Донецький національний університет імені Василя Стуса приймає на навчання осіб, які мають базову (ступінь освіти «Бакалавр») або повну (ступінь освіти «Магістр», ОКР «Спеціаліст») вищу освіту, для здобуття другої вищої освіти на 1-ий курс зі скороченим терміном у межах ліцензійного обсягу. 

Здобуття другої вищої освіти здійснюється на умовах повної компенсації витрат на навчання.

Громадянин України має право безкоштовно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії (за умови наявності бюджетних місць).

Особи, які вступають до ДонНУ імені Василя Стуса для отримання другої вищої освіти зі скороченим терміном навчання, складають фахове випробування у вигляді співбесіди, за результатами якого встановлюється оцінка за шкалою від 100 до 200 балів.

Для конкурсного відбору вступників для отримання другої вищої освіти зі скороченим терміном навчання конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів, отриманих на співбесіді, до середнього бала додатка до диплома про повну вищу освіту.

Середній бал додатка до диплома про повну вищу освіту обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу шляхом додавання до нього 100 балів. Якщо у додатку до диплома про повну вищу освіту наявні оцінки за 5-бальною шкалою, то вони переводяться у 100-бальну таким чином: «3» відповідає «50» балам, «4» відповідає «70» балам, «5» відповідає «90» балам.

Договір про навчання укладається після видання наказу про зарахування до складу студентів ДонНУ імені Василя Стуса.