Бізнес-аналітика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Бізнес-аналітика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД-ІІ №0280793, від 12.12.2016 р. термін дії – 01.07.2024р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України – 6 рівень, перший бакалаврський рівень.

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA – перший цикл, (First cycle).

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL – 6 рівень, (level 6).

Мета програми

Підготовка бакалаврів у сфері економіки, які володіють інноваційним способом мислення, відповідними компетентностями, необхідними для комплексного аналізу, моделювання, прогнозування та ефективного управління економічними системами.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 051 Економіка / Бізнес-аналітика

Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на інтеграції гуманітарної, соціально-економічної, математичної та професійно-практичної підготовки.

Практичний зміст включає знання з основних економічних категорій та понять; базується на принципах економічної теорії, дозволяє визначити тенденції та закономірності розвитку бізнес-процесів та соціально-економічних систем, обґрунтовувати та приймати управлінські рішення

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна.
3 Орієнтація програми Академічна.
4 Особливості програми
 • програма забезпечує надання загальноекономічних та професійних знань, вмінь та навичок для виконання функцій та типових задач бізнес-аналітика;
 • забезпечує оволодіння методами проведення комплексного аналізу, моделювання та прогнозування бізнес-процесів, оптимізації управління;
 • оволодіння інструментами дослідження бізнес-процесів за допомогою ІТ-технологій, програмних продуктів та моделей.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Економіст (широкого профілю – за класифікатором професій), аналітик (товарний ринок, фінанси, банківська діяльність, комп’ютерні комунікації, програмне забезпечення), фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з інформаційних технологій, з управління проектами та програмами – на підприємствах та в установах різних форм власності і галузевої приналежності, у відділах, департаментах, управліннях державних органів влади міського, районного і національного рівня.
2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Стратегії та методи навчання: студентоцентроване та проблемно-орієнтовне навчання, дистанційне навчання за допомогою системи Moodle, самонавчання, навчання на основі власних досліджень, навчання під керівництвом викладача, індивідуальне навчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, лабораторних робот, онлайн-консультацій, індивідуальних занять, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань, використанням кейс-методів, упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій на основі мережі Інтернет, ділових ігор, тренінгів, що розвивають навички та творчі здібності маркетологів.

2 Система оцінювання Поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, модульний контроль.

Підсумковий контроль: усні (письмові) екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю; захист звіту з практики; захист курсової роботи.

Державна атестація: у формі складання двох комплексних екзаменів.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, IT-технологій та програмних продуктів.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності.
 • ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
 • ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення.
 • ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії.
 • ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.

3 Фахові компетентності

 • СК1. Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні.
 • СК2. Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • СК3. Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
 • СК4. Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • СК5. Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин.
 • СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
 • СК10. Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • СК11. Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.
 • СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • СК13. Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття.
 • СК14. Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.
 • СК15. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності.

Програмні результати навчання

 • ПРН1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
 • ПРН2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем.
 • ПРН3. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • ПРН4. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 • ПРН5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • ПРН6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • ПРН7. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • ПРН8. Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру зайнятості та безробіття.
 • ПРН9. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 • ПРН10. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 • ПРН11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • ПРН12. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • ПРН13. Вміти працювати як самостійно, так і в команді.
 • ПРН14. Виконувати дослідження за встановленим замовленням.
 • ПРН15. Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку.
 • ПРН16. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • ПРН17. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • ПРН18. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах.
 • ПРН19. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • ПРН20. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • ПРН21. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
 • ПРН22. Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • ПРН23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
 • ПРН24. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним.
 • ПРН25. Демонструвати здатність діяти соціально-відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.