Розробка програмного забезпечення та комп'ютерна графіка Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Розробка програмного забезпечення та комп'ютерна графіка

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Метою програми є підготовка фахівців, здатних здійснювати кваліфіковану первинну теоретичну, технічну та спеціальну роботу, пов’язану із застосуванням набутих знань, загальних та спеціальних компетентностей у галузі інформаційних технологій.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Предметною областю програми є інформаційні технології, зокрема, комп’ютерні науки. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» («Computer Science»).

Цикл загальної підготовки – 95 кредитів ECTS, цикл професійної та практичної підготовки – 145 кредитів ECTS.

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Обов’язкове проходження практики та залучення провідних фахівців у ІТ галузі до навчального процесу. Співпраця з науковими установами Європейських держав. Співпраця з підприємствами у якості баз практик та майбутнього працевлаштування.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 003-10: 2132.2, 2139.2, 312, 3121 і може займати первинні посади: інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер з комп’ютерних систем, інженер-програміст, програміст прикладний, інженер із застосування комп’ютерів, технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з комп’ютерної графіки, фахівець з розроблення комп’ютерних програм.
2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Викладання проводиться за такими формами, як: лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, онлайн-консультації, індивідуальні заняття.

Використовуються засоби дистанційного електронного навчання в системі Moodle під керівництвом викладача.

2 Система оцінювання Форми контролю знань та вмінь студентів: усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, презентації, поточне оцінювання, захист лабораторних робіт, захист курсових робіт, комплексний державний іспит.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерних наук, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. ІК-1

2 Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-1
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК-2
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК-3
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-4
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК-5
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК-6
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК-7
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-8
 • Здатність працювати в команді. ЗК-9
 • Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК-10
 • Здатність розробляти та управляти проектами. ЗК-11
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК-12
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК-13
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. ЗК-14
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань. ЗК-15

3 Фахові компетентності

 • Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів. ФК-1
 • Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу. ФК-2
 • Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем. ФК-3
 • Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням похибок наближеного чисельного розв’язання професійних задач. ФК-4
 • Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні рішення, будувати моделі оптимального вибору управління з урахуванням змін параметрів економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії. ФК-5
 • Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язанні системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики. ФК-6
 • Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів і систем, проводити експерименти за програмою моделювання з обробкою й аналізом результатів. ФК-7
 • Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління. ФК-8
 • Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази знань, для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах. ФК-9
 • Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. ФК-10
 • Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. ФК-11
 • Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення. ФК-12
 • Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж. ФК-13
 • Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. ФК-14
 • Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови і практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на засадах використання її комп’ютерної моделі. ФК-15
 • Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці та експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації. ФК-16

Програмні результати навчання

 • Здобувати систематичні знання в галузі комп’ютерних наук, аналізувати проблеми з точки зору сучасних наукових парадигм, осмислювати і робити обґрунтовані висновки з наукової і навчальної літератури та результатів експериментів. ПРН-1
 • Реалізовувати засвоєні поняття, концепції, теорії та методи в інтелектуальній і практичній діяльності в галузі комп’ютерних наук, осмислювати зміст і послідовність застосування способів виконання дій, узагальнювати і систематизовувати результати робіт. ПРН-2
 • Професійно спілкуватись державною та іноземними мовами, розробляти державною та іноземними мовами документацію на системи, продукти і сервіси інформаційних технологій, читати, розуміти та застосовувати технічну документацію українською та іноземними мовами в професійній діяльності. ПРН-3
 • Оцінювати предмет навчальної діяльності, визначати загальну мету і конкретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для досягнення результату, здійснювати необхідний самоконтроль, використовувати довідкову літературу і технічну документацію, розвивати та застосовувати у професійній діяльності свої творчі здібності, організовувати робоче місце, планувати робочий час. ПРН-4
 • Використовувати технології та інструментарії пошукових систем, методи інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних. ПРН-5
 • Проявляти допитливість, схильність до ризику, вміння мислити, надихатись новими ідеями, втілювати їх, запалювати ними оточуючих, комбінувати та експериментувати. ПРН-6
 • Будувати зв’язки та відносини з людьми, враховувати точку зору колег, розуміти інших людей, виражати довіру команді, визнавати свої помилки, уникати та запобігати конфліктам, стримувати особисті амбіції. Здійснювати підбір і підготовку інформації та задач проектній команді, ставити цілі і формулювати завдання для реалізації проектів і програм. ПРН-7
 • Проводити аналіз сильних і слабких сторін рішення, зважувати і аналізувати можливості і ризики ухвалених рішень, оцінювати ефективність прийнятих рішень.
 • ПРН-8
 • Застосовувати у роботі міжнародні стандарти з оцінки якості програмного забезпечення, управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості процесів розробки ПЗ. ПРН-9
 • Аналізувати проблемні ситуації, ставити собі певні цілі щодо розв’язання професійних задач і свідомо добиватися їх реалізації, вибирати шлях для майбутніх дій, визначати засоби, потрібні для досягнення мети, приймати рішення. ПРН-10
 • Реалізовувати систему моральних стосунків у професійній діяльності. ПРН-11
 • Ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем за галузями. ПРН-12
 • Розв’язувати типові задачі з використанням основних теорем теорії ймовірностей; будувати закони розподілу випадкових величин і обчислювати їх числові характеристики; будувати моделі випадкових процесів та здійснювати їх аналіз; застосовувати ймовірнісно-статистичні методи для оцінки стохастичних процесів; використовувати сучасні середовища для розв’язування задач статистичної обробки експериментальних даних. ПРН-13
 • Використовувати формальні моделі алгоритмів та обчислюваних функцій, встановлювати розв’язність, часткову розв’язність та нерозв’язність алгоритмічних проблем, проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми , оцінювання їх ефективності та складності. ПРН-14
 • Використовувати математичні пакети та розробляти програми реалізації чисельних методів, обґрунтовано вибирати чисельні методи при розв’язанні інженерних задач в процесі проектування та моделювання інформаційних і програмних систем і технологій, оцінювати ефективність чисельних методів, зокрема збіжність, стійкість та трудомісткість реалізації. ПРН-15
 • Формулювати мету управління організаційно-технічною та економічною системами, формувати систему критеріїв якості управління, будувати математичну модель задачі, вибирати та застосовувати відповідний метод розв’язування задачі оптимізації, знаходити її оптимальний розв’язок, коригувати модель й розв’язок на основі отриманих нових знань про задачу й операцію, виробляти управлінське рішення щодо досліджуваної операції й виконання цього рішення, застосовувати програмні засоби для пошуку оптимальних рішень задач організаційно-економічного управління. ПРН-16
 • Описувати, предметну, область, застосовувати принципи системного підходу до моделювання і проектування систем та об’єктів інформатизації, здійснювати системний аналіз бізнес-процесів систем управління, розкривати невизначеності та аналізувати багатофакторні ризики; знаходити рішення слабо структурованих проблем. ПРН-17
 • Визначати складові структурної та параметричної ідентифікації моделей реальних систем, застосовувати методи моделювання складних об’єктів і систем з використанням відповідне програмне забезпечення, оцінювати ступінь повноти, адекватності, істинності та реалізуємості моделей реальних систем. ПРН-18
 • Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук, створювати надійне та ефективне програмне забезпечення. ПРН-19
 • Використовувати методи, технології та інструментальні засоби для проектування і розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізовувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах. ПРН-20
 • Використовувати методології, технології та інструментальні засоби управління життєвим циклом інформаційних систем, програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміння готувати проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, креативний бриф, угоду, договір, контракт та ін.). ПРН-21
 • Використовувати технології OLAP, DataMining, TextMining, WebMining в процесі інтелектуального багатовимірного аналізу даних; розв’язувати професійні задачі з використанням методів класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил. ПРН-22
 • Розв’язувати питання адміністрування, ефективного застосування, безпеки, діагностування, відновлення, моніторингу й оптимізації роботи комп’ютерів, операційних систем і системних ресурсів комп’ютерних систем. ПРН-23
 • Володіти методами і засобами роботи з комп’ютерними мережами; вибирати конфігурацію, тип і структуру комп’ютерної мережі; експлуатувати комп’ютерні мережі в процесі виконання розподілених обчислень. ПРН-24
 • Зберігати конфіденційність, цілісність та доступність інформації, забезпечувати автентичність, відстежуваність та надійність інформації в умовах неповноти та невизначеність вихідних даних, багатокритеріальності професійних задач. ПРН-25
 • Використовувати технології проектування складних систем, вибирати CASE- засоби; формулювати техніко-економічні вимоги, розробляти інформаційні та програмні системи з використанням шаблонів та засобів автоматизованого проектування. ПРН-26
 • Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення. ПРН-27