Організація навчального процесу в ДонНУ імені Василя Стуса

Після входження української вищої школи в європейський освітній простір у ДонНУ імені Василя Стуса запроваджено облік трудомісткості навчальної роботи студентів у кредитах ECTS (European Credit Transfer System — Європейська кредитно-модульна система), яка може кваліфікуватись як система, що дозволяє здійснювати перерахунок кредитів, здобутих у різних навчальних закладах. Ця система є накопичувальною і здатною працювати в рамках концепції «навчання впродовж усього життя».

Кредити ECTS враховують усі види навчальної роботи і забезпечують уніфікований підхід до освіти. Ціна кредиту становить 30 академічних годин. На семестр відводиться 30 кредитів, а на навчальний рік — 60 кредитів.

Академічна година

Мінімальна облікова одиниця, яка служить основою для планування та обліку таких видів занять, як лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття. Тривалість академічної години становить 40 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (так звана «пара»).

Астрономічна година

Облікова одиниця тривалістю 60 хвилин, яка застосовується для обліку таких видів занять, як іспити, заліки, контрольні, курсові, дипломні роботи, практика тощо.

Навчальний день

Складова навчального часу, що не перевищує дев’яти академічних годин.

Навчальний тиждень

Складова навчального часу тривалістю не більше 54 академічних годин.

Навчальний семестр

Складова навчального часу, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом. Як правило, на 1–3 курсах вона становить 14–19 тижнів:

І семестр — з вересня по січень; ІІ семестр — з лютого по липень.

На випускних курсах окремі семестри можуть бути меншими.

Навчальний рік

Тривалість 10 місяців. Як правило, він починається 1 вересня. Складається з навчальних днів, днів проведення модульного та підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.

Навчальний курс

Завершений період навчання протягом навчального року. Тривалість перебування на навчальному курсі включає час навчальних семестрів і канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше 8 тижнів. Через різні обставини навчальний курс в окремих студентів може перевищувати один навчальний рік (академічна відпустка, повторне навчання тощо). Початок і закінчення навчання на конкретному курсі оформлюються відповідними (щодо переводу) наказами.

Нормативно-правова база

За кредитно-модульною системою студент повинен виконати сукупність вимог, щоб дисципліна вважалася опанованою або завершеною на певному рівні. ДонНУ імені Василя Стуса встановив наступну шкалу оцінювання:

A

(90-100)
«відмінно»

B

(82-89)
«дуже добре»

С

(75-81)
«добре»

D

(67-74)
«задовільно»

E

(60-66)
«задовільно»

FX

(0-59)
«незадовільно»

Таким чином, якщо студент має хоча б 60 балів, він отримав «кредит», дисципліна вважається складеною.

Освіту в ДонНУ імені Василя Стуса можна отримати за денною або заочною формами.

Сам освітній процес здійснюється в таких організаційних формах:

Навчальні заняття*

Самостійна робота

Практична підготовка

Контрольні заходи

*(лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація)

Форми навчання можуть поєднуватись. Комплекс обраних форм навчання залежить здебільшого від дисципліни.