Журналістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Журналістика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Перший (бакалаврський) рівень, одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 4 роки
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 10 р.

Сертифікат про акредитацію: НД-ІІ №0280786, від 12.12.2016 р., до 01.07.2026 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Формування здатності випускника виконувати складні спеціалізовані завдання в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов щодо забезпечення ефективності комунікаційної діяльності.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єкти вивчення: соціальні комунікації в різних їхніх виявах і видах, що залежить від форм, технологій та сфер використання, мети й завдань; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів. Зокрема, до таких об’єктів належать: журналістика, реклама, зв’язки з громадськістю, видавнича справа, видавнича діяльність, редагування, медіакомунікації тощо.

Теоретичний зміст предметної сфери навчання охоплює загальні знання про суспільство, види суспільної діяльності, політику, економіку, культуру, знання з теорії комунікації взагалі та масової зокрема, теорії діяльності в галузі спеціалізації; знання про комунікаційні технології, з історії професійної діяльності; знання про методи й засоби професійної діяльності, професійні стандарти.

Випускник має володіти основними методами, методиками й технологіями, засобами та знаряддями, що використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійній галузі.

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Ступенева освітня програма передбачає проходження фахових практик з теле-, радіо-, фото-, текстової журналістики та роботи прес-служб; стажування протягом навчання в Прес-центрі ДонНУ імені Василя Стуса, корпоративному виданні «Університетські вісті», у «Productions studio – ДонНУ», всеукраїнських та регіональних медіа; участь у щорічних Всеукраїнських наукових студентських конференціях «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації у сучасній Україні», які проводить кафедра журналістики з виданням збірників тез; участь у тренінгових програмах Академії української преси та інших медіа-організацій на базі кафедри журналістики; а також підготовку студентом протягом навчання фахового портфоліо, що включає до себе матеріали практик та фахового стажування.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування 3439 (24771) фахівець;

3131 (25199) фотокореспондент;

3472 (21305) диктор;

2451.2/20294 ведучий програми

2 Продовження освіти Можливість продовження навчання на СО «Магістр» за освітньою програмою 061 «Журналістика»

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основним принципом навчання є студентоцентрованість. Форми навчання: проблемно-орієнтоване, творчо-проектне навчання, практично-фахове, індивідуальне навчання з елементами самонавчання, інтерактивне навчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, практичних та лабораторних занять, самостійного виконання творчих завдань під керівництвом викладача, онлайн- та офлайн-консультацій, індивідуальних занять.

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, виготовлення та презентація інформаційного продукту, презентації, поточне оцінювання, портфоліо, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний іспит.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК 1: підготовка фахівця, компетентного в соціально-комунікативній діяльності, пов’язаній з творенням, аналізом, перетворенням і саморедагуванням письмових, усних, аудіо- та візуальних текстів різних жанрів і видів (інформаційних, аналітичних, художньо-публіцистичних), здатного до організації успішної комунікації в медіа.

2 Загальні компетентності

 • ЗК 1: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 • ЗК 2: здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • ЗК 3: здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • ЗК 4: здатність опановувати знання і розуміти предметну сферу та професійну діяльність;
 • ЗК 5: здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • ЗК 6: здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • ЗК 7: здатність до провадження безпечної діяльності;
 • ЗК 8: здатність до міжособистісної взаємодії;
 • ЗК 9: здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

3 Фахові компетентності

 • ФК 1: здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності;
 • ФК 2: здатність оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування у професійній діяльності;
 • ФК 3: навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • ФК 4: здатність організовувати й проводити професійну діяльність у сфері соціальних комунікацій;
 • ФК 5: здатність формувати інформаційний контент;
 • ФК 6: здатність створювати інформаційний продукт;
 • ФК 7: здатність ефективно просувати створений медійний продукт;
 • ФК 8: здатність розвивати й підтримувати на якісному рівні професійну діяльність.

Програмні результати навчання

 • ПРН-З-1. Засвоїти основні ідеї та методи соціальнокомунікаційних наук.
 • ПРН-К-1. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення і методи соціальнокомунікаційних та інших наук.
 • ПРН-К-2. Дотримуватися інтересів, поглядів співбесідника та аудиторії.
 • ПРН-З-2. Знати та використовувати державну та іноземну мови в професійній діяльності.
 • ПРН-У-1. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.
 • ПРН-К-3. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або колегами.
 • ПРН-У-2. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
 • ПРН-У-3. Відтворювати інформаційні та комунікаційні технології.
 • ПРН-У-4. Практикувати спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • ПРН-К-4. Виокремлювати у виробничих ситуаціях під час виконання завдань факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань і які не вдається відтворити, що передбачає необхідність у самоосвіті та професійному удосконаленні.
 • ПРН-К-5. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування в професійній діяльності.
 • ПРН-К-6. Знати та використовувати стандарти професійної діяльності.
 • ПРН-У-5. Створювати інформаційний продукт з урахуванням видів і жанрів інформаційної, аналітичної та художньо-публіцистичної журналістики.
 • ПРН-К-7. Генерувати інформаційний контент.
 • ПРН-К-8. Пропонувати створений медійний продукт.
 • ПРН-К-9. Практикувати фахове ведення розмови, демонструючи уважне сприйняття розмови й точну реакцію на співбесідника.