Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Управління персоналом та економіка праці

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2004 році, акредитована на 10 р. Сертифікат про акредитацію НД- ІІ №0273060, від 03.06.2014 р.. термін дії – 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень); Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Secondcycle); Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка фахівців з вищої освіти за другим (магістерським) рівнем у сфері економіки, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з питань управління персоналом та економіки праці.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Поєднання професійно-орієнтованої соціально-економічної (10%), професійної та практичної (65%) і науково-дослідної підготовки (25%)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Розвиток в інтерактивній формі теоретичних знань та практичних навичок щодо адекватного застосування комплексу чинників забезпечення ефективності управління персоналом та економіки праці на макро-, мезо- і мікрорівні.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, в організаціях, органах державного та муніципального управління, науково-дослідних установах та установах системи вищої освіти, організація власної справи. Посади: керівник підприємства (організації, установи), керівник підрозділу, заступник керівника, керівник підрозділу кадрів та соціально-трудових відносин, професіонали в галузі праці та зайнятості, професіонали в галузі соціального захисту, наукові співробітники (праця, зайнятість, соціальний захисті), викладач.
2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні – доктор філософії (PhD)

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, проведення наукових досліджень в рамках підготовки магістерської роботи та виконання індивідуальних завдань. Викладання відбувається у вигляді: лекційних занять, консультацій. Методи: проблемні лекції, колоквіуми, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів тощо.
2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (іспити, заліки, звіт з магістерської практики, захист курсової та магістерської роботи).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері управління персоналом та економіки праці з використанням сучасних методів, підходів та провідного вітчизняного і зарубіжного досвіду

2 Загальні компетентності

 • Здатність до навчання, готовність підвищувати рівень своїх знань і професійних компетенцій (ЗК-1).
 • Здатність працювати в команді, вести дискусії, переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних навичок (ЗК-2).
 • Здатність провадження досліджень у професійній та/або науковій діяльності, генерації нових ідей (ЗК-3).
 • Комунікабельність, здатність брати участь у командній роботі, креативність, толерантність (ЗК-4).
 • Вміння використовувати знання фахової іноземної мови для професійної та наукової діяльності; здійснювати на високому рівні письмову та усну комунікацію рідною мовою (ЗК-5).
 • Здатність управляти інформацією з первинних та вторинних джерел інформації, включаючи інформаційний пошук он-лайн (ЗК-6).
 • Адаптивність до нових ситуацій та здатність приймати рішення (ЗК-7).
 • Здатність до стратегічного, критичного та рефлексивного мислення (ЗК-8).
 • Здатність кроскультурної взаємодії та працювати у міжнародному контексті (ЗК-9).

3 Фахові компетентності

 • Здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення (СК-1).
 • Здатність розробляти ефективні програми управління персоналом та методи їх оцінки (СК-2).
 • Вміння аналізувати глобальні тенденції у розвитку економіки, ринку праці та міграції та визначати їх взаємозв’язок (СК-3).
 • Здатність приймати соціально відповідальні рішення з питань праці та соціально-трудових відносин (СК-4).
 • Вміння формувати моделі корпоративної соціальної відповідальності для різних типів корпоративних культур (СК-5).
 • Вміння використовувати у професійній діяльності сучасні персонал-технології та методи формування ефективних команд (проектних, робочих, творчих груп) (СК-6).
 • Вміння адмініструвати інформаційні системи в управлінні персоналом або їх окремі модулі (СК-7).
 • Здатність використовувати стратегічні інструменти управління людськими ресурсами на різних рівнях (СК-8).
 • Вміння розробляти індивідуальні та колективні програми розвитку персоналу, проводити оцінку їх ефективності (СК-9).
 • Здатність організації бізнесу в мережі Інтернет (СК-10).
 • Вміння розробляти багаторівневу соціальну політику на принципах забезпечення людського розвитку (СК-11).
 • Здатність організувати працю менеджера та вміння запроваджувати інструментарій тайм-менеджменту на макрорівні (СК-12).
 • Розуміння принципів управління фінансовими ресурсами та вміння розробляти бюджет витрат на персонал (СК-13).

Програмні результати навчання

 • Демонструвати розуміння принципів та базових теорій економічної науки, сучасної теорії управління людськими ресурсами, особливостей функціонування економічних систем (ПРН-1).
 • Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття рішень у сфері соціально-трудових відносин (ПРН-2).
 • Обирати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення соціально-економічних задач на макро, мезо та макрорівнях (ПРН-3).
 • Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин (ПРН-4).
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати (ПРН-5).
 • Вміти працювати як самостійно, так і в команді (ПРН-6).
 • Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку (ПРН-7).
 • Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні (ПРН-8).
 • Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах (ПРН-9).
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність (ПРН-10).
 • Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами (ПРН-11).
 • Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах, ініціативність (ПРН-12).
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей (ПРН-13).
 • Демонструвати вміння використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології та програмні продукти, а також розробляти прогнози соціально-економічних показників (ПРН-14).
 • Оволодіти навичками розробляти ефективні програми управління персоналом та методи їх оцінки (ПРН-15).
 • Вміти аналізувати глобальні тенденції розвитку економіки, ринку праці, міграції та інших соціально-економічних явищ, визначати їх взаємозв’язок (ПРН-16).
 • Вміти розробляти моделі корпоративної соціальної відповідальності для різних типів корпоративних культур (ПРН-17).
 • Демонструвати вміння використання сучасних персонал-технологій та методів формування ефективних команд (проектних, робочих, творчих груп тощо) (ПРН-18).
 • Демонструвати навички розробляти та використовувати стратегічні інструменти управління людськими ресурсами на різних рівнях (ПРН-19).
 • Застосовувати набуті знання щодо розробки індивідуальних та колективних програм розвитку персоналу, а також оцінки їх ефективності (ПРН-20).
 • Знати технології організації бізнесу в мережі Інтернет (ПРН-21).
 • Вміти розробляти багаторівневу соціальну політику на принципах забезпечення людського розвитку (ПРН-22).
 • Знати та застосовувати принципи організації праці менеджера та тайм-менеджменту на макрорівні (ПРН-23).
 • Розуміти принципи управління фінансовими ресурсами та самостійно розробляти бюджет витрат на персонал (ПРН-24).
 • Вміти самостійно організувати та провести наукове дослідження, сформулювати висновки та провести їх презентацію (ПРН-25).