Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Українська мова та література

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг
програми
(в кредитах ЄКТС)
Диплом бакалавра, одиничний ступінь, обсяг
програми – 240 кредитів ЄКТС, тривалість
навчання – 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію
УД No 02009113 від 25.02.2019 р.,
термін дії – до 01.07.2024 р.
Рівень програми

 

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – First cycle,
ЕQFLLL – 6 рівень, рівень освіти – перший
(бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр філології за спеціалізацією
035.01 – українська мова та література
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – бакалавр
Спеціальність – 035 Філологія
Спеціалізація – 035.01 – українська мова та
література
Освітня програма – Українська мова та
література
Опис предметної області Об’єкт вивчення та/або діяльності

Об’єктами вивчення та професійної
діяльності бакалавра філології є мова(и) (в
теоретичному / практичному, синхронному /
діахронному, діалектологічному,
стилістичному, соціокультурному та інших
аспектах); література й усна народна творчість;
жанрово-стильові різновиди текстів; переклад;
міжособистісна, міжкультурна та масова
комунікація в усній і письмовій формі.
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в галузі філології, що
характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, а саме в діяльності,
пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема
перекладом) і оцінюванням письмових та
усних текстів різних жанрів і стилів,
організацією успішної комунікації різними

мовами.
Теоретичний зміст предметної галузі
становить система базових наукових теорій,
концепцій, принципів, категорій, методів і
понять філології. Методи, методики та
технології: загальнонаукові та спеціальні
філологічні методи аналізу лінгвістичних
одиниць, методи і методики дослідження мови
і літератури, інформаційно-комунікаційні
технології.

Академічні права випускників Навчання на другому (магістерському) рівні
вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій
у системі післядипломної освіти.

Мета програми

Сформувати професіонала – інтелектуальну, інформовану, інноваційну,
самоідентифіковану, інтегровану в суспільство особистість. Підготувати
фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні
проблеми в галузі філології, пов’язані з аналізом, творенням, інтерпретацією і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів; ефективно працювати з інформацією; розв’язувати комунікативні завдання в побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми Прагматизація філологічної підготовки, що
передбачає вивчення практикоорієнтованих
дисциплін («Правописиний і
лінгвокомп’ютерний практикум», «Основи
коректури і редагування», «Основи
красномовства», «Стилістика і культура
мовлення» тощо) та їхній прямий
взаємозв’язок із практичною підготовкою
(проходження виробничої практики
редакторсько-коректорського,
копірайтерського, рерайтерського спрямувань
на підприємствах та в закладах України);
наявність гуманітарної складової освітньої
програми у вигляді курсу «Історія української
культури»,
вивчення англійської мови;можливість розробки власних науково-
дослідних проєктів у межах кафедральнихнауково-дослідних тем «Об’єктивна і
суб’єктивна мовносоціумна граматика:
комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри», «Поетика
літературно-художнього твору: теоретична,
онтологічна, функціональна, інтермедіальна».

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Наукова, літературно-видавнича та освітня
галузі; друковані та електронні засоби масової
інформації, PR-технології; фонди, спілки,
фундації гуманітарного спрямування, музеї,
мистецькі й культурні центри.
Молодший науковий співробітник (філологія,
лінгвістика та переклади); філолог-дослідник;
науковий співробітник-консультант (філологія,
лінгвістика та переклади). Референт. Коректор
(коригування текстів). Редактор літературний.
Редактор науковий.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Стратегії та методи навчання:

Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-
орієнтоване, під керівництвом викладача

(лекції, практичні заняття, інтерактивні лекції,
мультимедійні лекції, семінари, лабораторні
роботи, консультації, онлайн-консультації),
самонавчання, електронне навчання в системі
Moodle, самостійне навчання (індивідуальні
завдання).

2 Система оцінювання Базується на «Положенні про організацію
освітньої діяльності у Донецькому
національному університеті імені Василя
Стуса» та здійснюється відповідно до
«Порядку оцінювання знань здобувачів вищої
освіти у Донецькому національному
університеті імені Василя Стуса». Методи
оцінювання: усні та письмові екзамени, захист
звітів з практик, захист курсових робіт, наукова
робота здобувача, виконання індивідуального
творчого завдання / проєкту, усне опитування,
письмовий контроль (у тому числі
електронний), атестаційний екзамен.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики) в процесі професійної діяльності або навчання, що
передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-4. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК-8. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК-9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК-13. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

3 Фахові компетентності

СК-1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК-2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК-3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов(-и), що вивчаються(-ється).
СК-4. Здатність аналізувати діалектні та
соціальні різновиди мов(-и), що вивчаються(-
ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
СК-5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від
давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури..
СК-6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(-и), що вивчається(-ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації тексту.
СК-8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
СК-9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК-10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
СК-11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
СК-12. Здатність до організації ділової комунікації.

Результати навчання

ПРН-1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною мовою усно й письмово, використовувати її для організації ефективної міжкультурної комунікації.
ПРН-2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
ПРН-3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
ПРН-4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
ПРН-5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
ПРН-6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
ПРН-7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
ПРН-8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання в професійній діяльності.
ПРН-9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
ПРН-10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
ПРН-11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН-12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН-13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації).
ПРН-14. Використовувати мову(-и), що вивчається(-ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
ПРН-15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
ПРН-16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
ПРН-17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН-18. Мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
ПРН-19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної
програми включає науково-педагогічних
працівників кафедр української мови, теорії та історії української і світової літератури,
загального та прикладного мовознавства і
слов’янської філології, української філології і культури, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.
Гарант, члени проєктної групи та групи
забезпечення відповідають вимогам, які
визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.
Усі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень
наукової і професійної активності, більшість із яких є штатними співробітниками
університету, мають наукові ступені та вчені
звання.
2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення
Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні
аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет ОП розміщено на
офіційному сайті Університету та підсайті
філологічного факультету.
Інформаційне забезпечення включає доступ до:
– онлайн-бібліотеки Університету;
– електронної бази наукових журналів та
електронних бібліотечних ресурсів світу.
Навчально-методичне забезпечення включає:- робочі програми навчальних дисциплін та
практик;
– посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
– методичні рекомендації до написання та
захисту курсових робіт, до лабораторних
практикумів та практичних занять, для
організації самостійної роботи здобувачів
освіти;
– методичні матеріали для проведення
атестації здобувачів вищої освіти;
– інші навчально-методичні матеріали.
Усі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі філологічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса
відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними
документами: «Положенням про реалізацію
права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Положенням про організацію освітньої діяльності в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».
Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності, відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем освіти.
Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Українська мова та література» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, а також проходити фахові стажування та фахові тренінги, майстер-класи.
2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: «Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Положенням про організацію освітньої діяльності в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти –
партнерами. Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.
Донецький національний університет імені
Василя Стуса є учасником програм міжнародної співпраці Erasmus і Tempus. У
рамах цих програм здобувачі освіти мають
змогу проходити стажування в закордонних
ЗВО – учасниках програм Erasmus і Tempus.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Вступ до мовознавства 4 Екзамен (усний)
ОК2 Теорія літератури (Вступ до літературознавства) 4 Екзамен (усний)
ОК3 Історія української культури 4 Залік
ОК4 Правописний і  лінгвокомп’ютерний практикум 4 Екзамен (письмовий)
ОК5 Іноземна мова 12 Залік, екзамен (усний), залік,
екзамен (усний)
ОК6 Сучасна українська мова 27 Екзамен (письмовий),
екзамен
(письмовий),
екзамен
(письмовий),
екзамен
(письмовий),
екзамен
(письмовий),
екзамен
(письмовий),
екзамен
(письмовий)
ОК7 Історія світової літератури 15 Залік, екзамен (усний), залік,
екзамен (усний),
екзамен (усний)
ОК8 Основи мовленнєвої діяльності 4 Залік
ОК9 Історія української літератури 26 Екзамен
(письмовий),
екзамен
(письмовий),
залік, залік, залік,
залік, екзамен
(усний)
ОК10 Усна народна творчість 4 Екзамен (усний)
ОК11 Українська діалектологія 4 Залік
ОК12 Теорія літератури (Естетика) 4 Екзамен (письмовий)
ОК13 Історія української мови 4 Екзамен (письмовий)
ОК14 Українська дериватологія і дериватографія 4 Екзамен (письмовий)
ОК15 Навчальна практика 3 Захист
практики
ОК16 Теорія літератури (Основи літературної творчості) 7 Залік,
екзамен (усний)
ОК17 Основи наукових досліджень 4 Екзамен (усний)
ОК18 Основи коректури і редагування 4,5 Екзамен
(письмовий)
ОК19 Основи красномовства 4 Екзамен (усний)
ОК20 Виробнича практика 6 Захист
практики
ОК21 Курсова робота 3 Захист курсової
роботи
ОК22 Теорія літератури (Історія літературознавчих ідей) 4 Екзамен
(усний)
ОК23 Стилістика і культура мовлення 4 Екзамен
(усний)
ОК24 Загальне мовознавство 4,5 Екзамен (усний)
ОК25 Лінгвістичний і літературознавчий аналіз тексту 4,5 Залік
ОК26 Історія української літератури (Література діаспори) 4 Залік
ОК27 Курсова робота 3 Захист курсової
роботи
ОК28 Атестація 4,5
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180 кредитів
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 залік
Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 залік
Дисципліни за вибором  (Варіант 1 – minor)
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5,6 10 залік, залік
Дисципліна 7,8 10 залік, залік
Дисципліна 9 5 залік
Дисципліна 10/Підсумковий проєкт 5 залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача
вищої освіти
60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + курсова робота+дисципліни)
СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5 5 залік
Дисципліна 6/Підсумковий проєкт 5 залік
Дисципліни з переліку 5 залік
Дисципліни з переліку 5 залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача
вищої освіти
60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін+ курсова робота+дисципліни)
Дисципліни з переліку 10 залік
Дисципліни з переліку 10 залік
Дисципліни з переліку 10 залік
Дисципліни з переліку 10 залік
Дисципліни з переліку 10 залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГГРАМИ 240