Форми навчання

Навчання студентів у ДонНУ імені Василя Стуса здійснюється за наступними формами:

Денна форма

Є основною для будь-якого вищого навчального закладу. Вона передбачає навчання з відривом від виробництва на основі безпосередньої постійної взаємодії студентів і викладачів і включає: регулярне відвідування лекцій, семінарських, практичних занять згідно розкладу і програм підготовки, проміжні засоби котролю, сдачу екзаменів і заліків, написання курсових і дипломних робіт.

Студенту, який виконав усі вимоги навчального плану, захистив дипломну роботу, успішно склав державні екзамени, присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і видається державний документ про освіту.

Заочна та заочна прискорена форми

На відміну від денної не передбачає відриву від виробництва. Абітурієнт, який її обирає, зазвичай уже працює й бажає отримати вищу освіту, одночасно продовжуючи власну трудову кар’єру. При цьому дипломи, які одержують випускники денної і заочної форми, нічим не відрізняються між собою. Найголовніша складність — необхідність майже самостійно опановувати знання, без регулярних пояснень викладачів. За окремими спеціальностями це є фактично неможливим, і тому не всі факультети ДонНУ імені Василя Стуса пропонують таку форму навчання.

Здобувати освіту за заочною формою навчання має право будь-яка особа, незалежно від роду й характеру занять та віку.

Самостійне оволодіння знаннями відбувається в період між сесіями. Сесія для заочної форми — це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені планом (навчальні заняття: лекції і лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття і контрольні заходи). Лекції для студентів-заочників, як правило, мають настановний, концептуальний, узагальнюючий та оглядовий характер. Семінарські заняття проводяться за основними темами програми, які виносяться на самостійне вивчення студентами. Практичні та лабораторні роботи мають забезпечувати формування необхідної сукупності вмінь та їх належного рівня.

Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом, можуть виконуватись як у домашніх умовах (поза навчальним закладом), так і в університеті.

Студенту заочної форми навчання, який виконав усі вимоги навчального плану, захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видається державний документ про освіту встановленого зразка.

Дистанційне навчання

Студенти як заочної, так і денної форми навчання мають право на вступ до аспірантури.

Увага!

З інформацією щодо можливостей навчання за денною або заочною формами: переліком напрямів підготовки, ліцензованим обсягом, вартістю навчання — ви можете детально ознайомитись на сайті приймальної комісії.