Recommended materials Донецький національний університет імені Василя Стуса

Recommended materials

1. InfographicsDID I PLAGIARIZE? 

Electronic sourcehttp://www.plagiarism.org/ 

2. Є.Ніколаєв. Як просувати цінності академічної доброчесності в українських університетах?
Еlectronic source: https://www.skeptic.in.ua/promoting-integrity/

3. Р. Болайдо, Р. Уест. Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англ. мови (British Council)
Еlectronic source: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/2017-10-04_ukraine_-_report_h5_ua.pdf

4. Academic Integrity and Libraries. Development program for librarians.
Еlectronic source: https://saiup.org.ua/resursy/programa-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-pratsivnykiv-bibliotek-akademichna-dobrochesnist-ta-biblioteky/

5. О.О. Гужва. Що потрібно знати про плагіат. Посібник з академічної грамотності та етики для “чайників”.
Еlectronic source: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf

6. Л.В. Савенкова, С.О. Чуканова. Навчання студентів академічній доброчесності в бібліотеці ВНЗ.Методичні поради. (Presidium of the Ukrainian Library Association).
Еlectronic source: https://ula.org.ua/259-publikaciyi/vidannya/3612-navchannia-studentiv-akademichnoi-dobrochesnosti-u-bibliotetsi-vnz

7. Code of Ethics of the Scientist of Ukraine (NAS of Ukraine) 
Еlectronic source: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09

8. Кудінов І. Основи наукового цитування.
Еlectronic source: http://fizich.ru/zmist-1-vstup-3-pro-plagiat-5/index.html

9. Student survey results in 2016-2018 (with the participation of 10 Ukrainian HEIson the problems of academic integrity violation. (Conducted by the services of the US Embassy and SAIUP) ,
Еlectronic source: https://saiup.org.ua/resursy/opytuvannya-2016-i-2018-rokiv-v-universytetah-uchasnykah-saiup-porivnyalnyj-zvit/

10. Fundamental Values of Academic Integrity (translation from English) 
Еlectronic source: https://saiup.org.ua/resursy/fundamentalni-tsinnosti-akademichnoyi-dobrochesnosti-ukrayinskyj-pereklad/

11. Guidelines for HEIs supporting the principles of academic integrity .
Еlectronic source: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf

13. Extended Glossary of Terms and Concepts on Academic Integrity (to Article 42 of the Law of Ukraine on Education of September 5, 2017) .
Еlectronic source: https://mon.gov.ua/ua/news/yak-pidtrimati-akademichnu-dobrochesnist-v-universiteti-mon-rozrobilo-ta-nadislalo-na-zvo-rekomendaciyi-z-akademichnoyi-dobrochesnosti

14. Analytical reference on the results of the study of Academic Integrity practices in Ukrainian universities (from the Ministry of Education and Science and the Institute of Educational Policy) .
Еlectronic source: http://www.euroosvita.net/prog/data/attach/4868/akademichna-dobrochesnist-zvit.docx

15. The fundamental struggle for the observation of Academic Integrity. The opinion of the professors of the Center of Academic Integrity 
Еlectronic source: https://ntb.pstu.edu/images/files/kodeks.pdf

16. Тицька Я.О. Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості освіти // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.
Еlectronic source: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc34/3.pdf

17. Рудик В.А., Хименко О.А. До проблеми правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності //Актуальні проблеми юридичної науки та практики.
Еlectronic source: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc34/3.pdf

18. Стадний Є. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських ВНЗ.
Еlectronic source: https://ntb.pstu.edu/images/files/rekomendazij.pdf

19. Students’ motivation to study as a determining condition of Academic Integrity. Results of the study (American Councils for International Education) .
Еlectronic source: https://saiup.org.ua/resursy/motyvatsiya-studentiv-navchannya-yak-vyznachalna-umova-akademichnoyi-dobrochesnosti-doslidzhennya/

20. Вергун А.Р. , Савенкова Л.В., Чуканова С.О. Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат. Українська бібліотечна асоціація.
Еlectronic source: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12843/1/Savenkova1.pdf

21. Рижко О.М. Плагіат: складники розуміння // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації.
Еlectronic source: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drsk_2016_3_9

22. Рижко О.М. Поняття, види , класифікації плагіату.
Еlectronic source: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/lnnbyivs_2016_8_12.pdf

23. Академічна доброчесність: виклики сучасності /Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 1 –13.10.2018). –Варшава, 2018. –162с.
Еlectronic source: http://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2018/10/7ad8bc804615de94db4a8f0423fd12ee.pdf

24. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний фонд досліджень освітньої політики”; за загальною редакцією Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
Еlectronic source: https://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf

25. Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності [Електронний ресурс] : рекомендації / О. Бруй, Л. Савенкова, С. Чуканова; за участі: О. Ляху, О. Мурашко; рецензент: О. Гужва; Українська бібліотечна асоціація, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія». – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2019. – Онлайновий ресурс. – 16 с.

Source: https://ula.org.ua/255-programi-proekti/3582-kultura-akademichnoi-dobrochesnosti-rol-bibliotek

26. Рижко О. Рерайт (рерайтинг) як вид плагіату / О. Рижко // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника . – 2015. – Вип. 7. – С. 467-473.

27. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова,І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.

28.

Штефан А. С. Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору / А. С. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – С. 68–79.
Source:

29. Довідник  з академічної доброчесності для школярів / Уклад. М.В. Григор’єва, О.І. Крикова, С.Г. Пєвко; за  заг. ред. О.О. Гужви. – Х.: ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2016. – 64 с.