Прикладна лінгвістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 4 роки.

Сертифікат про акредитацію

НД-ІІ №0280780, від 12.12.2016 р., термін дії − 01.07.2019.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Формування компетентностей у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (з прикладною, аналітичною та науково-дослідною метою), організацією успішної комунікації різними мовами, застосуванням комп’ютерних технологій для розв’язання лінгвістичних завдань, проектуванням лінгвістичних програмних продуктів.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Міждисциплінарна програма.

Українська мова: іноземні мови: інформаційні технології (40:30:30).

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Міждисциплінарність, поєднання підготовки в галузі лінгвістики та інформаційних технологій. До особливостей належать також проведення лабораторних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки у комп’ютерних класах; проходження навчальної комп’ютерної практики та двох виробничих практик – із створення та індексування корпусів текстів та з лінгвістичної експертизи текстів; викладання іноземною мовою дисциплін «Теоретичний курс іноземної мови», «Практичний курс іноземної мови», «Ділова англійська мова».

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування
 • 2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
 • 2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
 • 2444,1 Філолог-дослідник
 • 2444.2 Перекладач
 • 2444,2 Гід-перекладач, Редактор-перекладач. Філолог
 • 2451.2 Редактор технічний
 • 4143 Коректор (коригування текстів)
 • 23 Викладачі
 • 2331, 2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
 • 3429 Представник з реклами
2 Продовження освіти Навчання на ОС «Магістр», підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання, інтерактивне навчання, проектне навчання, під керівництвом викладача, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, індивідуальне навчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, інтерактивні лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, онлайн-консультації, індивідуальні заняття.

2 Система оцінювання Усні та письмові Іспити, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, есе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної роботи, державний іспит.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК-1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі лінгвістики, у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів лінгвістичної науки.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність усно й письмово спілкуватися українською мовою як державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній діяльності.
 • ЗК-2. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-3. Здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості.
 • ЗК-4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності, опрацьовувати фахову літературу іноземною мовою.
 • ЗК-6. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.
 • ЗК-7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК-9. Здатність працювати в команді та автономно.
 • ЗК-10. Усвідомлена повага до різноманіття культур.
 • ЗК-11. Здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні принципи буття людини, природи, суспільства.

3 Фахові компетентності

 • СК-1. Розуміння структури лінгвістики, її теоретичних засад.
 • СК-2. Розуміння структури інформаційних технологій та їх теоретичних засад.
 • СК-3. Знання основних лінгвістичних напрямів та теорій.
 • СК-4. Системні знання про будову української мови.
 • СК-5. Системні знання про будову іноземної мови.
 • СК-6. Володіння методами аналізу, опису, класифікації мовних одиниць та процесів.
 • СК-7. Здатність використовувати комп’ютерні технології для дослідження мовних явищ.
 • СК-8. Здатність здійснювати формалізований аналіз мовного матеріалу.
 • СК-9. Зіставний аналіз мовних явищ у різних мовах.

Програмні результати навчання

Автономність

 • ПРН-А-1. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Відповідальність

 • ПРН-В-1. Планувати і здійснювати дослідження в галузі лінгвістики та інформаційних технологій на належному рівні.

Знання

 • ПРН-З-1. Виділяти напрями лінгвістики й характеризувати їх основні проблеми.
 • ПРН-З-2. Виділяти напрями інформаційних технологій й окреслювати коло їх основних проблем.
 • ПРН-З-3. Знати систему мов, що вивчаються.
 • ПРН-З-4. Знати історію мов, що вивчаються.
 • ПРН-З-5. Знати норми літературної мови.
 • ПРН-З-6. Демонструвати розуміння фундаментальних принципів буття людини, природи, суспільства.

Комунікація

 • ПРН-К-1. Використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні.
 • ПРН-К-2. Використовувати іноземну мову для організації ефективної міжкультурної комунікації.
 • ПРН-К-3. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування, для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • ПРН-К-4. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні факти, перекладати тексти різних стилів і жанрів.
 • ПРН-К-5. Створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземною мовами.

Уміння

 • ПРН-У-1. Застосовувати лінгвістичні знання для розв’язання професійних завдань.
 • ПРН-У-2. Використовувати інформаційні технології для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.
 • ПРН-У-3. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
 • ПРН-У-4. Здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • ПРН-У-5. Застосовувати норми літературної мови у практичній діяльності.
 • ПРН-У-6. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
 • ПРН-У-7. Розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значущість даних.
 • ПРН-У-8. Створювати лінгвістичний алгоритм для розв’язання поставлених завдань дослідження.