Донецький національний університет імені Василя Стуса ЕКСПЕРТУ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЕКСПЕРТУ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Якість вищої освіти – це наскрізний пріоритет та ціль реалізації Стратегії розвитку Університету 2017 – 2025 рр. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в ДонНУ імені Василя Стуса стала одним із кращих кейсів в Україні.

Задля ефективного впровадження заходів забезпечення внутрішньої системи якості вищої освіти та сприяння поширенню цінностей європейського освітнього простору наказом ректора Університету від 09.10.2019 року №371/05 створено Раду з якості вищої освіти.

Науково-педагогічні працівники Університету прагнуть до підвищення рівня якості Освітніх програм, свідченням чого є визнання затребуваності співробітників Університету як експертів з якості вищої освіти. Представники університетської спільноти активно долучилися до формування національної мережі експертів з акредитації освітніх програм, стали експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та увійшли до складу Галузевих експертних рад.

Для оптимізації підготовки чи проходження акредитації Освітніх програм, за якими Університет провадить освітню діяльність, пропонуємо посилання на чинні локальні нормативні документи Університету відповідно до Критеріїв оцінювання якості освітніх програм, запропонованих Національним агентством:

КРИТЕРІЙ 1 – ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОП

 1. Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
 3. Система заходів внутрішнього забезпечення якості
 4. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса

  Залучення стейкголдерів до формування цілей та програмних результатів навчання – одна з найбільш актуальних вимога сьогодення, оскільки основною задачею реалізації Освітніх програм є підготовка висококваліфікованих фахівців
  , затребуваних на ринку праці.   Факультетами та кафедрами Університету напрацьовано практику залучення стейкголдерів до моніторингу та громадського обговорення Освітніх програм – це проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, онлайн-зустрічей тощо. Витяги з протоколів засідань кафедр щодо моніторингу Освітніх програм розміщено на Корпоративному сайті Університету
 5. Результати Громадського обговорення Освітніх програм-2020 

Визначається на підставі аналізу Освітніх програм відповідних спеціальностей:

 1. Освітні програми 2017 року набору
 2. Освітні програми 2018 року набору
 3. Освітні програми 2019 року набору
 4. Освітні програми 2020 року набору

Кожна ОП проходить щорічний моніторинг та змінюється відповідно до: 

 1. світових, європейських та вітчизняних тенденцій розвитку спеціальності та галузі, що підтверджується спільними науковими дослідженнями , реалізацією спільних партнерських угод та спільних ОП та втіленням функціональної стратегії інтернаціоналізації;
 2. тенденцій розвитку ринку праці та регіонального контексту, що реалізується завдяки функціональній стратегії маркетингу;
 3. досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних програм підготовки здобувачів освіти, що підтверджується наявним досвідом гарантів та членів проєктних груп отриманим під час програм підвищення кваліфікації, наукових стажувань та міжнародної академічної мобільності 

КРИТЕРІЙ 2 – СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОП

Всі Освітні програми, що реалізуються у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса мають чітку структуру. Обов’язкові освітні компоненти складають не більше 75% та спрямовані на отримання програмних результатів навчання, визначених стандартом спеціальності, Національною рамкою кваліфікацій за його відсутності, та відтворюють особливості реалізації Освітніх програм. 

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти, що складає не менше 25%, передбачає вибір програми minor, міждисциплінарної сертифікатної програми або низку дисциплін, переліки яких змінюються щорічно і спрямовані на їх опанування здобувачами різних Освітніх програм. 

 1. Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 2. Положення про Освітню програму у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 3. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі  Донецького національного університету імені Василя Стуса 
 4. Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувача вищої освіти  у ДонНУ імені Василя Стуса

Визначається на підставі аналізу навчальних планів та опитування здобувачів вищої освіти.

Кількість аудиторних годин у навчальних дисциплінах планується з урахуванням досягнутою здобувачами освіти здатності навчатися автономно і складає (у відсотках до загального обсягу навчального часу, для денної форми навчання): 

 • від 33 до 50% для СО «Бакалавр»; 
 • від 20 до 35для СО «Магістр»; 
 • від 25 до 30% для докторів філософії. 

В ОП, за якими Університет провадить освітню діяльність, не передбачено дуальної форми освіти

КРИТЕРІЙ 3 – ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

КРИТЕРІЙ 4 – НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

Форми навчання і викладання визначаються відповідно до специфіки кожної навчальної дисципліни, як обов’язкової, так і вибіркової,  та спрямовані на досягнення заявлених у ОП цілей та програмних результатів навчання. 

Кожному здобувачу вищої освіти надаються можливості самостійного вибору відповідних освітніх компонентів ОП та формування особистої траєкторії успіху  відповідно до власних інтересів, потреб, досвіду. 

 1. Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 2.  Положення про освітню програму у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 3. Положення про робочу програму навчальної дисципліни 
 4. Методичні рекомендації до розробки силабусу навчальної дисципліни 
 5. Порядок оцінювання здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 6. Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василю Стуса 

Відповідно до локальних нормативних актів Університету з усіх освітніх компонентів Освітніх програм викладачами розроблено Робочі програми дисциплін, що розміщені на внутрішніх ресурсах – порталах факультетів, та силабуси дисциплін, призначені для інформування здобувачів щодо вимог до опанування дисципліни та проведення контрольних заходів. 

 1. Інформаційний пакет Університету
 2. Розділ сайту «Освітня діяльність та додаткові освітні послуги»
 3.  Розділ сайту «Інформаційна відкритість» 

КРИТЕРІЙ 5 – КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ, ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на постійній основі представлено у анотації навчальної дисципліни та каталозі освітніх компонентів, що знаходяться на відповідній веб сторінці сайту ДонНУ імені Василя Стуса. Окрім цього, на початку викладання навчальної дисципліни (під час першого заняття в семестрі) кожен викладач ознайомлює здобувача із системою оцінювання знань, графіком контрольних заходів, принципами академічної доброчесності. Накопичення балів протягом семестру є прозорим процесом і відображається на внутрішньому порталі факультету або у відповідних електронних ресурсах (перелік Moodle, Google Клас тощо) 

 1. Розділ сайту «Інформаційна відкритість» – «Документи, якими регулюється освітній процес у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» 
 2. Порядок оцінювання здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 3. Положення про робочу програму навчальної дисципліни 
 4. Методичні рекомендації до розробки силабусу навчальної дисципліни

 

Відповідно до вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти оцінювання результатів навчання як інструмент визнання успішного завершення здобувачем освіти обов’язкових видів навчальної діяльності і досягнення визначених результатів навчання – як за окремими навчальними дисциплінами (присвоєння кредитів), так і за програмою загалом (присвоєння кваліфікації), – є найважливішим елементом освітнього процесу.  

Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах об’єктивності, систематичності і системності, плановості, єдності вимог, відкритості, прозорості, доступності і зрозумілості методики оцінювання, врахування індивідуальних можливостей здобувачів вищої освіти. 

Конкретні умови змісту, методики проведення та оцінювання всіх форм контролю з окремої дисципліни, практики, курсової роботи визначаються викладачем, керівником програми, схвалюються випусковою кафедрою чи кафедрою, на якій працює викладач, та відображаються в силабусіробочій програмі навчальної дисципліни чи практики, методичних вказівках до курсового проектування тощо. 

 1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни  
 2. Методичні рекомендації до розробки силабусу навчальної дисципліни
 3. Порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
 4. Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса 

КРИТЕРІЙ 6 – ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ 

Висновок можливо зробити тільки на підставі таблиці 2 «Звіту про самооцінювання освітньої програми»  та на основі аналізу гарантом та проєктною групою фактів залучення роботодавців до освітнього процесу 

 1. Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса
 2. Положення про освітню програму у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса

КРИТЕРІЙ 7 – ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 

Розділ сайту «Інформаційна відкритість»

 1.  Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (у відповідності до ліцензійних умов) 
 2. Кошторис Донецького національного університету імені Василя Стуса 
 3.  Звіт виконання та надходження коштів у поточному році
 4. Документи, якими регулюється освітній процес у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса : 

Комфортність освітнього середовища для здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті, забезпечується через реалізацію їх прав на: безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, навчальними, науковими приміщеннями та спортивною залою; брати участь у науково-дослідних роботах, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представляти свої роботи для публікації; академічну мобільність, у тому числі, міжнародну; участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; відпочинок у пансіонаті Університету «Наука» (с. Мелекіне, Донецька область); вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти; участь в діяльності органів студентського самоврядування; забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством. Для покращення освітнього середовища відбувається придбання нового лабораторного обладнання, впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій в освітній процес тощо. 

 1. Стратегія Університету
 2. Статут Університету

Для доступності навчання осіб з особливими освітніми потребами в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснено комплекс заходів з благоустрою прилеглої території та навчальних приміщень корпусів відповідно до вимог законодавства, а саме: біля навчальних корпусів на тротуарі нанесено розмітку для осіб з інвалідністю, які пересуваються на інвалідному візку; облаштовано спеціальні місця для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів; вхід до навчальних корпусів облаштований відповідно до вимог державних будівельних норм пандусом з поручнями та кнопкою виклику персоналу. 

Розділ «Інформаційна відкритість» – «Умови доступності Донецького національного університету імені Василя Стуса для навчання осіб з особливими потребами» :

 1. Умови доступності Донецького національного університету імені Василя Стуса для навчання осіб з особливими освітніми потребами 
 2. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Донецькому національному університеті

КРИТЕРІЙ 8 – ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОП 

Здобувачі вищої освіти залучаються до моніторингу ОП та інших процедур забезпечення їх якості через участь у зустрічах з керівництвом Університету, факультету, гарантами ОП та участь в опитуваннях щодо якості викладання навчальних дисциплін викладачами (за результатами кожної сесії) та щодо дисциплін за вибором (раз на семестр). Результати опитувань доводяться до відома завідувача кафедри і гаранта відповідної ОП, що може мати наслідком заміну компонента освітньої програми та/або викладача  відповідної дисципліни.  

За результатами студентських опитувань, опитувань випускників та щорічного рейтингування діяльності викладачів проводиться співставлення відповідних рейтингів, що наочно демонструє якість роботи викладача. 

 1. Підрозділ сайту «Внутрішня система забезпечення якості освіти»  
 2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
 3. Система заходів внутрішнього забезпечення якості 
 4. Підрозділ сайту «Рада з якості вищої освіти»

КРИТЕРІЙ 9 – ПРОЗОРІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ 

КРИТЕРІЙ 10 – НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміст освітньо-наукової програми в частині її освітньої компоненти обумовлений типовим навчальним планом підготовки докторів філософії (посилання). Дисципліни професійної і практичної підготовки є дотичними до напряму наукових досліджень аспірантів. Це з’ясовується ще під час вступу здобувачів до аспірантури і фіксується у висновку передбаченого наукового керівника за результатами співбесіди. До навчальних планів аспірантів включені також дисципліни за спеціальністю й ті, що забезпечують методологічні та викладацькі компетентності аспірантів.

Освітньо-наукова програма аспірантури Університету включає не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

 • здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) аспірант (ад’юнкт) проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як 12 кредитів ЄКТС);
 • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить чотири – шість кредитів ЄКТС);
 • набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як шість кредитів ЄКТС);
 • здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (рекомендований обсяг такої навчальної складової становить шість – вісім кредитів ЄКТС), що відповідає Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) та відображено у моделі навчального плану освітньо-наукової програми  та академічному календарі .

25% навчального плану підготовки докторів філософії складають вибіркові дисципліни, що особисто обираються аспірантом за допомогою наукового керівника та фіксуються в якості його індивідуальної траєкторії навчання та оформлюється у вигляді індивідуального плану і затверджується вченою радою протягом 2 місяців з моменту зарахування. Дисципліни за вибором можуть бути спеціально розробленими під напрям його дослідження та запропонованими із загальноуніверситетського списку дисциплін різних рівнів освіти.

Додатково до зазначеного, повноцінну підготовку кваліфікаційної наукової праці забезпечує системний моніторинг відповідності наукових керівників і консультантів (для докторантів) вимогам, що висуваються ліцензійними умовами, порядком підвищення кваліфікації НПП, рекомендаціями Національного агентства з якості вищої освіти, вимогам, що висуваються до таких керівників локальними документами Університету за встановленою формою.

Конкурсні пропозиції і порушення клопотання перед МОН України про місця державного замовлення обумовлені здатністю Університету створити спеціалізовані вчені ради для разового захисту здобувачів, що оформлюється відповідно до встановленої форми напередодні.

Відповідність наукових інтересів аспіранта тематиці досліджень наукового керівника встановлюється під час співбесіди із аспірантом на етапі подання документів до аспірантури, за результатами якої заповнюється висновок.

Як під час зарахування, так і під час навчання аспіранта, Університет відстежує відповідність наукових інтересів керівників та здобувачів, що фіксується у таблицях відповідності, що додані до атестаційної справи.

Науковим керівником може бути призначений науковий або науково-педагогічний працівник, але не раніше, ніж через 5 років після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук). Результати наукової роботи таких осіб повинні публікуватися не рідше, ніж раз на два роки (одноосібно або в співавторстві).

Критеріями для надання наукового керівництва (консультування) є виконання принаймні трьох із нижче наведених умов за останні 5 років, зокрема до яких входить дві із перших трьох позицій:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

3) наявність опублікованої монографії;

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

5) участь у міжнародних наукових проєктах, залучення до міжнародної експертизи;

6) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

7) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

8) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);

9) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або двох патентів;

Одним з доказів залученості наукових шкіл Університету до міжнародних мереж дослідників є подвійне керівництво аспірантами та спільний експериментальний досвід із європейськими ЗВО.

Індивідуальна траєкторія підготовки аспіранта оформлюється у вигляді індивідуального плану  і затверджується вченою радою протягом 2 місяців з моменту зарахування.

Університет забезпечує можливість системних презентацій та групових обговорень проміжних результатів досліджень аспірантів під час проведення публічного звітування на випускових кафедрах із залученням представників ради факультету та відділу аспірантури та докторантури двічі на рік, а також під час науково-методичних семінарів та науково-практичних конференцій міжнародного, загальнонаціонального та регіонального рівнів.

Аспіранти мають можливість брати участь у наукових заходах та змаганнях, що проводяться в Університеті, а також за його межами. Спеціально організованими для них є Ректорські олімпіади з філософії, англійської мови, педагогіки вищої школи , конкурс «Молодий науковець»  тощо, конкурси монографій, підручників тощо.

Забезпечується безкоштовний друк авторефератів, монографій аспірантів та докторантів. Відповідно до Колективного договору ДонНУ імені Василя Стуса на 2019-2025 роки Університет забезпечує преміювання за публікацію статей у виданнях, що входять до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science», захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, кандидата наук, доктора наук.

Університетом підтримується видання фахових наукових журналів, збірок наукових заходів, альманахів художньої творчості, де презентуються результати науково-дослідного пошуку аспірантів і керівників (тези, статті, анотації, рецензії, вірші, літературна критика). Аспіранти залучені до виконання науково-дослідних тем з урахуванням матеріально-технічної бази Університету та його партнерів https://youtu.be/8IvWvrnuuWc.

Залученість аспірантів Університету до міжнародних мереж дослідників проявляється через:

– подвійне керівництво аспірантами;

– апробацію результатів дослідження у закордонних наукових виданнях, шлях до яких відкривають для них наукові керівники і члени проєктних груп – члени редакційних рад іноземних журналів;

– наукові стажування;

– академічну мобільність;

– перезарахування результатів навчання та компетентностей здобутих шляхом формальної та неформальної освіти в інших закладах вищої освіти та установах;

– співпрацю з партнерами Університету  та стейкголдерами 

Для реалізації можливостей участі учасників освітнього-процесу реалізується Функціональна стратегія інтернаціоналізації.

Наукові керівники аспірантів є активними дослідниками. Результати їх діяльності представлені у Каталозі інформаційно-аналітичної бази наукових праць Університету, картках самооцінювання кожного з науково-педагогічних працівників (що готуються кожним викладачем на 01.10 і 01.04 щорічно) та результатах щорічного рейтингування показників діяльності викладачів, кафедр, факультетів .

Аспіранти та їх наукові керівники залучені до виконання науково-дослідної тематики Університету. Щорічно Вчена рада університету заслуховує результати роботи наукових шкіл за галуззю та наукові звіти Університету.

В Університеті функціонує навчально-наукова лабораторія «Молодіжна наукова майстерня», що забезпечує:

 • організацію методичного супроводу наукових робіт, серій праць наукових робіт, матеріалів наукових досліджень, що подаються на здобуття стипендій та премій різного рівня (державні, іменні, регіональні, молодих учених тощо);
 • організацію заходів з підготовки та проведення, методичного супроводу, інформаційну підтримку міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських наукових, науково-практичних конференцій, конкурсів, олімпіад, турнірів, семінарів, круглих столів тощо здобувачів вищої освіти, аспірантів і молодих вчених, що проводяться Міністерством освіти і науки України, закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями.

Аспіранти та їх керівники є активними учасниками освітніх та науково-популярних програм і заходів у контексті LLL (освіти протягом життя) та Інноваційних Форумів, що підтверджує затребуваність наукових і освітніх інновацій суспільством. (Посилання на ролик 2 про проєкти). Співпраця з ТОВ «Науковий парк «ДонНУ – Поділля», владою і органами місцевого самоврядування, бізнес-структурами регіону та науковими установами України може демонструвати кращі практики впровадження та комерціалізації наукових та прикладних розробок http://spark.donnu.edu.ua/, https://www.donnu.edu.ua/uk/tsentr-mizhnarodnih-osvitnih-proektiv/proektna-diyalnist/.

Кваліфікаційні наукові праці, публікації аспірантів і їх керівників проходять перевірку на наявність академічного плагіату. Особи, в яких виявлено порушення академічної доброчесності, не допускаються до керівництва аспірантами, а до учасників освітнього процесу, у яких буде виявлено відповідні порушення застосуватиметься санкції, визначені Кодексом академічної доброчесності та корпоративної етики .

Впроваджено практику перевірки на наявність академічного плагіату публікацій, що опубліковані керівниками і потенційними рецензентами впродовж останніх 5 років за допомогою он-лайн сервісу Unicheck.org. Якщо публікація здійснена в журналі, що має практику перевірки для всіх опублікованих статей, то додаткова перевірка не проводиться.