Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Екологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2013р., на 10 р. Сертифікат про акредитацію НД №0289373 від 21.08.2017 р., термін дії до 01.07.2023 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка   кваліфікацій   Європейського   простору   вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7), рівень освіти – другий (магістерський).

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр з екології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр / Degree Master Спеціальність – 101 Екологія / Program Subject Area – 101 Environmental Studies

Освітня программа – Екологія / Educational Program –  Environmental Studies

Опис предметної області Об’єкти вивчення та професійної діяльності: структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування.

Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. Теоретичний зміст предметної галузі: поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку.

Методи, методики та технології: здобувач має оволодіти методами збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень.

Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для натурних, лабораторних та дистанційних досліджень будови та властивостей екологічних систем різного рівня та походження

Академічні права випускників Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка сучасного професіонала у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування (формування особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство) на основі прагматизації освітньої діяльності та формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Використання у навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять, проведення майстер-класів провідними вченими в галузі природничих наук. Додатковими особливостями даної програми, що відрізняють її від інших подібних програм є обов’язкове проходження практики у наукових закладах та наявність спеціального лабораторного обладнання. Співпраця і залучення до викладання науковців з академічних наукових установ. Формування у випускників конкретних фахових компетентностей з екології для засвоєння програм наступного рівня освіти за рахунок реалізації індивідуальних освітніх траєкторій, підсилення міждисциплінарних зв’язків та інтегративності освіти, а також можливості трансформації окремих блоків відповідно до структури запитів роботодавців.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування

Професійна діяльність в галузі екології, сільського господарства, медицини, біотехнології, охорони природи і раціонального природокористування: еколог; експерт з екології; науковий співробітник (лісівництво, природно-заповідна справа); інженер з охорони природних екосистем; інженер з природокористування; фахівець з екологічної освіти; викладач закладу вищої освіти; інженер з відтворення природних екосистем; інженер з охорони природних екосистем; інженер з природокористування;    наукові    співробітники    (проекти    та програми); професіонали з управління проектами та програмами.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Застосовується студентоцентроване, інтерактивне, проблемно- орієнтоване навчання, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійних лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, впроваджено використання діджітал-технологій, а також самостійних і індивідуальних занять у лабораторіях кафедр під керівництвом викладача, проходження виробничої (науково-дослідної) практики.

2 Система оцінювання Оцінювання знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Відповідно до Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса поточний контроль може проводитись у формі: усного опитування, письмового експрес контролю (поточні завдання/тести можуть виконуватися на платформі Moodle), перевірці вироблених навичок проведення розрахункових робіт, лабораторних і практичних робіт, перевірці умінь самостійно опрацьовувати результати досліджень, здатності осмислити зміст теми чи розділу, захист звіту з практики тощо.

Підсумковий контроль може проводитись у формі екзамену, заліку, диференційованого заліку, прилюдного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Перелік компетентностей випускника

1. Інтегральна Компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

2. Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК09. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

СК10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.

СК11. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.

СК12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.

СК13. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

СК14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

СК15. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.

СК16. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

СК17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

СК18. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

Додаткова СК у межах ОПП:

СК19. Здатність розробляти методи та способи фіторемедіації антропогенно трансформованих територій та створювати стійки штучні фітоценози у промислових та міських екосистемах.

СК20. Здатність до використання набутих знань із захисту рослин для розробки заходів з підвищення кваліфікації працівників карантинних служб та фітоінспекторів.

СК21.   Здатність    до    проектування    методів    поліпшення фітосанітарного стану трансформованих фітоценозів та відновлення біологічного різноманіття за умов антропогенезу.

Програмні результати навчання

ПРН01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

ПРН02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності.

ПРН03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.

ПРН04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.

ПРН05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

ПРН06. Знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.

ПРН07. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально- суспільній сферах діяльності.

ПРН08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПРН09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.

ПРН11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

ПРН12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища.

ПРН13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.

ПРН14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.

ПРН15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

ПРН17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення практичних задач і проблем екології.

ПРН18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності.

ПРН19. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.

ПРН20. Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля.

Додаткові ПРН у межах ОПП:

ПРН21.    Володіти   основними   прийомами   фіторемедіації порушених екосистем в результаті діяльності людини.

ПРН22.Володіти методами вдосконалення та підвищення кваліфікації персоналу фітосанітарних служб.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає співробітників кафедри ботаніки та екології, а також інших кафедр факультету хімії, біології і біотехнологій та Університету в цілому, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП. Також до ресурсного забезпечення реалізації програми залучаються професіонали-практики, представники роботодавців.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються співробітники університету, вітчизняні ти зарубіжні професіонали, науковці з академічних наукових установ.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2. Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо- професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно- гігієнічним нормам.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес- інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково- навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий   табір   «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).

3. Інформаційне та навчально- методичне       забезпечення

Інформаційний     пакет     (розміщено    на     офіційному    сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

  • онлайн-бібліотеки Університету;
  • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

робочі програми навчальних дисциплін та практик;

  • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
  • методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
  • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі факультету хімії, біології і біотехнологій, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

При викладанні предметів професійної підготовки використовується інформаційне забезпечення академічних установ НАН України.

Академічна підтримка – консультації щодо вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, проектування індивідуальних навчальних траєкторій.

Академічна мобільність

1. Національна кредитна мобільність

Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

2. Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами, а саме Литовським Університетом Вітовта Великого

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

Мобільність за програмами IREX, UGRAD, ТЕМПУС-ТАСІС, ЕРАЗМУС МУНДУС та ін. – рекомендується, але не є обов’язковими; всі здобувачі вищої освіти можуть брати участь у спеціальних семінарах разом з учасниками програм.

3. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Не передбачено.

Каталог компонентів

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів

Форма

підсумкового контролю

1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Стратегія сталого розвитку 4 усний екзамен
ОК2 Фітосозологія 4 залік
ОК3 Екологічне та природоохоронне інспектування 4 залік
ОК4 Загальноєвропейська мережа 4 усний екзамен
ОК5 Оптимізація функціонування міських екосистем 4 залік
ОК6 Захист і карантин рослин 4 залік
ОК7 Моделювання екологічних процесів і систем 4,5 усний екзамен
ОК8 Біоетика та біобезпека 4 усний екзамен
ОК9 Методологія та організація наукових досліджень. Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 5 залік
ОК10 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 захист звіту
ОК10 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5
ОК12 Атестація 4,5
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 усний екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 усний екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 усний екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90