Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Українська та німецька мови та літератури (переклад включно)

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг
програми
(в кредитах ЄКТС)
Диплом бакалавра, одиничний ступінь, обсяг
програми – 240 кредитів ЄКТС, тривалість
навчання – 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію
УД No 02009113 від 25.02.2019 р.,
термін дії – до 01.07.2024 р.
Рівень програми

 

НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – First cycle,
ЕQFLLL – 6 рівень, рівень освіти – перший
(бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр філології за спеціалізацією
035.01 – Українська мова та література
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – бакалавр / Degree – Bachelor

Спеціальність – 035 Філологія / Program Subject Area – 035 Philology

Спеціалізація – 035.01 – Українська мова та література / Specialization – 035.01 Ukrainian Language and Literature

Освітня програма – Українська та німецька мови та літератури (переклад включно) / Study Program – Ukrainian and German Languages and Literatures (Including Translation)

Опис предметної області Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є українська та німецька мови (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); літературна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перекладом і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами.

Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання: ІКТ, комп’ютерні лабораторії, програмне забезпечення.

Академічні права випускників Навчання на другому (магістерському) рівні
вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій
у системі післядипломної освіти.

Мета програми

Сформувати професіонала – інтелектуальну, інформовану, інноваційну, самоідентифіковану, інтегровану в суспільство особистість. Підготувати фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в галузі філології, пов’язані з аналізом, творенням, інтерпретацією і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів; ефективно працювати з інформацією; розв’язувати комунікативні завдання в побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя, застосовувати на практиці адаптовані до потреб ринку знання.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми Програма передбачає прагматизацію філологічної підготовки, а також інтегрований розвиток іншомовної комунікативної компетентності до рівня, який забезпечує використання німецької мови в широкому колі реальних ситуацій приватної, суспільної та академічної сфери, при домінуванні прагматичної, соціокультурної і фахово-професійної компетентності та розвитку лінгвістичної компетентності до рівня В2 за шкалою Ради Європи. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, а також когнітивних і лінгвістичних знань, широкої загальнокультурної ерудиції, літературних здібностей для редакторсько-коректорської, літературно-редагувальної та перекладацької діяльності в галузі письмового перекладу. Викладання низки профільних дисциплін виключно німецькою мовою, виконання наукових досліджень у галузі філології, проходження виробничої практичної підготовки, яка передбачає здійснення редагування та письмового перекладу науково-технічних, політичних, художніх, ділових текстів, а також інформаційних матеріалів з німецької мови державною і навпаки, можливість стажування за кордоном, широкі можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії, академічна мобільність.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускники можуть працювати в перекладацькій, редакторсько-коректорській, літературно-видавничій сферах в установах усіх форм власності, які передбачають таку діяльність відповідно до класифікатора професій, зокрема в друкованих та електронних засобах масової інформації, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в PR-компаніях, у фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування тощо.

Обіймати посади фахівця: в галузі філології, лінгвістики та перекладів. Це можуть бути наукові співробітники (філологія, лінгвістика та переклади), наукові співробітники-консультанти (філологія, лінгвістика та переклади), філологи-дослідники,  лінгвісти, гіди-перекладачі, перекладачі, редактори-перекладачі, перекладачі технічної літератури, референти, асистенти референта, коректори (коригування текстів), редактори, редактори літературні, редактори наукові тощо.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, під керівництвом викладача (лекції, практичні заняття, інтерактивні лекції, мультимедійні лекції, семінари, лабораторні роботи, консультації, онлайн-консультації), самонавчання, електронне навчання в системі Moodle, самостійне навчання (індивідуальні завдання).
2 Система оцінювання Базується на «Положенні про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» та здійснюється відповідно до «Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів із практичної підготовки, захист курсових робіт, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), атестаційний екзамен.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-4. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК-5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК-8. Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК-9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК-13. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

3 Фахові компетентності

СК-1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.

СК-2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.

СК-3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов(-и), що вивчаються(-ється).

СК-4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(-и), що вивчаються(-ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.

СК-5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.

СК-6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(-и), що вивчається(-ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.

СК-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації тексту.

СК-8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.

СК-9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.

СК-10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.

СК-11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.

СК-12. Здатність до організації ділової комунікації.

СК-13. Здатність виявляти потенційні зв’язки між аспектами предметних знань і їх застосовувати в процесі викладання іноземної мови, усвідомлюючи різні ролі учасників процесу навчання та нові потреби і запити викладання іноземної мови.

СК-14. Здатність професійно використовувати різні техніки перекладу.

Результати навчання

ПРН-1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною мовою усно й письмово, використовувати її для організації ефективної міжкультурної комунікації.

ПРН-2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

ПРН-3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

ПРН-4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.

ПРН-5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.

ПРН-6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.

ПРН-7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.

ПРН-8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання в професійній діяльності.

ПРН-9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.

ПРН-10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.

ПРН-11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.

ПРН-12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.

ПРН-13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації).

ПРН-14. Використовувати мову(-и), що вивчається(-ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.

ПРН-15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.

ПРН-16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

ПРН-17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання

ПРН-18. Мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

ПРН-19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

ПРН-20. Розуміти широкий спектр наукових і суспільно-політичних текстів і розпізнавати прихований зміст.

ПРН-21. Використовувати релевантні та доцільні методи та прийоми навчання іноземній мові, прогнозувати нові потреби і тенденції у викладанні іноземної мови.

ПРН-22. Правильно використовувати основні техніки перекладу, враховуючи лексико-граматичні та функціонально-стилістичні особливості мови оригіналу та мови перекладу; вміти практикувати різні види перекладу.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедр української мови, теорії та історії української і світової літератури, загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету, кафедр германської філології, романських мов і світової літератури, теорії і практики перекладу факультету іноземних мов,  а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються висококваліфіковані спеціалісти, фахівці, експерти-практики в галузі «Філологія».

Усі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість із яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет ОП розміщено на офіційному сайті Університету та підсайті філологічного факультету.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– онлайн-бібліотеки Університету;

– електронної бази наукових журналів та  електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

  • силабуси навчальних дисциплін та робоча програма практичної підготовки;
  • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
  • методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, для організації самостійної роботи здобувачів освіти;
  • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • інші навчально-методичні матеріали.

Усі навчально-методичні матеріали розміщено  на порталі філологічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: «Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Положенням про організацію освітньої діяльності в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності, відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем освіти.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Українська та німецька мови та літератури (переклад включно)»  в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, а також проходити фахові стажування та фахові тренінги, майстер-класи.

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: «Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Положенням про організацію освітньої діяльності в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

Донецький національний університет імені Василя Стуса є учасником програми міжнародної співпраці Erasmus. У рамках цієї програми здобувачі освіти мають змогу проходити стажування в закордонних ЗВО – учасниках програми Erasmus.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Вступ до мовознавства 3,5 Екзамен (усний)
ОК-2 Правописний практикум 3,5 Залік
ОК-3 Сучасна українська мова 23,5 Екзамен (письмовий)

Екзамен (письмовий)

Екзамен (письмовий)

Екзамен (письмовий)

Екзамен (письмовий)

ОК-4 Теорія літератури (Вступ до літературознавства) 4 Екзамен (усний)
ОК-5 Усна народна творчість 4 Залік
ОК-6 Історія української літератури 28,5 Екзамен (усний)

Екзамен (письмовий)

Екзамен (усний)

Екзамен (письмовий)

Екзамен (усний)

Екзамен (письмовий)

ОК-7 Німецька мова 55,5 Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

ОК-8 Історія зарубіжної літератури 10 Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

ОК-9 Практика перекладу 10 Залік, екзамен (усний), залік,  екзамен (усний)
ОК-10 Теоретичний курс німецької мови 7 Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

Екзамен (усний)

ОК-11 Курсова робота 6 Диференційований залік
ОК-12 Стилістика і культура мовлення 5 Екзамен (усний)
ОК-13 Основи коректури і редагування 5 Екзамен (письмовий)
ОК-14 Сучасна українська література 5,5 Залік
ОК-15 Виробнича (редагувально-перекладацька) практична підготовка 6 Диференційований залік
ОК-16 Атестація 3 Атестаційний екзамен
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180 кредитів
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 залік
Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 залік
Дисципліни за вибором  (Варіант 1 – minor)
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5,6 10 залік, залік
Дисципліна 7,8 10 залік, залік
Дисципліна 9 5 залік
Дисципліна 10/Підсумковий проєкт 5 залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача
вищої освіти
60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + дисципліни)
СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5 5 залік
Дисципліна 6/Підсумковий проєкт 5 залік
Дисципліни з переліку 10 залік, залік
Дисципліни з переліку 10 залік, залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача
вищої освіти
60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін)
Дисципліни з переліку 10 залік, залік
Дисципліни з переліку 10 залік, залік
Дисципліни з переліку 10 залік, залік
Дисципліни з переліку 10 залік, залік
Дисципліни з переліку 10 залік, залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240