачу вищої освіти надаються можливості самостійного вибору відповідних освітніх компонентів ОП та формування індивідуальної траєкторії навчання відповідно до власних інтересів, потреб, цілей.

Студентське самоврядування активно бере участь у формуванні змісту освіти через обговорення робочих навчальних планів підготовки фахівців, якості викладання, послідовності вивчення дисциплін та прозорості оцінювання знань здобувачів. Форматами таких обговорень є:

1) опитування здобувачів вищої освіти на базі оптимізованої системи “ФОРУМ”, розробниками якої є самі здобувачі;

2) спільні засідання ректорату і Студради;

3) спільні проєкти здобувачів і викладачів, що спрямовані на покращення матеріально-технічної бази навчання та розширення можливостей навчання і викладання.

 1. Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 2.  Положення про освітню програму у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 3. Положення про робочу програму навчальної дисципліни 
 4. Методичні рекомендації до розробки силабусу навчальної дисципліни 
 5. Порядок оцінювання здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 6. Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василю Стуса 

Каналами інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес є: офіційний сайт Університету, внутрішні портали факультетів і кафедр, корпоративна пошта, освітні майданчики MOODLE, Google Classroom, Teams, сторінки факультетів / кафедр і групи в соціальних мережах, додаткові чи основні (під час карантину) навчальні заняття у Zoom, Skype, Teams. Відповідно до локальних нормативних актів Університету з усіх освітніх компонентів ОП викладачами розроблено Робочі програми дисциплін, що розміщені на внутрішніх ресурсах – порталах факультетів та силабуси дисциплін, що спеціально зорієнтовані на здобувачів і призначені для їх інформування про можливості і вимоги опанування дисципліни, систему оцінювання та формат проведення контрольних заходів. Додаткову інформацію здобувачі та їх батьки можуть отримати з:

 1. Інформаційний пакет Університету
 2. Розділ сайту «Освітня діяльність та додаткові освітні послуги»
 3.  Розділ сайту «Інформаційна відкритість» 

Реалізація Університетом моделі «навчання через дослідження» передбачає організацію освітньо-наукової діяльності НПП і здобувачів, що ґрунтується на інтеграції наукових і прикладних розвідок, експериментів, висновків і апробацій до освітнього середовища.

Дослідницька складова є обов’язковим компонентом освітньої та освітньо-наукової програм та умовою формування інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей.

Наукові, проєктні, експертні здобутки колективів кафедр Університету створюють унікальний науковий і соціальний капітал в академічній та прикладній сферах не тільки регіону, а й України та світу.

Приклади реалізації моделі «навчання через дослідження»:

1) відкриття нової освітньої програми і поява нової дисципліни в освітній програмі та робочому навчальному плані завжди обумовлені її апробацією в прикладному полі чи запитом на неї з боку стейкхолдерів. Це відбувається шляхом спільних досліджень ринку праці, запровадження додаткових освітніх послуг на замовлення зовнішніх стейкхолдерів, результатів науково-дослідних тем і кваліфікаційних наукових праць, продуктів, що з’явилися в наслідок проєктної і грантової діяльності;

2) наукові та методичні розробки викладачів кафедр, спільно зі здобувачами всіх рівнів та колегами з науково-дослідних установ, ЗВО України та світу впроваджуються в освітньому процесі (в окремих темах дисципліни, інтерактивних методиках, інтерактивних формах навчання, зокрема тематичних дискусіях, дебатах, презентаціях, публічних атестаціях тощо);

3) експертна діяльність і практичні рекомендації наукових робіт здобувачів зорієнтовані на розвиток окремих галузей суспільного життя, якості вищої освіти та національної економіки. Понад 30 викладачів і здобувачів вищої освіти є експертами і членами ГЕР Національного агентства з якості вищої освіти. Викладачі Університету є членами робочих груп при виконавчих органах влади України та органах місцевого самоврядування регіону, що дає можливість здобувачам брати участь у професійній діяльності вже під час навчання (участь в слідчих експериментах, лінгвістичних експертизах текстів, виборчих процесах, наукових перекладах та редагуваннях, експертизі нормативних документів, розробках різних видів уроків, соціально-економічних розрахунків тощо).

Детальніше тут: https://www.donnu.edu.ua/uk/pidvishhennya-rivnya-ekspertno-analitichnoyi-spromozhnosti-vinnitskoyi-oblasti/

Оновлення викладачами змісту РПНД, силабусів, методик навчання та форм роботи відбувається в Університеті через:

-моніторинг професійної та академічної активності НПП та відповідності викладачів дисциплінам, що викладаються в межах ОП (періодичність – двічі на рік (01.04 і 01.11). Різнорівневість моніторингу: гарант, кафедра, експерт з якості спеціальності, Вчена рада факультету, навчально-методичний відділ, навчальний відділ, відділ аспірантури та докторантури “Докторська школа”, кадрова комісія, Рада з якості вищої освіти Університету, Вчена рада Університету;

– системне підвищення кваліфікації викладачів (міжнародні стажування у тому числі) у ЗВО, що мають вищі рейтингові позиції, та на базі провідних підприємств із провадженням результатів в Університеті;

моніторинг та громадські обговорення змісту освіти, надання пропозицій Університету до проєктів нормативних документів МОН України, Нацагенства з якості вищої освіти, ДСЯО, КМУ, ВСУ, КСУ, ВРУ;

внутрішньокорпоративне навчання викладачів;

– експертну і тренерську діяльність НПП та участь у міжнародних/національних заходах (конференціях, симпозіумах, тренінгах, вебінарах тощо);

– проєктну діяльність та академічну мобільність;

Оновлення змісту освіти є обов’язковим елементом системи забезпечення якості вищої освіти Університету і зафіксоване у локальних документах:

 1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 2. Система заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Функціональною стратегією інтернаціоналізації Донецького національного університету імені Василя Стуса до 2025 року, що прийнято у 2017 році, визначено одними з ключових пріоритетів розвитку інтеграцію науково-педагогічних кадрів у міжнародні професійні мережі взаємодії та розширення міжнародної академічної мобільності. Університет забезпечує можливості для введення здобувачів вищої освіти та працівників Університету у міжнародну академічну спільноту за спеціальністю та галуззю, зокрема через сприяння апробації результатів наукових досліджень аспірантів на міжнародних конференціях і семінарах, надання широких можливостей для стажування кожного учасника освітнього процесу за кордоном в ЗВО – партнерах Університету.

 1. Стратегія Університету 
 2. Міжнародна діяльність Університету 
 3. Функціональна стратегія інтернаціоналізації
 4. Положення про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 

КРИТЕРІЙ 5 – КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ, ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на постійній основі представлено у анотації навчальної дисципліни та каталозі освітніх компонентів, що знаходяться на відповідній веб сторінці сайту ДонНУ імені Василя Стуса. Окрім цього, на початку викладання навчальної дисципліни (під час першого заняття в семестрі) кожен викладач ознайомлює здобувача із системою оцінювання знань, графіком контрольних заходів, принципами академічної доброчесності. Накопичення балів протягом семестру є прозорим процесом і відображається на внутрішньому порталі факультету або у відповідних електронних ресурсах (перелік Moodle, Google Клас тощо) 

 1. Розділ сайту «Інформаційна відкритість» – «Документи, якими регулюється освітній процес у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» 
 2. Порядок оцінювання здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 3. Положення про робочу програму навчальної дисципліни 
 4. Методичні рекомендації до розробки силабусу навчальної дисципліни
 5. Методичні рекомендації до розробки критеріїв оцінювання знань здобувачів за типовими завданнями

 

В Університеті напрацьована система поточних, підсумкових контролів та атестацій. Їх форми обумовлені навчальними планами та стандартами. Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти забезпечуються ґрунтовним підходом групи забезпечення спеціальності до їх планування і формулювання. Правила проведення контрольних заходів охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. На підсумковий контроль виносяться теоретичні питання, тестові завдання, задачі, кейси, що передбачають перевірку розуміння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу дисципліни в цілому та рівня сформованості відповідних компетентностей як результатів навчання.

Об’єктивність науково-педагогічних працівників при проведенні заходів підсумкового контролю (заліків, екзаменів, захистів курсових, кваліфікаційних робіт та практик) забезпечується такими процедурами:

 •  оприлюднення критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти на інформаційних ресурсах факультету на початку семестру;
 •  застосування різних форм проведення заліків і екзаменів: в усній та письмовій формі, за допомогою комп’ютерного тестування, захист проєктів або творчих завдань тощо (форма підсумкового контролю визначається навчальним планом відповідної освітньої програми);
 •  оцінювання результатів навчання здобувачів освіти з кожного освітнього компоненту протягом семестру (застосування накопичувальної системи нарахування балів);
 •  проведення публічного захисту курсових робіт та практик факультетськими комісіями;
 •  перевірка кваліфікаційних робіт / кваліфікаційних наукових праць на плагіат, проведення їх публічного захисту, оприлюднення у репозитарії Університету.

Форми підсумкової атестації передбачені всіма освітніми програмами, відповідають Стандартам вищої освіти відповідних спеціальностей і забезпечуються такими локальними документами:

 1. Положення про освітню програму у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса
 2. Положення про робочу програму навчальної дисципліни 
 3. Порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса
 4. Положення про організацію випуску здобувачів вищої освіти
 5. Методичні рекомендації до розробки силабусу навчальної дисципліни 
 6. Положення про омбудсмена з захисту прав здобувачів вищої освіти 
 7. Документи про освіту

Відповідно до вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти оцінювання результатів навчання як інструмент визнання успішного завершення здобувачем освіти обов’язкових видів навчальної діяльності і досягнення визначених результатів навчання – як за окремими навчальними дисциплінами (присвоєння кредитів), так і за програмою загалом (присвоєння кваліфікації), – є найважливішим елементом освітнього процесу.  

Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах об’єктивності, систематичності і системності, плановості, єдності вимог, відкритості, прозорості, доступності і зрозумілості методики оцінювання, врахування індивідуальних можливостей здобувачів вищої освіти. 

Конкретні умови змісту, методики проведення та оцінювання всіх форм контролю з окремої дисципліни, практики, курсової роботи визначаються викладачем, керівником програми, схвалюються випусковою кафедрою чи кафедрою, на якій працює викладач, та відображаються в силабусіробочій програмі навчальної дисципліни чи практики, методичних вказівках до курсового проектування тощо. 

 1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни  
 2. Методичні рекомендації до розробки силабусу навчальної дисципліни
 3. Порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 4. Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса та положення про омбудсмена з захисту прав здобувачів вищої освіти 

Політика забезпечення академічної доброчесності в Університеті відображена в Кодексі академічної доброчесності та корпоративної етики, Положенні про організацію освітньої діяльності (пункт 5.4), Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (Розділ 10), Системі заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (Розділ 7). В Університеті діє Комісія з академічної доброчесності та корпоративної етики та запроваджено функції Омбудсмена з захисту прав здобувачів вищої освіти. До повноважень проректора з наукової роботи відноситься забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти, а також контроль за дотриманням Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики (підпункт 23 пункту 5.1. Положення про делегування повноважень ректора та правовий статус проректорів Донецького національного університету імені Василя Стуса, затвердженого наказом від 28 серпня 2019 року № 294/05).

Головним технологічним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності є програмний продукт Unicheck, який надається Університету на умовах договору з організацією ТОВ «Антиплагіат». Він надає технологічну можливість виявляти практично усі різновиди академічного плагіату: привласнення авторства; копіювання чужих матеріалів; представлення поєднання власних та запозичених аргументів; приховане некоректне запозичення; самоплагіат; парафрази; компіляцію. Конкурентною перевагою даного програмного продукту є також широке порівняльне поле, що включає не тільки власне інтернет-джерела, але й внутрішні репозитарні бази усіх університетів-партнерів, що його використовують.

До захисту допускаються кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти лише після їх перевірки на предмет відсутності академічного плагіату на основі використання технічної й інформаційної бази контрагентів, висновків за результатами перевірки випускової кафедри.

В Університеті на базі навчально-наукової лабораторії «Молодіжна наукова майстерня» з 2017 р. формується закритий репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти.

З 2020 р. відповідно до вимог законодавства на базі наукової бібліотеки формується відкритий електронний архів кваліфікаційних робіт студентів та аспірантів  з метою забезпечення перевірки рівня їх унікальності

 1. Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса
 2. Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики
 3. Положення про омбудсмена з захисту прав здобувачів вищої освіти 
 4. Омбудсмен з захисту прав здобувачів вищої освіти

КРИТЕРІЙ 6 – ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ 

Людський капітал Університету робить його №1 в регіоні, одним з топових ЗВО України та майданчиком ефективного діалогу між владою, громадою і бізнесом. Про це та інше тут: https://youtu.be/LuO-Zeez71w

Постійний аналіз кадрового забезпечення ОП, залучення практиків до освітнього процесу, сприяння професійному зростанню НПП, заохочення кращих та стимулювання до саморозвитку усіх учасників освітнього процесу – пріоритетні напрями університетського менеджменту. З профайлами НПП можна ознайомитися за посиланням: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt

Динаміка показників зростання академічної та професійної кваліфікації викладачів відповідно до цілей ОП та змісту дисциплін, що викладаються, обумовлює прийом на роботу НПП, продовження трудових відносин з Університетом, розподіл навчального навантаження, обрання за конкурсом на вакантні посади НПП. Інструментами вимірювання цієї відповідності є:

– моніторинг відповідності НПП ЛУ (квітень і листопад щорічно);

– моніторинг відповідності викладачів дисциплінам, що викладаються (серпень щорічно);

– аналіз виконання ключових показників ефективності діяльності викладача (щорічно);

– рейтингування діяльності викладачів, кафедр, факультетів з оприлюдненням ТОП (щорічно);

– аналіз виконання графіка підвищення кваліфікацій НПП (щорічно);

– аналіз виконання перспективних планів розвитку факультетів і кафедр (щорічно) та індивідуальних траєкторій розвитку НПП (два рази на рік).

Локальні документи, що регламентують ці процеси в Університеті:

 1. Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
 2. Кадровий склад Університету 
 3. Положення про рейтингування показників діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса
 4. Перелік ключових показників діяльності науково-педагогічних працівників Донецького національного університету імені Василя Стуса (наказ ректора №261/05 від 30.06.2021 р.) 

В Університеті усі посади НПП заміщуються на конкурсній основі. Для участі у конкурсі претенденти на вакантні посади подають пакет документів відповідно п.3.8 Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Серед обов’язкових документів претендента на вакантну посаду НПП – ключові показники ефективності викладача / завідувача кафедри, що стають додатками до контракту після обрання. Перелік ключових показників діяльності науково-педагогічних працівників Донецького національного університету імені Василя Стуса (наказ ректора №202/05 від 02.07.2020 р.)

Додатково претендент на вакантну посаду НПП може подати документи, що можуть підтвердити його професійну репутацію, серед яких – рекомендаційні листи працедавців, результати опитування студентів і випускників щодо якості викладання ним навчальних дисциплін тощо. За результатами конкурсу з НПП укладається контракт.

Практика проведення конкурсу на заміщення НПП містить процедуру визнання здобутих ступенів освіти, наукових ступенів та вчених звань претендентів, здобутих в іноземних ЗВО, що регламентується  Порядком визнання здобутих в іноземних ЗВО наукових ступенів та вчених знань

Реалізація соціального капіталу Університету реалізується як простір можливостей для усіх учасників освітнього процесу. Формами такої реалізації є : – подвійне керівництво практичною підготовкою здобувачів вищої освіти (з представниками підприємств); – подвійне наукове керівництво аспірантами (з представниками іноземних ЗВО та вітчизняних наукових установ); – використання експериментальної бази партнерів для наукових досліджень та навчання; спільна проєктна та експертна діяльність в межах реалізації додаткових освітніх послуг, юридичних клінік, надання експертних висновків і наукових рекомендацій.

Професіонали-практики і експерти залучені до аудиторних занять в якості зовнішніх сумісників та погодинників на більшості ОП. Серед них: судді, адвокати, керівники департаментів органів державної влади та місцевого самоврядування, представники науково-дослідних інститутів, представники медіа, ІТ-компаній, громадські діячі, представники бізнесу (аудитори, бухгалтери, менеджери, керівники та власники підприємств), представники міжнародних фондів та дипломатичних і консульських установ.

Університет має власну та спільну з партнерами систему професійного розвитку викладачів, що передбачає:

1) формування та впровадження індивідуальної траєкторії професійного розвитку викладачів, що приймається на засіданні кафедри та є основою для перспективного плану розвитку кафедри і факультету зі щорічним звітом;

2) використання викладачами широких баз підвищення кваліфікації (92 угоди) із спільними продуктами діяльності (наукові публікації, навчально-методичне забезпечення дисциплін, дистанційні курси, створення та нові редакції документів щодо провадження освітньої діяльності);

3) сприяння і визнання результатів неформальної освіти викладача, серед яких – сертифікат зі знання іноземних мов, інтерактивних методик викладання, використання ІТ-сервісів у навчальному та науковому процесах тощо;

4) внутрішньокорпоративне навчання шляхом тренінгів та шкіл професійної майстерності, що спрямовано на професійне зростання та набуття викладачами soft skills ;

5) тренерську діяльність викладачів на замовлення зовнішніх стейкхолдерів, що спонукає підвищувати свій професійний рівень і шукати нові методичні рішення подання інформації;

6) волонтерську діяльність в різних цільових групах, що надає додаткового досвіду та сприяє зміцненню професійної репутації викладачів;

7) спільні наукові проєкти та видання з іноземними та вітчизняними колегами-дослідниками

 1. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників у Донецькому національному університеті 
 2. Опис заходів та результати 
 3. Положення про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 4. Внутрішньокорпоративна Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Майстерня «Teaching Art» 

Система морального та матеріального заохочення НПП передбачає:

– визнання кращих викладачів за результатами внутрішнього рейтингування показників діяльності викладачів, кафедр, факультетів ТОП 40 (фінансове заохочення, цінні подарунки та дипломи)

– визнання кращих співробітників і структурних підрозділів Університету за результатами виконання ними ключових показників ефективності (презентація кращих практик і обмін досвідом)

– фінансове стимулювання та заохочення публікаційної та наукової активності учасників освітнього процесу за підсумками навчального року (перемоги в конкурсах студентських наукових робіт і олімпіадах, захист дисертацій, публікації у наукометричних виданнях, видання монографій)

– сприяння використанню викладачами широких можливості LLL (освіти протягом життя), академічної мобільності та самореалізації.

 1. Колективний договір
 2. Положення про рейтингування показників діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса

КРИТЕРІЙ 7 – ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 

Третім пріоритетом Стратегії розвитку Університету 2017 -2025 є творення університетського світоглядного простору – living-learning community, що передбачає розвиток інфраструктури, спорту, корпоративної культури і вдосконалення моделі врядування Університетом. Про освітнє середовище та матеріальні ресурси Університету детальніше тут: https://youtu.be/8IvWvrnuuWc

В Університеті функціонує єдина інформаційна система управління, як програмно-апаратний комплекс, що забезпечує низку основних функцій роботи з документами та базами даних в електронному вигляді з використанням хмарних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення та ІТ-сервісів Офіс-365. В усіх навчальних корпусах забезпечений доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi. Автоматизація основних функцій управління освітнім процесом запроваджено на базі програмно-технологічного комплексу АС «Деканат». Окремо здійснюється періодичний аналіз щодо відповідності ліцензійним умовам, підсистеми збору, обробки та збереження інформації в «Єдиній електронній базі даних з питань освіти».

Розділ сайту «Інформаційна відкритість»

 1.  Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (у відповідності до ліцензійних умов) 
 2. Кошторис Донецького національного університету імені Василя Стуса 
 3.  Звіт виконання та надходження коштів у поточному році
 4. Документи, якими регулюється освітній процес у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса : 

Комфортність освітнього середовища для усіх учасників освітнього процесу Університету забезпечується через реалізацію їх прав на:

– безоплатне використання ліцензованих програмних продуктів Microsoft Office 365, бездротового доступу до інтернету у всіх корпусах і локаціях Університету з використанням корпоративного облікового запису;

– безоплатне користування науковою бібліотекою, інформаційними фондами, навчальними, науковими приміщеннями та спортивною залою;

– участь у науково-дослідних роботах, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представляти свої роботи для публікації;

– безоплатний доступ до повнотекстових без даних та наукометричних баз даних Scopus & WoS з корпоративних мереж Університету;

– академічну мобільність, у тому числі, міжнародну;

– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

– відпочинок у пансіонаті Університету «Наука» (с. Мелекіне, Донецька область);

– вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти;

– участь в діяльності органів студентського самоврядування, включаючи Молодіжну наукову раду університету.

Для покращення освітнього середовища відбувається придбання нового лабораторного обладнання, впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій в освітній процес тощо. Навчально-практична лабораторія «Спортивний клуб» Донецького національного університету імені Василя Стуса є структурним підрозділом університету, що діє з метою об’єднання студентів, аспірантів, викладачів та їх сімей для заняття фізичною культурою, спортом, оздоровленням та популяризації здорового способу життя. Спортивний клуб в своєму користуванні має легкоатлетичний та тренажерний зали з відповідним спортивним інвентарем. На даний час співробітники клубу спільно із студентами та викладачами проводять заняття в секціях з легкої атлетики, степ-аеробіки, фітнесу, ігрових видів спорту (волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, настільний теніс, бадмінтон).

Сформовано спортивні команди, які активно представляють Університет на обласних та всеукраїнських студентських спартакіадах. Зокрема, в вересні 2020 року спортивні команди університету брали участь в показових виступах в м.Вінниці до Міжнародного дня студентського спорту та популяризували здоровий спосіб життя. Щорічно студентська команда університету бере участь в обласних студентських змаганнях «Козацькі забави», які проводяться в м.Вінниці до Дня українського козацтва. Цьогоріч наша команда посіла ІІІ місце.

Для здійснення освітньої діяльності ДонНУ імені Василя Стуса орендує чотири будівлі у місті Вінниця.

Донецький національний університет імені Василя Стуса – академічна спільнота з власним університетським духом, корпоративним стилем та давніми традиціями. У цьому сенсі безперечним є значення Брендбуку Університету як бази, на якій будується імідж компанії, формується цілісний образ, зовнішня впізнаваність і якісна комунікація всередині вишу.

Брендбук – це головна книга Університету, яка є уособленням багаторічних традицій, які цінуються та мають особливе значення для Університетської родини.

Студрада Університету – дієвий суб’єкт університетського врядування. І це не лише квоти в органах самоврядування ЗВО, а партнерські відносини між викладачами та здобувачами, адміністрацією та студрадами факультетів; це – простір можливостей і проєктна діяльність, Омбудсмен з захисту прав здобувачів вищої освіти та студентські заходи, що відрізняють Стусівський Університет від інших ЗВО

 1.  Стратегія Університету
 2. Статут Університету
 3. Відділ корпоративної лояльності

Організаційно Університет сприяє забезпеченню психологічного комфорту усіх учасників освітнього процесу через функціонування таких структурних підрозділів як:

 1. Відділ корпоративної лояльності
 2. Студентська соціальна служба

Інформація щодо працевлаштування

Інформація щодо організації освітнього процесу, у т.ч. взаємодії з викладачами – Розділ сайту «Інформаційна відкритість»

Соціальна підтримка членів колективу забезпечується також з боку Незалежної профспілки студентів та працівників ДонНУ імені Василя Стуса (НПСП) шляхом матеріальної допомоги, фінансової та організаційної підтримки відпочинку та дозвілля стусівців.

В Університеті на базі кафедри психології функціонує «Психологічний консультативно-тренінговий центр», учасником роботи якого може стати будь який учасник освітнього процесу, який потребує психологічної допомоги та психологічної корекції. В центрі проводиться:

– індивідуальне психологічне консультування та психологічна корекція з розв’язання особистісних проблем та підвищення їх психологічної та педагогічної культури;

– гуманізація стосунків між дорослими та дітьми в сім’ях та професійних колективах;

– здійснення психологічної підтримки та супроводу особистісного зростання викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів;

– організація та проведення семінарів, круглих столів і тренінгів особистісного розвитку;

– надання психологічної допомоги у професійному визначенні та оптимізації, професійній підготовці та організації ефективної роботи.

Робота Центру здійснюється з урахуванням визначених у Етичному кодексі психолога основних принципів: відповідальності, компетентності, захисту інтересів клієнта, конфіденційності, етичних правил психологічних досліджень, професійної кооперації.

Для доступності навчання осіб з особливими освітніми потребами в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснено комплекс заходів з благоустрою прилеглої території та навчальних приміщень корпусів відповідно до вимог законодавства, а саме: біля навчальних корпусів на тротуарі нанесено розмітку для осіб з інвалідністю, які пересуваються на інвалідному візку; облаштовано спеціальні місця для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів; вхід до навчальних корпусів облаштований відповідно до вимог державних будівельних норм пандусом з поручнями та кнопкою виклику персоналу. 

Розділ «Інформаційна відкритість»:

 1. Умови доступності Донецького національного університету імені Василя Стуса для навчання осіб з особливими освітніми потребами 
 2. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Донецькому національному університеті

В Університеті напрацьована практика вирішення конфліктних ситуацій різного характеру. Академічні непорозуміння розв’язуються шляхом апеляцій та звернень до Омбудсмена із захисту прав здобувачів вищої освіти.

Порушення корпоративної етики та академічної доброчесності є компетенцією відповідної Комісії

 1. Підрозділ сайту «Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики»  
 2. Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативних документів у цій галузі в Університеті здійснюються передбачені чинним законодавством заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

В Університеті діє Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Донецькому національному університеті, затверджене наказом ректора від 03 жовтня 2022 року № 232/05.

Цим же положенням встановлюються завдання та функції Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. До них належать, зокрема:

 •  розробка та проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведенням;
 •  надання іншим структурним підрозділам Донецького національного університету та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
 •  вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролювання дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових осіб Донецького національного університету, внесення ректору пропозиції щодо усунення таких ризиків;
 •  надання допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування або прирівняних до них осіб відповідно до Закону;
 •  у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Донецького національного університету, інформування в установленому порядку про такі факти ректора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;
 •  ведення обліку працівників Донецького національного університету, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
 •  взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
 •  розгляд в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Донецького національного університету до вчинення корупційних правопорушень;
 •  повідомлення у письмовій формі ректору, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Донецького національного університету.

У межах покладених завдань проводиться періодичний моніторинг щодо наявності конфлікту інтересів у співробітників Універмиету, здійснюється контроль та забезпечення вчасного подання декларацій суб’єктами декларування, надаються роз’яснення щодо особливостей застосування чинного антикорупційного законодавства.

У чинному законодавстві та локальних актах відсутній обов’язок “фіксування” виконання Уповноваженою особою своїх функцій. В порядку та в строки встановлені Законом, відповідні форми звітності надаються до центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

КРИТЕРІЙ 8 – ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОП 

Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про вищу освіту» система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (ВСЗЯВО)  здійснюється в межах таких заходів: Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти. Відповідно до «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) Вченою радою Університету було затверджено у 2017 та оновлено у 2020 рр. «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» та «Систему заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти». В Університеті діє відділ навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти – координатор культури якості в Університеті .

Задля успішного впровадження політики та культури якості в Університеті, забезпечення належного функціонування ВСЗЯВО та досягнення стратегічних пріоритетів Університету наказом ректора № 357/05 від 1 жовтня 2019 року створено колегіальний дорадчо-консультативний орган – Раду з якості вищої освіти. До складу Ради входять представники факультетів – експерти із забезпечення якості вищої освіти (за спеціальністю), які здійснюють експертизу освітніх програм на основі результатів моніторингу виконання заходів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті, аналізу вимог законодавства, освітніх трендів, запитів ринку праці та стейкголдерів. Експерти із забезпечення якості вищої освіти надають висновки щодо затребуваності освітніх програм, пропозиції щодо відкриття актуальних освітніх програм та відмову від реалізації нерентабельних освітніх програм. З метою підвищення ефективності роботи Рада часто працює у форматі засідань профільних Комітетів.

Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм відбувається відповідно до «Положення про освітню програму ДонНУ імені Василя Стуса, що визначає порядок розробки, затвердження, реалізації та моніторингу освітніх програм і є невід’ємною складовою ВСЗЯВО в Університеті.

Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється відповідно до «Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ДонНУ імені Василя Стуса». Обов’язковим є ознайомлення здобувачів вищої освіти з видами роботи та критеріями оцінювання з кожної дисципліни на початку семестру, що забезпечує прозорість та співвідповідальність викладача та здобувача в процесі навчання та оцінювання результатів навчання.

Складовою моніторингу якості освітньої діяльності в Університеті та допоміжним механізмом забезпечення якості кадрового складу є внутрішнє рейтингування, що четвертий рік поспіль проводиться відповідно до «Положення про рейтингування показників діяльності викладача, кафедри, факультету/інституту у ДонНУ імені Василя Стуса» (наказ №268/05 від 25.07.2018 р.).

Система внутрішнього рейтингування покликана визначити ефективність внеску кожного викладача, кафедри та факультету у стратегічний розвиток Університету, у зростання його позицій в національних і міжнародних рейтингах та окреслити ті напрями освітньої, наукової та інноваційної діяльності, які потребують посиленої уваги та конкретних управлінських рішень.

Новацією 2019 року стало впровадження системи оцінювання ефективності діяльності ректора, проректорів, структурних підрозділів як складової внутрішньої системи забезпечення якості освіти.Порядок оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів у ДонНУ імені Василя Стуса, Ключові показники діяльності ректора і проректорів, Ключові показники діяльності структурних підрозділів були затверджені наказом ректора №03/05 від 11 січня 2019 року.

Новацією 2020 року стало впровадження системи оцінювання ефективності діяльності викладачів, завідувачів кафедр, деканів, що введено наказами ректора №173/05 від 04.06.2020р. і №202/05 від 02.07.2020р.

Крім того, регулярним (з 2018 року) стало проведення опитувань здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін. Корисним для становлення університетської системи опитувань став досвід Центру забезпечення якості освіти НУ «Києво-Могилянська академія», який очолював у 2018 році Сергій Квіт. Участь в опитуваннях беруть від 20% до 70% здобувачів в залежності від типу опитування.

Опитування здобувачів вищої освіти за результатами зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. вперше було проведено на базі розробленої автоматизованої системи опитувань «ФОРУМ». Ця система є інтерактивним простором для здобувачів вищої освіти, де вони можуть анонімно оцінити якість викладання навчальних дисциплін викладачами та вплинути на прийняття управлінських рішень. Ідея створення такої системи з’явилась влітку 2018 року. Приємно, що ця система розроблена і запущена співробітником фізико-технічного факультету І. Розановим, студентом спеціальності «Кібербезпека» О. Даніловим та студенткою спеціальності «Політологія» В. Полторак. Назва «ФОРУМ» відображає ключові завдання опитувань (Формувати якісне освітнє середовище у своєму Університеті, Обирати найкращі дисципліни, Реагувати на проблеми, Управляти розвитком Університету разом, Моніторити якість освітніх послуг). ФОРУМ синхронизований з АС «Деканат». Практика проведення моніторингу думки здобувачів вищої освіти дає підґрунтя для перегляду робочих навчальних планів та методик викладання, надає додаткові підстави для прийняття управлінських рішень. Зокрема, за результатами опитувань у 2017 – 2018 н.р. та 2018 – 2019 н.р. не були продовжені трудові угоди з окремими викладачами і переглянутий зміст освіти.

Інформація щодо підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Університету та виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в частині дотримання технологічних вимог щодо започаткування та провадження освітньої діяльності щорічно відображається в базі ЄДБО та в картах самоаналізу (див.вкладку «Акредитація» на факультетах/кафедрах).

Інформацію щодо моніторингу та громадського обговорення змісту кожної з освітніх програм можна знайти на офіційних ресурсах кафедрі і факультетів (вкладка «Акредитація»). Громадське обговорення (хід, результати (таблиці) та протоколи) міститься за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/rezultaty-gromadskogo-obgovorennya/

Здобувачі вищої освіти залучаються до моніторингу ОП та інших процедур забезпечення їх якості через участь у зустрічах з керівництвом Університету, факультету, гарантами ОП та участь в опитуваннях здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін викладачами (за результатами кожної сесії) та щодо дисциплін за вибором (раз на семестр). Результати опитувань доводяться до відома завідувача кафедри і гаранта відповідної ОП, що може мати наслідком заміну компонента освітньої програми та/або викладача  відповідної дисципліни.  

За результатами студентських опитувань, опитувань випускників та щорічного рейтингування діяльності викладачів проводиться співставлення відповідних рейтингів, що наочно демонструє якість роботи викладача. 

 1. Підрозділ сайту «Внутрішня система забезпечення якості освіти»  
 2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
 3. Система заходів внутрішнього забезпечення якості 
 4. Підрозділ сайту «Рада з якості вищої освіти»
 5. Підрозділ сайту «Якість освіти»

Після евакуації колективу, роботодавці та міжнародні партнери стали першими, хто підтримав Університет. Серед результатів такої співпраці:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ MEETUP. СТЕЙКХОЛДЕРИ В ДІЇ

7 листопада відбувся круглий стіл стейкхолдерів освітньої програми за спеціальністю «Облік і оподаткування», проведений кафедрою обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса, а вже сьогодні розпочаті дії у напрямку проєкту дуальної освіти та його перспективи.

ПРОФЕСІЙНИЙ ХАКАТОН «TRUE FINANCE: КАР’ЄРА, ТРЕНДИ, ВИКЛИКИ»

Випускники економічного факультету поділилися своїми історіями успіху, розповіли про складні моменти під час пошуку роботи, працевлаштування, перші роки кар’єрного зростання. Також було проведено бліц-тест з пошуку вакансій для студентів, на основі спеціально розробленої нашим випускником комп’ютерної програми; профі-квест, завдяки якому студенти змогли відчути себе співробітниками Альфа-банку та вирішувати задачі, що стоять перед банком для досягнення загальної мети, працюючи у 4-ох департаментах.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ MEETUP. НЕТВОРКІНГ У ФОРМАТІ СТУДЕНТ-ВИКЛАДАЧ-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Дослідити бачення стейкхолдерами освітнього процесу компетентностей фахівців-обліковців та виявити можливості їх використання в навчальному процесі при підготовці фахівця з обліку та оподаткування стало метою круглого столу «Сучасні виклики ринку праці при підготовці фахівця з обліку та оподаткування».

ДЕНЬ HR-МЕНЕДЖЕРА

Традиційно, кожної третьої середи вересня в Україні святкують день фахівця в галузі управління персоналом – HR-менеджера. Професійними лайфхаками з учасниками заходу ділилися запрошені експерти-практики: засновниця компанії «HR Gelios» Тетяна Нікіфорова, HR-директор ТОВ «Промавтоматика Вінниця» Катерина Штопко, менеджер з персоналу ТЦ «Метро» Анна Хмарська.

«ЯКІ ВОНИ – ЗАТРЕБУВАНІ ПОЛІТОЛОГИ ТА УПРАВЛІНЦІ?» – ВІДПОВІДАЛИ ВИКЛАДАЧІ, РОБОТОДАВЦІ ТА СТУДЕНТСТВО ПІД ЧАС КРУГЛОГО СТОЛУ.

30 травня у HUB «Місто змістів» відбувся круглий стіл на тему: «Які вони — затребувані політологи та управлінці?», присвячений вдосконаленню освітніх програм, які пропонуються кафедрою політології та державного управління” як на ринок освітніх послуг, так і на ринок праці. Для обміну думками та напрацювання кроків щодо вдосконалення освітнього процесу учасникам круглого столу, зокрема студентам та роботодавцям запропонували зафіксувати на фліпчартах компетентності, яких на їхню думку не вистачає для успішного старту професійної діяльності.

“КОМУНІКАЦІЇ ТА ОСМИСЛЕНИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇ – ІНВЕСТИЦІЇ В УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ” АНТОН ГЛІВИНСЬКИЙ

Сьогодні у гості до Alma Mater завітав Антон Глівинський, з яким мали дружню зустріч студенти Стусівського університету. Антон — випускник історичного факультету 2005 року спеціальності «Політологія». Нині він має власну PR-агенцію та нещодавно розпочав музичну кар’єру.

За час свого професійного зростання Антон Глівинський працевлаштовував значну кількість людей, із власного досвіду розповідає: «Більшість працівників знаходять роботу завдяки резюме. Я брав до себе на роботу людей „з вулиці“, тож процес відбору відбувався саме завдяки резюме. Але не потрібно надто креативити та експериментувати з ним. Особисто я здебільшого звертаю увагу на грамотність та охайність написаного. Проте, звичайно ж, універсальної поради немає».

СТУДЕНТИ ПЕРШОГО КУРСУ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВІДВІДАЛИ ЕКСКУРСІЮ ГРУПИ КОМПАНІЙ «АВТОМИР»

3 квітня студенти першого курсу економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса спеціальностей «Менеджмент персоналу» та «Управління персоналом та економіка праці» за організаторської участі від імені навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання Тетяни Казимирівни Гавриленко і супроводжуючої від економічного факультету старшого викладача Олесі Віталіївни Марценюк відвідали екскурсію групи компаній «Автомир».

Зустріч була організована у співпраці з кафедрою менеджменту та поведінкової економіки економічного факультету Стусівського університету.

Детально про роботу компанії розповіла керівник HR-відділу Ганна Познякова. Вона зауважила, що група компаній «Автомир» є офіційними дилерами таких світових автомобільних брендів, як Nissan, Hyundai, Ford, Citroen, Kia, Mitsubishi, Fiat, Honda, Mazda.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: СТУДЕНТИ-ЕКОНОМІСТИ ВІДВІДАЛИ ПІДПРИЄМСТВО “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ”

Донецький національний університет імені Василя Стуса постійно поглиблює співпрацю із стратегічними партнерами для покращення практичної підготовки майбутніх фахівців та їхнього подальшого працевлаштування. Стусівський університет тісно співпрацює з «Електричними системами» в напрямку студентської практики. Наразі 11 студентів нашого університету проходять практику в планово-економічному відділі, ІТ-відділі та відділі зовнішньоекономічної діяльності.

ДЕНЬ КАР’ЄРИ ЄС У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

20 березня на базі Інформаційного центру ЄС у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні пройшов День Кар’єри ЄС в рамках проекту «Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в Україні». Учасники Дня кар’єри ЄС взяли участь у панельній дискусії «Найкращі професії майбутнього: чому варто інвестувати час зараз». Спікери дискусії, експерти з розвитку ринку праці: директор ДП «Електричні системи» Олександр Тищенко, начальник відділу кадрів ПАТ «Плазма Тек» Андрій Кузьменко, заступник директора Вінницького міського центру зайнятості Світлана Аляб’єва, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Ольга Дороніна поділилися своїм досвідом, ознайомили гостей з вимогами роботодавців до професійних та «м’яких» компетентностей найманих працівників, проінформували про ситуацію на ринку праці Вінницького регіону: можливі вакансії та пропозиції роботи, розповіли як бути конкурентоспроможним через 20 років та розкрили секрети успішного пошуку роботи своєї мрії.

Практика збирання, аналізу та врахування інформації про якість практичної підготовки здобувачів та кар’єру випускників – ключове завдання навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання. В Університеті сформована база випускників, вона є основним систематизованим джерелом інформації у розрізі контактних даних та відомостей про випускників, що допомагає тримати зв’язок Університету з ними. Створено Асоціацію студентів та випускників Університету. Для організації зворотного зв’язку від випускників і удосконалення освітньої діяльності Університету систематично проводиться анкетування (під час випуску, через 6 місяців після отримання диплому та щороку). Позитивною є практика проведення інтерв’ю з випускниками. Основний канал для цих публікацій — сторінка в соціальній мережі «Фейсбук» Випускники ДонНУ імені Василя Стуса.

Серії публікацій відображені на новинному сайті «Університетські вісті» в розділі «Наші випускники» 

У 2019 році започатковано проведення зустрічей студентів з випускниками під назвою «Після Університету». Основна мета зустрічей — сформувати традицію участі випускників у житті студентів, що допоможе студентам у пошуках себе, адаптації до першої роботи, відкриє нові горизонти комунікації з Університетською спільнотою. Проведення зустрічей є одним із видів менторства в Університеті де за участі випускників відбувається обмін досвідом університетської спільноти та формується спільний світоглядний простір. Такі зустрічі мають характер дружної розмови випускника зі студентами, випускник розповідає про життя «після Університету» та виступає ментором для нового покоління студентів як людина, яка пройшла схожий шлях в Університеті. У сприянні працевлаштуванню студентів і випускників значну роль відіграють проведені відділом екскурсії для студентів на провідні підприємства, такі як: ТОВ «Автомир», ПриватБанк, Укрсиббанк, ДП «Електричні системи», ТОВ «Подільський енергоконсалтинг», KNESS GROUP. Важливо зазначити, що на таких підприємствах, за результатами проходження практики 10% студентів залишаються працювати на базі практики під час навчання.

Для організованого та систематичного надання актуальних вакансій від підприємств-партнерів на офіційному сайті Університету була створена вкладка «Партнерські вакансії».

У березні 2020 року Студентська рада юридичного факультету відновила роботу по проєкту «STUDGRAUND», оголосила конкурс на найкращий макет малюнку для двору Юридичного факультету та Факультету історії та міжнародних відносин.

Для забезпечення відповідності освітніх програм вимогам ринку праці Донецький національний університет імені Василя Стуса залучає роботодавців до обговорення актуальності освітніх програм. Такі заходи мають формат круглих столів з залученням викладачів, здобувачів вищої освіти та роботодавців, що забезпечує ефективну комунікацію між сторонами. Проводяться опитування щодо актуальності освітніх програм серед студентів у разі ініціювання відкриття нової освітньої програмі. Рівень якості освіти в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відображений у рейтингах закладів вищої освіти (QS рейтинг університетів світу, DOU рейтинг , U-Multirank), які засновані на готовності випускників рекомендувати Університет.

В Університеті запроваджено систему локальних документів та практики, що сприяють виявленню недоліків та вдосконаленню освітніх програм. Серед них:

– Внутрішній перехресний моніторинг експертів з якості різних спеціальностей, за якими веде підготовку Університет;

– Опитування здобувачів та випускників щодо змісту, структури, результатів навчання за ОП та якості викладання;

– Залучення роботодавців до обговорення портрету випускника за певною ОП в форматі круглих столів, тренінгів, зустрічей;

– Консультування експертами Нацагенства (штатних викладачів Університету) гарантів ОП;

– Відкриття нової ОП, Оновлення чинної, закриття ОП – є реакціями Університету на запит ринку праці, що корелюється з ефективністю реалізації функціональної стратегії маркетингу.

 1. Підрозділ сайту «Внутрішня система забезпечення якості освіти»  
 2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти   
 3. Система заходів внутрішнього забезпечення якості 
 4. Підрозділ сайту «Рада з якості вищої освіти» 

ДонНУ імені Василя Стуса має давні традиції забезпечення якості вищої освіти, яка оформлена на найвищому інституційному рівні і задекларована у Стратегії розвитку 2017-2025 рр. Кожен представник університетської спільноти поділяє цінності Європейського простору вищої освіти та залучений до формування та підтримки культури якості. Університет не лише має успішний досвід в реалізації заходів ВСЗЯВО, а й прагне поширювати культуру якості та формувати інноваційне середовище для обміну досвідом на основі солідарності, співпраці та взаємного навчання

КРИТЕРІЙ 9 – ПРОЗОРІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ 

Прозорість і публічність діяльності Університету обумовлені нормами національного законодавства:

– частиною четвертою статті 79 Закону України «Про вищу освіту» (імперативно вказує, що заклади вищої освіти зобов’язані публікувати на своїх офіційних веб-сайтах);

– статтею 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» Закону України «Про освіту»;

– статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що забезпечується шляхом:1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях;на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

– статтею 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах та відзеркалюються в локальних нормативних документах і практиках:

Нормативні документи

Інформаційна відкритість 

Інформаційний пакет

КРИТЕРІЙ 10 – НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміст освітньо-наукової програми в частині її освітньої компоненти обумовлений типовим навчальним планом підготовки докторів філософії (посилання). Дисципліни професійної і практичної підготовки є дотичними до напряму наукових досліджень аспірантів. Це з’ясовується ще під час вступу здобувачів до аспірантури і фіксується у висновку передбаченого наукового керівника за результатами співбесіди. До навчальних планів аспірантів включені також дисципліни за спеціальністю й ті, що забезпечують методологічні та викладацькі компетентності аспірантів.

Освітньо-наукова програма аспірантури Університету включає не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

 • здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) аспірант (ад’юнкт) проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як 12 кредитів ЄКТС);
 • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить чотири – шість кредитів ЄКТС);
 • набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як шість кредитів ЄКТС);
 • здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (рекомендований обсяг такої навчальної складової становить шість – вісім кредитів ЄКТС), що відповідає Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) та відображено у моделі навчального плану освітньо-наукової програми  та академічному календарі .

25% навчального плану підготовки докторів філософії складають вибіркові дисципліни, що особисто обираються аспірантом за допомогою наукового керівника та фіксуються в якості його індивідуальної траєкторії навчання та оформлюється у вигляді індивідуального плану і затверджується вченою радою протягом 2 місяців з моменту зарахування. Дисципліни за вибором можуть бути спеціально розробленими під напрям його дослідження та запропонованими із загальноуніверситетського списку дисциплін різних рівнів освіти.

Додатково до зазначеного, повноцінну підготовку кваліфікаційної наукової праці забезпечує системний моніторинг відповідності наукових керівників і консультантів (для докторантів) вимогам, що висуваються ліцензійними умовами, порядком підвищення кваліфікації НПП, рекомендаціями Національного агентства з якості вищої освіти, вимогам, що висуваються до таких керівників локальними документами Університету за встановленою формою.

Конкурсні пропозиції і порушення клопотання перед МОН України про місця державного замовлення обумовлені здатністю Університету створити спеціалізовані вчені ради для разового захисту здобувачів, що оформлюється відповідно до встановленої форми напередодні.

Відповідність наукових інтересів аспіранта тематиці досліджень наукового керівника встановлюється під час співбесіди із аспірантом на етапі подання документів до аспірантури, за результатами якої заповнюється висновок.

Як під час зарахування, так і під час навчання аспіранта, Університет відстежує відповідність наукових інтересів керівників та здобувачів, що фіксується у таблицях відповідності, що додані до атестаційної справи.

Науковим керівником може бути призначений науковий або науково-педагогічний працівник, але не раніше, ніж через 5 років після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук). Результати наукової роботи таких осіб повинні публікуватися не рідше, ніж раз на два роки (одноосібно або в співавторстві).

Критеріями для надання наукового керівництва (консультування) є виконання принаймні трьох із нижче наведених умов за останні 5 років, зокрема до яких входить дві із перших трьох позицій:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

3) наявність опублікованої монографії;

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

5) участь у міжнародних наукових проєктах, залучення до міжнародної експертизи;

6) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

7) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

8) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);

9) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або двох патентів;

Одним з доказів залученості наукових шкіл Університету до міжнародних мереж дослідників є подвійне керівництво аспірантами та спільний експериментальний досвід із європейськими ЗВО.

Індивідуальна траєкторія підготовки аспіранта оформлюється у вигляді індивідуального плану  і затверджується вченою радою протягом 2 місяців з моменту зарахування.

Університет забезпечує можливість системних презентацій та групових обговорень проміжних результатів досліджень аспірантів під час проведення публічного звітування на випускових кафедрах із залученням представників ради факультету та відділу аспірантури та докторантури двічі на рік, а також під час науково-методичних семінарів та науково-практичних конференцій міжнародного, загальнонаціонального та регіонального рівнів.

Аспіранти мають можливість брати участь у наукових заходах та змаганнях, що проводяться в Університеті, а також за його межами. Спеціально організованими для них є Ректорські олімпіади з філософії, англійської мови, педагогіки вищої школи , конкурс «Молодий науковець»  тощо, конкурси монографій, підручників тощо.

Забезпечується безкоштовний друк авторефератів, монографій аспірантів та докторантів. Відповідно до Колективного договору ДонНУ імені Василя Стуса на 2019-2025 роки Університет забезпечує преміювання за публікацію статей у виданнях, що входять до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science», захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, кандидата наук, доктора наук.

Університетом підтримується видання фахових наукових журналів, збірок наукових заходів, альманахів художньої творчості, де презентуються результати науково-дослідного пошуку аспірантів і керівників (тези, статті, анотації, рецензії, вірші, літературна критика). Аспіранти залучені до виконання науково-дослідних тем з урахуванням матеріально-технічної бази Університету та його партнерів https://youtu.be/8IvWvrnuuWc.

Залученість аспірантів Університету до міжнародних мереж дослідників проявляється через:

– подвійне керівництво аспірантами;

– апробацію результатів дослідження у закордонних наукових виданнях, шлях до яких відкривають для них наукові керівники і члени проєктних груп – члени редакційних рад іноземних журналів;

– наукові стажування;

– академічну мобільність;

– перезарахування результатів навчання та компетентностей здобутих шляхом формальної та неформальної освіти в інших закладах вищої освіти та установах;

– співпрацю з партнерами Університету  та стейкголдерами 

Для реалізації можливостей участі учасників освітнього-процесу реалізується Функціональна стратегія інтернаціоналізації.

Наукові керівники аспірантів є активними дослідниками. Результати їх діяльності представлені у Каталозі інформаційно-аналітичної бази наукових праць Університету, картках самооцінювання кожного з науково-педагогічних працівників (що готуються кожним викладачем на 01.10 і 01.04 щорічно) та результатах щорічного рейтингування показників діяльності викладачів, кафедр, факультетів .

Аспіранти та їх наукові керівники залучені до виконання науково-дослідної тематики Університету. Щорічно Вчена рада університету заслуховує результати роботи наукових шкіл за галуззю та наукові звіти Університету.

В Університеті функціонує навчально-наукова лабораторія «Молодіжна наукова майстерня», що забезпечує:

 • організацію методичного супроводу наукових робіт, серій праць наукових робіт, матеріалів наукових досліджень, що подаються на здобуття стипендій та премій різного рівня (державні, іменні, регіональні, молодих учених тощо);
 • організацію заходів з підготовки та проведення, методичного супроводу, інформаційну підтримку міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських наукових, науково-практичних конференцій, конкурсів, олімпіад, турнірів, семінарів, круглих столів тощо здобувачів вищої освіти, аспірантів і молодих вчених, що проводяться Міністерством освіти і науки України, закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями.

Аспіранти та їх керівники є активними учасниками освітніх та науково-популярних програм і заходів у контексті LLL (освіти протягом життя) та Інноваційних Форумів, що підтверджує затребуваність наукових і освітніх інновацій суспільством. (Посилання на ролик 2 про проєкти). Співпраця з ТОВ «Науковий парк «ДонНУ – Поділля», владою і органами місцевого самоврядування, бізнес-структурами регіону та науковими установами України може демонструвати кращі практики впровадження та комерціалізації наукових та прикладних розробок http://spark.donnu.edu.ua/, https://www.donnu.edu.ua/uk/tsentr-mizhnarodnih-osvitnih-proektiv/proektna-diyalnist/.

Кваліфікаційні наукові праці, публікації аспірантів і їх керівників проходять перевірку на наявність академічного плагіату. Особи, в яких виявлено порушення академічної доброчесності, не допускаються до керівництва аспірантами, а до учасників освітнього процесу, у яких буде виявлено відповідні порушення застосуватиметься санкції, визначені Кодексом академічної доброчесності та корпоративної етики .

Впроваджено практику перевірки на наявність академічного плагіату публікацій, що опубліковані керівниками і потенційними рецензентами впродовж останніх 5 років за допомогою он-лайн сервісу Unicheck.org. Якщо публікація здійснена в журналі, що має практику перевірки для всіх опублікованих статей, то додаткова перевірка не проводиться.