Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Публічна історія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь
Тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС,
Термін навчання – 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості
вищої освіти
Період акредитації Акредитація: рішення акредитаційної комісії
від 03.06.2014 р., протокол №109.
Сертифікат про акредитацію:
№ НД 0289353, 21.08.2017,
термін дії – 1.07.2024 р.
Рівень програми НРК України – 8 рівень,
QF EHEA – Second cycle
EQF LLL – 7 рівень
Рівень освіти другий (магістерський)
Освітня кваліфікація Магістр історії та археології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – Історія та археологія
Освітня програма – Публічна історія
Higher education Master’s degree
Specialty History and archeology
Educational рrogram Public History
Опис предметної області Об’єкти вивчення:
– минуле людства, зокрема, України та інших країн, в усіх його проявах.
Цілі навчання:
– підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері історії та/або археології.
Теоретичний зміст предметної області:
система наукових теорій, концепцій, гіпотез принципів, категорій, методів, понять, які використовуються в процесі історичного пізнання минулого різних суспільств та їх сегментів, явищ, персоналій, сукупності матеріальних, побутових, духовних, соціальних аспектів в конкретному просторовому та часовому вимірах, зокрема у публічній історії.Методи, методики та технології:
загальнонаукові і спеціальні наукові методи, які застосовуються під час здійснення історичних та археологічних досліджень, а також методики і технології, які використовуються для вивчення, збереження та використання пам’яток археології, історії і культури, опрацювання публічного виміру історичного знання, донесення знань із публічної історії до фахівців і нефахівців.Інструменти та обладнання:
спеціалізоване інформаційно-комунікаційне та мультимедійне обладнання; автоматизовані електронні архіви та бібліотечно-інформаційні системи; цифрові інструменти опрацювання текстової та графічної інформації.
Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які інтегрують у собі якості історика, глибоко обізнаного у сучасних досягненнях історичної науки, та навички трансляції академічного знання про минуле у публічній сфері, інтелектуально розвинених, інформованих, інтегрованих у суспільство, здатних до навчання протягом життя, які здатні розв’язувати складні проблеми публічної історії, що передбачає проведення досліджень і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/ спеціальна Загальна
2 Особливості програми Програма є унікальною для регіону та новаторською для України.

Її особливість полягає у підготовці професійних істориків, обізнаних у природі та формах історичного знання, способах впливу громадськості на колективні уявлення про минуле, алгоритмах відображення практик минулого у сьогоденні, здатних працювати у публічному просторі з різними аудиторіями задля популяризації багатовимірного знання про минуле та здійснення його фахової експертизи, спроможних запобігати маніпуляціям історією.

У програмі поєднані теоретичне навчання, яке спирається на студіювання історичних джерел, історії історичної думки, та прикладна підготовка, спрямована на опанування особливостей історичної інформації у публічній сфері, засад організаційно-управлінської діяльності в галузі історії, історичної дидактики, історичної соціології, історичної політики. Специфіка навчання за ОП полягає у його 6 практикоорієнтованості з огляду на залучення до освітнього процесу співробітників музейних, архівних установ, туристичних агентств, Інституту національної пам’яті України, представників громадських об’єднань. Інша особливість пов’язана із залученням здобувачів до проведення суспільно значущих досліджень.

Отримані у процесі навчання компетентності здобувачі вищої освіти мають можливість апробувати у процесі практичної підготовки в рамках виробничої та науково-дослідної практик

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Національний Класифікатор України 2010, Розділ 2, професіонали, клас розділу 1

https://hrliga.com/docs/327_KP.htm:

 • інші викладачі ВНЗ, ЗЗСО;
 • професіонали в галузі архівної справи,
 • зберігання музейних та бібліотечних фондів;
 • наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство);
 • архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках;
 • професіонали в галузі археографії, археології, географії, палеографії та соціології;
 • наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія);
 • археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи;
 • професіонали в галузі філософії, історії та політології;
 • наукові співробітники (філософія, історія, політологія);
 • аналітично-інформаційні інституції (професіонал у сфері історичної інформації; консультант з питань історії, експерт);
 • сфера медіа (журналіст, оглядач);
 • галузь туризму (науковий співробітник з туризмології, екскурсознавства, екскурсовод);
 • органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • громадські організації, політичні партії

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання ОП націлена на формування фахівців, спроможних переводити академічне історичне знання у площину публічних репрезентацій і представляти його у призначених для широкої публіки формах.

Викладання студентоцентроване, проблемне (лекції, семінари, науковий колоквіум, проєктна діяльність), практико-орієнтоване викладання та навчання з увагою до самостійної роботи.

Навчання інтерактивне, із застосуванням інноваційних, зокрема діджітал технологій, навчання, засноване на дослідженнях тощо

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Методи оцінювання: семінарське/практичне заняття, презентаційна доповідь, захист проєкту, написання есе / аналітичної довідки, наукова робота здобувача, колоквіум, модульна контрольна робота.

Методи контролю: усний екзамен / індивідуальне творче завдання, захист звіту з практики.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність(ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру в галузі історії та археології.

2 Загальна компетентність(ЗК)

 • ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК02. Здатність працювати автономно. З
 • К03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • ЗК06. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • ЗК07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 • ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентність (СК)

 • СК01. Здатність виявляти та досліджувати історичні й археологічні джерела різних видів, аналізувати наукові тексти, узагальнювати інформацію.
 • СК02. Здатність здійснювати історичні й археологічні дослідження з визначеної тематики, в тому числі використовуючи методологічний інструментарій інших гуманітарних і соціальних наук.
 • СК03. Здатність презентувати та обговорювати результати досліджень і професійної діяльності у сфері історії та археології.
 • СК04. Здатність виявляти специфіку в підходах до вирішення проблем в галузі історії та археології представників різних наукових напрямів та шкіл, критично осмислювати новітні досягнення історичної науки.
 • СК05. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері історії, археології та/або дотичні до них міждисциплінарні проєкти.
 • СК06. Здатність здійснювати експертний аналіз в предметній області.
 • СК07 Здатність здійснювати науковопедагогічну діяльність у закладах фахової передвищої та вищої освіти, наукових установах.
 • СК08. Здатність працювати в міжнародному контексті і реалізовувати спільні проєкти у сфері історії та/або археології з європейськими та євроатлантичними інституціями.
 • СК09. Здатність використовувати сучасні цифрові інструменти і технології для проведення досліджень та професійної діяльності у сфері історії та археології
 • СК10. Усвідомлення принципів академічної доброчесності та норм професійної етики.
 • СК11. Готовність виявляти, критично аналізувати, узагальнювати та застосовувати у публічному просторі історичну інформацію.
 • СК12. Здатність реалізувати прикладний характер історичних знань у суспільстві – надавати консультації з проблем історії державним установам, засобам масової інформації, громадським організаціям, . зрозуміло доносити знання, висновки та аргументації до фахівців і нефахівців.

Програмні результати навчання (ПРН)

 • ПР01. Аналізувати теоретичні та методологічні проблеми сучасної історичної науки, критично оцінювати стан проблеми та результати останніх досліджень.
 • ПР02. Здійснювати рецензування, коментування, анотації наукових, науковопопулярних, освітніх та публіцистичних текстів, які стосуються питань історії та археології.
 • ПР03. Розробляти й реалізовувати історичні та міждисциплінарні проєкти з урахуванням сучасних методологічних підходів.
 • ПР04. Застосовувати у професійній діяльності у сфері історії та археології сучасні цифрові інструменти і технології для пошуку, збереження і оброблення інформації, у тому числі для виконання наукових досліджень і реалізації освітніх та інноваційних проєктів.
 • ПР05. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері історії та археології, висувати та перевіряти гіпотези, обирати методи дослідження, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки. ПР06. Здійснювати експертизу пам’яток історії, археології та культури з метою їх охорони та можливого подальшого використання.
 • ПР07. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань історії та/або археології до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
 • ПР08. Розширювати актуалізовану джерельну базу за рахунок введення до наукового обігу архівних джерел, опрацювання фондів музеїв, участі у наукових й археологічних експедиціях тощо.
 • ПР09. Здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти на основі сучасних освітніх технологій, а також принципів і практик європейських країн.
 • ПРН10. Пояснювати широкій аудиторії взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі.
 • ПРН11. Аналізувати альтернативні варіанти інтерпретації історичного розвитку людства у певні історичні періоди.
 • ПРН12. Реалізовувати соціальні функції сучасного історика, встановлювати ефективну комунікацію з представниками інших наук.
 • ПРН13. Корелювати позицію професійного історика з панівними у суспільстві поглядами на минуле.
 • ПРН14. Гармонізувати історичну пам’ять різних спільнот на основі аналізу взаємозв’язку вітчизняної, європейської, світової історії.
 • ПРН15. Реалізовувати організаційно-управлінські функції, керувати дослідницькими або освітніми процесами, що потребують нових стратегічних підходів.

Ресурсне забезпечення реалізації програм

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедр історії України та спеціальних галузей історичної науки; всесвітньої історії та археології, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової та професійної активності. Переважна більшість з них є штатними співробітниками Університету, мають наукові ступені та вчені звання. 25% викладачів, які забезпечують ОП, мають науковий ступінь доктора наук і є визнаними фахівцями з історії.

До викладання професійних дисциплін залучаються професіонали-практики, зокрема співробітники музейних, архівних, науково-дослідних установ, медійної сфери.

Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень задовольняє санітарногігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнесінноваційний центр «ДонНУ – Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).

Освітній процес здійснюється в навчальних аудиторіях, кабінеті польської мови, в навчальнометодичній лабораторії кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки, науководослідній лабораторії кафедри всесвітньої історії та археології, міжкафедральній лабораторії інформаційних технологій.

Інформаційне та навчально- методичне забезпечення Інформаційний пакет, розміщений на офіційному сайті Університету.
Інформаційне забезпечення:
– доступ до онлайн-бібліотеки Університету;
– доступ до електронної бази наукових журналів т електронних бібліотечних ресурсів світу.
– навчально-практична лабораторія інформатизації та організаційного забезпечення освітньої діяльності
Навчально-методичне забезпечення включає:
– робочі програми навчальних дисциплін і практик;
– силабуси навчальних дисциплін;
– посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
– методичні вказівки до лабораторних практикумів і практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
– методичні вказівки до написання та захисту  кваліфікаційної (магістерської) роботи;
– методичні матеріали для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти;
– інші навчально-методичні матеріали.
Необхідні навчально-методичні матеріали розміщено на порталі факультету історії та міжнародних відносин, дистанційній платформі Moodle, а також у classroomах платформ для дистанційного навчання.
Здобувачі ВО мають можливість послуговуватися навчальними посібниками та статтями в наукових журналах авторства викладачів факультету, оприлюднених у репозитарії.

Академічна мобільність

1 Національна             кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності, відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм і з урахуванням програмних результатів навчання, здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Публічна історія» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України (Запорізький національний університет, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут археології НАНУ) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та тренінги в Центральному міжрегіональному відділі Управління реалізації політики національної пам’яті в регіонах, Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К. А.Тімірязєва.

2 Міжнародна             кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм і з урахуванням програмних результатів навчання, отриманих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання                іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог дисциплін освітньої програми

Код  

Компоненти освітньої програми

Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Методологія та організація наукового

дослідження. Кваліфікаційна робота з історії

4 Залік
ОК-2 Історична інформація у публічній сфері 4 Екзамен
ОК-3 Історія історичної думки 5,5 Екзамен
ОК-4 Студіювання історичних джерел 5 Екзамен
ОК-5 Дидактика історії та управління освітою 5,5 Екзамен
ОК-6 Археологічна спадщина у публічному просторі 5,5 Залік
ОК-7 Історична політика 4 Екзамен
ОК-8 Історична соціологія 4 Залік
ОК-9 Практика виробнича (асистентська) 4,5 Захист
ОК-10 Практика науково-дослідна 4,5 Захист
ОК-11 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5 Захист
ОК-12 Атестація 4,5 Екзамен, захист
Загальний обсяг професійної та практичної підготовки: 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2 Практика 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти: 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90