Менеджмент персоналу Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Менеджмент персоналу

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації

Програма впроваджена у 2004 р., акредитована на 10 р.

Сертифікат про акредитацію: НД- ІІ №0273060, від 06.01.2015р. термін дії 01.07.2024р.

Рівень програми

Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей в сфері менеджменту персоналу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність

Менеджмент (управління)

Інтеграція гуманітарної і соціально-економічної (20%), математичної та природничо-наукової (20%), професійної та практичної підготовки (60%)

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна програма: Менеджмент
3 Орієнтація програми Академічна програма
4 Особливості програми Поглиблене вивчення комплексу економічних і соціальних складових менеджменту, формування компетентностей в сфері управління людськими ресурсами на макро- та мезо- рівнях, управління персоналом організацій з використанням тренінгів, практикумів та інших інтерактивних методів навчання.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалаври з менеджменту (спеціалізація “Менеджмент персоналу”) підготовлені для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатні обіймати посади менеджера з адміністративної роботи, менеджера з персоналу, фахівця з корпоративного управління, інспектора з кадрів, рекрутера, помічника керівника підприємства / структурного підрозділу, адміністратора, тощо.
2 Продовження освіти Бакалавр може продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем, а також підвищувати кваліфікацію за сертификованими програмами та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних, лабораторних робіт, роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, написання курсових проектів, онлайн-консультації.
2 Система оцінювання Поточний та підсумковий контроль, зокрема, складання екзаменаційних сесій (заліки, усні та письмові іспити), захист курсових проектів, звітів з практики, комплексні фахові екзамени.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
 • ЗК2. Здатність до встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами.
 • ЗК3. Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння предметної області і професії менеджера.
 • ЗК4. Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного спрямування державною та іноземною мовами.
 • ЗК5. Здатність до рефлексивного та критичного мислення.
 • ЗК6. Навички використання інформаційних технологій для вирішення професійних завдань.
 • ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення, аналізування та використання інформації з різних джерел.
 • ЗК8. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
 • ЗК9. Здатність вчитися та опановувати сучасні знання.
 • ЗК10. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації.
 • ЗК11. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності, здатність працювати у міжнародному контексті.
 • ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.
 • ЗК 13. Здатність до економічного мислення і аналізу сучасних процесів з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду, в яких відображено процеси господарського розвитку суспільства.

3 Фахові компетентності

 • СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.
 • СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації.
 • СК3. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
 • СК4. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
 • СК5. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
 • СК6. Здатність планувати та управляти часом.
 • СК7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • СК8. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
 • СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
 • СК10. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
 • СК11. Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності.
 • СК12. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
 • СК13. Здатність мотивувати персонал на досягнення робочих цілей.
 • СК14. Здатність організовувати виконання функцій управління персоналом організації.
 • СК15. Здатність забезпечувати організацію людськими ресурсами необхідної кількості та якості.
 • СК16. Здатність організовувати облік кадрів, документаційне забезпечення руху персоналу організації.
 • СК17. Здатність вивчати процеси та технології організаційного проектування й управління організацією.
 • СК18. Здатність проводити аудит у сфері управління персоналом.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
 • ПРН-2. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ, процесів, об҆єктів, систем.
 • ПРН-3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем.
 • ПРН-4. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
 • ПРН-5. Виявляти навички організаційного проектування.
 • ПРН-6. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
 • ПРН-7. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
 • ПРН-8. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
 • ПРН-9. Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності організації.
 • ПРН-10. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
 • ПРН-11. Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
 • ПРН-12. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
 • ПРН-13. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та між культурності.
 • ПРН-14. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • ПРН-15. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
 • ПРН-16. Формулювати кадрову политіку організації в залежності від стадії життєвого циклу, стану ринку праці, генеральної стратегії розвитку підприємства.
 • ПРН-17. Здійснювати стратегічне і повсякденне планування діяльності організацій; організаційне проектування; визначити пріоритети у справах, делегувати повноваження та відповідальність, облікувати і аналізувати робочий час; організовувати процес виконання завдань відповідно до принципів управління; дотримуватись режиму роботи та відпочинку, підтримувати працездатність працівників та власну.
 • ПРН-18. Демонструвати здібності до розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень у системі діяльності підприємства в умовах невизначеності.
 • ПРН-19. Аналізувати показники ефективності праці, виявляти резерви та фактори її зростання.
 • ПРН-20. Вести облік руху персоналу, відпрацьованого робочого часу та використання відпусток працівників, виготовляти кадрову документацію та складати статистичні звіти з праці та персоналу у відповідності до вимог законодавства.
 • ПРН-21. Організовувати та здійснювати професійний добір кандидатів на вакантні посади та робочі місця у відповідності до результатів аналізу роботи, застосовуючі адекватні методи оцінки компетентностей.
 • ПРН-22. Аналізувати чисельність та структуру персоналу, планувати потреби в персоналі.
 • ПРН-23. Організовувати оцінку працівників та результатів їх праці, в т.ч. атестацію персоналу.
 • ПРН-24. Аналізувати трудові процеси та затрати робочого часу, використовувати методи раціональної організації праці та робочих місць.
 • ПРН-25. Розробляти мотиваційні схеми, системи оплати праці та морального заохочення, преміювання, формувати соціальний пакет підприємства.
 • ПРН-26. Застосовувати соціально-психологічні, адміністративні та економічні методи управління персоналом.
 • ПРН-27. Управляти інноваційними проектами в сфері праці та управління персоналом.
 • ПРН-28. Проводити та аналізувати результати соціологічних досліджень в організації з метою вивчення думки персоналу з актуальних проблем управління організацією, стану мотивації, морально-психологічного клімату в колективі.
 • ПРН-29. Попереджати та врегульовувати соціально-трудові та внутрішньо-організаційні конфлікти.
 • ПРН-30. Ефективно використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.
 • ПРН-31. Визначати особливості сучасного соціально-економічного й політичного розвитку українського суспільства та його перспективи.
 • ПРН-32. Проявляти активну громадянську позицію і соціальну відповідальність, сформованість патріотичної свідомості і почуття любові до Батьківщини, готовність виконувати громадянський і конституційний обов҆язок із захисту національних інтересів, територіальної цілісності і незалежності України.