Комісія з питань запобігання та виявлення корупції у ДонНУ імені Василя Стуса утворена у порядку, визначеному Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI; постановою Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 4.09.2013 р. 706; наказом Міністра освіти і науки України «Про утворення (визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції» від 14.10.2013 р. 1432; наказу ректора ДонНУ від 27.01.2014 р. № 24/05.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Комісія підзвітна ректору ДонНУ імені Василя Стуса.

Основними завданнями комісії є:

 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
 • проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Комісія відповідно до покладених завдань:

 • розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
 • надає іншим структурним підрозділам ДонНУ та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
 • вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності службових осіб ДонНУ, вносить ректору ДонНУ імені Василя Стуса пропозиції щодо усунення таких ризиків;
 • надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;
 • у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;
 • у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень службовими особами ДонНУ імені Василя Стуса, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти ректора ДонНУ імені Василя Стуса, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;
 • веде облік працівників ДонНУ імені Василя Стуса, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
 • взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
 • розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників ДонНУ до вчинення корупційних правопорушень.

Втручання у діяльність комісії під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на комісію обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

Комісія має право:

 • отримувати від інших структурних підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;
 • отримувати від працівників ДонНУ імені Василя Стуса усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення перевірок, а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • ініціювати перед ректором ДонНУ імені Василя Стуса питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на комісію завдань.

Члени комісії беруть участь у проведенні в установленому порядку перевірки у ДонНУ з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Члени комісії під час проведення перевірок мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій ДонНУ, документів та матеріалів, що стосуються предмета перевірки.

Члени комісії можуть залучатися до проведення:

 • експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються у ДонНУ імені Василя Стуса, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;
 • внутрішнього аудиту ДонНУ імені Василя Стуса в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

На посади голови та членів комісії призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад.

Ректор ДонНУ імені Василя Стуса сприяє створенню умов для виконання на належному рівні комісією покладених на неї завдань.