Філологія

Освітньо-наукова програма «Філологія» факультету філології, психології та іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса є єдиною в регіоні, розробленою в межах Донецької лінгвістичної (граматичної) наукової школи, що функціонує на кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології більше 20 років.

Освітньо-наукова програма «Філологія» є науково-орієнтованою, передбачає підготовку за рахунок бюджетних коштів та коштів фізичних чи юридичних осіб та розрахована на осіб, які мають вищу освіту.

Мета програми – підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в загальнодержавний, європейський і світовий науково-освітній простір фахівця в галузі філології за третім (освітньо-науковим) рівнем, який підготовлений до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філології та спроможний продукувати оригінальні наукові знання та ідеї

-Оновлення теоретичного підґрунтя  та  розширення науково-методичної  бази  у сфері  філології  з урахуванням  новітніх  досягнень  мовознавчої  та літературознавчої наук.

-Поглиблене вивчення  тенденцій розвитку  мови  в  сучасному  світі через  порівняльно-історичне  й  типологічне  аналіз  еволюції  мов,  їхнього навантаження в сучасному національно-когнітивному та функційно-дискурсивному  просторі  із  зосередженням уваги на зіставленні одно-та різносистемних мов.

-Викладання в  активному  науково-навчальному  й  науково-дослідному  напрямах  із  використанням  інноваційних технологій наукового пошуку та вирішення поставлених задач.

-PhD програма акредитована до 2026 року.

Докладніше – тут.

Викладацька діяльність:

-керівник науково-дослідних підрозділів;

-керівник проєктів та програм;

-викладач, доцент закладу вищої освіти (викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін).

Наукова діяльність:

-науковий співробітник науково-дослідницьких академічних та університетських установ,

-професіонал у галузі літератури;

-літературознавець.

За International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

-Аuthors

-Journalists

Або продовження навчання за СВО Магістр

Форма підготовки – денна та заочна.

Тривалість підготовки – 4 роки.

Джерело фінансування: за рахунок видатків державного бюджету або за  кошти фізичних чи юридичних осіб (за договором).

Ліцензійний обсяг – 10 осіб.

Вступ здійснюється на основі диплому магістра (спеціаліста).

З переліком і прикладами документів для вступу можна ознайомитися тут.

Денна форма – 132 000 грн. (за весь період підготовки)

Заочна форма – 132 000 грн. (за весь період підготовки)

ffptim-1