Освітня програма

Українська мова та література

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний Обсяг освітньо- професійної програми магістра – 90 ЄКТС.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми виділяється для забезпечення загальних компетентностей за даною спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Тривалість програми – 1 рік 4 місяці

Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД No0289354, від 21.08.2017 р. Термін дії: 01.07.2024 р.
Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Secondcycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Не передбачено
Освітня кваліфікація Магістр філології за спеціалізацією Українська мова та література
Кваліфікація в дипломі ступінь вищої освіти – магістр,

спеціальність – 035 Філологія,

спеціалізація – 035.01 Українська мова та література,

освітня програма – Українська мова та література.

Obtained qualification: master

Program Subject Area: 035 Philology

Specialization: 035.01 Ukrainian language and literature

Еducational Рrogram: Ukrainian language and literature

Опис предметної області Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є мова(и) (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультур-

ному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською мовою.

Програма забезпечує системну філологічну підготовку, стимулює формування соціальних навичок, необхідних для професійної діяльності, а також дає можливість набути фахових умінь для  впровадження сучасних мовно-літературних практик з урахуванням певного соціального контексту.

Теоретичний зміст предметної галузі система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології (лінгвістики та літературознавства), теорії мовних систем, що ґрунтовані на закономірностях формування, еволюції та функціювання мови в її взаємозв’язку і взаємозалежності із суспільними, когнітивними, мистецькими, психологічними процесами, різними системами комунікації.

Методи, методики та технології загальнонаукові і спеціальні лінгвістичні та літературознавчі  методи аналізу мовних і літературних явищ, методи і методики дослідження мови та літератури.

Інструментарій та обладнання – сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні, лінгвоінформаційні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується у філології.

Академічні права випускників Можливість продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні доктор філософії й набуття додаткових кваліфікацій упродовж життя згідно з чинним законодавством.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих, інтелектуальних, інформованих, інноваційних, інтегрованих у суспільство фахівців із української філології, здатних до постійного  професійного самовдосконалення для успішного розв’язання складних завдань в умовах непередбачуваних ситуацій.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми Поглиблення знань з актуальних напрямів сучасної лінгвістики та літературознавства, формування спеціальних компетентностей з урахуванням новітніх методологій дослідження мовних і літературних явищ, прагматизація освіти, вироблення вміння застосовувати новітні технології у професійній діяльності, можливість розробки власних наукових проєктів здобувачами освіти в межах кафедральних науково-дослідних тем: «Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика: комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри» (номер державної реєстрації 0118U003137), «Поетика літературно-художнього твору:  теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна»  (держ. реєстр. номер 0018U001041),  «Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика: комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри» (0118U003137).

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування З урахуванням реальних потреб ринку праці випускники магістратури мають можливості працевлаштування в науковій, літературно-видавничій та освітньо-культурній галузях:

філолог-дослідник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий працівник академічних інститутів, центрів, лабораторій;

викладач закладу вищої освіти; референт; коректор (коригування текстів); редактор літературний; редактор науковий.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основна стратегія навчання: інтерактивне проблемно-орієнтоване студентоцентроване навчання з використанням методів самостійної та індивідуальної роботи студентів під керівництвом викладача.

Викладання проводиться у формі мультимедійних та інтерактивних лекцій, семінарів, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звіту з практики, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

ІК-1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-2. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК-3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК-5. Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК-6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК-9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК-10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК-11. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

ЗК-12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

3 Спеціальні компетентності

СК-1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.

СК-2. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

СК-3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки. СК-4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

СК-5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.

СК-6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.

СК-7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

СК-8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.

Результати навчання

ПРН-1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. ПРН-2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН-3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

ПРН-5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.

ПРН-6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН-7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.

ПРН-8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.

ПРН-9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

ПРН-10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).

ПРН-11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН-12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

ПРН-13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПРН-14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН-15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН-16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН-17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми здійснюють науково-педагогічні працівники 3 кафедр: теорії та історії української і світової літератури,  загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, української мови, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До складу проєктної групи освітньої програми входять один доктор філологічних наук і два кандидати

філологічних наук, які: а) мають наукові публікації у періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; б) систематично беруть участь у Міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах тощо; в) залучені до атестації наукових кадрів вищої кваліфікації як члени спеціалізованої вченої ради, офіційні опоненти, рецензенти. Доктор філологічних наук, професор . Просалова В. А. є науковим керівником фундаментальної НДР «Поетика літературно-художнього  твору:  теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна»  (державний реєстраційний номер 0018U001041), дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка (№ 894/214). Гарант підготував переможця VІІІ Міжнародного мовно-літературного творчого конкурсу імені Тараса Шевченка (Наказ № 327 Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018). Кандидат філологічних наук, доцент О.Є. Соловей є членом Національної спілки письменників України, кандидат філологічних наук, доцент І. Г. Данилюк є членом спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у ДонНУ імені Василя Стуса. Всі науково-педагогічні працівники, залучені до процесу викладання, є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання й підтверджений рівень наукової і професійної активності.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

  • онлайн-бібліотеки Університету;
  • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

  • робочі програми навчальних дисциплін і практик;
  • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
  • методичні поради до написання та захисту кваліфікаційних робіт, до практичних занять, організації самостійної роботи здобувачів освіти;
  • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено  на порталі факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Студенти освітньо-професійної програми «Українська мова та література» ДонНУ імені Василя Стуса мають постійні можливості фахового стажування та проходження фахових тренінгів в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України. У рамках програм співпраці між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та університетами України студенти мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, беруть участь у всеукраїнських наукових конференціях, семінарах тощо.
2 Міжнародна кредитна мобільність Донецький національний університет імені Василя Стуса є учасником програм міжнародної співпраці Erasmus та Tempus. У межах цих програм студенти мають можливість проходити стажування в закордонних вищих навчальних закладах – учасниках програм Erasmus та Tempus. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (№494/05, 28.12.2019 р.), Положенням про організацію освітньої діяльності в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (№306/05, 31.08.2018 р.), а також згідно з укладеними договорами про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів здійснюється на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

 

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
1 семестр
ОК-1 Теорія літератури (ідеї, концепції, школи) 6,5 іспит
ОК-3 Етнолінгвістика 5 іспит
ОК-4 Психолінгвістика 6 іспит
ОК-5 Інтертекстуальний аналіз 5,5 іспит
ОК-6 Історія української літератури (Актуальні
проблеми української літератури)
6,5 іспит
2 семестр
ОК-2 Методологія й організація наукових досліджень. Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 8 іспит
3 семестр
ОК-7 Виробнича практика (редакторсько-
коректорська)
9 захист звіту
ОК-8 Підготовка кваліфікаційної (магістерської)
роботи
16,5
ОК-9 Атестація 4,5 Публічний
захист
кваліфікаційної
(магістерської)
роботи
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з перліку 1
Дисципліна за вибором з перліку 1
Дисципліна за вибором з перліку 2
Дисципліна за вибором з перліку 2
Дисципліна за вибором з перліку 2
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90