Прикладна лінгвістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Освітня програма

Прикладна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість
програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1
рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД No0289354, від 21 серпня 2017 р., термін дії до 01 липня 2024 р.
Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – Second cycle, EQF-LLL – 7 рівень, рівень освіти – другий (магістерський)
Обмеження щодо форм навчання Денна форма навчання
Освітня кваліфікація Магістр філології за спеціалізацією 035.10. Прикладна лінгвістика
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр / Master degree
Спеціальність – Філологія / Philology
Спеціалізація – 035.10 Прикладна лінгвістика /
Applied Linguistics
Освітня програма – Прикладна лінгвістика / Applied
Linguistics
Опис предметної області Об’єкти вивчення та професійної діяльності – мови (українська, англійська) в теоретичному, прикладному, структурному, синхронному / діахронному аспектах;
міжособистісна, міжкультурна комунікація в усній і
письмовій формі; лінгвістичне моделювання; сучасний літературознавчий процес; лінгвокомп’ютерне програмування.
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері прикладної лінгвістики, що передбачають проведення
досліджень, апробацію інновацій, творення, синтез, аналіз та оцінювання письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацію комунікації різними мовами, створення алгоритмів лінгвокомп’ютерних програм.
Теоретичний зміст предметної галузі – система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології (прикладної лінгвістики), теорії мовних систем, що ґрунтовані на закономірностях формування, еволюції та
функціювання мови в її взаємозв’язку і взаємозалежності із суспільними, когнітивними, психологічними процесами, різними системами комунікації.
Методи, методики та технології– загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, лінгвоінформаційні та лінгвокомп’ютерні технології, методи
лінгвістичного програмування і моделювання, лінгвістичне алгоритмування.
Інструментарій та обладнання – сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно- пошукові, інформаційно-аналітичні, лінгвоінформаційні, лінгвокомп’ютерні) та
спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовуються в гуманітарній загалом та філологічній зокрема сферах.
Академічні права випускників Можливість продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні доктор філософії й набувати додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих, продовжувати навчання протягом життя згідно з чинним законодавством.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців (інтелектуальних, інформованих, інноваційних, самоідентифікованих), інтегрованих у суспільство, які мають фундаментальні фахові знання та яким властиве сучасне філологічне мислення, лінгвоприкладні навички, необхідні для розв’язання завдань та проблем реалізації лінгвокомп’ютерних і лінгвоінформаційних технологій на різних рівнях.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми Поглиблене вивчення тенденцій розвитку мови в
сучасному світі з її функційним навантаженням у
навчанні машин, опрацюванні комп’ютерних
технологій, вияві навантаження у встановленні
алгоритмів для лінгвістичного програмування,
машинного перекладу, лінгвокомп’ютерного
моделювання процесів продукування й анотування,
редагування письмових та усних текстів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування З урахуванням реальних потреб ринку праці випускники магістратури мають такі перспективи
працевлаштування: Викладач закладу вищої освіти.Молодший, науковий працівник академічних інститутів, центрів, лабораторій.
Адміністратор бази даних.
Програміст прикладний.
Редактор видавництва, теле- й радіостудій.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основним принципом навчання є студентоцентрованість: академічне, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване, електронне навчання, індивідуальне з елементами самонавчання, інтерактивне навчання під керівництвом викладача.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання
індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної
діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-2. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК-5. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК-6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК-9. Здатність до адаптаціїта діїв новійситуації.
ЗК-10. Здатність спілкуватися з представниками
інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузейзнань/видів економічноїдіяльності).
ЗК-11. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
ЗК-12. Здатність генерувати нові ідеї(креативність).

3 Спеціальні компетентності

СК-1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
СК-2. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку
вітчизняного і світового літературознавства.
СК-3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічноїнауки.
СК-4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і
новітніх методологічних принципів.
СК-5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у
галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.
СК-6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
СК-7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
СК-8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
СК-9. Здатність використовувати професійно профільовані знання для дослідження лінгвістичних процесів.
СК-10. Здатність до надання консультацій і здійснення лінгвістичних експертиз із дотримання норм української літературної мови та культури
мови.
СК-11. Здатність формувати лінгвістичне забезпечення інформаційних систем різних типів.
СК-12. Вміння будувати формальну систему для опису складної задачі.

Результати навчання

ПРН-1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН-2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
ПРН-3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного йефективного здійснення професійноїдіяльності та забезпечення якості дослідження в конкретнійфілологічнійгалузі.
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
ПРН-5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН-6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організаціїуспішноїкомунікації.
ПРН-7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.
ПРН-8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.
ПРН-9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраноїфілологічноїспеціалізації.
ПРН-10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
ПРН-11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
ПРН-12. Дотримуватися правил академічноїдоброчесності.
ПРН-13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
ПРН-14. Створювати, аналізувати йредагувати тексти різних стилів та жанрів.
ПРН-15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
ПРН-16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграціїзнань, часто в умовах неповної/недостатньоїінформації та суперечливих вимог.
ПРН-17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретнійфілологічнійгалузі.
ПРН-18. Застосовуючи знання з основ інформатики та прикладної лінгвістики, уміти визначати можливості й методи застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності, працювати з пакетами сучасних комп’ютерних програм.
ПРН-19. Проектувати наукову діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах, у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (підготовка й написання науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН; творчих, курсових, олімпіадних робіт та ін.).
ПРН-20. Вміння обирати серед декількох можливих алгоритмів рішення задачі найбільш ефективний за критеріями затрат часу та додаткової пам’яті для реалізації відповідних програм.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.
Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.
До складу проєктної групи освітньої програми входять три доктори філологічних наук, які мають  а) переможців Всеукраїнської студентської
олімпіади з прикладної лінгвістики, б) наукові
публікації у періодичних виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України; систематично беруть участь у Міжнародних
наукових конференціях, семінарах, симпозіумах
тощо; в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації
як члени спеціалізованих вчених рад, офіційних опонентів, рецензентів. Д.філол.н., проф., чл.-
кор. НАН України Загнітко А.П. є головою
спеціалізованої вченої ради К 51.051.14 у ДонНУ імені Василя Стуса, д.філол.н., проф. Краснобаєва-Чорна Ж.В. є заступником голови, д.філол.н., доц. Ситар Г.В. є членом цієї спецради.
Гарант за останні п’ять років має наукові публікації
у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема
Scopus або Web of Science Core Collection, а також є
головним редактором наукометричного фахового
видання «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (категорія Б). Д.філол.н., проф., чл.-кор. НАН України Загнітко А.П. керує науковою темою «Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика: комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри» (0118U003137), а також є членом Національної спілки журналістів України; членом Національної спілки письменників України; членом Українського комітету славістів; дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка (No863/183); членом Президії Всеукраїнської асоціації викладачів української мови і літератури; головою Всеукраїнського громадського об’єднання «Асоціація граматистів»; членом Бюро Наукової ради «Закономірності розвитку мов і практика
мовної діяльності» НАН України.
Переважна більшість науково-педагогічних працівників, задіяних у процесі викладання, є штатними співробітниками університету, мають
наукові ступені та вчені звання й підтверджений
рівень наукової і професійної активності.
2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності та дозволяє повністю
забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені
Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр
«ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область),
навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка,
Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).
Інформаційне забезпечення включає доступ до:
– онлайн-бібліотеки Університету;
– електронної бази наукових журналів та
електронних бібліотечних ресурсів світу.
Навчально-методичне забезпечення включає:
– робочі програми навчальних дисциплін та практик;
– посібники (навчальні, навчально-методичні),
конспекти лекцій;
– методичні вказівки до написання та захисту
кваліфікаційних робіт, до лабораторних
практикумів і практичних занять, щодо організації
самостійної роботи здобувачів освіти;
– методичні матеріали для проведення атестації
здобувачів вищої освіти;
– інші навчально-методичні матеріали.
Всі навчально-методичні матеріали розміщено на
порталі факультету, дистанційній платформі Moodle
та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам
освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно
до вимог чинного законодавства та регулюється
внутрішніми локальними документами: Положенням
про реалізацію права на академічну мобільність в
ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про
організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені
Василя Стуса.
Перезарахування отриманих кредитів на основі
Європейської кредитно-трансферної системи
(ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої
освіти у програмах національної академічної
мобільності відбувається шляхом порівняння змісту
навчальних програм і з урахуванням програмних
результатів навчання отриманих здобувачем освіти.
Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної
програми «Прикладна лінгвістика» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України (Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, Інститутом української мови НАН України) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.
Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи
(ЄКТС) через порівняння змісту навчальних програм
та з урахуванням програмних результатів навчання
здобутих здобувачем вищої освіти.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

 

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Теорії комунікації 7 Іспит (усний)
ОК-2 Лінгвістичне моделювання 5,5 Іспит (усний)
ОК-3 Психолінгвістика 6 Іспит (письмовий)
ОК-4 Історія української літератури (Актуальні
проблеми української літератури)
6,5 Іспит (усний)
ОК-5 Методологія наукових досліджень і актуальні
питання сучасної лінгвістики. Кваліфікаційна
робота
8 Залік
ОК-6 Інтертекстуальний аналіз 5,5 Іспит (усний)
ОК-7 Виробнича практика (редакторсько-
коректорська)
9 Звіт
ОК-8 Підготовка кваліфікаційної (магістерської)
роботи
16,5 Захист
ОК-9 Атестація 4,5
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з перліку 1 Залік
Дисципліна за вибором з перліку 1 Залік
Дисципліна за вибором з перліку 2 Іспит (усний)
Дисципліна за вибором з перліку 2 Іспит (усний)
Дисципліна за вибором з перліку 2 Іспит (усний)
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90