Здобуття СО "Бакалавр" на другий (третій) курс на основі здобутого ОКР "Молодший спеціаліст" /СО "Молодший бакалавр" Донецький національний університет імені Василя Стуса

Здобуття СО "Бакалавр" на другий (третій) курс на основі здобутого ОКР "Молодший спеціаліст" /СО "Молодший бакалавр"

Донецький національний університет імені Василя Стуса здійснює прийом на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра на другий (третій) курс для здобуття ступеня освіти бакалавра.

Підготовка здобувачів вищої освіти відбувається на денній та заочній формі навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб з нормативним терміном навчання у межах вакантних ліцензійних місць.

При вступі особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, перезараховуються кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС).