Навчальний відділ

Навчальний відділ є одним з основних структурних підрозділів Донецького національного університету імені Василя Стуса, який здійснює планування, організацію та вдосконалення форм і методів освітньої діяльності Університету. Навчальний відділ спрямовує свою діяльність на організацію освітньої діяльності Університету, розробляє стратегію організації і забезпечення процесів управління освітньою діяльністю; спрямовує і координує організацію процесу ліцензування і акредитації спеціальностей/Освітніх програм і всього Університету в цілому, планує та проводить моніторинг освітньої діяльності кафедр і факультетів Університету.

Основні задачі відділу:

Адміністрування та методичний супровід АСУ «Деканат».

Забезпечення належного рівня освітньої діяльності в Університеті.

Аналіз динаміки контингенту здобувачів вищої освіти Університету, винесення пропозицій щодо його оптимізації.

Розробка проектів нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань нормування, планування та організації освітньої діяльності.

Координація та методичний супровід процесів ліцензування та акредитації спеціальностей/Освітніх програм. Визначення доцільності відкриття/закриття спеціальностей/ОП.

Організація роботи та документальний супровід роботи Стипендіальної комісії Університету, НМР Університету, ректорату.

Організація, координація та систематичний контроль діяльності деканатів і випускових кафедр щодо виконання графіків навчального процесу всіх форм, забезпечення належного проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти Університету.

Планування навчального навантаження кафедр Університету, формування штатного розпису кафедр, контроль за розподілом навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедр.

Оперативне керівництво та координація діяльності деканатів і кафедр щодо забезпечення виконання Освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів і програм, заявлених компетентностей і результатів навчання.

Організація та безпосередня участь у здійсненні систематичного контролю за перебігом освітньої діяльності Університету, аналіз результатів проведення контрольних заходів, виконання курсових проектів (робіт), заліково-екзаменаційних сесій та підсумкової атестації.

Співробітники відділу:

Контакти:

Навчальний відділ
каб. 612, Головний корпус ДонНУ імені Василя Стуса – вул. 600-річчя буд. 21, м. Вінниця.

Електрона пошта: [email protected]

Римар Павло Володимирович

Завідувач відділу

Павлюк Ольга Петрівна

Методист вищої категорії навчального відділу

Войт Людмила Леонідівна

Заступник завідувача відділу

Давіткевич Яна Анатоліївна

Методист навчального відділу

Петрова Марина Іванівна

Методист вищої кваліфікаційної категорії навчального відділу

Спектор Анастасія Валеріївна

Методист навчального відділу