Внутрішня система забезпечення якості освіти

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту» та у відповідності до «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса затверджені Вченою радою:

В Університеті діє Рада з якості вищої освіти – це колегіальний дорадчо-консультаційний орган, метою діяльності якого є успішне впровадження  системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти задля досягнення стратегічних пріоритетів Університету.

Безпосередній моніторинг та управління якістю вищої освіти в Університеті здійснюється Навчально-практичною лабораторією впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення  якості вищої освіти Освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку.

Систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті розроблено згідно з принципами:

 • відповідності європейським стандартам якості вищої освіти;
 • системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • процесного підходу до управління;
 • автономії Університету, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості;
 • усвідомлення співробітниками Університету відповідальності за якість вищої освіти.

Система передбачає здійснення таких процедур та заходів:

 • удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • посилення кадрового потенціалу Університету;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом:
 • забезпечення публічності інформації про діяльність Університету;
 • створення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в наукових працях викладачів, випускних (кваліфікаційних) роботах здобувачів вищої освіти.

ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Механізм розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм регулюється «Положенням про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» затвердженими Вченою радою (протокол № 1 від 30.08.2018 р.) та введеними в дію наказом ректора №306/05 від 31.08.2018 р.

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма в межах кожної спеціальності розробляється проектною групою. Освітня програма затверджується рішенням Вченої ради Університету і вводиться в дію наказом ректора.
Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу. Моніторинг освітніх програм проводиться на локальному і загальноуніверситетському рівнях.

Локальний моніторинг здійснюється, як правило, членами проектної групи за участі провідних фахівців профільних кафедр із залученням представників студентського самоврядування. Результати локального моніторингу не менше як один раз на рік обговорюються на Навчально-методичній комісії та Вченій раді відповідного факультету/інституту.

Загальноуніверситетський моніторинг проводиться з метою узагальнення та поширення кращих практик у межах Університету та своєчасного виявлення негативних тенденцій.

Проводиться щорічний аналіз випускних (кваліфікаційних) робіт з оцінки їхньої якості та структури, обговорення результатів аналізу на засіданнях Вченої ради Університету. Проектні групи переглядають складові освітніх програм щодо їх відповідності нагальним вимогам ринку праці. Удосконалення кафедрами навчальних планів і робочих програм дисциплін у контексті їхньої відповідності вимогам ліцензування та акредитації.

ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється згідно із «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» (затверджене Вченою радою протокол № 10 від 26.04.2019 р. та введене в дію наказом ректора №119/05 від 13.05.2019 р.) із дотриманням оприлюднених критеріїв, правил та процедур. Критерії оцінки результатів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти є обґрунтованими і відповідають вимогам оцінювання знань за європейською системою оцінювання знань ECTS.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості викладання навчальних дисциплін та надання освітніх послуг здійснюється Навчально-методичним відділом ДонНУ імені Василя Стуса . З результатами опитувань можна ознайомитись за посиланням нижче

Внутрішнє рейтингування

Відповідно до «Положення про рейтингування показників діяльності викладача, кафедри, факультету/інституту у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» (затверджене Вченою радою протокол № 12 від 26.06.2018 р. та введене в дію наказом ректора №268/05 від 25.07.2018 р.) визначаються персональні рейтинги науково-педагогічних і педагогічних працівників. Показники рейтингу ґрунтуються на переліку видів роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників, вимогах до кадрового забезпечення спеціальності. Перелік показників для розрахунку рейтингу є гнучким і може корегуватись відповідно до зміни методики міжнародних та національних рейтингів, науково-технічного прогресу, виникнення нових видів освітньої, наукової, організаційної діяльності та змін в законодавстві України.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Удосконалення професійної підготовки науково-педагогічних і педагогічних працівників здійснюється шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей, систематичного підвищення кваліфікації та стажування викладачів відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» (затверджене Вченою радою протокол № 3 від 01.11.2019 р. та введене в дію наказом ректора №№398/15 від 05.11.2019 р.).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕССОМ

Освітній процес в Університеті необхідною мірою забезпечується комп’ютерною технікою та пакетами прикладних комп’ютерних програм. В Університеті створюються умови для безперебійного доступу до мережі «Internet», у всіх корпусах створено зони Wi-Fi, використовуються хмарні технології. В Університеті функціонує єдина інформаційна система управління, як програмно-апаратний комплекс, що забезпечує низку основних функцій роботи з документами та базами даних в електронному вигляді з використанням хмарних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення та сервісів Офіс-365.

Автоматизувати основні функції деканату дозволяє запровадження та функціонування програмно-технологічного комплексу управління навчальним процесом АС «Деканат». Використання автоматизованої системи допомагає в організаційній роботі та ефективному управлінні освітнім процесом.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для запобігання та виявлення плагіату в наукових дослідженнях працівників та здобувачів вищої освіти в Університеті діє система запобігання та виявлення плагіату, яка поширюється на учасників освітнього процесу.

З метою забезпечення дотримання академічної доброчесності в Університеті діє «Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса» та функціонує  Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса (затверджені Вченою радою протокол №2 від 27.09.2019 р. та введені в дію наказом ректора №126/05 від 23.04.2020 року).

ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості викладанн навчальних дисциплін та надання освітніх послуг забезпечується Освітньо-практичним центром інноватики і стратегічного розвитку ДонНУ імені Василя Стуса . З результатами опитувань можна ознайомитись за посиланням нижче