Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Управління персоналом та економіка праці

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2004 р., акредитована на 10 р. Сертифікат про акредитацію НД- ІІ №0273060, від 06.01.2015 р. , термін дії – 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань у сфері управління персоналом та економіки праці

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Інтеграція гуманітарної і соціально-економічної (19%), математичної та природничо-наукової підготовки (16%) та професійно-практичної підготовки (65%)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Поглиблене вивчення комплексу економічних, соціально-психологічних та організаційних підсистем управління людськими ресурсами (макро- та мезорівні) і персоналом організації з використанням тренінгів, практикумів та інших інтерактивних методів навчання.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалаври з економіки (спеціалізація “Управління персоналом та економіка праці”) підготовлені для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатні обіймати посади помічників керівника, агентів із зайнятості та трудових контрактів, організаторів діловодства, соціальних працівників, техників з нормування праці, хронометражистів тощо.
2 Продовження освіти Бакалавр може продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем, а також підвищувати кваліфікацію за сертифікованими програмами та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних, лабораторних робіт, роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, написання курсових проектів, онлайн-консультації.
2 Система оцінювання Поточний та підсумковий контроль, зокрема, складання екзаменаційних сесій (заліки, усні та письмові іспити), захист курсових проектів, звітів з практики, комплексні фахові екзамени.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки праці та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

2 Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК – 1).
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК – 2).
 • Знання та розуміння предметної області професійної діяльності (ЗК – 3).
 • Здатність до усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами (ЗК – 4).
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК – 5).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК – 6).
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК – 7).
 • Здатність до креативного та критичного мислення (ЗК – 8).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК – 9).
 • Навички міжособистісної взаємодії (ЗК – 10).
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість(ЗК – 11).
 • Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань (ЗК – 12).

3 Фахові компетентності

 • Здатність усвідомлювати закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні (СК – 1).
 • Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність (СК – 2).
 • Розуміння основних особливостей провідних шкіл та напрямів економічної науки (СК-3).
 • Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати (СК – 4).
 • Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави (СК – 5).
 • Здатність застосовувати економіко-математичні методи й моделі для вирішення економічних задач та прогнозування соціально-економічних показників, а також комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів (СК – 6).
 • Здатність поглиблено аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин, а також управління персоналом (СК – 7)
 • Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів (СК – 8)
 • Здатність самостійно виявляти проблеми економічного та соціально-економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення (СК – 9)
 • Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття (СК – 10).
 • Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ (СК – 11).
 • Здатність розробляти сучасні системи мотивації та оплати праці персоналу (СК – 12).
 • Здатність організовувати виконання функцій управління персоналом організації (СК – 13).
 • Здатність забезпечувати організацію людськими ресурсами необхідної кількості та якості (СК – 14).
 • Здатність організовувати документаційне забезпечення кадрових операцій (СК – 15).
 • Здатність організовувати дослідження та оптимізацію трудовитрат організації (СК – 16).
 • Вміння планувати основні трудові показники, проводити аудит у сфері управління персоналом, праці та трудових відносин (СК – 17).
 • Вміння формувати систему організації праці на підприємстві, раціоналізувати прийоми і методи праці та розробляти заходи зі зростання продуктивності праці(СК – 18).
 • Знання технології проведення соціологічного дослідження та підходів щодо визначення задоволеності працею (СК – 19).

Програмні результати навчання

 • Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, економіки праці та управління персоналом, демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем (ПРН – 1).
 • Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади) (ПРН – 2).
 • Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності (ПРН – 3).
 • Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки (ПРН – 4).
 • Застосовувати відповідні економіко-математичні методи й моделі, а також інформаційні технології для вирішення задач у сфері економіки праці та управління персоналом (ПРН – 5).
 • Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави (ПРН – 6).
 • Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру зайнятості та безробіття (ПРН – 7).
 • Проводити міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем, функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності (ПРН – 8).
 • Вміти працювати як самостійно, так і в команді (ПРН – 9).
 • Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку (ПРН – 10).
 • Демонструвати вміння абстрактного, креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні (ПРН – 11).
 • Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки, управління персоналом та економіки праці (ПРН – 12).
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність (ПРН – 13).
 • Демонструвати навички усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами на базовому рівні (ПРН – 14).
 • Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах (ПРН – 15).
 • Виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним (ПРН – 16).
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей (ПРН – 17).
 • Вести облік руху персоналу, відпрацьованого робочого часу та використання відпусток працівників, виготовляти кадрову документацію та складати статистичні звіти з праці та персоналу у відповідності до вимог законодавства (ПРН – 18).
 • Організовувати та здійснювати професійний добір кандидатів на вакантні посади та робочі місця у відповідності до результатів аналізу роботи, застосовуючи адекватні методи оцінки компетентностей (ПРН – 19).
 • Аналізувати чисельність та структуру персоналу, планувати потребу в персоналі та демонструвати навички складання плану з праці (ПРН – 20).
 • Аналізувати трудові процеси та затрати робочого часу, використовувати методи раціональної організації праці та робочих місць (ПРН – 21).
 • Розробляти мотиваційні схеми, системи оцінки та оплати праці та морального заохочення, преміювання, формувати соціальний пакет підприємства (ПРН – 22).
 • Застосовувати соціально-психологічні, адміністративні та економічні методи управління персоналом (ПРН – 23).
 • Ефективно використовувати інформаційні технології в управлінні персоналом (ПРН – 24).
 • Виконувати дослідження, у тому числі – соціологічні, за встановленим замовленням (ПРН – 25).