Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки для вивчення студентами університету у 2019-2020 навчальному році Донецький національний університет імені Василя Стуса

English Language and Diplomacy (Англійська мова та дипломатія)

Викладач к.філол.н., доц. М. М. Юрковська

Мета

допомогти студентам розвинути лінгвістичні навички, які необхідні для ефективної презентації власної позиції, переконання та ведення переговорів в дипломатичному середовищі, зокрема розпізнавати та розуміти дипломатичне «сигналізування» та «натяки»; використовувати мову як засіб збереження відносин, узгодження розбіжних поглядів, владнання конфронтаційних ситуацій та розрядження полеміки / розбіжностей; розглянути стратегії примирення; способи формулювання власної аргументації та «переформулювання» аргументів опонента; вигідно використовувати «неоднозначність» та «невисловлене» у мові.

Основне завдання курсу

формування у студентів комплексу теоретичних знань та практичних навичок, що значно покращать використання мови як засобу формування думки, а також:

– розширити розуміння таких понять як «дипломатичний дискурс» та «дипломатична комунікація» та вивчення їх складових;

– розглянути окремі поняття у галузі лінгвістики (теорія мовних актів, семантика висловлювання, тощо), які тісно пов’язані зі стратегією переконання у політиці та міжнародних відносинах;

– розглянути гумор як засіб «збереження обличчя» у дискусії;

– розглянути смисловий потенціал метафори та порівняння в дипломатичному дискурсі.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

вміло оцінювати  вплив контексту на значення висловлювання;

розпізнавати лінгвістичні маркери розбіжності думок та спірних ситуацій;

застосовувати на практиці стратегії примирення;

аналізувати міжкультурні відмінності;

розрізняти та професійно застосовувати лінгвістичні засоби різкого (hard), «м’якого» (soft) та розумного (smart) переконання;

кваліфіковано аналізувати текстовий матеріал (договори, виступи, політичну рекламу, заяви у ЗМІ, тощо), використовуючи лінгвістичні інструменти;

аналізувати та розуміти позалінгвальні маркери дипломатичного дискурсу з точки зору їх впливу на формування та сприйняття висловлювання;

розпізнавати комунікативні «лакуни» та ефективно їх застосовувати у власному мовленні;

усвідомлювати недоліки та переваги як семантичної точності (precision) так і неоднозначності (ambiguity);

вільно створювати ефективні повідомлення, використовуючи опановані лінгвістичні інструменти.

Language of Cinema and Film Industry («Мова кіноіндустрії (на матеріалі сучасного американського кіно)»)

Викладач: асистент кафедри іноземних мов професійного спрямування Н.А. Маславчук

Мета

ознайомити студентів із принципами використання англомовних лексичних одиниць у мові сучасної кіноіндустрії; здійснювати аналіз граматичних, лексико-семантичних, словотвірних особливостей англійської мови; показати особливості використання зворотів мови для передавання ідеї, закладеної режисером; застосовувати набуті знання для аналізу та застосування в новому мовному середовищі; вільно оперувати англійськими термінами у сфері кіноіндустрії; сприяти розширенню кругозору та загальної ерудиції слухачів цього курсу.

Завданням курсу є:

а) формувати у студентів комплекс знань, які розширять їхні світогляд та ерудицію;

б) навчити студентів використовувати набуті знання для аналізу нових для них мовних явищ;

в) закріпити правила й принципи вживання активних граматичних конструкцій для правильного розуміння контексту кінематографічного твору;

г) ознайомити з національно-специфічними особливостями американського варіанту англійської мови;

д) навчити студентів аналізувати особливості використання лексичних одиниць в мовному середовищі, пов’язаному з кінематографічною проблематикою;

е) розвивати вміння студентів сприймати на слух носіїв сучасної англійської мови з різними типами акценту;

є) удосконалити вміння студентів висловлювати свої думки, використовуючи активні лексичні одиниці та граматичні конструкції на основі опрацьованого мовного та мовленнєвого матеріалу сфери американського кіно, а також лексичний та граматичний матеріал, типовий для комунікації на кінематографічну проблематику.

По закінченню курсу у студента будуть сформовані наступні компетентності:

1. розпізнавати лексичну структуру в межах усього речення;

2. розуміти особливості утворення та характер вживання неологізмів та оказіоналізмів у мові кіно;

3. розрізняти літературне та діалектичне використання сучасної англійської мови (її американського варіанту);

4. застосовувати теоретичні знання сучасної англійської мови на заняттях та в повсякденному житті в комплексі;

5. розрізняти лексеми на слух та вміти їх записати коректно для подальшого їх застосування;

6. вміло визначати сферу можливого застосування лексичних одиниць з практичного мовного та мовленнєвого матеріалу залежно від комунікативної ситуації;

7. розуміти явища трансформації значення лексичних одиниць у контекстах;

8. сформувати корпус індивідуального вокабуляру для здійснення комунікації у різних життєвих ситуаціях;

9. кваліфікувати різні види скорочень в англійській мові кіно (її американському варіанті);

10. критично мислити, здійснювати аналіз явищ та ситуацій в межах опрацьованого практичного матеріалу.

“Communication Strategies in English” («Комунікативні стратегії в англійській мові»)

Назва дисципліни: “Communication Strategies in English” («Комунікативні стратегії в англійській мові»), у межах якої передбачається курс лекцій з проблематики «Комунікативні та навчальні стратегії у професійному англомовному дискурсі».

Викладач: старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Одінцова О.О.

Мета

ознайомити студентів з актуальними аспектами сучасних комунікативних стратегій англійської мови; формувати у студентів професійні мовні компетенції для подальшого ефективного функціонування в академічному та професійному середовищах; вдосконалити рівень володіння англійською мовою; розвинути здібності до подальшої самоосвіти.

Завдання

1. сформувати навички адекватної мовної та мовленнєвої поведінки у різних комунікативних ситуаціях з урахуванням знань мовного етикету та немовних засобів спілкування;

2. оволодіти необхідними знаннями і навичками застосування вербальних та невербальних елементів мовлення для досягнення мети у професійних комунікативних ситуаціях;

3. поглибити мовленнєву культуру кооперації у спілкуванні.

Компетентності, які будуть сформовані у студентів в результаті опанування дисципліни:

1. знання принципів, правил, стратегій комунікації в сучасній англійській мові;

2. розуміння причин та наслідків виникнення комунікативних девіацій;

3. формування етикетних та мовних норм англійського академічного та професійного дискурсів;

4. знання культурно-специфічних особливостей менталітету, уявлень, цінностей представників англомовної культури;

5. здатність сприймати теоретичний матеріал англійською мовою.

“Introduction to Theory of Intercultural Communication (Verbal and Non-Verbal Aspects)” (Основи теорії міжкультурної комунікації (вербальний та невербальний аспекти).

Викладач: В.І. Калініченко, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, в.о. завідувача кафедри

Мета

ознайомити слухачів курсу з основними категоріями і засадами теорії міжкультурної комунікації, розглянути типи культур і міжкультурні особливості комунікативної поведінки, проаналізувати основні вербальні та паралінгвальні засоби вираження національно-маркованих особливостей комунікативних спільнот; сформувати у студентів комплекс знань з проблематики міжкультурного спілкування, що зможуть розширити їхній світогляд та сприятимуть ефективній інтеракції в крос-культурному мовному середовищі.

Завдання

7) ознайомити слухачів курсу з низкою аспектів зіставлення лексики різних мов, розглянути проблему значення і смислу слова, семантичної відмінності слів у різних мовах, явищем міжмовної омонімії, зразками безеквівалентної лексики та її зв’язку з фоновими знаннями;

8) розглянути крос- культурні стилі комунікації, а також типи культур за критеріями гендерної ознаки, колективізму/індивідуалізму, ризикованості, контекстної спрямованості, дистанціювання влади, спрямованості мети діяльності;

9) розглянути засоби мовного коду в комунікації та особливості кодування й декодування інформації, проаналізувати міжкультурні відмінності невербальних кодів комунікації;

10) ознайомити слухачів курсу з основними видами і функціями невербальної комунікації, розглянути базові паралінгвальні засоби спілкування та шляхи їх ефективного застосування в комунікативному процесі.

4) з’ясувати поняття комунікативної і мовної особистості та їх характеристики і параметри, а також особливості міжкультурної комунікації у зв’язку з питанням культурної ідентичності особистості комуніканта, розкрити сутність категорії контакту, критерії комунікативного кодексу, конвенції та правила спілкування;

5) ознайомити слухачів курсу з чинниками, що здійснюють позитивний/негативний вплив на результат комунікативної взаємодії;

6) розглянути поняття тексту й дискурсу, ознайомити студентів з різними типами дискурсу та відповідними правилами дискурсивної поведінки;

1) ознайомити студентів зі змістом основних одиниць поняттєво-термінологічного апарату дисципліни;

2) розглянути питання мови як базового засобу міжкультурної комунікації, основні лінгвокультурні, соціокультурні та гендерні аспекти функціонування мови;

3) розглянути загальні особливості комунікативного процесу та його складові, а також моделі комунікації, рівні мовленнєвого акту, компоненти комунікативного акту, класифікації мовленнєвих актів;

По закінченню курсу у студента будуть сформовані наступні компетентності:

4) розмежовувати текст і дискурс, визначати типи дискурсів, оперувати відповідними правилами дискурсивної поведінки;

5) розмежовувати крос-культурні стилі комунікації, адекватно застосовувати стратегії і тактики спілкування, володіти принципом ввічливості та його максимами, використовувати у комунікативному процесі принципи, правила і конвенції безконфліктного спілкування;

6) розмежовувати максими принципу кооперації та підбирати відповідні комунікативні маркери та хеджи;

1) розмежовувати лінгвістичні феномени мови, мовлення, комунікації, інтеракції, аналізувати їх у гендерній, лінгвокультурній, соціокультурній площинах;

2) адекватно оперувати основними одиницями поняттєво-термінологічного апарату дисципліни;

3) аналізувати комунікативні процеси та їх складові, характеризувати комунікативні акти, визначати типи мовленнєвих актів, надавати власну індивідуальну оцінку комунікативним процесам і явищам;

7) визначати перлокутивні ефекти висловлювань, типи реплікування та структуру діалогів, встановлювати референтні зв’язки між висловлюванням та наміром мовця;

8) орієнтуватися в принципах зіставлення лексики різних мов, в питанні семантичної відмінності слів у мовах, адекватно працювати з безеквівалентною лексикою в процесі комунікації;

9) розмежовувати основні види і функції невербальної комунікації, ефективно та адекватно використовувати паралінгвальні засоби у комунікативному процесі;

10) розуміти та адекватно застосовувати правила і принципи міжкультурної комунікації у мовних спільнотах англосфери та в українському комунікативному соціумі у вербальній та паралінгвальній площинах.

Релігієзнавство

Викладач: канд. філос. н., доцент Білецький В.В.

Мета

вивчення курсу “Релігієзнавство” – формування у студентів цілісного наукового уявлення про релігію як культурний феномен людства; розширення їх кругозору та соціально-адаптивних практичних вмінь; допомога у оволодінні методами та прийомами толерантного спілкування з представниками різноманітних конфесій

Завдання:

– засвоєння психологічних соціологічних, теологічних та філософських підходів щодо розуміння виникнення, змістовної сутності, внутрішньої структури та логіки функціонування релігії як соціального інституту;

– формування знань стосовно понятійно-категоріального апарату сучасного академічного релігієзнавства, релігійних термінів та вміння ними користуватися;

– формування знання моделей взаємовідносин між державою і Церквою та діючого в Україні релігійного законодавства.

– засвоєння сутності релігії як невід’ємного від соціуму духовного, культурного, історичного, світоглядного феномену, який потужно впливає на розвиток моральних, правничих норм, традицій, мови та культури конкретних, у тому числі, сучасних, народів;

– вивчення особливостей віровчення, культу й організації світових та основних національних релігій, аналіз їх впливу на духовну та матеріальну культуру;

– розвиток навичок самостійної роботи студентів, методологічної чіткості мислення, аналітичних і пізнавальних здібностей;

– вивчення основного змісту канонічної літератури принаймні світових релігій та прищеплення навичок орієнтуватися у релігійних літературних пам’ятках;

– ознайомлення з основними етапами та особливостями розвитку релігії в Україні та плекання вміння орієнтуватися у сучасній релігійній ситуації;

– осягнення правових основ стосунків держави та церкви, законодавчих засад свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні;

– формування вміння визрізняти псевдорелігійні утворення політичної, злочинної спрямованості і розвиток навичок толерантного протистояння їх впливам.

Компетентності, які повинні бути сформовані у студентів в результаті опанування дисципліни передбачають формування:

– навичок коректного та толерантного ставлення до релігійної діяльності віруючих різних релігійних конфесій;

– застосування наукових оціночних критеріїв для формулювання суджень щодо розвиненості конкретних національних релігійних систем (ступені антропоморфізму їх пантеону, деталізація ієрархії, генеалогії тощо);

– тлумачення феномену релігійності людини взагалі і власної, зокрема, з позицій філософії та ряду інших гуманітарних наук;

– вживання наукових критеріїв релігієзнавства для самовизначення на тлі існуючого розмаїття релігійних систем;

– навичок ідентифікації конкретних релігійних організацій за низкою наукових класифікаційних критеріїв;

– вмінь відстеження архаїчних форм релігійності у сучасній соціальній реальності (модифікованих залишків тотемізму, магічних практик, анімізму тощо) у практичних цілях;

– набуття знань про генезу ряду правничих аспектів деяких релігійних систем (іудаїзм, мусульманство та ін.) для оптимізації взаємовідношень з їх адептами або з метою власної адаптації у відповідних соціумах;

– відстеження у конкретних релігійних людей характерних для них ознак національних вірувань для толерантної оптимізації персональних, у тому числі, професійних взаємин з ними;

– засобів ідентифікації віруючих як носіїв конкретних релігійних систем;

– розуміння причин появи «релігій нової доби» або неорелігій і вміння зважено оцінювати їх переваги та недоліки;

– навичок розпізнання псевдорелігійних утворень політичної чи кримінальної спрямованості або релігійних вірувань аморального (асоціального) типу;

– розуміння небезпеки псевдорелігійних систем і опанування алгоритму спротиву їм;

Історія світової культури

Викладач: Бк.філол.н., доцент В.В.Краснікова

Мета

розглянути основні закономірності світового культурно-історичного процесу в усій його складності й багатомірності; вивчити українську культуру як невід’ємну частину світового культурно-історичного процесу; простежити сфери взаємоперетину, взаємовпливу, взаємозумовленості культури українського народу і світового культурно-історичного процесу.

Завдання:

розкрити явище культури через світоглядні особливості тієї чи іншої епохи, часо-просторові моделі світу; встановити співвідношення рівних видів мистецтв як явищ культури, їх родових і жанрових особливостей з акцентуванням уваги на відображенні в них ментальної своєрідності, а також на їхній ролі у створенні загальної картини світу.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК-4. Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень.

ЗК-5. Здатність мотивувати людей до спільної діяльності, застосовуючи навички аргументування, активізування колективної взаємодії.

ЗК-7. Здатність застосовувати об’єктивні науково обґрунтовані підходи й виявляти толерантне ставлення до феноменів культурного різноманіття й мультикультурності

Фахові компетентності (СК):

СК-1. Базові знання теорії й історії культури.

СК-2. Розуміння сутності феномена культури, основних понять, термінів, концепцій, методів, необхідних для ефективної роботи у сфері культури.

СК-3. Знання й розуміння сучасних соціокультурних процесів, особливостей, видів і форм соціокультурної діяльності; основних вітчизняних і зарубіжних моделей культурної політики.

СК-6. Здатність до розроблення, організації й проведення культурно-мистецьких заходів.

СК-7. Знання нормативно-правових засад діяльності у сфері культури.

СК-8. Уміння вибудовувати ефективну професійно-орієнтовану комунікацію в рамках вітчизняного соціокультурного простору й на міжнародному рівні.

СК-9. Здатність розуміти й усвідомлювати цінність явищ вітчизняної й світової культури.

СК-10. Здатність сприяти збереженню й популяризації феноменів культури.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН-1. Продемонструвати знання і розуміння основних понять і термінів, сучасних концепцій, підходів, методів, що перебувають в основі професійної діяльності.

ПРН-2. Виявити знання історичних передумов формування, специфіки функціонування, а також видатних явищ світової культури.

ПРН-3. Показати знання основних законодавчих та нормативно-правових засад соціально-культурної діяльності.

ПРН-8. Продемонструвати навички реалізації культурно-мистецьких проектів.

ПРН-9. Довести знання та розуміння специфіки етнокультурних феноменів (зразків народної творчості, народних звичаїв, свят і обрядів тощо), а також здатність розробляти й реалізувати етнокультурні проекти.

ПРН-10. Оцінювати діяльність суб’єктів соціально-культурної сфери.

ПРН-11. Аналізувати соціально-культурну діяльність за визначеними критеріями, оцінювати і аргументувати проблеми та перспективи соціокультурної політики в Україні.

Етика бізнесу і ділового спілкування

Завдання:

– розкрити сутність етики як теоретично-наукової дисципліни та показати її практичне значення;

– дати розуміння сутності предмету, що вивчає дисципліна;

– познайомити з історичними етапами розвитку етики бізнесу і ділового спілкування як науки;

– розкрити категоріальний апарат дисципліни; визначити структурні елементи науки.

– навчити студентів вільно оперувати та розрізняти їх сенс та значення етичними поняттями, надавати їм актуального звучання, використовувати у професійній діяльності та приватному спілкуванні.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни передбачають формування у студентів таких знань та навичок:

– орієнтуватися в історичних умовах виникнення та етапах розвитку етики бізнесу і ділового спілкування;

– знати предмет і об’єкт дисципліни;

– засвоїти проблематику предмету та дослідників головних проблем етики ділового спілкування;

– отримати навички застосування категорій та понять етики у професійній діяльності та спілкуванні;

– опанувати категоріальний апарат дисципліни;

– вміти ідентифікувати представників етичних напрямів та їх вчення, співвідносити їх з етапами розвитку світової етичної думки;

– розуміти структуру етичної свідомості;

– виокремлювати головні проблеми етики бізнесу та ділового спілкування із загальнокультурного чи філософського тла, чітко їх розрізняти.

Викладач: к.філос.н., доцент Ковальський Г.Є.

Мета

надати необхідні та ґрунтовні знання та навички професійних комунікацій з етики бізнесу і ділового спілкування.

Бізнес-аналітика в ПП MS Excel

Викладач: доценти Біленко Д.В., Буркіна Н.В.

Мета

Оволодіння компетентностями, необхідними для кількісного та якісного аналізу, моделювання, прогнозування та ефективного управління економічними системами із застосуванням аналітичних показників і методів Business Intelligent в ПП MS Excel в умовах великих даних та цифрової економіки.

Завдання:

 • Робота з великими масивами даних в ПП MS Excel;
 • створення автоматично обновлюваних форм для управління економічними системами;
 • аналітичні розрахунки в діяльності підприємств;
 • пошук ефективних рішень для оптимізації бізнес-процесів;
 • візуалізація даних в ПП MS Excel.

 

Програмні результати навчання:

Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття управлінських рішень.

Застосовувати візуальні методи аналізу для вирішення економічних задач.

Проводити аналіз функціонування та розвитку підприємств, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.

Системний аналіз

Викладач: доцент кафедри прикладної математики і ТСУ, к. т. н., Січко Тетяна Василівна.

Мета

формування теоретичних знань та практичних навичок системного підходу, його принципів та методів у дослідженні та проектуванні складних організаційно-технічних та соціально-економічних систем, формування навичок використання інструментарію підтримки прийняття рішень, обчислювальних засобів для вирішення практичних системних задач.

Завдання:

набуття практичних вмінь і навичок в моделюванні, аналізі і оптимізації бізнес-процесів за допомогою сучасних інструментальних засобів.

 

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни

знаннєві:

розуміння принципів системного, структурного аналізу і функціонального моделювання соціально-економічних та організаційно-технічних систем;

 розуміння принципів проектування інформаційних систем

навичкові:

 створювати моделі систем;

 моделювати, аналізувати і оптимізувати бізнес-процеси за допомогою сучасних інструментальних засобів;

 застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних практичних завдань

Змістовні модулі

Розвиток системних уявлень та необхідність виникнення системного підходу; Основні поняття системного аналізу; Класифікація систем; Система та її властивості; Формалізовані процедури системного аналізу; Алгоритми проведення системного аналізу; Прийоми та методи системного аналізу; Моделювання у системному аналізі; Поняття та класифікація структур систем; Особливості структурно-топологічного аналізу; Основні поняття реінжинірингу бізнес-процесів; Управління бізнес-процесами підприємства; Сучасні інформаційні технології у реінжинірингу бізнес-процесів; Основи моделювання бізнес-процесів; Функціональне моделювання ІDEF0; Доповнення створеної моделі бізнес-процесів діаграмою DFD; Доповнення створеної моделі бізнес-процесів діаграмою ІDEF3.

застосовувати системний аналіз як методологію вирішення проблем;

 застосовувати метод декомпозиції та метод агрегування для вирішення практичних завдань;

 застосовувати сучасні методи прийняття управлінських рішень для розв’язування реальних прикладних задач;

Інформаційне суспільство

Викладач: канд. пед. наук Яворська Тетяна Михайлівна.

Мета

вивчення процесу становлення глобального інформаційного суспільства, визначення характеру змін професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства та оволодіння навичками роботи з сучасними інформаційними технологіями, необхідними для ефективної роботи фахівця з документознавства.

Завдання:

 

формування навичок пошуку потрібної інформації в інтернет-просторі;

навчання студентів користуванню найпоширенішими в Інтернеті мультимедійними технологіями;

надання студентам практичних навичок роботи в середовищі соціальних медіа;

отримання навичок макетування та редагування веб-сайтів.

засвоєння основних засад та тенденцій формування глобального інформаційного суспільства;

ознайомлення з існуючими концепціями інформаційного суспільства; вивчення світового досвіду становлення інформаційного суспільства в світі;

усвідомлення зміни професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства;

визначення основних проблем розвитку інформаційного суспільства в Україні;

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ; здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури.

Діловодство

Викладач: завідувач кафедри інформаційних систем управлення, професор, д-р. екон. наук, професор, Анісімова Ольга Миколаївна.

Мета

формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про діловодство як діяльність з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності; набуття практичних навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для документаційного забезпечення управління; складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів.

Завдання:

 

орієнтуватись у системах документації, складати документи відповідно до сучасних вимог;

 раціонально організовувати процеси проходження, виконання та зберігання документів;

 використовувати в роботі сучасні інформаційні технології.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

знання основних вимог до складання і оформлення документації, класифікацію документів, Державний стандарти організаційно-розпорядчої документації, Національний стандарт України «ДСТУ 4163 – 2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», організацію контролю за проходженням і виконанням документів; способи організації раціональної роботи з документами, застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних практичних завдань, правильно складати і оформлювати документи відповідно до вимог чинних державних стандартів, формувати систему документів регулювання організаційних відносин, використовуючи загальну методику діловодства, раціонально організовувати та здійснювати контроль за функціонуванням системи документообігу.

Основи правової та економічної грамотності у сфері інтелектуальної власності

Викладач: Біркентале В.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Мета

інтелектуальний, правовий і культурний розвиток особистості шляхом засвоєння принципів академічної доброчесності, навчання основам правових та економічних знань з інтелектуальної власності.

Завдання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент має

знати:

– Як користувачі Інтернету стають порушниками чужих прав?

– Як не стати порушником прав у науковій, технічній та творчій областях?

– Які види прав виникають у автора (творця) та інших правоволодільців?

– Які об’єкти відносяться до сфери інтелектуальної власності?

– Які дії класифікуються як порушення прав на результати інтелектуальної діяльності в науковій, науковій і творчій областях?

– Які існують способи захисту прав інтелектуальної власності?

– Як охороняти свої права на нову ідею, твір, комерційну таємницю та отримати від цього вигоду?

вміти:

– Знання механізму використання інтелектуального потенціалу як чинника інноваційного розвитку та економічного зростання – від рівня особистості до рівнях економіки країни в цілому;

– Здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний, інтелектуальний і професійний рівень на основі принципів академічної доброчесності;

– Здатність до проведення досліджень у професійній та/або науковій діяльності; генерації нових ідей; представлення результатів роботи – на відповідному рівні, із дотриманням норм етики та права, можливістю отримання доходу.

– визначати алгоритми правової охорони об’єктів інтелектуальної власності;

– користуватися нормативно-правовими актами для обґрунтування своїх дій, охорони та захисту прав.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

Основи туристичного бізнесу

Викладач: Клочковська В.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної і просторової економіки

Мета

вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань про складові туристичного бізнесу, готельної та ресторанної справи та базових знань в галузі управління туристичною діяльністю та навичок їх застосування на практиці.

Завданням курсу є:

розглянути теоретико-методологічні та організаційно-правові засади туристичного бізнесу;

ознайомитись з різноманітними аспектами туризму: мотивацією туристичних подорожей, менеджментом і маркетингом туризму, інвестиційною діяльністю в туризмі;

ознайомитись із особливостями державного регулювання та стандартизації в туризмі;

розглянути місце економічної стратегії в управлінні туризмом;

вивчити особливості формування та реалізації туристичного продукту;

розглянути виробничу програму підприємств туристичного бізнесу;

вивчити особливості диверсифікації, як одного із напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • зміст основних понять та категорій дисципліни;
 • види, склад, зміст планів діяльності туристичного підприємства;
 • методи планування і розрахунку потрібних матеріальних, фінансових, кадрових та інших ресурсів, джерела їх отримання та ефективного використання;
 • основи експертизи та оцінки ефективності проекту в туризмі;
 • методи і прийоми моніторингу, координації та контролю розробки та реалізації бізнес-проекту;

вміти:

 • застосовувати сучасні методи та моделі в процесі управління туристичного підприємства та планування його діяльності;
 • наближено оцінювати проекти за допомогою аналізу комерційної ефективності;
 • системно, творчо мислити, не бояться проведених організаційних реформ на підприємстві, в країні і за кордоном, знаходити новації, нові рішення в плануванні діяльності туристичних підприємств;
 • застосовувати отримані знання для розробки і реалізації проектів (бізнес- планів) діяльності туристичних підприємств.

Організація власної справи

Викладач: Трегубов О.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Мета

формування системи знань про закономірності та особливості розвитку підприємницької діяльності в Україні, про процес започаткування та ведення власної справи, надання практичних навичок роботи менеджера підприємницької структури.

Завданням курсу є:

 розкрити основну мету та визначити основні категорії підприємництва;

 дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва;

 ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами;

 сформувати у студентів цілісне бачення проблем підприємницької діяльності;

 озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– розуміння співвідношення понять «управління», «менеджмент», «керівництво»;

– сутність і форми підприємницької діяльності;

– механізм і витрати при створенні фірми;

– функції і правила поведінки бізнесмена;

– принципи і сутність господарських рішень, що приймаються в підприємницькій діяльності;

– порядок ліцензування певних видів підприємництва.

вміти:

– обрати вид підприємницької діяльності і обрахувати витрати на створення фірми;

– підготовити документи і зареєструвати фірму певної організаційно-правової форми;

– підготувати випуск акцій;

– укласти угоду (договір);

– розробляти заходи щодо прийняття ефективних господарських рішень.

Логіка

Викладач: к. філос. н., доцент Білецький В.В.

Мета

Логіка є однією з найбільш значимих дисциплін теоретичного гуманітарного циклу і сприяє формуванню раціональних парадигмальних засад мислення. Саме культивація цих якостей є метою вивчення курсу “Логіка”, бо знання та практичні навички вірного мислення потрібні не лише на теоретичному рівні, але й на широкому практичному, світоглядному рівні, а також в процесі повсякденної практики свідомої розвиненої людини.

Проблема засвоєння формальної логіки є тим більш необхідною у контексті транзитивних, інтеґраційних, глобалізаційних процесів сучасного, зокрема, українського суспільства. Курс фокусує увагу на розвиткові раціональних засад мислення, які є визначальними для розвиненої європейської людини-громадянина взагалі, а також фахівця, який здобуває класичну освіту в ДонНУ імені Василя Стуса зокрема.

Завдання

Базовим завданням є засвоєння теоретичних засад вірного мислення, тобто з’ясування закономірного зв’язку між поняттями, судженнями, умовиводами. Окремими завданнями є:

засвоєння теоретичних положень традиційної формальної логіки у контексті їх історичного розвитку;

 засвоєння навичок точного визначення термінів, класифікації понять, аргументованого проведення діалогу;

 формування у студентів здатності самостійно вирішувати логічні задачі, які безпосередньо пов’язані з майбутньою практичною діяльністю;

 засвоєння сучасних методів перевірки правильності будови міркування, перевірки гіпотез;

ознайомлення з традицією побудови самостійної наукової роботи – у контексті настанов дисципліни.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни передбачають формування у студентів таких навичок:

– уникнення пасток логічного, організаційного та іншого характеру і супротиву їм;

– застосування теорії побудови правильних умовиводів різних типів (дедуктивних, індуктивних та за аналогією);

– кваліфікованого формулювання доведення і спростування – згідно з правилами щодо тези, аргументів та демонстрації аргументів.

– кваліфікованого визначення взаємовідношення між судженнями різних типів за критерієм істинності;

– користування модальними операторами різних типів (доведеності, сумнівності знання тощо);

– професійної участі у дискусії;

– наукового оцінювання правильності мислення згідно із законами логіки, вимогами чіткості, однозначності, несуперечливості та доведеності форм мислення;

– дихотомічного і класифікаційного поділу обсягу понять;

– розкриття змісту понять відповідно до логічних правил (формулювання дефініцій);

Words and Their Meanings (Слова та їхні значення)

Викладач: к.філол.н., доц. М. Я. Оленяк

Мета

ознайомити студентів із закономірностями існування та способами утворення лексичних одиниць у синхронічному та діахронічному аспектах; аналізувати й диференціювати різного типу явища в словотворі англійської мови; ідентифікувати в окремих випадках джерело походження слів та відповідно до цього визначати стилістично адекватне вживання їх у контексті; застосовувати правила читання скорочень різних видів, уникати етимологічних помилок та популярних етимологій; вільно оперувати англійськими термінами у сфері лексикології; поєднувати загальнотеоретичні положення з науково-практичними завданнями з метою розвитку критичного мислення; сприяти розумінню студентами окремих загальномовних типових системних явищ і процесів природніх мов; розширити кругозір та загальну ерудицію слухачів курсу.

Завдання курсу

формування у студентів комплексу знань, що суттєво збагатить їхню ерудицію, розширить світогляд, дасть їм можливість:

4) аналізувати гру слів та кваліфіковано її пояснювати;

5) розмежовувати різні види соціолекту.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни

1) кваліфіковано пояснювати загальномовні тенденції розвитку лексичного пласту мови;

2) застосовувати систему правил словотвору англійської мови;

3) знати специфічні національно-мовні особливості використання лексичних одиниць й уникати типових помилок, характерних для популярного трактування етимологічних змін значень лексем;

1. комплексно застосовувати в повсякденному спілкуванні теоретичні знання з лексикології, словотвору і стилістики сучасної англійської мови;

2. диференціювати стилістично нейтральну та забарвлену лексику з коректним використанням її у мовленні;

3. розуміти характер і ступінь прийнятності вживання окремих неологізмів та оказіоналізмів сучасної англійської мови;

4. усвідомлювати принципи етимологічних змін лексем та закономірності розвитку значень запозичень;

5. аналізувати фонетичні і лексичні особливості англійського вокабуляру, які слугують підставою для створення гри слів;

6. диференціювати сферу можливого застосування одиниць лексичного рівня сучасної англійської мови залежно від комунікативної ситуації і стилю мовлення;

7. компетентно використовувати термінологічний апарат курсу;

8. пояснити явища генералізації, спеціалізації та трансформації значення лексичних одиниць;

9. застосовувати політкоректний вокабуляр сучасної англійської мови;

10. кваліфіковано пояснити розвиток значення окремих лексем сучасної англійської мови;

11. кваліфікувати різні види скорочень у сучасній англійській мові;

12. критично мислити

Цінності європейської цивілізації

Викладач: к. філос. н., доцент Ковальський Г.Є.

Мета

сформувати уявлення про цінності європейського суспільства, показати їх практичне значення для сьогодення; ознайомити студентів з особливостями розвитку цих цінностей в історичному контексті, головними аксіологічними категоріями; навчити студентів застосовувати ціннісні імперативи в своїй професійній діяльності та приватному спілкуванні.

Завдання курсу

– дати розуміння сутності предмету, що вивчає дисципліна;

– познайомити з історичними етапами розвитку європейської цивілізації;

– розкрити особливості західної ціннісної парадигми;

– надати перелік та визначення головних європейських цінностей:

– розкрити ієрархію системи цінностей сучасної європейської цивілізації.

Компетентності: в результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

– історичні умови виникнення та етапи розвитку європейської цивілізації;

– предмет і об’єкт навчальної дисципліни, що вивчає європейські цінності та її головні категорії;

– проблематику та дослідників головних аксіологічних проблем європейської цивілізації;

– площину і можливості застосування європейських цінностей у професійній діяльності та спілкуванні;

вміти:

– ідентифікувати цивілізаційні цінності з їх творцями та носіями –представниками філософських напрямів, співвідносити їх з етапами розвитку світової та європейської філософської думки;

– відтворити структуру європейської свідомості;

– виокремлювати головні ціннісні проблеми сучасної європейської цивілізації;

– визначати загальнокультурне та філософське значення західних цінностей

Фінансова грамотність

Загальна кількість кредитів/годин: 3 кредити / 90 год

Викладач к. е. н., доц. Юрчишена Людмила Вікторівна

Форми навчання

лекції, міні-лекції, дискусії, робота в групах, презентація власних/групових завдань, ситуацій, рішення практичних завдань, ситуацій, кейсів, проміжні контрольні роботи, самостійна поза аудиторна робота

Форма підсумкового контролю – залік.

Мова викладання – українська.

Мета вивчення навчальної дисципліни

підвищення рівня фінансової грамотності у здобувачів, набуття практичних навичок використання фінансових продуктів, ефективне управління власним бюджетом, прийняття впевнених та зважених фінансових рішень відповідно до життєвих обставин.

Програмні результати навчання, які формуються у здобувачів в процесі вивчення навчальної дисципліни:

– формування навиків фінансового планування життя;

– планування великих подій і покупок, здійснення розумних покупок;

– формування практичних аспектів відкриття власної справи і використання в повсякденному житті фінтех (високотехнологічні фінансові сервіси);

– уміння управляти своїми власними і сімейними фінансами з метою підвищення власного добробуту;

– формування навиків користування фінансовими послугами, продуктами та інтернет банкінгом;

– впровадження навиків активного користування фінансовими послугами, асортимент яких розширюється;

– управління та накопичення власних заощаджень, зменшення або уникнення ризику непосильних боргів;

– формування практичних знань розпізнати шахрайських схем «швидкого забезпечення» або інших фінансових пірамід.

Компетентності, які будуть сформовані у здобувача в результаті опанування дисципліни:

– вміння використовувати сучасні фінансові продукти;

– планувати власну фінансову незалежність та бюджет сім’ї;

– вміння складати індивідуальний довгостроковий фінансовий план, підбирати фінансові інструменти для задоволення потреб у коштах;

– розуміти, що вигідніше: зберігати чи інвестувати;

– розуміти як родина може заощаджувати гроші та здійснювати правильний вибір вкладення накопичених коштів.

– банківські послуги для бізнесу, поняття високотехнологічного фінансового сервісу;

– здійснювати пошук та підбір високотехнологічних фінансових сервісів для особистого користування та використання у професійній діяльності.

Управління проектами

Викладач к.т.н., доцент Клименко Юрій Миколайович

Мета

формування знань про методи, техніки та інструментарій управління проектами у середовищі, що постійно трансформується.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни.

знаннєві:

– знання ролі управління проектами у системі корпоративного і державного управління та шляхи впровадження проектного менеджменту;

– розуміння основних обмежень проектної діяльності та їх впливи на цілі та результати проекту;

– знання методів структуризації проекту, планування проектних процесів, організації управління проектами та контролю за виконанням системи планів;

– засади управління людськими ресурсами проекту

– знання основних методів управління часом проекту;

– знання основних ризиків проектів та засади їх фінансування;

– знання особливостей управління інноваційними проектами;

– підходи до обґрунтовання управлінських рішень на основі використання необхідного аналітичного і методичного інструментарію, до збирання та аналізу необхідної для контролю за проектом інформації, принципи оцінювання результатів проекту, завершення проектів та особливості реалізації інноваційних проектів;

навичкові:

– навички структуризації проекту;

– навички розробки проектів;

– навички управління часом проекту: розробки сітки плану-графіку, календарного плану проекту;

– навички управління вартістю проекту: оцінки обсягу необхідних ресурсів, плануванння, кошторису та контролю витрат.

– навички управління якістю проекту;

– навички управління проектною командою та технології комунікацій між учасниками проекту, а також навички розподілу функціональниї обов’язків в проектній групі під керівництвом лідера та мотивування людей приймати управлінські рішення.

Корпоративна культура

Викладачк.е.н., доцент Тахтарова Клавдія Анатоліївна

Мета

формування навичок розробки корпоративної культури та корпоративних піар-кампаній для зміцнення корпоративного духу організацій будь-якої сфери діяльності.

Завдання:

1) сформувати розуміння світоглядних, соціально і особисто значущих проблем ділової етики і корпоративної культури;

2) сформувати навички планування, організації та управління корпоративними івентами;

3) сформувати уміння розробляти та управляти корпоративною культурою організацій.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни.

знаннєві:

– знання основних методів і способів формування, підтримання та зміни корпоративної культури;

– усвідомлення ролї керівництва в становленні і розвитку культури організації; етичних принципів службових взаємин «по вертикалі» та «по горизонталі»;

– розуміння концепції «корпоративної соціальної відповідальності»;

– знання етичних основ комунікації з офіційними особами та діловими партнерами в рамках ділового протоколу;

– шляхи формування та методи оптимізації персонального і корпоративного іміджу;

– знання вимог і принципів ділового етикету, особливостей міжкультурної комунікації і бізнес-етикету зарубіжних країн.

навичкові:

– аналізу впливу елементів корпоративної культури на формування іміджу організації;

– розробки корпоративного етичного кодексу;

– діагностування та виявлення типів проблемних ситуацій в бізнес-середовищі;

– створювання умов ефективної ділової комунікації з урахуванням національної специфіки різних корпоративних культур.

– володіння сучасними методами діагностики культури організації;

– опанування технологіями рішень соціальних проблем на корпоративному рівні;

– володіння методами формування корпоративного та персонального іміджу;

– формування навичками орієнтації в питаннях управлінської етики.

Тайм-менеджмент

Викладач к.е.н., доцент Клочковський О.В.

Мета навчальної дисципліни «Тайм-менеджмент»

полягає у підготовці бакалаврів до успішної роботи в соціально-економічній сфері на основі формування у студентів системи знань та навичок щодо організації часу та підвищення власної ефективності.

Завдання

надати студентам ясне і чітке уявлення про теоретичні та методологічні засади сучасного тайм-менеджменту; виробити навички самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності, освоїти навички володіння методами організації робочого часу та раціонального використання ресурсів; сформувати навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою працю, розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни.

знаннєві:

– розуміти категоріальний апарат, основні принципи, методи, техніки управління часом;

– знати основні методи інвентаризації та аналізу власного та організаційного часу;

– знати принципи і правила планування часу, визначення власних цілей і розстановки пріоритетів при прийнятті якісних управлінських рішень;

– розуміти організаційні принципи розпорядку дня з урахуванням темпераменту та біоритмів людини;

– знати способи підвищення власної ефективності;

– знати види, правила та помилки самоконтролю.

навичкові:

– робити хронометраж різних видів життєдіяльності;

– формулювати життєві цілі за допомогою «дерева цілей» та «променевих діаграм»;

– обґрунтовувати прийняті рішення;

– обчислювати власні біоритми;

– робити власний SWOT-аналіз, для виявлення сильних і слабких сторін, можливостей та загроз особистості;

– розподіляти ресурси для ефективної самоорганізації;

– використовувати технології планування власного часу, принципи планування поточного дня;

– визначати критерії оцінки власної ефективності;

– проектувати міжособистісні, групові та організаційні комунікації;

– адекватно розподіляти часові ресурси міжособистісної і професійної взаємодії;

– використовувати отримані знання для подальшого саморозвитку.

Крос-культурні комунікації

Викладач: доцент кафедри міжнародних економічних відносин Варламова М.Л.

Мета

сформувати уявлення про комунікативні моделі та специфіку прояву національних поведінкових характеристик в процесі міжкультурної взаємодії.

Завдання:

– формування уявлення про різноманітність культурного сприйняття світу,

– освоєння понятійного апарату і основних положень крос-культурних комунікацій;

– розвиток здатності до правильної інтерпретації конкретних проявів комунікативної поведінки в різних бізнес-культурах для успішного міжособистісного і ділового спілкування,

– вивчення національних моделей ведення бізнесу.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

– здатність порівнювати культурне середовище різних країн, використовуючи відомі теорії крос-культурного спілкування;

– здатність прогнозувати можливі труднощі в міжнародних операціях в ситуаціях крос-культурних відмінностей;

– здатність розробляти план комунікацій з урахуванням крос-культурних відмінностей;

– здатність розпізнавати бар’єри і проблеми, які можуть виникнути через відмінності в культурі;

– здатність проводити ділові переговори з представниками різних культур;

– здатність використовувати міжкультурні особливості управління для прийняття оптимальних рішень в конкретних умовах.

Тренінг особистої ефективності

Викладач: к.е.н., доцент Середа Ганна Володимірівна

Мета

підвищення рівня компетентності випускників та їх конкурентоспроможності на ринку праці через розвиток соціоемоційних, когнітивних компетенцій (soft skills).

Завдання

1) сформувати уявлення про соціальні навички успішності – так звані “гнучкі” компетенції, актуалізувати необхідність їх розвитку для майбутної професійної успішності;

2) сформувати навички самоорганізації та управління власним часом;

3) розвинути коммунікативні навички майбутніх фахівців;

4) розвинути навички рефлексивного та критичного мислення, вирішення проблем;

5) сформувати уміння планувати кар’єру, успішно проходити співбесіду з потенційним роботодавцем.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни.

знаннєві:

поняття особистої місії та технології постановки мети SMART;

класичні та сучасні теорії мотивації;

технології тайм-менеджменту;

основи ефективних комунікацій;

поняття психологічних та соціальних ролей в комунікаціях за Е.Берном;

поняття та феномен лідерства, теорії лідерства;

методики аналізу ринку праці, самопрезентації на ринку праці.

навічкові:

мотивувати себе для досягнення мети, виконання поточних завдань;

розробляти дієвий план досягнення поставленої мети із визначенням послідовності дій, необхідних ресурсів, відповідальних, строків виконання та очікуваних результатів;

вміти розробляти ментальні (розумні) карти для візуалізації цілей та конкретизації планів;

проводити самоаналіз сфер життя, визначати життєві пріоритети та напрямки особистого розвитку;

визначати особисту місію та сферу професійної самореалізації;

формулювати чіткі цілі за критеріями SMART;

планувати дії по досягненню мети за допомогою діаграми Ганта;

проводити аналіз витрат часу методами хронометражу виконуваних дій та самофотографії робочого дня,

планувати робочий день за пріоритетами та типами справ,

розуміти невербальні засоби комунікації;

встановлювати контакт, справляючи позитивне враження;

володіти прийомами активного слухання співрозмовника та аргументування своєї думки;

планувати кар’єру;

писати резюме та супровідний мотивуючий лист до потенційного роботодавця;

успішно проходити співбесіду з роботодавцем.

готувати презентацію та публічний виступ;

аналізувати проблему та виявляти її причину;

проводити колективне обговорення проблеми, генерувати варіанти вирішення проблеми;

критично мислити, використовуючи прийоми критичного читання та оцінки інформації;

переконувати, використовуючи прийоми усного та письмового переконування;

досліджувати ринок праці за регіональною та професійною ознакою;

Основи педагогіки і психології

Викладач: Зарішняк І. М.

Мета

пізнати закономірності психічної діяльності особистості й формувати потребу в особистісному розвитку та досягнення індивідуальних цілей в процесі навчання.

Завдання:

– сприяти всебічному і гармонійному розвитку особистості, яка прагне досягати індивідуальних цілей у процесі навчання;

– засвоїти терміни і поняття психології і педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному професійному житті;

– формувати вміння і навички використання психодіагностичних методик відповідно до їх призначення;

– формувати уміння використовувати психологічні знання про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій;

– визначити психолого-педагогічні особливості організації та методів навчально-пізнавальної діяльності студентів, зміст контролю знань;

– обґрунтувати методичні поради щодо формування психолого-педагогічних умінь та навичок самоаналізу, самоосвіти, самовиховання.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

– здатність ефективно будувати програму особистісного розвитку;

– здатність використовувати знання із психології для аналізу конкретних життєвих ситуацій;

– здатність виявляти сучасні освітні тенденції і користуватися останніми досягненнями педагогічної науки під час навчання;

– уміння демонструвати розуміння системи загальнотеоретичних знань із педагогіки та психології, що необхідні у повсякденному житті та майбутній

професійній діяльності, достатніх для оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервності освіти;

– здатність ефективно добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;

– здатність ефективно організовувати процес навчання та самоосвіти.

Облік та оподаткування власного бізнесу

Викладач: к.е.н., доцент Поліщук Олена Тимофіївна

Мета

формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок організації та ведення обліку малого бізнесу фізичними особами-підприємцями (ФОП), підготовки звітності, пошуку ефективних інструментів для реалізації власних ідей та ініціатив.

Завдання дисципліни полягають у послідовному вивченні наступних тем:

– загальна характеристика суб’єктів малого бізнесу;

– організаційно-правові засади створення та реєстрації суб’єктів малого бізнесу: юридичні особи чи фізичні особи-підприємці (ФОП);

– податковий режим для фізичних осіб-підприємців (ФОП): ставки оподаткування та порядок визначення доходу;

– порядок сплати податку ФОП, облік та звітність платників єдиного порядку;

– особливості оплати праці найманих працівників: правові відносини, облік та звітність;

– сучасні інструменти для реалізації власних ідей/ініціатив: можливості для залучення та особливості підготовки;

– підготовка проекту власної справи/ідеї/ініціативи.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

– здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

– вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу до індивідуального та культурного різноманіття

Релігійний фактор у сучасному світі

Викладач Бєлікова Н. Ю.,к.і.н., доц., доцент кафедри історії України

Мета

ознайомлення студентів із релігійною ситуацією у сучасному світі, основними тенденціями її розвитку, виявлення місця та ролі релігії у разгортанні сучасних політичних, соціальних, культурних й національних процесів.

Завдання:

• характеристика релігійних процесів, що відбуваються у сучасному світі; виявлення основних тенденцій розвитку світових та національних релігій;

• формування уяви про сучасну релігійну мапу світу; визначення рівня конфліктогенності сучасних релігій та ступеню порушень релігійних прав та свобод;

• аналіз соціальних доктрин різних конфесій, характеристика моделей державно-церковних відносин у країнах світу;

• оцінка діяльності у релігійній сфері видатних особистостей;

• формування у студентів толерантного мислення та поважного ставлення до представників усіх конфесій.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

• наявність базових уявлень про основні тенденції розвитку сучасної релігійної ситуації у світі, розуміння місця і ролі релігійного фактору в житті суспільства;

• здатність до аналізу та визначення рівня конфліктогенності сучасних релігій;

• толерантність у сприйнятті етнонаціональних та релігійних відмінностей між людьми;

• вміння застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів.

Конфліктологія в соціально-трудовій сфері

Викладач Амелічева Лілія Петрівна, доцент, к.ю.н., доцент кафедри цивільного права і процесу

Мета

формування системи теоретичних знань і практичних навичок та вмінь у галузі вирішення конфліктів в соціально-трудовій сфері, законодавчих і інших нормативно–правових актів, які стосуються суспільних відносин у зазначеній сфері.

Завдання:

– формування уявлення про моделі управління конфліктами у соціально-трудовій сфері, форми та методи їх вирішення;

– вироблення уміння аналізувати соціально-економічні події, користуватися спеціальною літературою;

– набуття вмінь аналізу всебічної практики застосування норм трудового законодавства, права соціального забезпечення, особливо судової практики з питань вирішення трудових, соціально-забезпечувальних конфліктів (спорів), практики трудового арбітражу та примирних комісій, комісій по трудових спорах й ін.;

– набуття навичок діяти згідно із стратегіями медіації.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

-Вільно володіти та використовувати державну та іноземну мову як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері (ПРН -3);

-Вміти приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами (ПРН -4);

-Вміти працювати самостійно, у команді колег за фахом, із залученням експертів з інших галузей знань, досягати спільної мети (ПРН -7);

-Проявляти добросовісність, дисциплінованість, толерантність у спілкуванні (ПРН -8);

-Володіти юридичною термінологією, (ПРН -11);

-Знати і розуміти природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права, взаємозв’язок і співвідношення галузей права, особливості застосування норм права (ПРН-12).

-Вміти застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання консультацій, практичної юридичної допомоги (ПРН -18).

Історія українського війська

Викладач Бєліков О. В., к.і.н., доцент, доцент кафедри історії України

Мета

полягає у з’ясуванні ролі військової сфери у формуванні модерної української нації та державності, висвітленні героїчних сторінок мілітарного досвіду України

Завдання:

• розширити і поглибити знання студентів з вітчизняної воєнно-політичної історії;

• сформувати вміння студентів системно й комплексно аналізувати воєнно-політичні події, явища, що відбувалися в Україні та сусідніх землях;

• виробити навички компаративного бачення причин, характеру та наслідків світових процесів, робити висновки, оцінки;

• прищепити шанобливе ставлення до предків та почуття гордості за Батьківщину.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

•  Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо.

• Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

• Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

• Здатність генерувати нові ідеї (креативність), займати позицію в дискусіях і виковувати свої власні думки.

• Здатність застосовувати знання на практиці.

• Навички міжособистісної взаємодії.

Етноконфесійні студії

Викладач Бєліков О. В., к.і.н., доцент, доцент кафедри історії України

Мета

надання студентам знань щодо особливостей розвитку етнічного та релігійного феноменів в Україні, їхнього місця в процесі історичного розвитку держави, а також ролі у формуванні як української культури, так й культури інших етносів, що мешкали на українських землях.

Завдання:

• характеристика релігійних традицій різних народів, що були представлені на українських теренах протягом кількох тисячоліть, визначення ролі та місця етнічного фактору в історії та культурі України;

• надання знань щодо релігійних процесів і закономірностей їхнього розвитку в різних конфесіях; аналіз діяльності у релігійній сфері видатних історичних діячів, дослідження взаємних впливів представників різних етноконфесійних груп;

• формування в студентів толерантного мислення та поважного ставлення до представників усіх етносів та конфесій.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

• наявність базових уявлень щодо закономірностей розвитку етнорелігійних традицій;

• розуміння феноменів традиційної народної культури та релігійної культури, конкретно-історичних форм їхнього побутування, ролі в процесах українського націє- та державотворення та впливу на національні, ідеологічні, антропологічні явища сьогодення;

• здатність до аналізу отриманих знань, узагальнень та оцінок;

• толерантність у сприйнятті етнонаціональних, релігійних та культурних відмінностей між людьми, сприйняття етичних норм поведінки відносно інших;

• наявність національної самосвідомості, патріотичних та морально-етичних переконань;

• вміння застосовувати набуті знання у повсякденному житті й спілкуванні.

Історія дизайну

Викладач Бєлікова Н. Ю.,к.і.н., доц., доцент кафедри історії України

Мета

надання студентам знань щодо становлення та розвитку дизайну як особливого різновиду професійної комплексної мистецько-проектної діяльності з моменту виникнення цього явища і до сьогодення.

Завдання:

• виявлення закономірностей появи феномену дизайна, ознайомлення із його теоретичними засадами, вивчення основних етапів становлення дизайну, формування та розвитку його стильових напрямків;

• дослідження особливостей основних шкіл;

• розкриття взаємозв’язку історії дизайну та еволюції його теоретичних ідей;

• характеристика визначних постататей в історії дизайну різних часів та країн світу.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

• наявність базових уявлень у галузі історії та методології дизайну;

• можливість самостійного визначення завдань професійного та особистісного розвитку, готовність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для подальшої самоосвіти та самовирішення культурно-просвітницьких завдань;

• здатність здійснювати пошук та користування інформацією, яка необхідна для ефективного виконання професійних задач та особистісного розвитку;

• здатність використовувати отриману інформацію на практиці, формувати художньо-культурне середовище навколо себе.

Психологія сім’ї з основами психології сексуальності

Викладач: проф. Бацилєва О.В., доц. Пузь І.В.

Мета

ознайомити студентів з психологічними особливостями сучасної сім’ї, об’єктивними і суб’єктивними умовами її розвитку, з причинами та особливостями сімейних криз та сімейних конфліктів, визначити роль сім’ї в соціалізації індивіда, а також сформувати у студентів розуміння психологічних аспектів сексуальності та сексуального здоров’я.

Завдання

 

7. ознайомити з основними стилями батьківського виховання;

8. сформувати уявлення про сексуальність у контексті психологічної науки;

9. визначити поняття сексуального здоров’я, сексуальної норми та відхилення від норми;

10. ознайомити з основними принципами і напрямками статевого виховання особистості

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

Загальні компетентності (ЗК): здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність бути критичним і самокритичним; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність генерувати нові ідеї (креативність); навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді; цінування та повага різноманітності та мультикультурності; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Фахові компетентності (ФК): вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку; навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі професійної діяльності; уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності.

Програмні результати навчання (ПРН): демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування сім’ї як системи; емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості; демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань; розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх).

4. розкрити головні проблеми психології сімейних відносин;

5. визначити чинники подружніх зрад та ревнощів;

6. ознайомити студентів з основними шляхами вирішення сімейних конфліктів;

1. розкрити зміст основних понять курсу;

2. дати систематизоване уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних відносин;

3. ознайомити з характерними рисами і особливостями життєвого циклу сім’ї;

Політичні комунікації

Викладач: Бондаренко С.В., к. політ. н., доцент кафедри політології та державного управління

Мета

сформувати у студентів практичні знання та навички з теорії та практики масових та політичних комунікацій.

Завдання

 

– Розкрити зміст теорії масової та політичної комунікації;

– Проаналізувати основні підходи та практики з політичної пропаганди та агітації, політичної реклами, PR та стратегічних комунікацій;

– Розглянуті практичні аспекти формування інформаційної політики держав світу, політичних партій, громадських об’єднань;

– Навчити студентів самостійно розробляти та реалізовувати інформаційні кампанії у політичній та суспільній сфері.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

– Розуміти базові особливості створення та просування іміджу (як персонального, так і політичних і неполітичних інститутів).

– Розуміти ключові індикатори втілення інформаційно-комунікаційної стратегії для державних та недержавних інститутів.

– Критично мислити та фахово оцінювати політико-комунікаційні процеси в Україні та світі.

– Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації.

– Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями у сфері політичних та масових комунікацій.

– Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

Фітокосметологія

Викладач: Боярська Зорина Олександрівна

Мета

забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про закономірності старіння шкіри та методи профілактики вікових змін за допомогою рослинних засобів.

Завдання

передбачає опанування вміннями та навичками визначати фізіологічний стан шкіри та функціональний вік людини, знати рослинні інгредієнти та механізм впливу їх на шкіру, особливості застосування фітопрепаратів з метою профілактики передчасного старіння ( в тому числі, старіння шкіри та корекції типу шкіри).

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності (ЗК-1);

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-3);

Здатність до навчання і самоудосконалення упродовж життя (ЗК-6).

Соціокультурна сексологія

Викладач: Бєліков О. В., к.і.н., доцент, доцент кафедри історії України

Мета

формування серед студентів цілісного міждисциплінарного уявлення про сексуальну культуру, її рівні та зміст в Україні та світі.

Завдання

ознайомлення студентів з головними принципами та поняттями, що використуються при вивченні соціокультурних сексологічних явищ, з різноманітними підходами до трактування сексуальності, її впливу на соціальну поведінку людини, її значущості в контексті функціонування сучасних суспільств.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність), займати позицію в дискусіях і виковувати свої власні думки.

 Здатність застосовувати знання на практиці.

Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо.

 Здатність бути критичним і самокритичним.

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

 Навички міжособистісної та міжстаттевої взаємодії.

Історія релігії в Україні

Викладач: Бєлікова Н. Ю.,к.і.н., доц., доцент кафедри історії України

Мета

ознайомлення студентів з основними етапами розвитку релігійного феномена в Україні, його роллю та місцем у формуванні української культури та культури інших етносів, що мешкали на українських землях.

Завдання

 

характеристика релігійних традицій, що були представлені на українських теренах протягом кількох тисячоліть, визначення ролі та місця релігії в історії України;

надання знань щодо релігійних процесів і закономірностей їхнього розвитку в різних конфесіях, починаючи з дохристиянських вірувань і завершуючи сучасними неорелігіями;

аналіз діяльності у релігійній сфері видатних історичних діячів;

формування у студентів толерантного мислення та поважного ставлення до представників усіх конфесій.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

наявність базових уявлень щодо розвитку релігійних традицій, які мають сприяти розвитку загальної культури особистості;

 розуміння феномену релігійної культури, конкретно-історичних форм її побутування, ролі в житті суспільства;

 наявність загального бачення закономірностей історичного розвитку релігійних течій, здатність до аналізу, узагальнень та оціночних суджень;

 вміння визначати суттєві ознаки досліджуваних явищ, виокремлювати ключові події, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів;

толерантність у сприйнятті етнонаціональних, релігійних та культурних відмінностей між людьми, сприйняття етичних норм поведінки відносно інших;

наявність національної самосвідомості, патріотичних та морально-етичних переконань;

 вміння застосовувати набуті знання у повсякденному житті й спілкуванні.

Професійна етика педагога

Викладач: Зарішняк І. М.

Мета

формувати цілісне уявлення про професійну етику педагога як систему принципів і моральних норм професійної діяльності.

Завдання

 

– дати загальне уявлення про професійно-етичні норми педагогічної діяльності;

– визначити загальні принципи професійної етики педагога;

– проаналізувати специфіку й різновиди професійної етики педагога;

– розкрити сутність педагогічної деонтології та морального кодексу сучасного українського педагога.

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

– розкрити особливості моралі професійної діяльності педагога;

– формувати й удосконалити практичні навички й вміння студентів щодо реалізації основної мети навчання й виховання у відповідності з індивідуально-психологічними особливостями учнів, щодо оволодіння методами та формами організації навчально-виховного процесу, педагогічної діагностики та педагогічного прогнозування.;

– розглянути професійну етику педагога як спосіб регуляції поведінки у педагогічній діяльності;

– здатність використовувати у педагогічній діяльності моделі корпоративної взаємодії в освітньому середовищі з метою досягнення максимальної ділової продуктивності та гармонії у стосунках;

– здатність свідомо використовувати набуті теоретичні знання про етикет, манери, стиль, імідж під час педагогічної взаємодії.

Демократія: від теорії до практики

Викладач: Бондаренко С.В., к. політ. н., доцент кафедри політології та державного управління

Мета

сформувати у студентів компетентності відповідального громадянина, сприяти оволодінню системи навичок і ставлень, пов’язаних із громадянською участю та розвитку демократичного суспільства.

Завдання

Сформувати знання, навички та ставлення до:

 

– фундаментального розуміння демократичного врядування;

– прав людини;

– громадянського суспільства;

– ролі громадянина в демократії;

Компетентності, які будуть сформовані у студента в результаті опанування дисципліни:

– Усвідомлювати уроки історії та розуміти основні демократичні процеси.

– Розуміти й усвідомлювати суспільні виклики та проблеми на глобальному, національному та місцевому рівні.

– Вміти працювати з інформацією, критично мислити і вести діалог з іншими людьми, що мають відмінну точку зору.

– Брати участь у житті своїх громад шляхом членства або сприяння діяльності організацій, спрямованих на реалізацію різноманітних культурних, соціальних, політичних і релігійних інтересів та переконань.

– Діяти політично, здобуваючи навички, знання й беручи на себе зобов’язання, необхідні для досягнення суспільних цілей, таких як групове/колективне вирішення проблем, публічні виступи, подача петицій, акції протесту, голосування тощо.

– Плекати моральні й громадянські чесноти, такі як повага до прав інших людей, соціальна відповідальність, толерантність тощо.