Облік і оподаткування Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Облік і оподаткування

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 міс.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 р. Сертифікат про акредитацію НД-ІІ № 0273070 від 03.06.2014 р. до 01.07.2024р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Firstcycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 6)

Мета програми

Формування особистості фахівця з обліку та оподаткування, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі управління та адміністрування.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Ґрунтується на інтеграції загальної (гуманітарної і соціально-економічної та математичної) і професійно-практичної підготовки
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми
 • акцент на інтеграції аналітичного мислення, соціальних компетентностей та практичних навичок фахівця;
 • можливість академічної мобільності студентів;
 • поєднання класичних та інноваційних методів навчання.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів, економіст з: бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, планування, матеріально-технічного забезпечення, податків і зборів, економічний радник, аналітик, інпектор-ревізор, інспектор кредитний, оцінювач (експертна оцінка майна).
2 Продовження освіти Можливості навчання на СО «Магістр» спеціальності «Облік і оподаткування» та споріднених спеціальностей

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проектне навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційні, практичні, лабораторні заняття, виробнича практика, виконання досліджень, курсові проекти, онлайн-консультації, самонавчання.
2 Система оцінювання За результатами поточного та підсумкового контролю, зокрема, екзаменаційних сесій (заліки, усні та письмові іспити), захисту курсових проектів, звітів з практики, здачі атестаційних іспитів.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань (ЗК-1).
 • Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів та перевірених фактів (ЗК-2).
 • Здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог професійної дисципліни та планування (ЗК-3).
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності (ЗК-4). 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК-5).
 • Здатність бути критичним та самокритичним (ЗК-6). 7. Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та повсякденному житті (ЗК-7).
 • Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово (ЗК-8).
 • Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій (ЗК-9). 10. Навички здійснення безпечної діяльності (ЗК-10).
 • Здатність презентувати результати проведених досліджень (ЗК-11).
 • Здатність застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності, орієнтуватися в суспільно-політичному житті, оцінювати суспільні явища і події, прогнозувати соціально-економічні процеси (ЗК 12).

3 Фахові компетентності

 • Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці (СК-1).
 • Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства (СК-2).
 • Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиті та оподаткуванні (СК-3).
 • Здатність до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення (СК-4).
 • Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання (СК-5).
 • Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства аналіз фінансової звітності з метою прийняття управлінських рішень (СК-6).
 • Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій (СК-7).
 • Здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку управління підприємством з використанням сучасного технічного та методичного інструментарію (СК-8).
 • Здатність застосовувати основні методики проведення аудиту й надання аудиторських послуг (СК-9).
 • Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, підвищення відповідальності (СК-10).
 • Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з обліку та оподаткування (СК-11).
 • Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку (СК-12).
 • Здатність оцінювати ефективність внутрішніх регламентів облікових систем в рамках облікової політики конкретних суб’єктів господарювання (СК-13).
 • Здатність виділяти особливості організації, ведення обліку та складання звітності в галузях економіки (СК-14).
 • Здатність демонструвати розуміння законів та закономірностей функціонування ринку, поведінки його суб’єктів; моделювання поведінки контрагентів та споживачів з урахуванням особливостей формування комплексу маркетингу (СК-15)
 • Здатність поглиблено аналізувати проблеми й явища в одній або декількох сферах у межах управління персоналом та економіки праці, розробляти сучасну систему управління персоналом або окремі її підсистеми (СК-16)

Програмні результати навчання

 • Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем (ПРН-1).
 • Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної та податкової систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної та економічної відповідальності підприємств, установ, організацій (ПРН-2).
 • Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3).
 • Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень (ПРН-4).
 • Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств (ПРН-5).
 • Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності (ПРН-6).
 • Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати її особливості з метою організації обліку та формування звітності на суб’єктах господарювання (ПРН-7).
 • Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством (ПРН-8).
 • Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту (ПРН-9).
 • Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання підприємствами різних організаційно-правових форм власності (ПРН-10).
 • Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології у професійній сфері (ПРН-11).
 • Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання (ПРН-12).
 • Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних методів у обраній професії (ПРН-13).
 • Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14).
 • Володіти та застосовувати знання державної/іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності (ПРН-15).
 • Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу до індивідуального та культурного різноманіття (ПРН-16).
 • Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку з урахуванням професійного світогляду (ПРН-17).
 • Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників (ПРН-18).
 • Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни та планування (ПРН-19).
 • Розробляти заходи з оптимізації облікових систем в рамках облікової політики конкретних суб’єктів господарювання та галузей економіки (ПРН-20).
 • Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку, контролю, аудиту (ПРН-21).
 • Визначати особливості сучасного соціально-економічного й політичного розвитку українського суспільства та його перспективи (ПРН-22).
 • Виявляти активну громадянську позицію і соціальну відповідальність, сформованість патріотичної свідомості і почуття любові до Батьківщини, готовність виконувати громадянський і конституційний обов’язок із захисту національних інтересів, територіальної цілісності і незалежності України (ПРН 23).
 • Володіти навичками в реалізації загальних функцій управління маркетинговою діяльністю (ПРН 24)