Керівництво ДонНУ імені Василя Стуса

Ректорат

Ректор

Хаджинов Ілля Васильович

Ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України.

Проректори

Радіо Сергій Вікторович

Проректор з наукової та навчальної роботи, кандидат хімічних наук, доцент

[email protected]

Прихненко Максим Іванович

Проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, кандидат політичних наук

[email protected]

Онищенко Андрій Миколайович

Проректор з адміністративно-господарської роботи

[email protected]

Перший проректор. Доктор політичних наук, професор

+380 (432) 50-87-79 

Головний корпус, к. 501а

[email protected]

Ухвали ректорату

2023-2024 роки

План засідань ректорату

2022-2023 роки

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада університету є колегіальним органом університету, що створюється в кількості до 54 членів для вирішення основних питань діяльності університету, відповідно до Положення, затвердженого ректором. Вчена рада університету працює за затвердженим планом. Засідання Вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць, термін повноважень становить п’ять років.

Вчена рада університету:

Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету

Розробляє і подає Конференції трудового колективу проект статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього

Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету

Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах

Ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів

Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій

Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності

Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях

Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів

Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності

Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів

Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки

Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання

Має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу університету

Затверджує положення та інші локальні нормативні акти, обов’язковість затвердження яких визначена чинним законодавством або Статутом університету

Обирає за конкурсом таємним голосуванням науково-педагогічних працівників загальноуніверситетських кафедр, а також вирішує інші питання, які пов’язані з функціонуванням таких кафедр

Розглядає інші питання діяльності університету відповідно до Статуту університету

Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень Вченим радам факультетів відповідно до чинного законодавства.

Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

Заступник голови Вченої ради університету обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

Секретарем Вченої ради є вчений секретар університету.

До складу Вченої ради університету входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування відповідно до квот, визначених Статутом університету та Положенням про Вчену раду Донецького національного університету.

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа студентів.

Вибори до складу Вченої ради університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Персональний склад Вченої ради університету та зміни в ньому затверджуються наказами ректора.

Із Вченої ради виводять членів, які припинили трудові відносини з університетом, та членів — працівників університету, звільнених з посади, за якою було введено до складу Вченої ради; а також членів, що подали на ім’я голови Вченої ради мотивовану заяву про вихід зі складу.

Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора.

За посадами:

 1. Хаджинов Ілля Васильович, ректор університету.
 2. Радіо Сергій Вікторович, проректор з наукової та навчальної роботи;
 3. Прихненко Максим Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку.
 4. Орєхова Тетяна Вікторівна , декан економічного факультету.
 5. Онищенко Андрій Миколайович , проректор з адміністративно-господарської роботи.
 6. Шендрик Олександр Миколайович ,  декан факультету хімії, біології і біотехнологій.
 7. Теміров Юрій Тешабайович , декан факультету історії та міжнародних відносин.
 8. Коваль Ірина Федорівна, декан юридичного факультету.
 9. Прямухіну Наталію Валентинівну, в.о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій.
 10. Білецька Олена Всеволодівна, в.о. декана факультету філології, психології та іноземних мов;
 11. Кудінов Дмитро Геннадійович , кандидат економічних наук, голова Незалежної профспілки студентів і працівників ДонНУ імені Василя Стуса.
 12. Важеніна Олена Григорівна , учений секретар університету, секретар Вченої ради .
 13. Горбачова Людмила Іванівна, головний бухгалтер.
 14. Міщан Тетяна Іванівна, директор наукової бібліотеки.
 15. Шафранська Надія Анатоліївна, здобувач освіти 3 курсу СО «Бакалавр» ОП 081 «Право» юридичного факультету, Голова Студентської ради університету.
 16. Жильцова Світлана Віталіївна, в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу;

Від інших структурних підрозділів університету:

 1. Прус Леонід Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, директор Хмельницької філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ -Поділля»»
 2. Скопова Олена Іванівна, кандидат історичних наук, завідувач відділу навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти.
 3. Римар Павло Володимирович, завідувач навчального відділу.

Виборні представники факультетів:

Від юридичного факультету:

 1. Гоцуляк Юрій Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії права.
 2. Турченко Ольга Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.
 3. Амелічева Лілія Петрівна, доктор юридичних наук, доцент, професора кафедри цивільного права і процесу.

Від факультету історії та міжнародних відносин:.

 1. Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки.
 2. Лимар Валерія Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики.

Від факультету філології, психології та іноземних мов:

 1. Коваль Людмила Михайлівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури.
 2. Оверчук Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри психології.
 3. Просалова Віра Андріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури.

Від економічного факультету:

 1. Іонін Євген Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту.
 2. Доронінва Ольга Аанатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки.
 3. Юрчишена Людмила Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи.
 4. Волкова Неля Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи.
 5. Таранич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки.

Від факультету інформаційних і прикладних технологій:

 1. Анісімова Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, в.о завідувача кафедри інформаційних систем управління.
 2. Чальцева Олена Михайлівна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та державного управління
 3. Примуш Микола Васильович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління.
 4. Стеблина Наталія Олександрівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри журналістики та соціальних комунікацій.

Від факультету хімії, біології і біотехнологій:

 1. Приседський Юрій Георгійович, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри ботаніки та екології.
 2. Розанцев Георгій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.

Від здобувачів вищої освіти університету:

 1. Грабік Костянтин Ігорович, здобувач освіти 3 курсу СО «Бакалавр» ОП 122 «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних і прикладних технологій.
 2. Панас Нікіта Ігорович, здобувач освіти 3 курсу СО «Бакалавр» ОП «Журналістика» факультету інформаційних і прикладних технологій.
 3.  Сологор Олексій Михайлович, здобувач освіти 2-го курсу СО «Бакалавр» ОП 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» факультету інформаційних і прикладних технологій.
 4.  Клапоущак Дар’я Сергіївна, здобувач освіти 4-го курсу СО «Бакалавр» ОП 081 «Право» юридичного факультету.
 5. Бродзь Олексій Сергійович, здобувач освіти 3-го курсу СО «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» ОП «Екологія» факультету хімії, біології та біотехнологій.
 6. Гордєєва Тетяна Олександрівна, аспірантка 3-го року навчання спеціальності 102 «Хімія».