Якість освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса

Якість освіти

комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й морального розвитку, якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання і виховання.

Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

це сукупність відповідних процедур забезпечення якості освітньої діяльності, стандартів для програм, що реалізуються, і кваліфікацій, що присвоюються. Вона є складником системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає здійснення Університетом процедур і заходів, передбачених ст. 16 Закону України «Про вищу освіту».

Відповідно до Стратегії розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017 – 2025 рр. одним з наскрізних завдань є забезпечення якості вищої освіти. На виконання пункту 3 статті 41 Закону України «Про освіту» №2145-19 від 5 вересня 2017 року в рамках внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті у 2017 році затверджено Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та Систему заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Система заходів передбачає проведення опитування здобувачів вищої освіти.

Опитування здобувачів вищої освіти здійснюються за двома напрямами:

1) опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін викладачами ДонНУ імені Василя Стуса;

2) опитування щодо вибіркових дисциплін.

Проведення опитувань та аналіз отриманих результатів здійснюється Відділом навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса. За результатами опитувань здобувачів вищої освіти співробітники відділу готують аналітичні звіти з рекомендаціями. Загальний звіт у повному обсязі надається ректору та першому проректору Університету. Звіти щодо якості викладання навчальних дисциплін за факультетами надаються деканам відповідних факультетів. Короткі відомості щодо результатів опитування розміщуються у публічному доступі на офіційному сайті Університету. Також результати опитування обговорюються на засіданнях ректорату, Ради з якості вищої освіти та Вченої Ради.

Починаючи з 2018 року відділом було проведено низку опитувань щодо якості викладання навчальних дисциплін викладачами ДонНу імені Василя Стуса за результатами зимової та літньої сесій та опитування щодо вибіркових дисциплін. З їх результатами можна ознайомитись нижче.

Внутрішній моніторинг