Культурологія Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Культурологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців (для ОС Бакалавр)
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована до 01.07.2021 р. Сертифікат про акредитацію: серія НД-ІІ №0280781 від 12.12.2016 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень). Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Надати базові знання і сформувати професійні навички роботи у сфері культури, культурно-дозвіллєвої й проектної діяльності з широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Сформувати загальні і професійні компетентності з системи культурологічних знань, необхідних для аналізу та прогнозування соціокультурних явищ і процесів.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Опанування майбутнім фахівцем змісту навчальних дисциплін з теорії та історії культури. Формування умінь розробляти та реалізовувати соціокультурні проекти. (Теорія культури, історія культури, прикладна культурологія: 40:40:20).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна вища освіта у галузі гуманітарних наук (культурологія).
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Навчальна та виробнича практика у вітчизняних та зарубіжних закладах культури різних профілів; участь у щорічній Всеукраїнській науковій конференції «Креативність як феномен людського буття у культурі».

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування На підприємствах будь-якої організаційно-правової форми на посадах молодших спеціалістів у соціокультурній сфері (адміністрування, організація, управління), а саме:

 • організатор культурно-дозвіллєвої діяльності; інструктор культурно-просвітницького закладу;
 • інструктор з організаційно-масової роботи; менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю;
 • молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство, рекреалогія, туризмологія, екскурсознавство) та ін.

За класифікатором професій:

 • 3310 – культорганізатор дитячих позашкільних заходів;
 • 1475.4 – менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю;
 • 2431.1 – молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство);
 • 2483.1 – молодший науковий співробітник (рекреалогія);
 • 2481.1 – молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство);
 • 3439 – організатор громадських заходів;
 • 3474 – організатор концертів і лекцій;
 • 3474 – організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;
 • 2359.2 – організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
 • 3476 – організатор театралізованих народних свят та обрядів;
 • 3431 – оргсекретар (асоціації, союзу, федерації);
 • 3436.1 – помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • 3436.1 – референт;
 • 4115 – секретар;
 • 3431 – секретар адміністративний;
 • 4115 – секретар керівника (організації, підприємства, установи);
 • 3439 – секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної);
 • 3340 – інструктор культурно-просвітницького закладу;
 • 3439 – інструктор з організаційно-масової роботи;
 • 3439 – інструктор з основної діяльності.
2 Продовження освіти Можливості доступу до подальшого навчання за програмою другого рівня цієї галузі знань (СО «Магістр»).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, під керівництвом викладача, самонавчання, проектне, індивідуальне, а також електронне навчання в системі Moodle тощо. Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, самостійного навчання, онлайн-консультацій, індивідуальних занять тощо.
2 Система оцінювання Усні та письмові іспити, заліки, поточне оцінювання, захист звіту з практики, курсових робіт (проектів), кваліфікаційних робіт, комплексний іспит зі спеціальності тощо.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

 • ІК-1. Здатність розв’язувати складні задачі й проблеми у професійній діяльності культуролога.
 • ІК-2. Проведення досліджень у сфері культури.
 • ІК-3. Здійснення інновацій у сфері культури.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності, уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання актуальних проблем.
 • ЗК-2. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній діяльності.
 • ЗК-3. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; уміння сприймати, обробляти та застосовувати інформацію.
 • ЗК-4. Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень.
 • ЗК-5. Здатність мотивувати людей до спільної діяльності, застосовуючи навички аргументування, активізування колективної взаємодії.
 • ЗК-6. Здатність до розроблення соціокультурних проектів та управління проектною діяльністю.
 • ЗК-7. Здатність застосовувати об’єктивні науково обґрунтовані підходи й виявляти толерантне ставлення до феноменів культурного різноманіття й мультикультурності.

3 Фахові компетентності

 • СК-1. Базові знання теорії й історії культури.
 • СК-2. Розуміння сутності феномена культури, основних понять, термінів, концепцій, методів, необхідних для ефективної роботи у сфері культури.
 • СК-3. Знання й розуміння сучасних соціокультурних процесів, особливостей, видів і форм соціокультурної діяльності; основних вітчизняних і зарубіжних моделей культурної політики.
 • СК-4. Знання основних категорій соціокультурного простору, типології закладів культури та специфіки їх функціонування.
 • СК-5. Здатність до здійснення соціокультурної діяльності (володіння технологіями розроблення і впровадження соціокультурних проектів).
 • СК-6. Здатність до розроблення, організації й проведення культурно-мистецьких заходів.
 • СК-7. Знання нормативно-правових засад діяльності у сфері культури.
 • СК-8. Уміння вибудовувати ефективну професійно-орієнтовану комунікацію у рамках вітчизняного соціокультурного простору й на міжнародному рівні.
 • СК-9. Здатність розуміти й усвідомлювати цінність явищ вітчизняної й світової культури.
 • СК-10. Здатність сприяти збереженню й популяризації феноменів культури.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Продемонструвати знання і розуміння основних понять і термінів, сучасних концепцій, підходів, методів, що перебувають в основі професійної діяльності.
 • ПРН-2. Виявити знання історичних передумов формування, специфіки функціонування, а також видатних явищ української та зарубіжної культури.
 • ПРН-3. Показати знання основних законодавчих та нормативно-правових засад соціально-культурної діяльності.
 • ПРН-4. Продемонструвати знання і розуміння сучасних соціокультурних процесів; особливостей, видів, форм соціокультурної діяльності.
 • ПРН-5. Підтвердити навички застосування технологій і методів в організації й проведенні наукових досліджень.
 • ПРН-6. Відобразити глибокі знання з теоретичних і практичних аспектів організації соціокультурної діяльності.
 • ПРН-7. Розробляти і реалізовувати соціокультурні проекти й програми та сценарії культурно-дозвіллєвих заходів; планувати організацію дозвілля людей різних вікових категорій.
 • ПРН-8. Продемонструвати навички реалізації культурно-мистецьких проектів.
 • ПРН-9. Довести знання та розуміння специфіки етнокультурних феноменів (зразків народної творчості, народних звичаїв, свят і обрядів тощо), а також здатність розробляти й реалізувати етнокультурні проекти.
 • ПРН-10. Оцінювати діяльність суб’єктів соціально-культурної сфери.
 • ПРН-11. Аналізувати соціально-культурну діяльність за визначеними критеріями, оцінювати і аргументувати проблеми та перспективи соціокультурної політики в Україні.
 • ПРН-12. Підтвердити навички технічного й художнього оформлення культурно-дозвіллєвих заходів.
 • ПРН-13. Продемонструвати знання й розуміння концептуальних засад методологічних принципів управління колективом.
 • ПРН-14. Виявити вміння застосовувати комунікації та здійснювати контроль діяльності колективу та організації в цілому, аналізувати виробничі ситуації та приймати рішення, раціонально використовувати наявні матеріали, трудові, фінансові та інформаційні ресурси.
 • ПРН-15. Засвідчити знання основ ділового спілкування, його принципів, видів і засобів, правил етики ділових відносин; причин виникнення, видів і наслідків конфліктів у процесі спілкування та способів і механізмів їх розв’язання.
 • ПРН-16. Продемонструвати вміння вибудовувати міжособистісні відносини в професійній сфері з урахуванням мети спілкування й індивідуально-психологічних якостей; демонструвати високу культуру поведінки; вміння вибирати правильну стратегію поведінки в конфліктній ситуації й ефективно розв’язувати конфлікти.
 • ПРН-17. Підтвердити вміння продуктивно працювати як індивідуально, так і в складі команди.
 • ПРН-18. Виявити розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності, а також здатність самостійного застосування професійних знань та умінь у виробничих умовах.
 • ПРН-19. Продемонструвати володіння методикою підготовки та організації різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних вікових та соціальних категорій населення.