Психологія Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Психологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 р. 10 міс.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016р., акредитована на 10 р.

Сертифікат про акредитацію: НД-II №0277631 від 17 листопада 2015 р.; термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Firstcycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 6)

Мета програми

Формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Соціальні науки, поведінкові науки (50 : 50) / Психологія
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Проходження практики з застосуванням спеціального обладнання; поглиблене вивчення іноземної мови, комп’ютерної техніки, сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, що дозволяють досягати цілей навчання та професійного розвитку.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування
 • 2412.2 профконсультант;
 • 2446.2 фахівець з надання допомоги неблагополучним сім’ям;
 • 1229.6 голова секції (творчої);
 • 1477.1 менеджер з персоналу;
 • 1479 менеджер з організації консультативних послуг;
 • 2351.2 викладач спеціалізованого навчального закладу;
 • 2359.2 педагог-валеолог;
 • 2359.2 методист-валеолог;
 • 2412.2 фахівець у галузі праці та зайнятості населення;
 • 2445.2 психолог;
 • 2446.2 соціальний робітник;
 • 2412.2 фахівець із найму робочої сили;
 • 3423 організатор з персоналу;
 • 3436.1 помічник керівника підприємства;
 • 3436.2 помічник керівника виробничого підрозділу;
 • 3443інспектор з соціальної допомоги;
 • 2442.2фахівець з питань вирішення питань колективних трудових спорів (конфліктів);
 • 3340 лаборант у галузі освіти;
 • 3491 лаборант наукових підрозділів.
2 Продовження освіти Бакалавр може продовжувати освіту, опановуючи ступінь вищої освіти «магістр», а також підвищувати кваліфікацію

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійне навчання, онлайн-консультації, лабораторні заняття тощо.

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, поточне оцінювання, захист курсових робіт, комплексний державний іспит тощо.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері творення, тлумачення, реалізації права у професійні діяльності та у процесі навчання.

2 Загальні компетентності

 • здатність до збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінки її достовірності (ЗК-1);
 • здатність використовувати сучасні інформаційні технології і бази даних для пошуку інформації (ЗК-2);
 • здатність планувати, організовувати і контролювати свою діяльність (ЗК-3);
 • здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері (ЗК-4);
 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-5);
 • здатність бути критичним та самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки (ЗК-6);
 • здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами (ЗК-7);
 • вміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь у професійній дискусії (ЗК-8);
 • знання і розуміння природи етичних стандартів, у тому числі етичних стандартів правничої професії, засад академічної доброчесності та здатність діяти на їх основі (ЗК-9).

3 Фахові компетентності

 • володіння юридичною термінологією професійній сфері (СК-1);
 • володіння засадами, принципами і змістом галузей та інститутів національного права (СК-2);
 • володіння основами міжнародного публічного, міжнародного приватного та європейського права (СК-3);
 • здатність аналізувати та імплементувати міжнародні стандарти прав людини у професійну діяльність (СК-4);
 • вміння реалізовувати та застосовувати норми матеріального і процесуального права (СК-5);
 • здатність тлумачити нормативно-правові акти (СК-6);
 • здатність забезпечувати дотримання законодавства, законність та правопорядок (СК-7);
 • спроможність вирішувати юридичні проблеми (конфлікти), застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних ситуацій в професійній діяльності (СК-8);
 • здатність встановлювати фактичні обставини юридичної справи, що вимагає вирішення, надавати правову кваліфікацію фактам та обставинам (СК-9);
 • здатність виявляти та усувати причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень; запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення (СК-10);
 • спроможність самостійно розробляти проекти актів правозастосування (СК-11);
 • вміння застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання консультацій, практичної юридичної допомоги (СК-12).

Програмні результати навчання

 • знаходити та виявляти в інформаційних джерелах, в тому числі за допомогою інформаційних технологій та баз даних, правову, статистичну та іншу інформацію, правильно її використовувати для своєї професійної діяльності (ПРН -1);
 • вміти планувати, організовувати і контролювати свою професійну діяльність (ПРН -2);
 • вільно володіти та використовувати державну та іноземну мову як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері (ПРН -3);
 • вміти приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами (ПРН -4);
 • знати і розуміти природу етичних стандартів, у тому числі етичних стандартів правничої професії та діяти на їх основі (ПРН -5);
 • діяти з урахуванням соціальної відповідальності та громадянських зобов’язань, ставитися з повагою до права і закону (ПРН -6);
 • вміти працювати самостійно, у команді колег за фахом, із залученням експертів з інших галузей знань, досягати спільної мети (ПРН -7);
 • проявляти добросовісність, дисциплінованість, толерантність у спілкуванні (ПРН -8);
 • розуміти важливість збереження навколишнього середовища і прагнути у своїй діяльності до цього (ПРН -9);
 • знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності, принципи та стандарти у межах різних правових систем, а також міжнародного та європейського права, здійснювати їх критичний і системний аналіз (ПРН -10);
 • володіти юридичною термінологією та юридичною технікою, правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій документації (ПРН -11);
 • знати і розуміти природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права і особливості їх реалізації та застосування (ПРН -12);
 • вміти виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення з використанням наявних теоретичних і прикладних знань у відповідності з принципами захисту прав людини і її основоположних свобод (ПРН -13);
 • знати основи міжнародного права, основи права Ради Європи та європейського права, прецедентної практики Європейського суду з прав людини (ПРН -14);
 • вміти застосовувати набуті знання, аналізувати факти, здійснювати логічний, критичний і системний аналіз документів, мотивовано обґрунтовувати свій правовий висновок (ПРН -15);
 • вміти розробляти проекти актів застосування права відповідно до такого висновку (ПРН -16);
 • вміти виявляти та усувати причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень; запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення (ПРН -17);
 • вміти застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання консультацій, практичної юридичної допомоги (ПРН -18).