Рекомендовані матеріали Донецький національний університет імені Василя Стуса

Рекомендовані матеріали

1. Інфографіка, ЧИ Я ПЛАГІЮВАВ?
Електронний ресурс: http://www.plagiarism.org/

2. Є.Ніколаєв. Як просувати цінності академічної доброчесності в українських університетах?
Електронний ресурс: https://www.skeptic.in.ua/promoting-integrity/

3. Р. Болайдо, Р. Уест. Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англ. мови (Брит.Рада)
Електронний ресурс: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/2017-10-04_ukraine_-_report_h5_ua.pdf

4. Академічна доброчесність та бібліотеки. Програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек.
Електронний ресурс: https://saiup.org.ua/resursy/programa-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-pratsivnykiv-bibliotek-akademichna-dobrochesnist-ta-biblioteky/

5. О.О. Гужва. Що потрібно знати про плагіат. Посібник з академічної грамотності та етики для “чайників”.
Електронний ресурс: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf

6. Л.В. Савенкова, С.О. Чуканова. Навчання студентів академічній доброчесності в бібліотеці ВНЗ.Методичні поради. (Президія Української бібліотечної асоціації).
Електронний ресурс: https://ula.org.ua/259-publikaciyi/vidannya/3612-navchannia-studentiv-akademichnoi-dobrochesnosti-u-bibliotetsi-vnz

7. Етичний кодекс вченого України (НАН України)
Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09

8. Кудінов І. Основи наукового цитування.
Електронний ресурс: http://fizich.ru/zmist-1-vstup-3-pro-plagiat-5/index.html

9. Результати опитування студентів у 2016-2018 роках (за участі 10 укр. ЗВО) щодо проблем порушення академ. доброчесності у вишах. (Проведене відповідними службами Амер. посольства та організацією SAIUP),
Електронний ресурс: https://saiup.org.ua/resursy/opytuvannya-2016-i-2018-rokiv-v-universytetah-uchasnykah-saiup-porivnyalnyj-zvit/

10. Фундаментальні цінності академічної доброчесності (переклад з англ. мови).
Електронний ресурс: https://saiup.org.ua/resursy/fundamentalni-tsinnosti-akademichnoyi-dobrochesnosti-ukrayinskyj-pereklad/

11. Методичні рекомендації для ЗВО з підтримки принципів академічної доброчесності (упорядники Є. Ніколаєв, В. Бахрушин, за підтримки Американських рад з міжнародної освіти та SAIUP).
Електронний ресурс: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf

12. Академічна відповідальність здобувачів освіти (нові положення законодавства, коментарі)
Електронний ресурс: http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE.pdf

13. Розширений глосарій термінів і понять з проблематики академічної доброчесності (до с.42 Закону України про освіту від 5 вересня 2017 р.).
Електронний ресурс: https://mon.gov.ua/ua/news/yak-pidtrimati-akademichnu-dobrochesnist-v-universiteti-mon-rozrobilo-ta-nadislalo-na-zvo-rekomendaciyi-z-akademichnoyi-dobrochesnosti

14. Аналітична довідка за результатами дослідження практик академічної доброчесності у ВНЗ України (від МОН та Інституту освітньої політики).
Електронний ресурс: http://www.euroosvita.net/prog/data/attach/4868/akademichna-dobrochesnist-zvit.docx

15. Принципова боротьба за академічну доброчесність. Думка професорів Центру академічної доброчесності.
Електронний ресурс: https://ntb.pstu.edu/images/files/kodeks.pdf

16. Тицька Я.О. Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості освіти // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.
Електронний ресурс: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc34/3.pdf

17. Рудик В.А., Хименко О.А. До проблеми правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності //Актуальні проблеми юридичної науки та практики.
Електронний ресурс: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc34/3.pdf

18. Стадний Є. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських ВНЗ.
Електронний ресурс: https://ntb.pstu.edu/images/files/rekomendazij.pdf

19. Мотивація студентів до навчання як визначальна умова академічної доброчесності. Результати дослідження (Американськи ради з міжнародної освіти).
Електронний ресурс: https://saiup.org.ua/resursy/motyvatsiya-studentiv-navchannya-yak-vyznachalna-umova-akademichnoyi-dobrochesnosti-doslidzhennya/

20. Вергун А.Р. , Савенкова Л.В., Чуканова С.О. Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат. Українська бібліотечна асоціація.
Електронний ресурс: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12843/1/Savenkova1.pdf

21. Рижко О.М. Плагіат: складники розуміння // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації.
Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drsk_2016_3_9

22. Рижко О.М. Поняття, види , класифікації плагіату.
Електронний ресурс: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/lnnbyivs_2016_8_12.pdf

23. Академічна доброчесність: виклики сучасності /Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 1 –13.10.2018). –Варшава, 2018. –162с.
Електронний ресурс: http://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2018/10/7ad8bc804615de94db4a8f0423fd12ee.pdf

24. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний фонд досліджень освітньої політики”; за загальною редакцією Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
Електронний ресурс: https://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf

25. Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності [Електронний ресурс] : рекомендації / О. Бруй, Л. Савенкова, С. Чуканова; за участі: О. Ляху, О. Мурашко; рецензент: О. Гужва; Українська бібліотечна асоціація, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія». – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2019. – Онлайновий ресурс. – 16 с.

Джерело: https://ula.org.ua/255-programi-proekti/3582-kultura-akademichnoi-dobrochesnosti-rol-bibliotek

26. Рижко О. Рерайт (рерайтинг) як вид плагіату / О. Рижко // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника . – 2015. – Вип. 7. – С. 467-473.

27. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова,І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.

28.

Штефан А. С. Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору / А. С. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – С. 68–79.
Джерело доступу:

29. Довідник  з академічної доброчесності для школярів / Уклад. М.В. Григор’єва, О.І. Крикова, С.Г. Пєвко; за  заг. ред. О.О. Гужви. – Х.: ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2016. – 64 с.

30. ЯК ПІДТРИМАТИ ЧЕСНІСТЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?

31. Плагіат: види та відповідальність

32. МОН. Щодо забезпечення академічної доброчесності

31. МОН. Аналітична записка_Академ.доброчесність