Підвищення позицій Університету в міжнародних рейтингах, формування позитивного міжнародного іміджу Університету як університету, який надає високоякісну освіту та запроваджує сучасні наукові дослідження та інновації.

Розширення ефективної співпраці Університету з ВНЗ-партнерами з усіх регіонів світу, формування міжнародних консорціумів співпраці Університету з ВНЗ-партнерами по галузях знань.

Поширення інформації про існуючі можливості міжнародної співпраці на рівнях факультетів, кафедр та структурних підрозділів, запровадження конкретних проектів міжнародного співробітництва на рівнях освітніх програм та наукових шкіл.

Встановлення професійних зв’язків між науковими школами Університету та існуючими міжнародними професійними науковими асоціаціями, запровадження спільних наукових досліджень та проектів.

Розширення участі студентів, співробітників та викладачів Університету в програмах «включеного навчання», кредитної мобільності, наукових стажувань, тренінгів для співробітників та викладачів та практики для студентів.

Сприяння практики постійно діючих курсів підвищення рівня володіння іноземною мовою викладачів та співробітників університету, зростання кількості викладачів, сертифікованих за міжнародними стандартами володіння мовою, здатних викладати курси іноземною мовою.

Зростання обізнаності та залученості викладачів та співробітників всіх факультетів, кафедр та структурних підрозділів до міжнародної проектної діяльності, залучення коштів та кращих світових практик до модернізації освітніх програм, менеджменту Університету, розвитку його наукового потенціалу.

Залучення коштів міжнародних донорів до вирішення соціально-побутових проблем Університету

Міжнародна акредитація освітніх програм Університету на рівні двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Співставлення змісту та термінів навчання за освітніми програмами Університету та ВНЗ-іноземних партнерів, вивчення досвіду міжнародної сертифікації та акредитації освітніх програм.

Зростання рівня охоплення країн- цільових ринків, профорієнтаційною роботою з потенційними абітурієнтами, популяризація Університету на міжнародному освітньому ринку, збільшення частки іноземних студентів в загальній кількості студентів Університету.

Формування корпоративного середовища поваги до кроскультурних відмінностей, сприйняття загальних корпоративних цінностей всіма членами багатонаціонального колективу.