Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Журналістика

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступень, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Акредитаційна організація Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД №0289328, від 21.08.2017р., термін дії – до 01.07.2026р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр журналістики
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність – 061 Журналістика

Освітня програма – Журналістика (Journalism)

Опис предметної області Об’єкти вивчення та діяльності: соціальні комунікації в різних їхніх виявах і видах; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів.

Цілі навчання: сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області: поняття про журналістику, рекламу та звʼязки з громадськістю, видавничу діяльність та редагування й інші види комунікаційної діяльності як соціальнокомунікаційні інститути.

Методи, методики та технології: прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального комунікування.

Інструменти та обладнання: телевізійне та радіообладнання, компʼютерна техніка, програмне забезпечення для обробки зображень, відео, звуку та верстки

Академічні права випускників Право продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації у системі післядипломної освіти.

Мета програми

Мета програми полягає у формуванні особистості-професіонала (професійного мовця), інтелектуального, інформованого, інноваційного, самоідентифікованого, інтегрованого у суспільство фахівця, здатного самостійно, відповідально та комплексно вирішувати складні виробничі задачі, застосовувати теорії, методи соціальних комунікацій та журналістики на практиці, діяти за невизначених умов.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Спрямованість на підготовку журналіста як універсального медійного фахівця (фахівця в сфері медіа), який здатний виконувати широке коло виробничих (професійних) завдань у різних напрямках в умовах конвергенції медіа; готового працювати в умовах інформаційно-смислових війн та застосовувати принципи конфліктно-чутливої журналістики; системно та послідовно орієнтуватись в сучасних суспільно-політичних та інших процесах.

Здобувачі вищої освіти здобудуть навички критичного мислення, зможуть грамотно висловлювати власні думки, позицію, створювати та реалізовувати медіапроєкти, працювати в команді та інші компетентності передбачені стандартом вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма передбачає проходження фахової практичної підготовки з теле-, радіо-, фото-, онлайн та газетної журналістики, роботи прес-служб; стажування протягом навчання в Прес-центрі ДонНУ імені Василя Стуса, корпоративному виданні «Університетські вісті», у «Productions studio – ДонНУ», всеукраїнських та регіональних медіа;

Здобувачі вищої освіти беруть участь у тренінгових програмах медіа-організацій на їх базі та базі кафедри журналістики; протягом навчання формують фахове портфоліо, що включає до себе матеріали практичної підготовки та фахового стажування.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускники, які навчаються за освітньою програмою, зможуть працевлаштуватись та забезпечити самозайнятість у сфері медіа та галузі соціальних комунікацій.

Випускники будуть здатні виконувати посадові обов’язки:

 • Журналіста (фото -, тележурналіста);
 • Теле- та радіоведучого;
 • Кореспондента;
 • Репортера;
 • Диктора;
 • Коректора;
 • Редактора;
 • Контент-менеджера;
 • Рерайтера, копірайтера;
 • SMM-менеджера;
 • Фахівця зі зв’язків з громадськістю (PR);
 • Медіа аналітика.
2 Продовження освіти У випускників є можливість продовжити навчання на другому рівні вищої та здобувати додаткові кваліфікації у системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основним принципом навчання є студентоцентрованість.

Взаємодія зі здобувачами базується на наступних підходах:

 • «Learn by doing» – здобувач починає працювати у сфері журналістики із першого дня навчання, створюючи контент для студентського порталу кафедри та для сайтів ЗМІ та ГО (у межах угод ДонНУ імені Василя Стуса); теоретичні знання корелюють із навичками, необхідними для професійної роботи у сфері журналістики, у процесі прослуховування дисциплін здобувач працює над практичними проєктами/творчими завданнями (власними або ж спільними, груповими).
 • «Deep learning» – здобувачі навчаються через впровадження у практику власних розвідок та проєктів, розв’язуючи складні завдання самостійно, беручи на себе відповідальність за власні дії, при цьому викладачі ставлять питання, надають поради, а не презентують готові рішення.
 • Менторство – під час навчання здобувачів супроводжують практики (викладачі та запрошені фахівці), надаючи фідбек у процесі професійного зростання здобувачів , відповідаючи на питання, сприяючи становленню індивідуальності майбутнього професіонала.

Форми навчання: проблемно-орієнтоване,  творчо-проєктне навчання, практично-фахове, індивідуальне навчання з елементами самонавчання, інтерактивне навчання, діджітал технологій.

Викладання проводиться у формі: лекцій, мультимедійних лекцій, практичних та лабораторних занять,  самостійного виконання творчих завдань під керівництвом викладача, онлайн- та офлайн-консультацій, індивідуальних занять, виконання студентських наукових робіт та медіа-проєктів.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практичної підготовки, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, виготовлення та презентація інформаційного продукту, презентації, поточне оцінювання, портфоліо, захист курсових робіт (проєктів), захист кваліфікаційної роботи (у тому числі електронний).

 

Програмні компетентності

 1. Інтегральна компетентність(ІК)
  • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціально-комунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов
 1. Загальні компетентності(ЗК)
  • ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
  • ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  • ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним.
  • ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  • ЗК07. Здатність працювати в команді.
  • ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.
  • ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
  • ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою.
  • ЗК12. Здатність спілкуватися іноземною мовою
 1. Спеціальні компетентності(СК)
  • СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності.
  • СК02. Здатність формувати інформаційний контент.
  • СК03. Здатність створювати медіапродукт.
  • СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність.
  • СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.
  • СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.

Програмні результати навчання

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.

ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.

ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами.

ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.

ПР05. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.

ПР06. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків.

ПР07. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.

ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.

ПР09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства.

ПР10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей і досягнень.

ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, українською мовою.

ПР12. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, іноземною мовою.

ПР13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних наук.

ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обовʼязкових джерел інформації.

ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.

ПР16. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію.

ПР17. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних інтернет-платформах.

ПР18. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.