Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Політологія та державне управління

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат: УД №05016697 від 4 липня 022 р.,

термін дії сертифіката до 1 липня 2028р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень),

Перший бакалаврський рівень

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр з політології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Спеціальність –052 Політологія

Освітня програма – Політологія та державне управління

Obtained qualification: Bachelor

Program Subject Area: Political Sciencе

Programme: Political science and public administration

Опис предметної області Об’єкти вивчення та діяльності: владно-політичні відносини на місцевому, національному та глобальному рівні, зокрема практичні сторони питання отримання та утримання влади та ведення публічної політики, формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політичну повеедінку,  політичну культуру та ідеологію, світову політику та політику окремих країн та регіонів, державне управління  з його багатоманітністю та структурними змінами, особливістю функціонування та набором компетентностей.

Цілі навчання: підготовка фахівців, що здатні виконувати завдання та вирішувати проблеми у галузі владно-політичних відносин на місцевому, національному та глобальному рівні та застосовувати політичні технології у сфері державного управління.

Теоретичний зміст предметної області: формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політична поведінка, політичні культура та ідеологія, світова політика та політика окремих країн та регіонів, теоретичні засади функціонування та застосування державницьких практик.

Академічні права випускників Випускник СО «Бакалавр» може продовжувати освіту на другому (магістерському) рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Мета програми

Мета навчання полягає у формуванні особистості-професіонала у галузі політології та державної служби. Фахівця інтелектуального, інформованого, інноваційного, самоідентифікованого та інтегрованого у суспільство, який володіє базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьки апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті результати навчання та компетентності дозволять здобувачеві розв’язувати прикладні задачі в політико-організаційній та громадській діяльності.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Освітня програма спрямована на формування таких результатів навчання та компетентностей, що можуть бути застосованими її випускниками в професійній, громадській, суспільно-політичній діяльності та сфері PR. Про це свідчить наступне:

  • викладання низки профільних дисциплін іноземною мовою,
  • реально практико-орієнтовані освітні компоненти, що через конкретні прикладні кейси одночасно формують спеціальні результати навчання і soft skills (Політичні технології, Псефологія, Електронне урядування, Громадянська освіта, Digital-технології в публічному управлінні тощо),Державна управління та місцеве самврядування.
  • різноформатні підходи до розвитку дослідницького потенціалу здобувачів в рамках наукових політологічних шкіл кафедри (науково-методичні семінари,  атестаційної бакалаврської роботи, участь у студентських конференціях під керівництвом докторів наук, професорів та профільних кандидатів наук, доцентів),
  • виробнича практика здобувачів відбувається на підприємствах стейкхолдерів (ВінОДА, Телеканал «ВІТА», Громадянська мережа ОПОРА, ГО «Подільська Агенція Регіонального розвитку», Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ», КП «Інститут розвитку міст»), ІА «Оскорп», що системно приймають участь в моніторингових заходах змісту ОП та результатів навчання випускників.

Працевлаштування та продовження освіти

Фахівець у галузі управління, секретар адміністративних органів, помічник  керівника, керуючий справами виконавчого комітету, організатор громадських заходів, секретар центрального органу виконавчої влади.

Specialist in governance, secretary of administrative bodies, administrative assistant, officer-in-charge of the executive committee, public events organizer, secretary of the central body of executive power

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико- орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Навчання та викладання – інтерактивне, електронне навчання, використання інноваційних та digital технологій, навчання, змішане навчання, технології «перевернутого класу» тощо.

75% навчального плану (далі – НП) підготовки фахівця становлять освітні компоненти, що забезпечують виконання НРК і формують у першу чергу основні ПРН та спеціальні компетентності. 25% НП – це індивідуальна траєкторія розвитку здобувача, яка обирається ним самостійно і формує soft skills. Активне використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, кейсів, майстер-класів) з залученням експертів-практиків – є перевагою ОП.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форми поточних і підсумкових контролів – усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, кваліфікаційна робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральна

компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання в предметній сфері політології та застосовувати ключові теорії і методи політичних досліджень та аналізу політики у експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній, викладацькій і громадській сфері практичної професійної діяльності. (ІК)
Загальні компетентності (ЗК) ЗК-1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК-2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-3. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК-4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК-5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технологій.

ЗК-6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК-7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові,предметні) компетентності (СК) СК-1. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки.

СК-2. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.

СК-3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.

СК-4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.

СК-5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.

СК-6. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.

СК-7. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.

СК-8. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу.

СК-9. Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для фахівців та нефахівців

Програмні результати навчання

РН-1. Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності.

РН-2. Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і письмово у професійній діяльності.

РН-3. Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.

РН-4. Мати навички професійної комунікації.

РН-5. Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.

РН-6. Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та використовувати їх у професійній діяльності.

РН-7. Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення.

РН-8. Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки.

РН-9. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.

РН-10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.

РН-11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.

РН-12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.

РН-13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.

РН-14. Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.

РН-15. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу.

РН-16. Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.