Правила приема 2017

 
 

Правила прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2017 році

Правила прийому до Донецького національного університету
імені Василя Стуса в 2017 році

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636063 від 10.03.2015 р.

Правила прийому (далі — Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Донецького національного університету імені Василя Стуса (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі — Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня 2016 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645

І. Загальні положення

 • Донецький національний університет імені Василя Стуса (далі — ДонНУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями освіти, спеціальностями (спеціалізаціями), освітніми програмами, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.
 • До ДонНУ приймаються громадяни України, іноземці (Додаток 9), а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають освіту за відповідним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти відповідно до чинного законодавства.
 • Усі особи, які здобувають вищу освіту у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, мають рівні права та обов’язки

Прийом до ДонНУ за всіма ступенями освіти здійснюється на підставі конкурсу незалежно від джерел фінансування.

 • ДонНУ сприяє вступникам щодо розміщення у гуртожитках. Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається відповідно до затвердженого у ДонНУ порядку (Додаток 11).
 • Іноземці та особи без громадянства, які є студентами й аспірантами ДонНУ, за поданням навчально-наукового центру міжнародної освіти забезпечуються проживанням у гуртожитку в обов’язковому порядку.
 • У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:

адресне розміщення державного замовлення — надання вступнику на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти рекомендації до зарахування за найвищою із зазначених ним пріоритетностей заяв, за якою він потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця навчання за державним та регіональним замовленням, відповідно до його конкурсного бала;

відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) — конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного замовлення;

вступне випробування — оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;

вступний іспит — форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

вступник — особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до ДонНУ;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі — Єдина база) — автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) — конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

квота-1 — визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

конкурсна пропозиція (конкурс) — пропозиція ДонНУ для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал — комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до цих Правил прийому; конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

конкурсний відбір — процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих Правил прийому (на конкурсній основі);

конкурсний предмет — навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до ДонНУ;

максимальний обсяг державного замовлення — максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яким може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;

мінімальний обсяг державного замовлення — мінімальна кількість вступників, які можуть бути рекомендовані на відкриту конкурсну пропозицію;

небюджетна конкурсна пропозиція — конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

право на зарахування за квотами — право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до ДонНУ на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1, квотою для іноземців що реалізується відповідно до цих Правил прийому;

право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів — право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до Умов прийому;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень — форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника;

пріоритетність — визначена вступником під час подачі заяв черговість заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням; а також для вступу на ступень освіти магістр на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

рейтинговий список вступників — список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до Умов прийому та Правил прийому;

співбесіда — форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

творчий конкурс — форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих, який використовується для вступу за ступенем освіти бакалавра на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика»;

технічна помилка — помилка, яка допущена уповноваженою особою Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування — форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 • Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
 • особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, — для здобуття ступеня бакалавра (Додатки 1, 3);
 • особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), — для здобуття ступеня магістра (Додаток 4);
 • особи, які здобувають освітній ступінь бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план — для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (Додаток 2);
 • особи, які здобули ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень) — для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (Додаток 8);
 • особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), — для здобуття ступеня доктора філософії (Додаток 12).
 • особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) — для здобуття ступеня доктора наук (Додаток 14)

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Особи, які здобувають освітній ступінь бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план приймаються на 2 курс.

 • Особливості прийому до ДонНУ осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Додатком 13.
 • ДонНУ приймає для здобуття ступеня освіти бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. У разі, якщо спеціальність не входить до переліку споріднених (Додаток 3), то фінансування навчання таких осіб здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб.
 • ДонНУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.
 • ДонНУ здійснює прийом студентів старших курсів, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в межах вакантних місць ліцензованого обсягу на паралельне навчання (Додаток 2).
 • Прийом на навчання на перший (другий) курс з нормативним та скороченим терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом на навчання на третій курс з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей (напрямів підготовки), за якими здійснювався набір на перший курс.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДонНУ здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
 • за ваучерами;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ДонНУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність (Додаток 3), а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (Додаток 6).

3.3. Здобуття другої вищої освіти для осіб, які мають ступень освіти бакалавра чи магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, проводиться за кошти фізичних або юридичних осіб (якщо інше не передбачене законодавством) і регулюється додатковими правилами (Додаток 8).

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії та в інших випадках, передбачених законом.

3.4. Особи, які вступають до ДонНУ для здобуття ступеня освіти магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) повинні впродовж першого року навчання виконати додатковий навчальний план. Фінансування навчання за додатковим навчальним планом здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб, в незалежності від джерела фінансування навчання за основним навчальним планом. Освітні програми, за якими встановлюється додатковий навчальний план, визначаються у Додатку 4.

3.4. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.

3.5. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти у ДонНУ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.6 Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії:

понеділок — п’ятниця з 9-00 до 16-00, перерва з 13-00 до 14-00;

субота — з 9-00 до 14-00, без перерви;

20.07.2017 р., 24.07.2017 р , 26.07.2017 р — з 9-00 до 18-00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна та заочна
форми навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, проходити співбесіду або творчий конкурс*

о 18:00 годині

20 липня 2017

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів, не проходять співбесіду і
не проходять творчі конкурси
о 18:00 годині
26 липня 2017
Терміни проведення творчих конкурсів 17 — 26 липня
2017 року
Терміни проведення співбесід 21-23 липня 2017
Терміни проведення вступних іспитів 21 — 26 липня 2017
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням

до 12.00

24 липня 2017

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди

до 18.00

25 липня 2017

Термін зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди

до 12.00

26 липня 2017

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за державним замовленням до 12:00
01 серпня 2017
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням до 12:00
05 серпня 2017
Терміни зарахування вступників за державним замовленням до 12:00
07 серпня 2017
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

до 15:00

09 серпня 2017

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб

у декілька сесій, зокрема:

до 16:00

14.08.2017

до 16:00

29.08.2017

до 16:00

19.09.2017

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

у декілька сесій не пізніше 30.09.2017**, зокрема:

до 15:00 15.08.2017

до 15:00 30.08.2017

до 15:00 20.09.2017

* крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції»

** у межах вакантних ліцензійних місць

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та вступників на паралельне навчання відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форми навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2017
Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00

24 липня 2017

Терміни проведення фахових вступних випробувань

25 липня — 30 липня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням

до 15:00

02 серпня 2017

Термін виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням

до 16:00

07 серпня 2017

Термін зарахування вступників за державним замовленням — не пізніше

до 15:00

08 серпня 2017

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

до 15:00

08 серпня 2017

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб

у декілька сесій, зокрема:

до 14:00

12.08.2017

до 16:00

29.08.2017

до 16:00

19.09.2017

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

у декілька сесій не пізніше 30.09.2017*, зокрема:

до 15:00 14.08.2017

до 15:00 30.08.2017

до 15:00 20.09.2017

* у межах вакантних ліцензійних місць

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освіти за ступенем освіти магістра відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2017
Закінчення прийому заяв та документів о 18:00
24 липня 2017
Терміни проведення вступних випробувань

25 липня — 10 серпня

2017

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням

до 15:00

14 серпня 2017

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням

до 16:00

17 серпня 2017

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

до 15:00

18 серпня 2017

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

до 15:00

18 серпня 2017

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб

у декілька сесій, зокрема:

до 16:00

22.08.2017

до 16:00

29.08.2017

до 16:00

19.09.2017

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

у декілька сесій не пізніше 30.09.2017*, зокрема:

до 15:00 23.08.2017

до 15:00 30.08.2017

до 15:00 20.09.2017

* у межах вакантних ліцензійних місць

4.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання другої вищої освіти визначається у Додатку 8.

4.6. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до аспірантури визначається у Додатку 12.

4.7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян визначається у Додатку 9.

4.8. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання абітурієнтів з зони АТО визначається у Додатку 13.

4.9. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за СО «Магістр» спеціальності 081 «Право» визначаються у Додатку 5.

4.10. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до докторантури визначається у Додатку 14.

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Донецького національного університету імені Василя Стуса

5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі (крім осіб, зазначених у п.5.2.)

5.2. Особи, які:

 • мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені розділами VІІ, VІІІ цих Правил прийому;
 • право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 7.3 цих Правил прийому;

та бажають скористатися цими правами, подають заяви у паперовій формі.

Особи, які мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання подають заяви лише в паперовій формі.

5.3. Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

5.4. Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5.5. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

5.6. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — Єдина база) в день прийняття заяви.

5.7. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

5.8. Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

5.9. Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

5.10. Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

5.11. Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, що претендує на місця державного за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня магістр зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

5.12. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

5.13. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

5.14. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу (свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • військового квитка або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних (при вступі на денну форму навчання, крім випадків, передбачених законодавством);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

5.15. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до Додатку 13.

5.16. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.17. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»);
 • копію довідки при присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН) (у разі присвоєння ІПН);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
 • копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, встановлених цими Правилами прийому у 2017 році для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.18. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені розділом VІІ цих Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 7.3 цих Правил прийому, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

5.11. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені розділом VІІІ цих Правил прийому, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення або при укладанні договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

5.12. Випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які вступають на навчання за скороченим терміном навчання, крім документа державного зразка про повну загальну середню освіту, обов’язково подають диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

5.13. При прийомі документів в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка про незакінчену вищу освіту та подання встановленого зразка.

5.14. Особи, які вступають для здобуття другої вищої освіти подають додатково нотаріально завірені копії диплома і додатка до диплома (із вказівкою кількості прослуханих годин).

5.15. Вступники на навчання за ступенем освіти магістра, крім зазначених документів, подають подання на зарахування на навчання за ступенем освіти магістра та копії документів (за наявності), що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців та призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо).

5.16. Перелік документів для вступу до аспірантури та докторантури визначається у Додатку 12.

5.17. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.18. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.19. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов на здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.20. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДонНУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ДонНУ (www.donnu.edu.ua) на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.21. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.22. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ДонНУ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.23. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

5.24 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення Вченої ради ДонНУ щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

5.25. Після закінчення терміну подання документів додаткові документи від вступників не приймаються.

5.26. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах ДонНУ (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти — у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років (Додаток 1);

для вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на навчання для здобуття ступеня бакалавра на освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста — у формі фахового вступного випробування;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти — у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» — у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Умовами прийому порядку;

6.2. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, або складають вступний іспит або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

6.3 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.

6.4. Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 — оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета;

А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (Додаток 7);

ОУ — бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (Додаток 6).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції визначені у Додатку 1.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2016 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України 2017 або 2016 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (Додаток 6), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • РК дорівнює 1,03;
 • ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 6 цих Правил прийому, та 1,00 в інших випадках;
 • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
 • ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування на спеціальність 014 Середня освіта (фізика), та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

6.6. Для допуску вступника до участі у подальшому конкурсі або зарахуванню на навчання за квотами або за співбесідою значення мінімальної кількості балів сертифіката (результатів вступних іспитів) повинно становити не менше мінімального балу, вказаного у Додатку 1.

6.7. Конкурс при зарахуванні на навчання за ступенем освіти магістра проводиться окремо за спеціальностями та формами навчання.

6.8. Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня магістра (крім вступу за іншим напрямом підготовки чи спеціальністю) розраховується за формулою:

КБ = ФВ + ВІМ + СБД + НР,

де ФВ — оцінка отримана на фаховому вступному випробуванні;

ВІМ — оцінка отримана на вступному іспиті з іноземної мови;

СБД — середній бал додатка до диплома бакалавра або ОКР спеціаліста;

НР — значення додаткових балів за досягнення (пункт 6.10.).

6.9. Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня магістра (за іншим напрямом підготовки чи спеціальністю розраховується за формулою:

КБ = ФВ+ ВІМ + СБД + НР,

де ФВ — оцінка отримана на фаховому вступному випробуванні;

ВІМ — оцінка, отримана на вступному іспиті з іноземної мови;

СБД — середній бал додатка до диплома бакалавра або ОКР спеціаліста;

НР — значення додаткових балів за досягнення (пункт 6.7.).

Додаткове вступне випробування проводиться для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю, передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційних характер та оцінюється за двобальною шкалою — склав / не склав. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією освітньою програмою.

6.10. При вступі до ДонНУ на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» враховуються додаткові бали за досягнення абітурієнта, які обчислюються як сума балів показників за навчальні та наукові досягнення вступника з фаху вступу, але не більше ніж 30 балів.

Порядок нарахування додаткових балів вступників в магістратуру визначається відповідно до Положення про визначення додаткових балів (Додаток 10).

6.11. Для вступників на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» мінімальна оцінка для допуску вступника до участі у подальшому конкурсі з фахового (додаткового) вступного випробування та з іспиту з іноземної мови визначається у Додатку 4, мінімальний середній бал оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту — не нижче 150 балів.

6.12 Вступник, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня магістра, складає Єдиний іспит з іноземної мови незалежно від того, скільки та які конкурсні пропозиції ним обрано.

Це правило не поширюється на магістерські програми факультету іноземних мов, для яких іноземна мова є фахом, а також для вступу за спеціальністю 081 «Право».

Єдиний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер (крім магістерських програм факультету іноземних мов, для яких іноземна мова є фахом) та орієнтований на те, що вступник має підтвердити володіння іноземною мовою на рівні не нижчому за В1 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступникам, які на єдиному іспиті з іноземної мови отримали оцінку більшу мінімального балу, визначеного у Додатку 4, виставляється оцінка у 200 балів.

Якщо вступник має один із сертифікатів рівня не нижче В1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня з переліку вказаного нижче, він звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Іноземна мова Назва міжнародного екзамену Рівень сертифікату, що підтверджує володіння мовою
Англійська мова IELTS 5.0-9.0
TOEFL cBT 183-300
TOEFL pBT 513-677
TOEFL iBT 65-120
BEC (сертифікат з ділової англійської мови) Preliminary, Vantage, Higher
ESOL (Кембриджські екзамени) PET, FCE, CAE, CPE

Німецька мова

TestDaF TDN 3 — TDN 6
Goethe Zertifikat B1-C2

Французька мова

DELF/DALF B1-C2
TCF (Test de connaissance du francais) B1-C2
TEF B1-C2

Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів Єдиного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

При цьому:

 • вступник має засвідчити оригінал сертифіката та надати копію сертифікати до Приймальної комісії протягом терміну подання заяв на вступ;
 • враховуються сертифікати, отримані не раніше ніж за два роки до моменту подачі вступником заяви на вступ (термін дії сертифіката — 2 роки);
 • рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає екзаменаційна комісія с іноземної мови до моменту першого за розкладом іспиту з іноземної мови;
 • рішення про зарахування іспиту за сертифікатом оформлюється протоколом на засіданні екзаменаційної комісії та оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії;
 • вступник, якому відмовили у зарахуванні іспиту за сертифікатом, має право складати єдиний іспит з іноземної мови.

Вищенаведений перелік сертифікатів може бути розширений Приймальною комісією до початку вступних іспитів згідно з рекомендаціями екзаменаційної комісії з іноземних мов.

Терміни прийому документів та порядок зарахування на навчання за СО «Магістр» спеціальності 081 «Право» визначаються у Додатку 5.

6.13. Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для вступу на паралельне навчання розраховується за формулою:

КБ = ФВ + СБД,

де ФВ — оцінка, отримана на фаховому випробуванні;

СБД — середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста.

6.14. Для вступників на навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мінімальна оцінка для допуску вступника до участі у подальшому конкурсі з фахового (додаткового фахового) випробування визначається у Додатку 3.

Додаткове вступне випробування проводиться для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, передує фаховому вступному випробуванню. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційних характер та оцінюється за двобальною шкалою — склав / не склав. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією освітньою програмою.

6.15. Середній бал додатка до документа про базову (повну) вищу освіту обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу шляхом додавання до нього 100 балів.
Якщо у додатку до документа про базову (повну) вищу освіту наявні оцінки за 5-бальною шкалою, то вони переводяться у 100-бальну таким чином:
«3» відповідає «50» балів, «4» відповідає «70» балів, «5» відповідає «90».

При обрахунку середнього балу додатка включається оцінка за державну атестацію, у випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації для розрахунку середнього балу зараховуються оцінки всіх видів державної атестації.

6.16. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

VII. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти

7.1. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі до ДонНУ при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

 • (2) визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • (3) яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • (4) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 • (5) особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • (6) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • (7) які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
 • (8) яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • (9) звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
 • (10) громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
 • (11) громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном;

Особи, зазначені в абзацах другому — четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому та одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

7.2. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, які для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 — 0104, 0201 — 0203, 0206, 0301 — 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року, можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань у ДонНУ.

VIІI. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів

7.3. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти у ДонНУ за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:

(2) особи, зазначені в абзацах другому — четвертому пункту 7.1 розділу VII цих Правил прийому;

(3) особи, зазначені в абзацах п’ятому — восьмому пункту 7.1 розділу VII цих Правил прийому;

(4) діти із сімей:

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,

а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

(5) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

(6) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

(7) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

(8) особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

(9) інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;

(10) діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

(11) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

(12) особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

(13) особи зазначені у абзаці одинадцятому пункту 7.1 цих Правил;

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти незалежно від форми вступних випробувань.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах четвертому — одинадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці дванадцятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

IХ. Проведення вступних випробувань (вступних іспитів та творчих конкурсів)

9.1. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників з повною загальною середньою освітою оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою.

9.2. При вступі на основі повної загальної середньої освіти вступні випробування, крім творчого конкурсу, проводяться письмово у формі тестування.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Творчий конкурс зі спеціальності «Журналістика» — професійно орієнтоване вступне випробування, під час якого вступник демонструє знання, уміння і навички, що засвідчують його здатність до журналістської та редакційної роботи, діяльності, пов’язаної зі зв’язками з громадськістю; здібності до правдивого відтворення подій, а також орієнтування у суспільно-політичному житті країни.

Творчий конкурс проводиться в один етап: проведення прес-конференції та написання абітурієнтом звіту з цього заходу.

Вступники, які проходять творчі конкурси відповідно, допускаються до участі в творчих конкурсах, за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за нявності). Програми містять критерії оцінювання підготовленості вступників.

9.3. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті університету.

9.4. Особи, які на основі базової та повної вищої освіти вступають до ДонНУ для здобуття ступеня магістра, складають фахове випробування у формі тестування, яке оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

9.5. Випускники бакалаврату ДонНУ поточного року при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра (окрім спеціальності 081 «Право») мають право скласти фахові, додаткові вступні випробування та вступний іспит з іноземної мови в березні-червні 2017 року за графіком, затвердженим Приймальною комісією, з подальшою участю в загальному конкурсі.

9.6. Особи, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають до ДонНУ для здобуття ступеня бакалавра, складають фахове випробування, яке оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

9.7. Випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра мають право скласти фахові випробування в січні-червні 2017 року за графіком, затвердженим Приймальною комісією з подальшою участю в загальному конкурсі.

9.8. Перепусткою на вступні випробування є аркуш результатів вступного випробування і паспорт.

9.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

9.10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДонНУ, розглядає апеляційна комісія ДонНУ, склад і порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Вступник має право оскарження результатів (апеляції) фахових вступних випробувань, творчих конкурсів. Для цього після оприлюднення результатів фахових випробувань (творчих конкурсів) він терміново, але не пізніше наступного робочого дня, самостійно подає заяву на ім’я голови апеляційної комісії ДонНУ. У разі незгоди вступника з рішенням апеляційної комісії остаточне рішення ухвалює Приймальна комісія.

9.11 Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію.

9.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів встановлює вступний іспит з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі, що підтверджує здобуття освіти відповідного рівня.

Результат іспиту оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката ЗНО з української мови та літератури

9.13. Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями з болгарської, кримськотатарської, молдовської, новогрецької, польської, російської, румунської, словацької, угорської мов) та спеціалізаціями спеціальності 035 Філологія з цих мов та вивчали їх у загальноосвітніх навчальних закладах, Приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний іспит з мови, оцінки з якої виставлені в документі, що підтверджує здобуття освіти відповідного рівня, або приймає сертифікат з іноземної мови.

Результат іспиту оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката ЗНО з іноземної мови.

X. Право на першочергове зарахування при рівності балів

10.1. Право на першочергове зарахування при рівності балів до ДонНУ мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право.

10.2. Право на першочергове зарахування до ДонНУ для здобуття ступеня освіти бакалавра також мають:

 • особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
 • особи, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань (при вступі на основі повної загальної середньої освіти);
 • особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами (при вступі на основі повної загальної середньої освіти);
 • особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту (випускники старшої школи); вищий середній бал додатка до диплома (випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації);
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації, які отримали вищу оцінку з фахового вступного випробування;
 • випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою і мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст;
 • особи, які закінчили з відповідного напряму підготовки (спеціальності) школи юних, спеціалізовані школи і довгострокові професійно-спрямовані школи і курси, курси довузівської підготовки при ДонНУ;

10.3. Право на першочергове зарахування до ДонНУ для здобуття ступеня освіти магістра також мають:

 • особи, які мають вищий середній бал додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту;
 • особи, які мають вищу оцінку з фахового (додаткового фахового) вступного випробування;
 • особи, які мають вище значення додаткових балів за наукові досягнення.

10.4. Зазначене право першочергового зарахування надається за інших рівних умов за послідовністю, визначеною пунктом 10.1 цього розділу, і далі за пунктами 10.2 та 10.3, відповідно.

10.5. Якщо право першочергового зарахування та встановлені в пунктах 10.2-10.3 додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

XI. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

11.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 11.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від 1 до 9;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого;

Якщо встановлені в цьому пункті додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу X цих Правил ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази

11.3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ДонНУ.

XIІ. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 5).

У разі якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється

12.2. Рекомендації до зарахування за державним замовленням на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста надаються на основі конкурсних балів. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за його відсутності — у межах ліцензійного обсягу.

Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються не пізніше завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення.

12.3. Рекомендації до зарахування за державним замовленням на здобуття вищої освіти ступеня магістра (денної та заочної форм) надаються на основі конкурсних балів та пріоритетності. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються не пізніше завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення.

12.4. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу XІІ цих Правил прийому.

12.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

XІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

13.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто до Приймальної комісії:

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, на основі повної загальної середньої освіти)
 • копії документів, передбачених у пункті розділу цих Правил прийому.

Подані оригінали документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

13.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХIV та ХV цих Правил прийому.

13.3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування — подати особисто до Приймальної комісії:

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього (або копії у випадках, зазначених у п.15.6 цього розділу);
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, на основі повної загальної середньої освіти)
 • копії документів, передбачених у пункті розділу цих Правил прийому.

13.4. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання на місця за кошти фізичних, юридичних осіб.

13.5 Договір про надання освітніх послуг між ДонНУ та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. За бажанням вступника проект договору може бути сформований під час подачі документів.

У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

13.6. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 13.1 цих Правил.

14.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення», приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.

14.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 13.3.

14.4. Після завершення встановленого терміни вибору вступниками місця навчання, визначеного у розділі IV цих Правил, Приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази:

 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;
 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
 • зараховує на вакантні місця державного замовлення вступників на ступінь бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, оригінали документів яких після закінчення встановленого терміну знаходяться у Приймальній комісії, у порядку зменшення конкурсного балу.

14.5. Списки осіб рекомендованих до зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу, оновлюються процедурою рекомендування Приймальною комісією осіб, що беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, не були рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, у порядку зменшення конкурсного балу.

XV. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

15.1. ДонНУ надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною спеціальністю в порядку, передбаченому пунктом 12.1 цих Правил прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 13.2 цих Правил прийому

15.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 12.1 цих Правил прийому.

15.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

(2) особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-восьмим пункту 7.3 цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

(3) особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим, третім, дев’ятим-одинадцятим пункту 7.3 цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому цими Правилами, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 6));

(4) особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами четвертим та дванадцятим пункту 7.3, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому цими Правилами, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 6));

(5) особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому цими Правилами (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку (6).

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому — п’ятому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому — п’ятому пункту 3 цього розділу, вищий навчальний заклад використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності — інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в даному вищому навчальному закладі. Вищий навчальний заклад повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, вищий навчальний заклад надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

XVI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДонНУ на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і офіційному веб-сайті у вигляді списку зарахованих у строки встановлені у розділі IV цих Правил прийому.

16.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 17.6 цього розділу.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ДонНУ за власним бажанням, відраховані з ДонНУ за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

16.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ДонНУ, про що видається відповідний наказ.

16.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 16.2, 16.3 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ДонНУ за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

16.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

16.6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса

17.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

17.2. Іноземці та особи без громадянства (далі — іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до вищих навчальних закладів на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців — визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

17.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ДонНУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

17.4. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітнього рівня, зараховуються до ДонНУ:

 • не пізніше 01 листопада: для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі;
 • упродовж року для навчання за програмами відділення довузівської підготовки іноземних громадян ДонНУ, з вивчення державної мови або мови навчання, а також у порядку переведення та поновлення — на підставі рішення Приймальної комісії ДонНУ за результатами вивчення нею документів, поданих згідно додатку 9 цих Правил Прийому;

17.5 Зарахування іноземців і осіб без громадянства на подальше навчання здійснюється не пізніше ніж упродовж 10 днів з дня наказу про закінчення відділення довузівської підготовки іноземних громадян ДонНУ (попереднього рівня навчання) або з дня подачі документів (для абітурієнтів, які не закінчували відділення довузівської підготовки іноземних громадян ДонНУ).

17.6. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не володіють мовою навчання (українською, російською або англійською мовами), для вступу до ДонНУ мають пройти 10-місячні мовні курси на відділенні довузівської підготовки іноземних громадян Навчально-наукового центру міжнародної освіти. Після успішного закінчення мовної підготовки іноземці отримують свідоцтво, яке надає іноземним громадянам право вступу на навчання для здобуття ступенів освіти «Бакалавр» та «Магістр».

17.7. Особливості прийому документів, проведення вступних іспитів, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян визначено у Додатку 9 до цих Правил прийому.

XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДонНУ імені Василя Стуса

18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше ніж дві особи від однієї організації).

Для акредитації необхідно не пізніше, ніж до 16:00 дня, що передує початку засідання Приймальної комісії, надіслати заявку до прес-служби ДонНУ на e-mail: [email protected]. У заявці зазначити: назву засобу масової інформації (для телеканалів також назву програми, редакції); прізвище, ім’я, по батькові журналіста; контактні телефони.

Представники ЗМІ, які порушують порядок акредитації, правила поводження на засіданні Приймальної комісії та правила безпеки, можуть бути позбавлені акредитації та права входу на територію ДонНУ.

18.2. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами​, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.​​​