Стратегія

Місія ДонНУ імені Василя Стуса полягає у формуванні особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство (Homo-І).

Бачення

ДонНУ імені Василя Стуса — 2025:

  • національний лідер освіти та науки, який керується у своїй діяльності якістю освіти як суспільною цінністю;
  • надійний та соціально відповідальний партнер для громадських і владних інститутів, міжнародної та вітчизняної бізнес-спільноти;
  • університетська спільнота з власним корпоративним духом;
  • світоглядний простір, що надає можливості жити, працювати, навчатися, гармонійно розвиватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму.

Стратегічні пріоритети, напрями і завдання:

Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності:

1.1. Сформувати гнучкі практико-орієнтовані освітні програмизміст яких відповідає запитам суспільства. 

1.2. Створити систему професійного зростання та забезпечення гідних умов праці викладача. 

1.3. Диверсифікувати освітні програми за змістом, форматом та цільовою аудиторією. 

1.4. Запровадити багаторівневу систему управління якістю освіти та створити умови для усвідомлення якості як суспільної цінності. 

Університет як науково-інноваційний простір реалізації можливостей:

2.1. Забезпечити багаторівневу систему розвитку інтелектуального капіталу через розширене відтворення критичної маси дослідників. 

2.2. Сформувати територію експериментальної науки та креативний простір. 

2.3. Створити соціально корисні та затребувані продукти наукових досліджень. 

Творення університетського світоглядного простору living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом):

3.1. Вдосконалювати модель врядування Університетом на принципах партнерства та взаємної соціальної відповідальності між всіма учасниками освітнього процесу і зовнішніми стейкхолдерами. 

3.2. Забезпечити умови для розвитку спорту в Університеті та популяризації здорового способу життя. 

3.3. Створити умови для розвитку творчої гармонійної особистості. 

3.4. Розробити та реалізувати соціальні та інфраструктурні кластери академічного містечка – І-Кампусу, відкритого для нових можливостей становлення особистості.