Освітня програма

Право

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом доктора філософії, одиничний сіл пінь

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 40 кредитів ЄК’ГС.

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового

дослідження та оформлення його результатів у вигляді кваліфікаційної наукової праці.

Термін навчання 4 роки

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя

Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена в 2016 році, наказ МОН України №816 від 08.07.2016 р.
Рівень програми (рівень вищої освіти) НРК України – 8 рівень. FQ-EHEA – third cycle. EQF- LLL – 8 рівень, рівень освіти – третій (освітньо- науковий)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Доктор філософії в галузі права
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – доктор філософії Спеціальність – 081 Право

Освітньо-наукова програма – Право («Law»)

Опис предметної області Об’єкт вивчення становить об’єктивні закономірності виникнення, розвитку і функціонування права: механізм впливу права на суспільні відносини: актуальні проблеми сучасної юридичної науки та її методології; система права, правова культура, правосвідомість; взаємозв’язок юридичної науки з іншими науками про людину та суспільство.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку висококваліфікованих фахівців, які па високому рівні володіють категоріально-понятійним апаратом, розгорнутими знаннями сучасної юридичної науки та практики, набувають компетентностей і результатів навчання, що дозволяють глибоко переосмислювати наявні та створювати нові цілісні знання у сфері права, розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності.

Теоретичний зміст предметної області охоплює концептуальні знання щодо правових доктрин, цінностей та принципів, на яких базується творення і функціонування права, основні концепції і підходи до пізнання права, традиції, світоглядно-методологічні засади правової думки.

Інтегральною частиною освіти є оволодіння методологією наукового пошуку. педагогічної діяльності, правової оцінки, моделювання поведінки учасників правових відносин, а також дослідницьким інструментарієм наукових шкіл факультету. що формує

Мета програми

Підготовка інтелектуального. інформованого, самоідентифікованого. інтегрованого у суспільство фахівця, здатного продукувати нові ідеї, здійснювати дослідницько- інноваційну та науково-педагогічну діяльність, розв’язувати комплексні проблеми сучасної юридичної науки, володіти методологією наукової та педагогічної діяльності, глибоко переосмислювати наявні та створювати нові цілісні знання щодо закономірностей виникнення, розвитку і функціонування права і держави, проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Характеристика програми

Фокус програми: загальна спеціальна Загальна
Особливості програми Освітньо-наукова програма розроблена і орієнтована на інтеграцію здобувачів до:

дослідницького наукового середовища в межах наукових шкіл юридичного факультету

(господарського права. проблем сучасного

конституціоналізму, проблем правової держави) га університету. НДР юридичного факультету (реєстр, номер 0118U003140);

експертного середовища (участь в експертизі правових документів, підготовці наукових висновків для Конституційного Суду України, Верховного Суду, на запити суб’єктів господарювання):

викладацької діяльності за програмами першого і другого рівнів вищої освіти на юридичному факультеті під час і після завершення навчання;

діяльності юридичної клініки, юридичного простору «Legal space» на базі Сьомого апеляційного адміністративного суду, наукового менторства з метою формування міжособистісних і комунікативних навичок. здатності саморозвитку та
самовдосконалення.

Працевлаштування та продовження освіти

Випускники освітньо-наукової програми можуть працювати в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування. наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах різних форм власності, зокрема за такими професіями:

– вищі посадові особи державних органів влади;

– керівники підприємств, установ та організацій;

-менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок, менеджери (управителі) з права;

-наукові співробітники (правознавство);

-викладачі, доценти закладів вищої освіти.

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване. проблемно-орієнтоване навчання, засноване на дослідженнях, з обов’язковими елементами самонавчання.

Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі з використанням інтерактивних, проблемних лекцій, використання кейс-методів, застосування сучасних освітніх інформаційно- комунікаційних технологій.

Освітня складова представлена в формі лекцій, практичних занять, практики академічного письма, практикуму викладача-дослідника, практики експертного консультування; передбачає формування індивідуальної траєкторії навчання.

Наукова складова передбачає підготовку та захист кваліфікаційної наукової роботи (дисертації) і оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Наукове керівництво роботою над дисертацією здійснює науковий керівник, який надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального планів аспіранта.

Система оцінювання Визначається «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» та конкретизується у робочих програмах і силабусах навчальних дисциплін. Оцінювання роботи здобувача відбувається:

за освітньою складовою – у формі усних га письмових екзаменів, заліків, захисту звіту з практикуму викладача-дослідника;

за науковою складовою – шляхом публічного звітування про виконання індивідуального плану підготовки на кафедрі і вченій раді факультету двічі на рік, попередньої експертизи та публічного захисту кваліфікаційної наукової праці.

Перелік компетентностей випускника

Інтегральна компетентність (ІК) Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики у сфері права.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК-1. Здатність формувати системний науковий світогляд, філософсько-культурний кругозір, який включає розвинене критичне мислення, професійну етику та академічну доброчесність, повагу до різноманітності та мультикультурності.

ЗК-2. Здатність аналізу вати складні явища суспільного життя на основі загальнофілософських методів, застосовувати методи наукового пізнання у сфері права ЗК-З. Здатність до пошуку, обробки інформації та аналізу з різних джерел, зокрема за допомогою сучасних інформаційних технологій.

ЗК-4. Здатність планувати. організовувані та здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладі вищої освіти.

ЗК-5. Здатність виявляти. формалізувати та розв’язувати комплексні проблеми, генерувати нові ідеї.

ЗК-6. Здатність здійснювати наукову комунікацію, наводити аргументи під час наукових дискусій, переговорів, дебатів, інтегруватись у міжнародний науковий простір.

ЗК-7. Здатність вільно використовувати державну та іноземну мову для розв’язання комунікативних завдань наукового спілкування різних типів та рівнів, проведення досліджень, підготовки наукових праць.

ЗК-8. Здатність до саморозвитку та самовдосконалення

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) СК-1. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та педагогічній діяльності.

СК-2. Здатність осмислювати пізнавальні, ціннісні і соціальні основи права, основні концепції і підходи до пізнання права, оцінювати факти правового житія в контексті загальних філософських категорій світорозуміння.

СК-3. Здатність проводити компаративістські правові дослідження, тлумачити, узагальнювати, систематизувати кращі європейські та міжнародні практики, правові позиції ЄСГІЛ.

СК-4. Здатність вільно володіти категоріально- понятійним апаратом, керуватися засадничими доктринами юридичної науки при проведенні або підготовці дисертаційного дослідження .

СК-5. Здатність здійснювані аналіз нормативно- правових актів, проводити їх наукову експертизу .

СК-6. Здатність аналізувати і узагальнювати практику у сфері юридичної діяльності.

СК-7. Здатність визначати актуальність, мету, завдання, теоретичне та практичне значення власного наукового дослідження, його методологічну базу.

СК-8. Здатність планувати та здійснювані науковий пошук, робити постановку наукових проблем у сфері права, формулювати гіпотези досліджуваної проблеми, глибоко розуміти методи юридичної науки, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері права формулювати та обґрунтовувати наукові висновки, пропозиції, рекомендації щодо вирішення таких проблем.

СК-9. Здатність формалізувати і презентувати результати власної дослідницької діяльності.

Результати навчання

ПРН-1. Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, який включає розвинене критичне мислення, професійну етику та академічну доброчесність, повагу різноманітності та мультикультурності.
ПРН-2. Комплексно аналізувати складні явища суспільного життя. пов’язувати загальнофілософські проблеми з вирішенням завдань, що виникають у юридичній га науково-інноваційній діяльності: глибоко розуміти методи юридичної науки, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері права.
ПРН-3. Фахово володіти новітніми педагогічними технологіями, активними та інтерактивними методами навчання, високою педагогічною культурою, планувати та організовувати різні форми освітнього процесу, вміти саморозвиватися та самовдосконалюватися.
ПРН-4. Використовувати іноземну мову у різних формах спілкування для розв’язання комунікативних завдань у юридичній, науковій та педагогічній діяльності, в процесі проведення досліджень, підготовки наукових праць.
ПРН-5. Професійно здійснювати пошук та оброблення інформації з різних джерел, застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, зокрема, інформаційні технології, спеціалізовані бази даних, інформаційні системи при здійсненні наукової та педагогічної діяльності.
ПРН-6. Вміти фахово тлумачити, узагальнювати та систематизувати юридичні аргументи, правові позиції, доктринальні підходи: формулювати і перевіряти гіпотези, використовувати належні докази для обґрунтування власних висновків.
ПРН-7. Кваліфіковано планувати, організовувати і здійснювати наукові дослідження } сфері права з отриманням нових наукових результатів, які мають теоретичне і практичне значення для розвитку юридичної науки; критично аналізувати результати власних досліджень і результати провідних вчених у контексті досліджуваної проблеми; форм\ вати команд}’ дослідників для вирішення наукових завдань.
ПРН-8. Вміти кваліфіковано відображати результати власного дослідження у наукових публікаціях, у фахових вітчизняних виданнях, зарубіжних наукових виданнях, а також виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах.
ПРН-9. Вміти здійснювати професійну презентацію результатів власних досліджень на конференціях, семінарах, круглих столах, в тому числі на міжнародному рівні.
ПРИ-10. Знати основні концепції і підходи до пізнання права, традиції, світоглядно- методологічні засади вітчизняної та зарубіжної філософсько-правової думки, глибоко розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі філософії права та теорії держави і
права.
ПРН-11. Знати національні, європейські, міжнародні стандарти захисту прав людини; застосовувати практику міжнародних правозахисних інституцій, сталі правові позиції ЄСПЛ при вирішенні наукових правових проблем.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Проектна група і група забезпечення спеціальності повністю відповідає спеціальності. Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та вимогам Методичних рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Із здобувачами працюють 8 докторів юридичних наук, кандидати юридичних наук, які є визнаними фахівцями, виконавцями науково-дослідної теми факультету, головами та/або членами спеціалізованих вчених рад, членами редакційних колегій національних фахових і зарубіжних видань, членами Науково- консультативних рад Конституційного Суду України, Верховного Суду, членами професійних асоціацій, систематично беруть участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у якості офіційних опонентів, рецензентів, що дозволяє впроваджу вати кращі практики підготовки докторів філософії за програмою.

У межах групи забезпечення є достатня кількість фахівців, здатних забезпечити попередню експертизу кваліфікаційних наукових робіт здобувачів та їх захист в радах для проведення разового захисту.

В Університеті діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спец. 12.00.04 господарське право, господарсько-процесуальне право.

Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-науковою програмою.

В Університеті функціонує багаторівнева система розвитку інтелектуального капіталу через розширене відтворення критичної маси дослідників. Університет організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики здобувачів освіти, включаючи проведення регулярних конференцій, круглих столів тощо.

Університет надає можливість безкоштовного доступу до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science», повнотекстової бази даних «ScienceDirect», що містить більше 600 тис. найменувань фахових статей, електронних книжок, довідників, вказівників та ін. з ІР- адрес Університету.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: навчальні корпуси, Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДоніНУ-Поділля», наукову бібліотеку з читальними залами в кожному корпусі, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчально-наукову лабораторію кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, навчально-практичну лабораторію «Юридична клініка», навчально-наукову лабораторію дослідження і висвітлення проблем права.

Соціально-побутова інфраструктура: актова зала, буфет, медичний пункт.

В усіх навчальних корпусах забезпечений доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi.

Інформаційне та навчально- методичне забезпечення Відповідає пп. 36-38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

онлайн-бібліотеки Університету;

внутрішнього корпоративного сайту:

повнотекстової бази даних «ScienceDirect»;

наукометричних баз даних «Web of Science», «Scopus».

електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів;

репозитарію Університету, зокрема, в якому розміщені кваліфікаційні праці здобувачів.

Навчально-методичне забезпечення включає:

робочі програми та/або силабуси освітніх компонентів;

навчально-методичні посібники, практикуми, конспекти лекцій:

інші навчально-методичні матеріали.

Навчально-методичні матеріали розміщено на порталі юридичного факультету, дистанційній платформі MOODLE (з наданням доступу здобувачам освіти).
Інформаційний пакет розміщено на офіційному сайті Університету.
В Університеті видається науковий фаховий журнал «Правничий часопис Донецького університету» за спеціальністю освітньо-наукової програми.

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса. Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Свроиейської кредитно-трансферної системи (СКТС). отриманих під час участі здобувана вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається відповідно до Положення про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих учасником мобільності.

Відповідно до вказаних документів передбачається можливість формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів та перезарахування кредитів, отриманих в інших вітчизняних ЗВО та наукових установах в межах обсягів, передбачених на обов’язкові та вибіркові дисципліни підготовки доктора філософії.

Міжнародна кредитна мобільність Функціональною стратегією інтернаціоналізації і Донецького національного університету імені Василя Стуса до 2025 року, яку прийнято у 2017 році, інтеграція науково-викладацьких кадрів у міжнародні професійні мережі взаємодії та розширення міжнародної академічної мобільності визначено одними з ключових пріоритетів розвитку. Університет забезпечує можливості для введення здобувачів у міжнародну академічну спільноту за спеціальністю та галуззю, зокрема через сприяння апробації результатів наукових досліджень здобувачів на міжнародних конференціях і семінарах, надання широких можливостей для стажування здобувачів впродовж навчання на ОНП за кордоном в ЗВО – партнерах Університету.

Міжнародна кредитна мобільність регулюється внутрішніми локальними документами: Положення про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положення про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів здійснюється на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти. Здобувані вищої освіти третього рівня мають можливість безкоштовного наукового стажування в 48 провідних університетах Європи, Сполучених Штатів Америки та Азії в межах угод про двосторонню співпрацю між Університетом і закордонними ЗВО-партнерами, а також брати участь на конкурсній основі у стипендіальних програмах міжнародної кредитної мобільності в університетах Європи, з якими Університет склав міжінституційні угоди за програмою ERASMUS+.

Університет також здійснює постійну інформаційну та методичну підтримку участі аспірантів в міжнародній проектній діяльності за міжнародними грантовими програмами, зокрема HORIZON 2020.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства, регламентується внутрішніми документами: Положенням про організацію освітньої діяльності та Положенням про організацію прийому та навчання іноземних громадян.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, практика) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 0 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Іноземна мова викладача-дослідннка 6 Залік, екзамен
ОК-2 Педагогіка вищої школи 3 Залік
ОК-3 Філософія науки 4 Екзамен
ОК-4 Практикум викладача-дослідннка 3 Практика
ОК-5 Методологія наукових досліджень (включаючи модуль «Academic writing») 4 Екзамен
ОК-6 Проблеми теорії держави і права 4 Екзамен
ОК-7 Філософія права 3 Екзамен
ОК-8 1 Ірактика Європейського суду з прав людини 3 Залік
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки зо
Дисципліни за вибором здобувана вищої освіт
Дисципліна за вибором 1 5 Залік
Дисципліна за вибором 2 5 Залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувана вищої освіти 10
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 40