Питання-відповідь

1. Який рівень акредитації має ДонНУ імені Василя Стуса?

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це державний університет найвищого — ІV рівня акредитації.

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.04.2021 № 49-л «Про ліцензування освітньої діяльності» та наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2021 № 37-л «Про ліцензування освітньої діяльності» для спеціальності 081 «Право».

2. Якою мовою викладають в ДонНУ імені Василя Стуса?

Викладання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється державною мовою на всіх факультетах і спеціальностях. Також існують окремі дисципліни, які викладаються англійською мовою.

3. На скільки спеціальностей дозволяється подавати документи у 2022 році?

Відповідно Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступник може подати до 5 заяв на місця державного замовлення у фіксованих (закритих) і відкритих конкурсних пропозиціях та до 20 заяв  на місця за кошти фізичних або юридичних осіб. При цьому заяви, подані на певну спеціальність до одного закладу вищої освіти за різними формами навчання (денною та заочною), вважаються окремими заявами.

4. На які спеціальності можна вступити, якщо є такі предмети ЗНО?

Щоб визначити всі спеціальності ДонНУ імені Василя Стуса, на які ви маєте право вступати за результатами сертифікатів ЗНО,  скористайтеся додатком 1 на сторінці Бакалавріат, калькулятором конкурсних пропозицій.

5. Чи приймають для вступу сертифікати ЗНО, видані у попередніх роках?

Відповідно до Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років.

6. Якою є кількість бюджетних місць у 2022 році?

Розподіл державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється МОН України перед початком вступної кампанії. До того часу ви можете ознайомитися з минулорічною кількістю бюджетних місць на сторінці Державне замовлення​.

7. Яким є мінімальний прохідний бал на бюджет?

Прохідний бал — це конкурсний бал останнього у рейтинговому списку вступника, якого рекомендовано до зарахування на бюджетне місце. Прохідний бал має бути не менше 125 балів, а для спеціальностей 081 Право,  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини – від 140 балів.

8. В якій формі подаються заяви для вступу?

Згідно Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

  • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків (роз’яснення як створити електронну заяву знаходиться за посиланням);
  • тільки у паперовій формі:

–  для реалізації права на вступ за іспитами /співбесідою;

–  для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил та Умов прийому;

–  за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

– у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

–  для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом дев’ятим підпункту 1 пункту 7 розділу VII Правил прийому;

–  у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

9. Як подати електронну заяву?

У 2022 році для подання електронної заяви вступник повинен зареєструвати електронний кабінет на сайті:  https://vstup.edbo.gov.ua/ (ця можливість буде відкрита з 1 липня 2022 р.)

Для вступу на ОС «Бакалавр»

на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня; прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил та Умов прийому, розпочинається 14 липня та закінчується о 18:00 22 липня.

Для вступу на ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня для вступників, які склали єдиний

вступний іспит у 2020 та 2021 роках, 13 липня – для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2022 році; прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил та Умов прийому, розпочинається 15 липня і закінчується о 18:00 22 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування.

Після реєстрації на сайті в особистому електронному кабінеті вступник вносить такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Для подання заяви вступник обирає заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.

Детальна інформація є на вкладинці «Як подати електронну заяву?»

10. Де можна ознайомитися з програмами підготовки до вступних випробувань?

З програмами вступних випробувань ви можете ознайомитися особисто у Приймальній комісії або на офіційному сайті ДонНУ імені Василя Стуса на сторінці Програми вступних випробувань.

11. Чи обов’язково подавати паперову заяву і документи для вступу особисто?

Згідно Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса заява на участь у конкурсному відборі подається через електронний кабінет вступника  (крім визначених у пункті 1 розділу VI випадків). При отриманні рекомендації на вступ необхідно особисто з’явитись в Приймальну комісію для подачі документів.

12. Чи матимуть пріоритет при зарахуванні вступники, які подали заяви та документи раніше?

Ні, не матимуть. Дата подання заяви та документів для вступу (в межах строку, визначеного Правилами прийому до ДонНУ імені Василя Стуса) не впливає на результати конкурсного відбору.

13. З чого складається конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»?

Відповідно до пункту 7.1. розділу VII Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса конкурсний бал вступників на основі повної загальної середньої освіти обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ)  =  К1 × П1 + К2 × П2 + КЗ × ПЗ + К4 × А; де

П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

ПЗ – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього (за шкалою 100 – 200) предмета;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про здобуття повної загальної середньої освіти, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 (Додаток 5);

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, КЗ, К4 встановлюються Університетом з точністю до 0,01; К1, К2, КЗ – на рівні не менше ніж 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

У 2022 році під час обчислення конкурсного бала в Університеті не застосовуються показники за успішне закінчення підготовчих курсів, а також оцінка за мотиваційний лист.

14. Що таке принцип пріоритетності?

При подачі заяв (як електронних, так і паперових) у кожній з них вступник зазначає пріоритет, виражений числом. При цьому пріоритет № 1 є найважливішим, і він встановлюється для найбажанішої спеціальності та університету. Пріоритетність присвоюється заяві лише один раз і не може бути змінена в процесі конкурсного відбору.

Єдина державна електронна база з питань освіти згідно зі встановленими вступником пріоритетами, відповідно до отриманих конкурсних балів кожної заяви, автоматично визначає єдину пропозицію на державному замовленні – місце навчання у певному університеті на певній спеціальності. Якщо отримана пропозиція не влаштує вступника, останній може претендувати тільки на контрактне місце за будь-якою з раніше поданих заяв.

15. Чи потрібно завіряти копії документів нотаріально?

За бажанням вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію документа державного зразка про здобуття освіти за освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) ЗНО та інших документів.

Для засвідчення копій необхідно мати з собою оригінали всіх документів.

16. Чи надаються університетом місця у гуртожитках?

Донецький національний університет імені Василя Стуса сприяє вступникам щодо розміщення у гуртожитках.

17. Якою є вартість навчання в ДонНУ імені Василя Стуса?

З вартістю навчання для вступників 2021 року можна ознайомитися на сторінці Вартість навчання: https://www.donnu.edu.ua/uk/vartist-navchannya . При цьому платник має право самостійно обирати найбільш зручну форму оплати: раз на місяць, раз в семестр чи раз на рік.

18. Де будуть приймати документи для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса?

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, Велика комп’ютерна зала, 2-ий поверх головного корпусу ДонНУ. Телефон для довідок: +380 (432) 50-89-32. Електронна пошта: [email protected]

м. Хмельницький, вул. Свободи, 36. Телефон для довідок: +380 (382) 65-76-23. Електронна пошта: [email protected]

19. Чи повернеться університет до м. Донецьк у pазі припинення бойових дій на сході України?

Незалежно від того, яка ситуація складеться в майбутньому, Донецький національний університет імені Василя Стуса буде продовжувати освітню діяльність у м. Вінниця.