Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Психологія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг
програми
(в кредитах ЄКТС)
Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість
програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 р. 10
міс.
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД No0289324 від «21» серпня 2017 р.; термін дії сертифіката – «1» липня 2025 р.
Рівень програми

 

НРК України – 6 рівень,
QF EHEA – First cycle,
EQF LLL – 6 рівень,
Рівень освіти – перший (бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр з психології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти «Бакалавр»
Спеціальність 053 Психологія
Освітня програма «Психологія»
Опис предметної області Об’єкт вивчення: психічні явища, їх виникнення,
функціонування та розвиток; поведінка, діяльність,
вчинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних
групах; психофізіологічні процеси та механізми, які
лежать в основі різних форм психічної активності.
Цілі навчання: формування наукових уявлень про природу
психіки, про методи та результати дослідження психічних
явищ; розвиток здатності до застосування психологічних
знань в умовах професійної діяльності.
Теоретичний зміст предметної області: система
психологічних знань, базових категорій і понять,
закономірностей, механізмів, методологічних підходів,
пояснювальних принципів, науково-прикладних завдань.
Методи, методики та технології: методи теоретичного
та емпіричного дослідження, валідні, стандартизовані
психодіагностичні методики, методи аналізу даних,
технології психологічної допомоги.
Інструменти та обладнання: психологічні прилади,
комп’ютерна техніка, сучасні інформаційні та
комунікаційні технології.
Академічні права випускників Можливість продовжувати освіту за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових
кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка інтелектуальної, інформованої особистості-професіонала у галузі сучасної психології, яка володіє традиційними і інноваційними методами вирішення професійних завдань, відповідними професійними компетентностями, необхідними для успішної самоідентифікації та ефективної інтеграції у суспільство..

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми Програма орієнтована на інтеграцію знань з сучасної
психології для забезпечення ефективності професійного
становлення майбутнього фахівця. Програма складається з
освітньої та наукової складових. Особливість освітньої
програми полягає в наданні не вузько-спеціалізованої, а
широкої фахової підготовки одночасно з основних базових
галузей психології, в поступовому переході протягом періоду
навчання від вивчення виключно базових фундаментальних
дисциплін до практико-орієнтованих, що дозволяє
максимально ознайомити здобувачів освіти потенційно
можливими сферами застосування їх професійних знань,
вмінь і навичок, а також надання можливостей здобувачам
освіти пройти різнопланову навчальну і виробничу практику
для максимального ефективного формування їх професійних
вмінь і навичок.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалавр здатен виконувати професійну роботу згідно класифікатора професій України:
У сфері освіти і науки:
викладач спеціалізованого навчального закладу;
викладач професійного навчально-виховного закладу;
лаборант у галузі освіти;
молодший науковий співробітник (психологія)
науковий співробітник-консультант (психологія)
В соціальній і виробничій сфері:
профконсультант;
фахівець з надання допомоги неблагополучним сім’ям;
організатор з персоналу;
помічник керівника підприємства;
інспектор з соціальної допомоги;
фахівець з питань вирішення питань колективних трудових
спорів (конфліктів);
фахівець у галузі праці та зайнятості населення;
фахівець із найму робочої сили;
В сфері надання послуг:
психолог;
практичний психолог
експерт
експерт-психолог судовий
консультант

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основні стратегії та методи навчання: студенто-центроване,
проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване, інтерактивне,
проблемно-орієнтоване, самонавчання.
Викладання проводиться у формі: лекцій, практичних занять,
лабораторних робіт, самостійної роботи. Широко
використовуються діалогічні методи, семінари, дискусії,
тренінгові форми роботи.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої
освіти у Донецькому національному університеті імені
Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові
екзамени, заліки, захист звітів з практики, тематичні
дослідження, есе, презентації, усне опитування, тестування, виконання індивідуального творчого завдання, захист курсових робіт, письмовий контроль (в тому числі
електронний).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають
застосування основних психологічних теорій та методів та  характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,
ЗК9 Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні;
ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3 Фахові компетентності

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел
СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову)
СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту
СК 10. Здатність до публічного виступу, захисту і презентації власних досягнень
СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики
СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку
СК 13. Здатність розробляти та реалізовувати психотерапевтичні та психокорекційні заходи, спрямовані на збереження і відновлення психічного здоров’я.

Результати навчання

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.
ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.
ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.
ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.
ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника
ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій
ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.
ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.
ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.
ПР 19 Здійснювати психологічний супровід осіб, які мають девіантну поведінку, вади розвитку, перебувають в кризових станах і потребують невідкладної психологічної допомоги
ПР 20 Розуміти закономірності функціонування різних соціальних груп, знати засоби
впливу на них та модерації конфліктів.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри психології, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом і компетентностями, що дозволяють формувати програмні результати навчання за освітніми
компонентами ОП.
Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які зазначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.
До викладання професійних дисциплін залучаються штатні працівники університету та провідні наукові співробітники академічних наукових установ, які мають наукові ступені доктора наук та кандидата наук, а також вчені звання професора і доцента, що відповідає Ліцензійним умовам, а також практичні психологи.
Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.
2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси;
Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с.Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с.Дронівка Донецька область).
При викладанні дисциплін професійної підготовки використовується матеріально-технічна база академічних установ НАН України та власна база ДонНУ імені Василя Стуса (навчальна лабораторія кафедри психології, ресурси наукової бібліотеки).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет спеціальності. Навчальні ресурси:
-Доступ до онлайн-бібліотеки університету;
-Доступ до електронних бази наукових журналів;
-Доступ до бази електронних бібліотечних ресурсів світу.
Навчально-методичне забезпечення включає:
– робочі програми навчальних дисциплін та практик;
– посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
– методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
– інші навчально-методичні матеріали.
Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі філологічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive(з наданням
доступу здобувачам освіти).
Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, проєктування індивідуальних навчальних
траєкторій.

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами:
Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.Перезарахування отриманих кредитів на основі  Європейської кредитно- трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.
Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України, мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в інших закладах вищої освіти та фахових професійних
установах.
В рамках програм співпраці між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та університетами України студенти мають право
впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, брати участь в університетських наукових конференціях, семінарах тощо.
2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами:
Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Анатомія і психофізіологія ЦНС 12 Залік, екзамен,
екзамен
ОК2 Порівняльна психологія з основами антропології 4 Екзамен
ОК3 Загальна психологія 10 Екзамен,
екзамен
ОК4 Диференціальна психологія і психологія особистості 6 Екзамен
ОК5 Іноземна мова 10 Залік, , залік, залік
ОК6 Математичні методи в психології 5 Екзамен
ОК7 Вікова і педагогічна психологія 13 Залік, екзамен, екзамен
ОК8 Вступ до спеціальності:: практикум 8 Залік, залік
ОК9 Експериментальна психологія 7 Залік, екзамен
ОК10 Патопсихологія з основами психіатрії 7 Екзамен, екзамен
ОК11 Клінічна психологія 6 Екзамен
ОК12 Екологічна психологія і акмеологія 8 Залік, екзамен
ОК13 Соціальна психологія 7 Залік, екзамен
ОК14 Психодіагностика, психотерапія і психокорекція 15 Залік, залік,
екзамен, екзамен
ОК15 Психологія сім’ї з основами психології сексуальності: 6 Екзамен
ОК16 Психологічна служба і спеціальна психологія 10 Екзамен,
екзамен
ОК17 Виробнича практика 6 Залік, залік
ОК18 Організаційна психологія 5 Екзамен
ОК19 Політична психологія 4 Залік
ОК20 Психологічні тренінги 4 Залік
ОК21 Гендерна психологія 4,5 Екзамен
ОК22 Юридична психологія 4 Екзамен
ОК23 Психологія малих груп з основами конфліктології 5 Екзамен
ОК24 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи 9 Захист
ОК25 Атестація 4,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180 кредитів
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 залік
Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 залік
Дисципліна за вибором 1 5 залік
Дисципліна за вибором 2 5 залік
Дисципліна за вибором 3 5 залік
Дисципліна за вибором 4 5 залік
Дисципліна за вибором 5 5 залік
Дисципліна за вибором 6 5 залік
Дисципліна за вибором 7 5 залік
Дисципліна за вибором 8 5 залік
Дисципліна за вибором 9 5 залік
Дисципліна за вибором 10 5 залік
Або
Дисципліна за вибором 1 5 залік
Дисципліна за вибором 2 5 залік
Дисципліна за вибором 3 5 залік
Дисципліна за вибором 4 5 залік
Дисципліна за вибором 5 5 залік
Дисципліна за вибором 6 5 залік
Дисципліна за вибором 7 5 залік
Курсова робота 10,5 залік
Практична підготовка 4,5 залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача
вищої освіти
60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів