Донецький національний університет імені Василя Стуса Переведення та поновлення

Переведення та поновлення

Переведення та поновлення на 1 курс не допускаються.

Переведення студентів

Переведення та поновлення до Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувається як правило в канікулярний період.

Для переведення студентів до ДонНУ імені Василя Стуса з інших навчальних закладів, з однієї форми навчання на іншу, а також з одного напряму (спеціальності) на інший у межах університету подаються наступні документи:

 • Заява і подання встановленого зразка (заповнюються під час подання документів);
 • Письмова згода ректора вищого навчального закладу, в якому навчається заявник, з печаткою вищого навчального закладу (для студентів ДонНУ імені Василя Стуса — письмова згода декана факультету, де навчається студент);
 • У випадку переведення на місця державного замовлення можуть бути подані документи, які надають переважне право на зарахування (копія свідоцтва про встановлені урядом пільги, довідка про проживання в районі, постраждалому від аварії на Чорнобильській АЕС, довідка про інвалідність I або II групи);
 • 4 кольорові фотографії 3 × 4 см;
 • Копія залікової книжки, оформлена згідно з вимогами та засвідчена печаткою навчального закладу (факультету);
 • Особи, які переводяться на позабюджетні місця, укладають договір про повну компенсацію витрат на навчання (2 примірника для фізичних осіб і 3 примірника для юридичних осіб).

Паспорт вступником пред’являється особисто.

Переведення студентів з інших вищих навчальних закладів до ДонНУ імені Василя Стуса незалежно від форми навчання здійснюється за згодою ректорів обох ВНЗ, а в межах університету — за згодою деканів факультетів.

Студент, який бажає перевестись з іншого вишу, подає заяву на ім’я ректора навчального закладу, в якому він навчається, і після отримання його письмової згоди звертається до Приймальної комісії ДонНУ імені Василя Стуса.

Переведення студентів з одного напряму підготовки на інший (зі спеціальності на спеціальність) допускається в межах галузі знань. Переведення студентів можливе лише в межах ступеня освіти «Бакалавр» після закінчення першого курсу навчання.

Відновлення студентів

Відновлення студентів, відрахованих раніше зі ЗВО, здійснюється наказом ректора незалежно від тривалості перерви в навчанні, причин відрахування, наявності трудового стажу і форми навчання.

Особи, які відновлюються, подають наступні документи:

 • Заява і подання встановленого зразка (заповнюються під час подання документів);
 • Оригінал документа про повну загальну середню освіту та додатка до нього;
 • Академічна довідка (оригінал);
 • При поновленні на місця державного замовлення можуть бути подані документи, що надають переважне право на зарахування (копія свідоцтва про встановлені урядом пільги; довідка про проживання у районі, що постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС; довідка про інвалідність І або ІІ групи та ін);
 • 4 фотографії 3 × 4 см.

Паспорт вступником пред’являється особисто.