Болонський процес

У травні 2005 року Україна приєдналася до 40 європейських країн, об’єднаних принципами Болонського процесу. «Болонським процесом» сьогодні називають процес створення країнами Європи єдиного освітнього простору. Його основною метою є побудова загальноєвропейського освітнього простору, тобто зближення освітніх систем різних країн для визнання освіти й дипломів, отриманих у різних європейських державах шляхом використання загальних понять для всіх визначень і механізмів виміру, а також порівняння результатів навчання студентів різних країн і прозорості освітньої діяльності навчальних закладів.

У рамках цього процесу ведеться серйозна робота щодо відповідності вітчизняної освіти вимогам Болонської декларації з точки зору придбання нею нових якісних ознак і в той же час збереження кращих традицій національної педагогічної школи.

Тому нині підготовка фахівців із метою отримання ними вищої освіти здійснюється в університеті за двоступінчатою системою: перший ступінь, у рамках школи бакалавра, завершується після 4-х років навчання присудженням ступеня бакалавра, а другий, у рамках школи магістра, — після одного року навчання завершується присудженням ступеня магістра. Нарівні з рівнем магістра зберігається рівень спеціаліста (більш детально див. спеціалітет).

У рамках Болонського процесу пропонується впровадити в усіх національних системах освіти систему обліку трудомісткості навчальної роботи в кредитах. За основу пропонується прийняти ECTS (EuropeanCreditTransferSystem) — Європейську кредитно-трансферну систему, яка дозволяє здійснювати перерахунок кредитів (залікових одиниць трудомісткості навчання), здобутих у різних навчальних закладах, зробивши її накопичувальною, здатною працювати в рамках концепції «навчання впродовж усього життя».

Вища університетська освіта в ДонНУ імені Василя Стуса відрізняється, в першу чергу, оволодінням глибокими базовими знаннями, фундаментальністю підготовки, необхідністю постійно вчитися й засвоювати нову інформацію. Це, у свою чергу, дає можливість досить швидко адаптуватися до потреб ринку праці, який постійно видозмінюється, а широкий світогляд забезпечує великі можливості для професійного росту.

Система освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр — магістр» найбільше відповідає характеру сучасної освіти, основним завданням якої є підготовка високоосвічених осіб, здатних працювати в умовах підвищеної вимогливості до професійної мобільності, таких, що вміють відійти від стереотипів і запропонувати нові ідеї і рішення.

Що характеризує навчальний процес у ДонНУ імені Василя Стуса?

По-перше

навчальний процес у ДонНУ імені Василя Стуса базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських і релігійних організацій.

По-друге

навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та оперативної адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, у сфері техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

По-третє

правовою основою навчального процесу є Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», інші нормативні акти з питань освіти, документи Міністерства освіти і науки України й нормативно-методичні матеріали Вченої і Науково-методичної рад університету.

Стратегічні завдання навчального процесу:

Розробка навчальних програм, що враховують найновітніші досягнення світової та вітчизняної науки й практики у сфері професійної діяльності;

Організація і проведення всіх видів занять на основі передових методів, що ефективно забезпечують здобуття професійних знань, умінь і навичок;

Відповідність набутих знань потребам сучасного стану і розвитку суспільства;

Здобуття знань в обсязі і на рівні, що забезпечують ефективну діяльність особистості у сфері обраної спеціальності;

Ефективне застосовування здобутих у ході навчання в університеті теоретичних знань і практичних навичок у повсякденній професійній діяльності.