ПОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Положення про відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (затверджене рішенням Вченої ради від 29.03.2019 р. протокол № 9, в редакції, відповідно до рішення Вченої ради від 29.04.2021, протокол №14; введене в дію наказом від 09.04.2019 р. № 144/05, в редакції, відповідно до наказу від 29.04.2021 р. №173/05), з урахуванням вимог Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 427/1452), Порядку визначення та ліквідації академічної різниці особам, що поновлюються або переводяться Донецького національного університету імені Василя Стуса (затверджений наказом від 27.06.2018 р. №254/05), Статуту Університету і Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (затверджене рішенням Вченої ради від  02.03.2020 р. протокол №2, введене в дію наказом № 246/05 від 31.08.2020 р.).

 

Поновлення – відновлення статусу, прав та обов’язків здобувача вищої освіти в Університеті.

Переведення – зміни в правах та обов’язках здобувача вищої освіти, зумовлено зміною закладу вищої освіти та/або спеціальності (спеціалізації, освітньої (наукової) програми), та/або форми навчання, та/або джерел фінансування без припинення статусу здобувача вищої освіти.

 

Поновлення або переведення здобувачів вищої освіти здійснюється виключно під час літніх або зимових канікул.

Строки прийняття заяв:

 • з 01 червня по 15 вересня – на осінній семестр;
 • з 01 грудня по 15 лютого – на весняний семестр.

ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Переведення студентів з однієї освітньої програми на іншу (зі спеціальності на спеціальність) допускається в межах галузі знань. Переведення студентів можливе лише в канікулярний період.

Особи, які переводяться, подають такі документи:

 • Заява (заповнюються під час подання документів);
 • Копію залікової книжки, оформлена згідно з вимогами та засвідчена печаткою навчального закладу (факультету);
 • У разі зміни під час навчання документів, що посвідчують особу надати копії для додавання в особову справу студента.

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ

ДО ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

З ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Переведення студентів до Донецького національного університету
імені Василя Стуса здійснюється в канікулярний період. Здобувач, який бажає перевестись з іншого закладу вищої освіти, подає заяву на ім’я керівника закладу вищої освіти, в якому він навчається, і після отримання його письмової згоди звертається до Приймальної комісії Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Особи, які переводяться, подають такі документи:

 • Письмова згода керівника закладу вищої освіти, в якому навчається заявник;
 • Копію залікової книжки, оформлена згідно з вимогами та засвідчена печаткою навчального закладу (факультету/інституту);
 • Згода на обробку персональних даних (заповнюється під час подання документів);
 • Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;*
 • Копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);*
 • Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);*
 • Копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);*
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4 см.

* пред’являється особисто

ПОНОВЛЕННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Поновлення до складу студентів здійснюється в канікулярний період, незалежно від тривалості перерви в навчанні, причин відрахування, наявності трудового стажу і форми навчання.

Особи, які поновлюються, подають такі документи:

 • Заява (заповнюються під час подання документів);
 • Згода на обробку персональних даних (заповнюються під час подання документів);
 • Оригінал документа про освіту на основі якого здійснювався вступ до ЗВО;
 • Оригінал сертифіката ЗНО;
 • Оригінал академічної довідки;
 • Витяг (або копія) наказу про відрахування;
 • Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;*
 • Копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);*
 • Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);*
 • Копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);*
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4 см.

* пред’являється особисто