Донецький національний університет імені Василя Стуса Якість освіти

Якість освіти

комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й морального розвитку, якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання і виховання.

Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

це сукупність відповідних процедур забезпечення якості освітньої діяльності, стандартів для програм, що реалізуються, і кваліфікацій, що присвоюються. Вона є складником системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає здійснення Університетом процедур і заходів, передбачених ст. 16 Закону України «Про вищу освіту».

Відповідно до Стратегії розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017 – 2025 рр. одним з наскрізних завдань є забезпечення якості вищої освіти. На виконання пункту 3 статті 41 Закону України «Про освіту» №2145-19 від 5 вересня 2017 року в рамках внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті у 2017 році затверджено Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та Систему заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Система заходів передбачає проведення опитування здобувачів вищої освіти (відповідно до п. 3.8 цього Положення).

Опитування здобувачів вищої освіти здійснюються за двома напрямами:

1) опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін викладачами ДонНУ імені Василя Стуса;

2) опитування щодо вибіркових дисциплін.

Проведення опитувань та аналіз отриманих результатів здійснюється Освітньо-практичним центром інноватики і стратегічного розвитку ДонНУ імені Василя Стуса. За результатами опитувань здобувачів вищої освіти співробітники центру готують аналітичні звіти з рекомендаціями. Загальний звіт у повному обсязі надається ректору та першому проректору Університету. Звіти щодо якості викладання навчальних дисциплін за факультетами надаються деканам відповідних факультетів. Короткі відомості щодо результатів опитування розміщуються у публічному доступі на офіційному сайті Університету. Також результати опитування обговорюються на засіданнях ректорату, Ради з якості вищої освіти та Вченої Ради.

Починаючи з 2018 року Центром було проведено 5 опитувань щодо якості викладання навчальних дисциплін викладачами ДонНу імені Василя Стуса та 2 опитування щодо вибіркових дисциплін. З їх результатами можна ознайомитись нижче.

Навчально-практична лабораторія впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Організація та проведення систематичного моніторингу якості освіти здобувачів вищої освіти Університету та формування на цій основі рекомендації щодо покращення навчального процесу;

Координування розробки та впровадження заходів щодо створення системи забезпечення якості освіти в Університеті відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти, критеріїв національної та європейської систем акредитації та міжнародних процедур визнання освітніх програм;

Участь у систематизації та формуванні сучасних методологічних підходів до внутрішньоуніверситетського забезпечення якості вищої освіти;

Координування проведення оцінки освітньої та науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

Здійснення моніторингу вітчизняних та зарубіжних науково-методичних напрацювань та досягнень щодо систем управління якістю освіти, вивчення міжнародного досвіду забезпечення якості освіти на національному та внутрішньоуніверситетському рівнях;

Розширення співробітництва Університету з науково-дослідними інститутами, асоціаціями та іншими структурами, які здійснюють зовнішній контроль якості освіти.

Скопова Олена Іванівна

Завідувач лабораторії Навчально-практична лабораторія впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Електрона пошта: [email protected]

Внутрішній моніторинг