Публічна лінгвістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Освітня програма

Публічна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми 90 кредитів ЄКТС,
Тривалість програми1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД №0289354,від 21 серпня 2017 р., термін дії 01 липня 2024 р.
Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

НРК України 8 рівень, FQEHEA Second cycle, EQFLLL7 level, рівень освіти другий (магістерський)
Обмеження щодо форм навчання Навчання тільки за денною формою
Освітня кваліфікація Магістр філології за спеціалізацією 035.10 Прикладна лінгвістика
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти магістр /Master degree
Спеціальність 035 Філологія/ Philology
Спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика/ Applied Linguistics
Освітня програма Публічна лінгвістика/ Public Linguistics
Опис предметної області Обєкти вивчення та професійної діяльності: мови (державна, іноземна (англійська)) в їхньому теоретичному, практичному, стилістичному, соціокультурному аспектах, функціонування мови в публіцистичному дискурсі.Цілі навчанняпідготовка фахівців, здатних розвязувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, повязаній з аналізом, творенням, і оцінюванням письмових та усних текстів різних стилів, жанрів і піджанрів(з домінуванням текстів публіцистичного стилю), організацією успішної комунікації різними мовами.Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови, наукової та полемікопубліцистичної літератури, інформаційнокомунікаційні технології.Інструменти та обладнання: Компютерний клас (ПК_10 одиниць; проєктор 2 шт., переносний екран 2 шт.)
Академічні права випускників Магістр може продовжувати навчання на освітньонауковому рівні доктор філософії за спеціальністю 035 Філологія (Слов’янські мови; Загальне мовознавство; Порівняльноісторичне і типологічне мовознавство; Літературне джерелознавство і текстологія; Структурна, прикладна та математична лінгвістика та iн.) та набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, продовжувати навчання протягом життя згідно чинного законодавства.

Мета програми

Формування особистостіпрофесіонала, інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство, який володіє теорією і практикою комплексного лінгвістичного аналізу публіцистичного тексту,навичками творення, редагування і оцінювання письмових і усних публіцистичних текстів різних типів і піджанрів.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми Поглиблене вивчення сучасних напрямів, підходів і методів дослідження медіамовлення, продукування та інтерпретація усних і письмових публіцистичних текстів, формування індивідуальноавторського стилю з метою забезпечення естетичного впливу створеного публіцистичного тексту.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування За результатами виконання ОПП підготовки магістрів за спеціальністю Філологія, присвоєння відповідної академічної кваліфікації, а також з урахуванням реальних потреб ринку праці випускники магістратури мають перспективи працевлаштування у закладах вищої освіти, в департаментах адміністрацій, у державних та регіональних друкованих ЗМІ:Викладачі університетів та закладів вищої освіти;Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів; Філологдослідник; Ведучий програми; Коментатор; Кореспондент власний; Кореспондент спеціальний;Редактор науковий

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основна стратегія навчання: інтерактивне проблемноорієнтоване студентоцентроване навчання з використанням методів індивідуальної та самостійної роботи під керівництвом викладача. Викладання проводиться у вигляді інтерактивних лекцій, практичних занять, семінарів, індивідуальних занять, самостійного навчання, онлайнконсультацій. Стратегічним пріоритетом ОПП є участь у різних формах наукової комунікації (круглі столи, конференції, наукові публікації, дискусії, публічні читання).
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, ессе, презентації, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі теоретичної та прикладної лінгвістики, публічної лінгвістики в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

ЗК1:здатність спілкуватися державною / іноземною мовами як усно, так і письмово;
ЗК2:здатність бути критичним і самокритичним;
ЗК3: здатність навчатися та самонавчатися;
ЗК4:здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел;
ЗК5: уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, працюючи в команді та автономно.
ЗК6:здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК7: здатність проведення досліджень на належному рівні з використанням інформаційних і комунікаційних технологій;
ЗК8: здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ЗК9:уміння застосовувати комунікативні стратегії й вибудовувати ефективну комунікацію з різними суб’єктами взаємодії;

3 Спеціальні компетентності

СК1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
СК2. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
СК3. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
СК4. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.
СК5. Здатність застосовувати поглиблені знання з прикладної та публічної лінгвістики для вирішення професійних завдань;
СК6. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
СК7.Здатність до оволодіння правилами риторикопубліцистичного дискурсу, навичками публічного мовлення: аргументації, критики, ведення дискусії та полеміки;
СК8.Здатність до проведення самостійного наукового дослідження, присвяченого актуальним проблемам лінгвістики, риторики, герменевтики а також до застосування/впровадження його результатів;
СК9.Здатність до надання консультацій і здійснення лінгвістичних експертиз із дотримання норм української літературної мови та культури мови;
СК10. Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології;
СК11. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.
СК-11. Здатність формувати лінгвістичне забезпечення інформаційних систем різних типів.
СК-12. Вміння будувати формальну систему для опису складної задачі.

Результати навчання

ПРН1. Оцінювати власну навчальну та науковопрофесійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН2.Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
ПРН3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в прикладній лінгвістиці.
ПРН4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
ПРН5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.
ПРН8. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти прикладної лінгвістики, публічної лінгвістики.
ПРН9. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів,жанрів, а також жанрів і піджанрів публічної лінгвістики;
ПРН10. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
ПРН11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН12.Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних (лінгвістичних) питань, власний погляд на них та його обґрунтування фахівцям і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
ПРН13. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
ПРН14. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній (лінгвістичній) галузі.
ПРН15. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.
ПРН16. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів і жанрів.
ПРН17. Створювати, аналізувати та інтерпретувати різножанрові письмові й усні медіатексти.
ПРН18.Застосовувати новітні методики лінгвістичної інтерпретацiї текстів публіцистичного стилю та герменевтичного аналізу юридичних, суспільнополітичних таін. текстів;
ПРН19. Застосовувати правила риторикопубліцистичного дискурсу, навички публічного мовлення: аргументації, критики, ведення дискусії та полеміки;
ПРН20. Демонструвати ораторські навички при продукуванні усних і письмових текстів, спрямованих на взаємодію з аудиторією; вести аргументовану дискусію з тих чи тих (юридичних, політичних, наукових, релігійних тощо) проблем.
ПРН-21. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з прикладної та публічноїлінгвістикидля розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньопрофесійної програми включає науковопедагогічних працівників кафедри української філології і культури, кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, кафедри теорії та історії світової літератури, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. Члени групи забезпечення мають а)наукові публікації у періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; систематично беруть участь у Міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах тощо; в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації як члени спеціалізованих вчених рад, офіційних опонентів, рецензентів. Д.філол.н., проф., чл.кор.НАН України Загнітко А.П. є головою спеціалізованої вченої ради К51.051.14 у ДонНУ імені Василя Стуса, д.філол.н., проф. КраснобаєваЧорна Ж.В. є заступником голови, д.філол.н., доц. Кравченко Е.О.є членом цієї спецради. Всі науковопедагогічні працівники, задіяні у процесі викладання, є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені (д.філол.н., канд. філол.н.),вчені звання (професор, доцент) і підтверджений рівень наукової і професійної активності.Більшість науковопедагогічних працівників бере участь у виконанні ініціативної фундаментальної науководослідної роботи «Культурномовний простір Поділля: тенденції, проблеми, перспективи розвитку».
2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріальнотехнічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньопрофесійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарногігієнічним нормам. Матеріальнотехнічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнесінноваційний центр «ДонНУ Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науковонавчальні лабораторії; навчальнооздоровчий табір «Наука» (с.Мелекіно, Донецька область), навчальнооздоровчу базу «Сокол» (с.Дронівка Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету). Інформаційне забезпечення включає доступ до:
онлайнбібліотеки Університету;
електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.
Навчальнометодичне забезпечення включає:
робочі програми навчальних дисциплін та практик;
посібники (навчальні, навчальнометодичні), конспекти лекцій;
методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
інші навчальнометодичні матеріали.Всі навчальнометодичні матеріали розміщено на порталі філологічного факультету, дистанційній платформі Moodleнаданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса. Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитнотрансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, отриманих здобувачем освіти.У рамках програм співпраці між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та університетами України студенти мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО;приймати участь у міжнародних, всеукраїнських, університетських наукових (науковопрактичних) конференціях, семінарах; проходити фахові стажування та фахові тренінги тощо.
2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти партнерами. Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитнотрансферної системи(ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

 

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Критична герменевтика 4,5 МК, екзамен
ОК-2 Методологія наукових досліджень з публічної лінгвістики. Кваліфікаційна (магістерська) робота 8 МК, екзамен
ОК-3 Лінгвістика публіцистичного тексту 4,5 екзамен
ОК-4 Риторика публічного дискурсу 4 залік
ОК-5 Теорії комунікації 7 МК, екзамен
ОК-6 Історія світової літератури 5,5 екзамен
ОК-7 Актуальні питання сучасної лінгвістики і методології
4 МК, екзамен (письмовий)
ОК-8 Науково-дослідна практика 9 Захист звіту з практики
ОК-9 Атестація (магістерська) 4,5 Захист
ОК-10 Підготовка кваліфікаційної(магістерської) роботи 16,5 Публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з перліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з перліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 Екзамен
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90