Сертифікатні освітні програми та школи Донецький національний університет імені Василя Стуса

Освітній захід:

Звітність вітчизняних підприємств за МСФЗ в системі обліково-аналітичного забезпечення управлінських рішень

Цільова група слухачів:

Аудитори, помічники аудиторів, фінансові директори, головні бухгалтери, спеціалісти сфери внутрішнього контролю/аудиту

Методи навчання:

інтерактивні аудиторні заняття з використанням реальних кейсів, консультації із застосуванням інтерактивних презентацій щодо розв’язування ситуаційних завдань, проведення дискусій, робота у малих групах.

Результати навчання:

Знання:

найкращих практик управлінського обліку, їх переваг та умов ефективного застосування

ключових фінансових показників (KPI), що забезпечують життєдіяльність підприємства відповідно до базових концепцій МСФЗ

ролі бюджетування в системі прийняття рішень в компанії на різних рівнях та їх взаємозв’язку із фінансовими результатами

Уміння:

збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень

консультувати власників, менеджмент підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування

складати операційні і фінансові бюджети компанії та певних підрозділів, використовувати різні моделі бюджетування (АВВ, ZBB тощо) в стратегічному управлінні

Навички:

формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами та використовувати інформацію для прийняття управлінських рішень

використовувати найкращі практики бюджетування

організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців відповідно до вимог законодавства та менеджменту підприємства

Теми:

 1. Сучасний управлінський облік – виклики майбутнього в аудиті
 2. Аналітичні індикатори забезпечення реалізації концептуальних основ МСФЗ
 3. Методологія трансформації основних засобів за МСФЗ: практичні аспекти
 4. Бюджетування і прогнозування фінансової звітності

Викладачі:

Гавронська Ірина Юріївна

сертифікований аудитор, директор ТОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп»

Іонін Євген Євгенович

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту

Томчук Віктор Васильович

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Лактіонова Олександра Анатоліївна

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи

Освітній захід:

Завдання з надання впевненості та супутніх послуг в контексті МСА

Цільова група слухачів:

Аудитори, помічники аудиторів, фінансові директори, головні бухгалтери, спеціалісти сфери внутрішнього контролю/аудиту

Методи навчання:

інтерактивні аудиторні заняття з використанням реальних кейсів, консультації із застосуванням інтерактивних презентацій щодо розв’язування ситуаційних завдань, проведення дискусій, робота у малих групах.

Результати навчання:

Знання:

загальних положень щодо завдань з надання впевненості та супутніх послуг в контексті МСА

рівнів впевненості при забезпечені завдань аудиторських послуг за видами їх класифікації за міжнародним та українським підходами

Уміння:

застосовувати правові та нормативні документи в управлінській, методичній, організаційній складовій роботи при забезпечені завдань з надання впевненості та супутніх аудиторських послуг

застосовувати узгоджені процедури аудиту за технічним заданням при надані супутніх послуг

Навички:

розв’язання комплексних проблем у сфері обліку, аудиту та оподаткування, розвитку системи обліку підприємств, установ і організацій при забезпечені завдань з надання обгрунтованої та обмеженої впевненості

збирання, оцінювання, аналізування фінансових та нефінансових даних для обґрунтування фахової думки

консультування власників, менеджерів підприємства, інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, щодо здійснення публічних комунікацій у професійному середовищі аудиторської мережі

Теми:

 1. Міжнародна концепція завдань з надання впевненості та їх вплив на результат аудиторських послуг
 2. Ефективний громадський контроль публічної інформації як завдання з надання впевненості в незалежному аудиті
 3. Методика аудиту та концепція завдань з надання впевненості на етапах життєвого циклу підприємства

Викладачі:

Манько Надія Федорівна

к.е.н, сертифікований аудитор, директор ТОВ « АФ «Надійність».

Іонін Євген Євгенович

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту

Гевлич Лариса Леонідівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Поліщук Олена Тимофіївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Разборська Олена Олександрівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Медичне право

Сертифікатна програма «Медичне право» реалізується Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації Департаменту охорони здоров’я та курортів.

Медичне право це:

Унікальна освітня програма

3 місяці професійного зростання

Продумані та креативні тренінги

Реальні медичні та правові кейси

Ретельно підібрані викладачі — експерти-практики в галузі медицини, права, надання медичних послуг, захисту прав пацієнтів та лікарів

Слухачі отримають знання та компетентності з наступних навчальних дисциплін:

Адміністративна і кримінальна відповідальність у сфері медичної практики («Адміністративна відповідальність»)

Права і обов’язки пацієнта і споживача з особливими потребами. Паліативна та хоспісна допомога

Організація охорони здоров’я: система, державне регулювання

Судовий захист прав у сфері медичної практики

Експертна діяльність у сфері медичної практики

Правовий статус суб’єктів медичної практики

Вимоги до здійснення медичної практики

Права і обов’язки медичного працівника

Договори у сфері медичної практики

Психіатрична допомога та допомога нарко-алкозалежним групам населення як окремі види надання медичної допомоги

Адміністративна і кримінальна відповідальність у сфері медичної практики («Кримінальна відповідальність»)

Відшкодування матеріальної і моральної шкоди в медичній практиці

Трудові і соціальні права медичних працівників

Інтелектуальна власність в медичній практиці

Психологічний клімат в медичному колективі

Права і обов’язки пацієнта і споживача

Медіація у сфері медичної практики

Біоетика і біобезпека

Для Вас працюватимуть експерти-практики:

Олена Антонюк

доцент кафедри цивільного права і процесу, к.ю.н., доц.

Лілія Амелічева

доц. кафедри цивільного права і процесу ДонНУ імені Василя Стуса, к.ю.н., доц.

Олена Верлан-Кульшенко

ст. викл. кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права ВНМУ імені М.І. Пирогова

Радміла Гревцова

директор ННЦ медичного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доц.

Ірина Коваль

завідувач кафедри кафедри цивільного права і процесу ДонНУ імені Василя Стуса, д.ю.н., проф.

Наталія Комарницька

доцент кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я ВНМУ імені М.І. Пирогова, завідувач курсом післядипломної освіти організаторів охорони здоров’я, к.м.н., доц.

Юлія Овчинникова

в.о. декана біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса

Роман Мовчан

доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, к.ю.н., доц.

Олександр Моканюк

доцент кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права ВНМУ імені М.І.Пирогова, к.м.н., доц.

Олег Муц

заступник головного лікаря ВОПНЛ імені О. Ющенка, к.м.н.

Антоніна Нижник

керуючий партнер юридичної фірми «Медконсалтинг», викл.

Юлія Павлюченко

доцент кафедри господарського права, к.ю.н., доц.

Лідія Санжаровська

старший юрист ЮК «Правовий Альянс», викл.

Юлія Уралова

ст. викл. кафедри цивільного права і процесу ДонНУ імені Василя Стуса

Стати слухачем програми може:

 • дипломований фахівець будь-якої спеціальності;
 • студент СО «Бакалавр», СО «Магістр», ОКР «Спеціаліст» будь-якої спеціальності.

Документи, необхідні для зарахування:

 • заява на ім’я ректора;
 • копія паспорту та ідентифікаційного номеру (за наявності).

Випускники отримують сертифікат Донецького національного університету імені Василя Стуса (з додатком до нього).

Тривалість навчання: 3 місяці.

Слідкуйте за оновленнями сторінки програми «Медичне право» у соцмережі facebook https://www.facebook.com/medicalLawDonNU

Економіст-еколог

Сертифікатна освітня програма «Економіст-еколог» сформована на стику екології, економіки та екологічного права.

Навчальні дисципліни:

Бюджетно-податкова політика у сфері природокористування

Оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів

Основи управління ресурсами та витратами

Господарський комплекс України

Ведення бізнесу в мережі Інтернет

Екологічна безпека України

Антропоекосистемологія

Професійні компетентності випускника програми:

Практичні знання з екологічних, економічних, організаційних та соціально-психологічних основ екологічної діяльності

Економічна діагностика впливу
різних факторів на навколишнє середовище

Експертиза економічних аспектів екологічних програм

Планування та оцінка економічної та екологічної безпеки

Екологічна оцінка проектів з розвитку економіки

Експертиза та менеджмент екологічних та соціальних складових здоров’я

Міждисциплінарне та системне мислення

Працевлаштування випускника — економіста-еколога:

Фахівець з еколого-економічного господарювання

Громадський експерт з екологічної безпеки та ресурсозбереження

Менеджер, управлінець промислового, сільськогосподарського підприємства

Особистий бізнес в екологічній сфері

Менеджер соціальних проектів

Слухачем програми може стати:

 • Студент 3-4 курсу СО «Бакалавр»;
 • Студент СО «Магістр», ОКР «Спеціаліст»;
 • Дипломований фахівець будь-якої спеціальності.

Необхідні документи:

 • Особиста заява;
 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
 • Копія атестата або довідка з місця навчання;
 • Копія диплома про вищу освіту (за наявності).

Прийом документів і консультації — з 4 травня по 31 серпня (щорічно).

Початок навчання — 1 жовтня (щорічно).

Випускники отримують:

Сертифікат Донецького національного університету імені Василя Стуса (з додатком до нього)

Запис щодо прослуханої освітньої програми в додатку до диплома бакалавра/магістра європейського зразка (для студентів)

Тривалість навчання: 4 семестри (20 місяців).

Політична журналістика

Сертифікатна освітня програма «Політична журналістика» сформована на стику політології, соціальних комунікацій, іміджелогії, політичного маркетингу та PR.

Навчальні дисципліни:

Політичні інституції та процеси

Політична аналітика та експертиза

Сучасні політтехнології та реклама

Політична інформаційна журналістика

Райтинг і копірайтинг соціально-політичних текстів

Політична публіцистика та колумністика

Іміджева політика і брендинг територій

Ретельно підібрані викладачі та експерти-практики:

Нагорняк Тетяна
Леонтіївна

д.політ.н., проф., проректор ДонНУ імені Василя Стуса

Тараненко Олена
Валеріївна

к.філол. н., доц., завідувач кафедри журналістики

Самойленко Олена
Юріївна

к.філол.н., ст. викладач кафедри журналістики

Бондаренко Сергій
Васильович

експерт з PR та стратегічних комунікацій

Зайченко Ірина
Анатоліївна

к.і.н., доц. кафедри політології та державного управління, директор Навчально-практичного інформаційно-комунікаційного Центру ДонНУ імені Василя Стуса

Польовий Микола
Анатолійович

д.політ.н., професор кафедри політології та державного управління

Примуш Микола
Васильович

д.політ.н., професор кафедри політології та державного управління

Єрмакова Інна
Олександрівна

ст. викладач кафедри журналістики

Професійні компетентності випускника програми:

Фахове райтерство та аналіз текстів

Розробка власного фото- та відео продукту

Політична аналітика та прогнозування соціально-політичних процесів

Інвестигейтерство

Дослідження медіа ринку, створення та презентація власного інформаційного продукту

Розробка іміджевої політики в інтересах замовника

Міждисциплінарне та системне мислення

Працевлаштування випускника — політичного журналіста:

Політичний оглядач

Фахівець у сфері створення іміджу, PR, брендингу

Політичний медіа аналітик

Політичний аналітик

Політолог-практик

Консультант у сфері соціальних комунікацій

Слухачем програми може стати:

Студент 2-4 курсу СО «Бакалавр»

Студент СО «Магістр», ОКР «Спеціаліст»

Дипломований фахівець будь-якої спеціальності

Необхідні документи:

Особиста заява

Копія паспорта та ідентифікаційного коду

Копія атестата або довідка з місця навчання

Копія диплома про вищу освіту (за наявності)

Прийом документів і консультації — з 4 травня по 31 серпня (щорічно).

Початок навчання — 1 жовтня (щорічно).

Випускники отримують:

Сертифікат Донецького національного університету імені Василя Стуса (з додатком до нього)

Запис щодо прослуханої освітньої програми у додатку до диплому бакалавра/магістра європейського зразка (для студентів)

Тривалість навчання: 4 семестри (20 місяців).

Публічна політика та адміністрування

Магістерська сертифікатна освітня програма «Публічна політика та адміністрування» сформована на стику політології, державного управління, менеджменту, маркетингу, права та публічного адміністрування.

Навчальні дисципліни:

Основи публічної політики та адміністрування

Інституційні механізми реалізації публічної політики

Правовий механізм державного регулювання

Менеджмент та лідерство для публічних управлінців

Медіаторство та управління конфліктами

Стратегічне планування

Електронне врядування

Професійні компетентності випускника програми:

Навички та практичні знання у сфері електронного врядування та публічного адміністрування

Публічне медіаторство, основи дипломатії та управлінська етика

Аналітика та консультування у сфері публічної політики, державного адміністрування та діяльності органів місцевого самоврядування

Стратегічне планування, управління проектами та прогнозування соціально-політичних процесів

Практика управління конфліктами, робота з територіальними громадами

Міждисциплінарне та системне мислення

Лідерство та громадський активізм

Викладання соціогуманітарних дисциплін

Працевлаштування випускника — політичного журналіста:

Менеджер, управлінець у сфері PR, в органах державної влади та місцевого самоврядування

Керівник громадської організації

Медіатор, конфліктолог

Публічний політик

Керівник аналітичного центру

Аудитор, аналітик, консультант, прогнозист

Менеджер соціальних проектів

Слухачем програми може стати:

Дипломований фахівець СО «Бакалавр»

Студент СО «Магістр», ОКР «Спеціаліст» будь-якої спеціальності

Необхідні документи:

Особиста заява

Копія паспорта та ідентифікаційного коду

Довідка з місця навчання (за наявності)

Копія диплома про вищу освіту

Випускники отримують:

Спільний сертифікат Донецького національного університету імені Василя Стуса та Ужгородського національного університету (з додатком до нього)

Запис щодо прослуханої освітньої програми в додатку до диплома магістра європейського зразка (для студентів)

Тривалість навчання: 9 місяців.

Туристичний бізнес

Сертифікатна освітня програма «Туристичний бізнес» сформована на стику менеджменту, підприємницької діяльності, маркетингу, правознавства та спеціальних галузей історичної науки.

Навчальні дисципліни:

Основи підприємницької діяльності в туристичному бізнесі

Правові основи туризму

Туристичне країнознавство

Правове регулювання туристичного бізнесу

Рекреаційні комплекси світу та України

Менеджмент туризму

Маркетинг туристичних послуг

Професійні компетентності випускника програми:

Відкриття і ведення туристичного бізнесу

Маркетингові дослідження туристичного ринку

Розробка і реалізація туристичного продукту

Робота з туристичної групою

Складання та проведення екскурсійних програм

Експертиза та менеджмент ринку туристичних послуг

Міждисциплінарне та системне мислення

Працевлаштування випускника програми

Власний туристичний бізнес

Менеджер туристичного підприємства, екскурсійного бюро

Менеджер, адміністратор готелю, курортно-рекреаційного комплексу

Менеджер соціальних проектів

Екскурсовод

Аніматор

Слухачем програми може стати:

Студент 2-4 курсу СО «Бакалавр»

Студент СО «Магістр», ОКР «Спеціаліст»

Дипломований фахівець будь-якої спеціальності

Необхідні документи:

Особиста заява

Копія паспорта та ідентифікаційного коду

Копія атестата або довідка з місця навчання

Копія диплома про вищу освіту (за наявності)

Прийом документів і консультації — з 4 травня по 31 серпня (щорічно).

Початок навчання — 1 жовтня (щорічно).

Випускники отримують:

Сертифікат Донецького національного університету імені Василя Стуса (з додатком до нього)

запис щодо прослуханої освітньої програми у додатку до диплома бакалавра/магістра європейського зразка (для студентів)

Тривалість навчання: 4 семестри (20 місяців).

«Школа молодого посадовця»

Сертифікатна освітня програма «Школа молодого посадовця» — спільний проект Донецького національного університету імені Василя Стуса і Вінницької міської ради, що реалізовувався за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в період з 11 березня по 11 червня 2017 року.

Метою програми було формування комплексу професійних та особистісних компетентностей сучасного державного службовця, які є основою його ефективної діяльності, спрямованої на розвиток міста.

Спікерами та тренерами Школи були:

Нагорняк
Тетяна Леонтіївна

д. політ.н., проф., проректор ДонНУ імені Василя Стуса

Шаульська
Лариса Володимирівна

д.е.н., проф., декан економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса

Середа
Ганна Володимирівна

к. е. н., доц. ДонНУ імені Василя Стуса, бізнес-тренер

Ахновська
Інна Олександрівна

к. е. н., доц. ДонНУ імені Василя Стуса, бізнес-тренер, керуючий партнер «Сімейної школи економіки»

Безгін
Костянтин Сергійович

д.е.н., проф. ДонНУ імені Василя Стуса

Болгов
Владислав Євгенович

к.е.н., доц. ДонНУ імені Василя Стуса

Бондаренко
Сергій Васильович

експерт з PR та стратегічних комунікацій

Лактіонова
Олександра Анатоліївна

д.е.н., проф. ДонНУ імені Василя Стуса

Сидорова
Антоніна Василівна

д.е.н., проф. ДонНУ імені Василя Стуса

Трегубов
Олександр Сергійович

к.е.н., доц. ДонНУ імені Василя Стуса

Професійні компетентності випускника програми:

Вміння аналізувати і прогнозувати соціально-економічні процеси, зокрема на основі статистичних методів

Навички формування стратегічного бачення, застосування інструментів стратегічного управління і планування

Оволодіння методиками сучасного проектного менеджменту, інвестування та менеджменту інновацій

Опрацювання технології брендингу міста та оволодіння методикою оцінки бренду території

Знання основ публічних комунікацій, навички алгоритму інформаційно-аналітичної діяльності ОМС

Засвоєння інструментарію сучасного кадрового менеджменту

Навчальний план підготовки слухачів програми передбачав:

Аудиторне навчання з провідними професорами і доцентами ДонНУ імені Василя Стуса

Самостійну роботу слухачів під керівництвом викладача над підготовкою підсумкових проектів

Стажування слухачів школи у департаменті двічі на тиждень

Публічний захист проектів, тематика яких відповідала пріоритетам розвиту міста та функціоналу департаменту економіки і інвестицій ВМР

В результаті програми 15 випускників Школи були працевлаштовані у Департаменті економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Першим кроком випускників на нових робочих місцях стало оплачуване стажування, яке тривало 3 місяці.

Під час стажування молоді посадовці приймали активну участь в навчальній програмі з проектного менеджменту під назвою «Майстерня міських проривів». Координатором проекту є відомий український менеджер-економіст, один з засновників Києво-Могилянської бізнес-школи, екс-міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета.

Випускники школи наразі працюють над впровадженням проривів у залученні інвестицій, полегшенні ведення бізнесу, дерегуляції, формуванні ефективних кластерів і посиленні конкурентоспроможності МСП з метою підвищення валового регіонального продукту на душу населення.

Бажаємо Вам успіху у корисній праці на благо Вінницької громади!

Інтерв’ю Директора Департаменту економіки та інвестицій Віталія Погосяна про досягнення наших випускників

Дивіться відео про «Школу молодого посадовця» в сюжетах:

Слідкуйте за новинами на нашій сторінці у facebook:

«Основи християнського богослов’я»

Прагнучи взаєморозуміння і терпимості, запобігання мові ворожнечі та дискримінації
Донецький національний університет імені Василя Стуса
спільно з Вінницькою єпархією Української Православної Церкви
розробили сертифікатну освітню програму

«ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОГО БОГОСЛОВ’Я»

для того щоб Ви отримали:

Навички організації та проведення духовно-просвітницької роботи з різними категоріями населення на основі християнського вчення

Досвід проектування духовно-просвітницької діяльності в різних мікросоціумах

Розуміння основних інтелектуальних та моральних сфер взаємодії церкви і світу та ролі церкви і християнства у сучасному світі

Практичні знання з проведення консультативної та виховної роботи у підрозділах органів державного та муніципального управління при освітніх, наукових, медичних, соціальних, громадських, професійних, політичних, культурних організаціях на основі християнської етики

Практику надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям з питань духовно-морального розвитку і освіти вміння проводити бесіди з духовно-моральної тематики із різними категоріями населення

Задля всебічного опанування навчальних дисциплін:

Релігієзнавство

Біблеїстика

Догматичне богослов’я

Патрологія

Історія Церкви

Церква і суспільство

Основи християнської педагогіки

Основи християнської психології

Історія і теорія християнського мистецтва

Християнська етика та аксіологія

Практикуми (з порівняльного богослов’я, практичної політики, педагогіки)

Навчальні екскурсії та практика у недільних та загальноосвітніх школах міста Вінниці

Ми запросили для вас кращих спікерів з різних куточків України — докторів і кандидатів богослов’я, філософських та історичних наук:

Віталій Володимирович Білецький

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса

Володимир Юрійович Попов

доктор філософських наук, професор кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса

Олена Іванівна Скопова

кандидат історичних наук

Наталя Сергіївна Лапшова

кандидат психологічних наук

протоієрей Олег Скнар

кандидат богослов’я, доцент Київської духовної академії

протоієрей Олексій Добош

кандидат богослов’я, доцент Київської духовної академії

протоієрей Віталій Голоскевич

кандидат богослов’я

протоієрей Володимир Пучков

протодиякон Владислав Демченко

Стати слухачем програми може:

дипломований фахівець будь-якої спеціальності

студент СО «Бакалавр», СО «Магістр», ОКР «Спеціаліст» будь-якої спеціальності

Документи, необхідні для зарахування:

заява на ім’я ректора

копія паспорту та ідентифікаційного номеру (за наявності).

Випускники отримують сертифікат Донецького національного університету імені Василя Стуса (з додатком до нього).

Тьютор групи слухачів Скопова Олена Іванівна +38 (050) 565-09-23, e-mail: [email protected]

Тривалість навчання: 8 місяців.

Сюжети про перший випуск слухачів сертифікатної освітньої програми «Основи християнського богослов’я» дивіться за посиланнями:

Слідкуйте за новинами на нашій сторінці у facebook

«І Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування»

З 29 жовтня 2016 року по 04 лютого 2017 року працювала І Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування. Це амбітний проект двох вишів — ДонНУ імені Василя Стуса та Ужгородського національного університету, який було реалізовано як частину напряму «Інноваційні форми внутрішньої академічної мобільності» проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці — 2016» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та сприяння ГО «Інститут соціальних досліджень та політичного аналізу».

Перші випускники Школи — це 15 людей різного віку та фаху, яких об’єднує бажання змінювати на краще місцеву владу, самоврядування та взагалі вдосконалювати життя сучасної громади. Учасників було відібрано серед 89 претендентів, що надали мотиваційні листи ще в жовтні 2016 року, коли розпочинався набір до Школи.

За 12 субот, протягом яких тривало навчання, слухачі Школи прослухали 72 години цікавих та корисних тренінгів від 22 спікерів з різних міст України; сторінка Школи у Фейсбуці сподобалась близько 400 користувачам мережі; за час роботи Школи було вироблено понад 100 гігабайт відеоконтенту, використано близько 100 аркушів паперу для фліпчарту, а протягом перерв та мозкових штурмів випито 80 літрів кави!

Спікерами та тренерами Школи були:

Владислав Скальський

заступник Вінницького міського голови

Анна Середа

к. е. н., доц. ДонНУ імені Василя Стуса, бізнес-тренер

Інна Ахновська

к. е. н., доц. ДонНУ імені Василя Стуса, бізнес-тренер, керуючий партнер «Сімейної школи економіки»

Руслан Бахтиєв

к. політ. н., керівник Студії соціальних технологій «Garnet», експерт з соціального іміджу і технологій

Станіслав Нужний

бізнес-тренер, директор з економіки і фінансів Наукового парку «ДонНУ-Поділля»

Ірина Мацишина

к. політ. н., доц. ОНУ ім. І. Мечникова

Андрій Марусов

член правління громадської організації «Transparency International Україна», незалежний експерт з питань державних закупівель

Наталя Наталіна

к. політ. н., випускниця програми Executive MBA «Стратегічний менеджмент в умовах змін», директор компанії OnMedia Consalting

Олександр Клюжев

к. політ. н., аналітик громадянської мережі «Опора»

Андрій Гижко

перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації

Мар’яна Трачук

фінансовий директор БФ «Подільська громада»

Станіслав Данілов

менеджер програм БФ «Подільська громада»

Ганна Мелеганич

к. політ. н., доц. УжНУ, керівник освітньої мережі ВНЗ України проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

Євген Попов

к. політ. н., керівник Південноукраїнського представництва Міжнародного фонду «Відродження»

Олена Чальцева

к. і. н., доц. ДонНУ імені Василя Стуса, докторант НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ)

Павло Шеремета

засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS) та Школи управління УКУ, президент Київської школи економіки, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (2014 р.)

Тетяна Нагорняк

д. політ. н., проф., проректор ДонНУ імені Василя Стуса

Мирослава Лендьел

д. політ. н., проф., проректор УжНУ

Сергій Бондаренко

експерт з PR та стратегічних комунікацій, керівник прес-центру ДонНУ імені Василя Стуса

Марія Мотилюк

керівник громадської організації «Подільський центр медіації», юрист, медіатор

Випускники отримали низку актуальних у сфері публічної політики та адміністрування компетентностей:

Здатність:

 • ефективно використовувати людський капітал в діяльності управлінця;
 • провадити успішне керівництво персоналом в органах публічного управління;
 • застосовувати Start-up технологій у сфері публічної політики та адміністрування;
 • використовувати технології створення соціального іміджу публічного політика;
 • будувати ефективні комунікації в органах публічного управління;
 • налагодити ефективну співпрацю публічного політика з представниками засобів масової комунікації;
 • долати кризові ситуації, що виникають в сфері публічної політики та бізнесу;
 • працювати з територіальними громадами задля ефективного управління регіоном;
 • організовувати та провадити соціалізацію у громадах;
 • результативно працювати з донорськими організаціями;
 • застосовувати кластерний підхід в реалізації стратегії розвитку громади;
 • здійснювати аналітичну діяльність та консультування у сфері публічної політики та соціальних практик;
 • провадити стратегічне планування та управління проектами;
 • побудувати інформаційну кампанію, застосовувати стратегічні комунікації в сфері публічного управління;
 • здійснювати публічне медіаторство.

Знання:

 • сучасної системи органів боротьби з корупцією в Україні та їх діяльності;
 • зі сфери здійснення виборчого права, виборчих систем, якості процесу та технологій в Україні;
 • фандрайзингу для потреб громади;
 • індексів публічної політики та їх використання для налагодження ефективної взаємодії громади і влади;
 • практик управління конфліктами, основ дипломатії та управлінської етики.

Дивіться як відбувалася підготовка «агентів змін» для Вінниччини та України під час навчання

Відео про результати І Всеукраїнської школи публічної політики і адміністрування та враження випускників від навчального процесу та тренерів

«ІІ Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування»

З 20 вересня по 20 грудня 2018 року працювала «ІІ Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування» – сертифікатна освітня програма для голів районних державних адміністрацій Вінницької області, реалізована ДонНУ імені Василя Стуса у партнерстві з ГО «Центр «Діалог» за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації.

За 3 місяці інтенсивного навчання 23 учасники Школи освоїли 11 креативних модулі; прослухали 64 години цікавих та корисних тренінгів від 11 досвідчених тренерів з різних міст України; виголосили 23 публічних промови; за час роботи Школи було вироблено понад 70 гігабайт фотоконтенту!

Спікерами та тренерами Школи були:

Андрій Гижко
перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації

Тетяна Нагорняк
доктор політичних наук, професор, проректор ДонНУ імені Василя Стуса

Сергій Бондаренко
кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса, експерт з PR та стратегічних комунікацій

Олександр Трегубов
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки ДонНУ імені Василя Стуса, сертифікований бізнес-тренер

Ганна Мелеганич
кандидат політичних наук, доцент УжНУ, керівник освітньої мережі ВНЗ України проекту ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

Лариса Шаульська
доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса

Анна Середа
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і поведінкової економіки ДонНУ імені Василя Стуса, професійний бізнес-тренер, що має 8-річний досвід у сфері HR-менеджменту

Руслан Бахтиєв
кандидат політичних наук, викладач кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса керівник Студії соціальних технологій «Garnet», експерт з соціального іміджу і технологій

Проконова Ксенія
старший юрист практики правової безпеки Juscutum, адвокат с 10-річним досвідом роботи, тренер для кандидатів в Національну поліцію України

Олена Чальцева
доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса

Павло Шеремета
засновник proryv.in.ua / Майстерня Стратегій, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), Школи публічного управління УКУ, президент Київської школи економіки, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (2014 р.)

Випускники отримали низку актуальних у сфері публічної політики та адміністрування компетентностей:

Здатність:

 • аналізувати і прогнозувати суспільно-політичні та соціально-економічні процеси;
 • готувати публічні промови та виступати перед різними аудиторіями;
 • комунікувати із засобами масової інформації;
 • розробляти та впроваджувати інформаційно-комунікаційні кампанії;
 • формувати стратегії соціального іміджу публічного політика;
 • ефективно використовувати вербальні й невербальні складові публічного іміджу голови районної державної адміністрації;
 • організовувати процес досягнення стратегічних та тактичних цілей у сфері публічного управління;
 • визначати пріоритетні напрями розвитку регіональної економічної політики;
 • використовувати інструменти та інтерактивні практики публічної політики.

Знання:

 • юридичних аспектів захисту прав державних діячів;
 • головних теоретичних постулатів регіональної політики і системи місцевого самоврядування;
 • з коригування публічного іміджу завдяки технологіям іміджмейкінгу;
 • суті, стратегічної архітектури та методології прориву;
 • ключових елементів публічної промови.

«Медіа-школа «VIN-MEDIA»

З 15 червня по 14 грудня 2018 року працювала сертифікатна освітня програма «Медіа-школа «VIN-MEDIA» для головних редакторів та журналістів районних газет Вінницької області.

Вона була реалізована ДонНУ імені Василя Стуса у партнерстві з громадською організацією «ВІСЬ» за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації.

З 20 вересня по 20 грудня 2018 року працювала «ІІ Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування» – сертифікатна освітня програма для голів районних державних адміністрацій Вінницької області, реалізована ДонНУ імені Василя Стуса у партнерстві з ГО «Центр «Діалог» за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації.

За 7 місяців інтенсивного навчання 22 учасники Школи освоїли 9 креативних модулі; прослухали 50 годин цікавих та корисних тренінгів від 10 досвідчених тренерів з різних міст України; реалізували 3 креативних проекти – власні газети за 8 годин; за час роботи Школи було вироблено понад 55 гігабайт фотоконтенту!

Спікерами та тренерами Школи були:

Тетяна Нагорняк
доктор політичних наук, професор, проректор ДонНУ імені Василя Стуса

Сергій Бондаренко
кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса, експерт з PR та стратегічних комунікацій

Олександр Трегубов
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки ДонНУ імені Василя Стуса, сертифікований бізнес-тренер

Інна Єрмакова
старший викладач кафедри журналістики ДонНУ імені Василя Стуса, член правління НСФХУ, голова Вінницької ОО НСФХУ, співзасновниця ГО «Життя на «нулі», керівниця інформаційно-мистецького проекту з військової тематики «Життя на «нулі»

Ілля Злобін
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу ДонНУ імені Василя Стуса, керівник МА #IZLOBIN

Аліна Правдиченко
старший викладач кафедри цивільного права і процесу ДонНУ імені Василя Стуса, юрист, керівник освітніх проектів ГО «Центр демократії та верховенства права»

Олена Самойленко
старший викладач кафедри журналістики ДонНУ імені Василя Стуса, член НСЖУ

Олена Тараненко
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики ДонНУ імені Василя Стуса, член НСЖУ

Олеся Шуткевич
кореспондент Щоденної всеукраїнської газети «День» у Вінницькій області, член НСЖУ

Випускники отримали низку актуальних компетентностей:

Здатність:

 • аналізувати та відображати на сторінках медіа-видання події суспільно-політичного життя, економічні та соціальні процеси, культурні заходи;
 • генерувати стратегічні альтернативи, визначати та оцінювати стратегії розвитку власних засобів масової комунікації;
 • володіти методиками роботи з джерелами інформації та створення якісного фотоконтенту;
 • використовувати технології використання політичного контенту у сучасному медіа-виданні;
 • застосовувати можливості проектної діяльності для засобів масової комунікації;
 • реалізовувати соціально відповідальну діяльність в медійній сфері;
 • володіти методами digital-маркетингу для забезпечення ефективної діяльності ЗМК;
 • захищати власний контент від порушень авторського права та використовувати чужий контент у межах діючого законодавства;
 • застосовувати знання про світові стандарти журналістики у власній професійній діяльності.

Знання:

 • особливостей заповнення аплікаційних заявок та створення бюджетів; проектів відповідно до вимог грантодавців;
 • знання особливостей візуального сприйняття фотографічного зображення;
 • основних понять та процедур захисту авторського права;
 • сучасної ситуації на медіа-ринку регіональних друкованих ЗМК;
 • сучасних медіа-трендів, необхідних для створення медіа-повідомлень.

Контакти

Відділ навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти

каб. 607, 609, Головний корпус ДонНУ імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця.

Телефон:

+380 (050) 565-09-23

Електронна пошта:

[email protected]

Сертифікатні освітні програми та інші додаткові освітні послуги
№ п/п Назва послуги Період навчання або надання послуги Вартість, грн
1 Сертифікатна освітня програма “Соціально -психологічна інклюзія з елементами АРТ-терапії” 6 місяців 6500,00
2 Сертифікатна освітня програма “Тренерський інтенсив” 2 місяці 6500,00
3 Сертифікатна освітня програма “Базові правничі дисципліни єдиного фахового випробування для здобуття ступеня магістр” 3 місяці 1 800,00
4 Сертифікатна освітня програма “Методика викладання української мови і літератури в школі” 3 місяці 2 850,00
5 Сертифікатна освітня програма “Переклад науково-технічної літератури” 2 роки 9 000,00
6 Програма підвищення кваліфікації “Майстерня” Teaching Art (для науково-педагогічних працівників 4 місяці 3 500,00
7 Курси “Підготовка до іспиту з англійської мови APTIST TEST 2.5 місяці 2 200,00
8 Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації “Фінансовий аудит використання коштів державного бюджету” 2 тижні 3 800,00