Вимоги до мотиваційного листа

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до ДонНУ імені Василя Стуса на певну освітню програму та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. Мотиваційний лист є обов’язковою умовою допуску вступника до участі в конкурсному відборі. Інформація, що міститься у мотиваційному листі, має бути правдивою, доброчесною і відповідати вимогам чинного законодавства.

Подання мотиваційного листа

Мотиваційний лист надається на розгляд Приймальної комісії під час подачі заяви на вступ на всі освітні рівні та спеціальності.

Терміни подачі заяв визначаються Правилами прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2023 році.

Структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист повинен містити такі структурні елементи:

– відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса, номер телефону);

– назва закладу вищої освіти, факультет із зазначенням спеціальності, освітньої програми та форми навчання, на яку бажає вступити автор мотиваційного листа;

– інформація про особисту зацікавленість у вступі до ДонНУ імені Василя Стуса;

– мотивації щодо бажання вступити на певну освітню програму та власні очікування від навчання;

– факти про особисті досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, додаткові самопрезентаційні матеріали;

– додатки, що можуть підтверджувати викладену в мотиваційному листі інформацію.

Критерії оцінювання мотиваційного листа

Мотиваційний лист вступника оцінюється Приймальною комісією, що діє на підставі наказу ректора  ДонНУ імені Василя Стуса.

Оцінювання мотиваційного листа не передбачає бали і здійснюється на підставі таких критеріїв:

-дотримання структури мотиваційного листа;

-обґрунтованість власних успіхів, що можуть надавати вступникові переваги за умови рівності конкурсних балів з іншим вступником за обраною освітньою програмою ДонНУ імені Василя Стуса;

-логіка побудови тексту мотиваційного листа, здатність автора формулювати і грамотно письмово висловлювати авторські думки.

Скановані копії документів, які підтверджують особисті успіхи, потрібно надіслати одночасно з подачею заяви на офіційну електронну адресу Приймальної комісії [email protected]