Питання-відповідь

1. Який рівень акредитації має ДонНУ імені Василя Стуса?

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це державний університет найвищого — ІV рівня акредитації.

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.04.2021 № 49-л «Про ліцензування освітньої діяльності» та наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2021 № 37-л «Про ліцензування освітньої діяльності» для спеціальності 081 «Право».

2. Якою мовою викладають в ДонНУ імені Василя Стуса?

Викладання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється державною мовою на всіх факультетах і спеціальностях. Також існують окремі дисципліни, які викладаються англійською мовою.

3. На скільки спеціальностей дозволяється подавати документи у 2022 році?

Відповідно Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступник може подати до 5 заяв на місця державного замовлення у фіксованих (закритих) і відкритих конкурсних пропозиціях та до 20 заяв  на місця за кошти фізичних або юридичних осіб. При цьому заяви, подані на певну спеціальність до одного закладу вищої освіти за різними формами навчання (денною та заочною), вважаються окремими заявами.

4. Чи приймають для вступу сертифікати ЗНО2019-2021?

Відповідно до Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років. Детальна інформація міститься в Додатку 1.2: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2022/06/perelik_sertyfikativ_zno_2019_2021_rr_os_bakalavr.pdf

5. Якою є кількість бюджетних місць у 2022 році?

Розподіл державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється МОН України перед початком вступної кампанії. До того часу ви можете ознайомитися з максимальними обсягами державного замовлення за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/derzhavne-zamovlennya/

6. Яким є мінімальний прохідний бал на бюджет?

Прохідний бал — це конкурсний бал останнього у рейтинговому списку вступника, якого рекомендовано до зарахування на бюджетне місце. Кожного року цей бал різний, але для подачі заяви на бюджет конкурсний бал має бути не менше 125 балів, а для спеціальностей 081 Право,  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини – від 140 балів.

7. В якій формі подаються заяви для вступу?

Згідно Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

  • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
  • тільки у паперовій формі:

– для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до цих Правил прийому та Порядку;

-для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Порядку;

-за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання тощо;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

-у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

– для реалізації права на нарахування додаткових балів за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 4);

8. Де можна ознайомитися з програмами підготовки до вступних випробувань?

З програмами вступних випробувань ви можете ознайомитися особисто у Приймальній комісії або на офіційному сайті ДонНУ імені Василя Стуса на сторінці Програми вступних випробувань.

9. Чи обов’язково подавати паперову заяву і документи для вступу особисто?

Згідно Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса заява на участь у конкурсному відборі подається через електронний кабінет вступника  (крім визначених у пункті 1 розділу VI випадків). При отриманні рекомендації на вступ необхідно особисто з’явитись в Приймальну комісію для подачі документів.

10. Чи матимуть пріоритет при зарахуванні вступники, які подали заяви та документи раніше?

Ні, не матимуть. Дата подання заяви та документів для вступу (в межах строку, визначеного Правилами прийому до ДонНУ імені Василя Стуса) не впливає на результати конкурсного відбору.

11. З чого складається конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»?

Відповідно до пункту 7.1. розділу VII Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса конкурсний бал вступників на основі повної загальної середньої освіти обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ;

де

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил прийому;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в додатках 1.1, 1.2 до цих Правил прийому.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 4); 1,00 – в інших випадках;

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

12. Що таке принцип пріоритетності?

При подачі заяв (як електронних, так і паперових) у кожній з них вступник зазначає пріоритет, виражений числом. При цьому пріоритет № 1 є найважливішим, і він встановлюється для найбажанішої спеціальності та університету. Пріоритетність присвоюється заяві лише один раз і не може бути змінена в процесі конкурсного відбору.

Єдина державна електронна база з питань освіти згідно зі встановленими вступником пріоритетами, відповідно до отриманих конкурсних балів кожної заяви, автоматично визначає єдину пропозицію на державному замовленні – місце навчання у певному університеті на певній спеціальності. Якщо отримана пропозиція не влаштує вступника, останній може претендувати тільки на контрактне місце за будь-якою з раніше поданих заяв.

13. Чи потрібно завіряти копії документів нотаріально?

За бажанням вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію документа державного зразка про здобуття освіти за освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) ЗНО та інших документів.

Для засвідчення копій необхідно мати з собою оригінали всіх документів.

14. Чи надаються університетом місця у гуртожитках?

Донецький національний університет імені Василя Стуса сприяє вступникам щодо розміщення у гуртожитках.

15. Якою є вартість навчання в ДонНУ імені Василя Стуса?

З вартістю навчання для вступників 2022 року можна ознайомитися на сторінці Вартість навчання: https://www.donnu.edu.ua/uk/vartist-navchannya.

Платник має право самостійно обирати найбільш зручну форму оплати: раз на місяць, раз в семестр чи раз на рік

16. Чи повернеться університет до м. Донецьк у pазі припинення бойових дій на сході України?

Незалежно від того, яка ситуація складеться в майбутньому, Донецький національний університет імені Василя Стуса буде продовжувати освітню діяльність у м. Вінниця.