Види видань навчальної, довідкової та наукової літератури Донецький національний університет імені Василя Стуса

Види видань навчальної, довідкової та наукової літератури

При формування планів видання літератури просимо звернути увагу на класифікацію літератури, затверджену в Державному стандарті України.

Відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення) література поділяється на такі види:

Текст лекцій

Навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної дисципліни.

Навчальний посібник

Начальне видання, яке доповнює або частково (повністю) замінює підручник, офіційно затверджене як таке.

Навчальний наочний посібник

Навчальне видання, яке містить матеріали на допомогу у вивченні, викладанні або вихованні.

Навчально-методичний посібник

Навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання.

Практикум

Навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок.

Конспект лекцій

Навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни.

Навчальна програма

Навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладання будь-якої навчальної дисципліни (її розділу, частини).

Курс лекцій

Навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, визначених програмою.

Хрестоматія

Навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів або уривків з них, які є об’єктом вивчення навчальної дисципліни.

Підручник

Навчальне видання з систематизованим викладом навчальної дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке.

Методичні рекомендації (методичні вказівки)

Навчальне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт чи заходів.

Довідник

Довідкове видання прикладного, практичного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.

Словник

Довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.

Енциклопедія

Довідкове видання, що містить в узагальненому вигляді основні відомості з однієї чи з усіх галузей знань і практичної діяльності, викладених у вигляді коротких статей, розташованих в алфавітному порядку.

Науковий журнал

Періодичне журнальне видання статей і матеріалів теоретичних досліджень, а також статей та матеріалів прикладного характеру, призначене переважно фахівцям певної галузі науки.

Автореферат дисертації

Наукове видання у вигляді брошури авторського реферату, проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня.

Матеріали конференцій

Неперіодичний збірник підсумків конференції (доповіді, рекомендації, рішення). У залежності від характеру конференції розрізняють матеріали наукової конференції, матеріали науково-практичної конференції і т. п.

Тези доповідей наукової конференції

Науковий неперіодичний збірник, який містить опубліковані до початку конференції матеріали попереднього характеру (анотації, реферати доповідей і повідомлень).

Збірник наукових праць

Збірник, який містить дослідницькі матеріали наукових закладів, навчальних закладів або спільнот.

Монографія

Наукове книжкове видання, яке містить повне і всебічне дослідження однієї проблеми або теми і належить одному чи кільком авторам.

Препринт

Наукове видання, яке містить матеріали попереднього характеру, опубліковані до виходу в світ видання, в якому вони можуть бути розміщені.