Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна політологія та політичні технології

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України
Період акредитації Сертифікат НД № 0289325. Термін дії сертифіката до 1 липня 2023р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр політології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Прикладна політологія та політичні технології»

Obtained qualification: Bachelor

Program Subject Area: Political Science

Programme: APPLIED POLITICAL SCIENCE AND POLITICAL TECHNOLOGIES

Опис предметної області Об’єкти вивчення та діяльності: владно-політичні відносини на місцевому, національному та глобальному рівні, зокрема практичні сторони питання отримання та утримання влади та ведення публічної політики, формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політичну поведінку, політичну культуру та ідеологію, світову політику та політику окремих країн та регіонів. Політичні технології – це спектр засобів, прийомів та методів, котрі використовуються у сфері публічної політики.

Цілі навчання: підготовка фахівців, що здатні виконувати завдання та вирішувати проблеми у галузі владно-політичних відносин на місцевому, національному та глобальному рівні та застосовувати політичні технології у сфері публічної політики.

Теоретичний зміст предметної області: формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політична поведінка, політична культура та ідеологія, світова політика та політика окремих країн та регіонів, теоретичні засади функціонування та застосування політичних технологій.

Методи, методики та технології: методи, технології та інструменти прикладної політології та застосування політичних технологій, а також наукових пошуків у галузі політології.

Інструменти та обладнання: комп’ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронного документообігу, електронних бібліотек та архівів; автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи; системи опрацювання текстової та графічної інформації.

Академічні права випускників випускник СО «Бакалавр»  може продовжувати освіту на другому (магістерському) рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Мета програми

Метою навчання є формування особистості-професіонала у галузі прикладної політології та політичних технологій, інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої та інтегрованої у суспільство в якості фахівців з прикладної політології та політичних технологій, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті результати навчання та компетентності дозволять здобувачеві розв’язувати прикладні задачі в політико-організаційній та громадській діяльності.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Освітня програма спрямована на формування таких результатів навчання та компетентностей, що можуть бути застосованими її випускниками в професійній, громадській, суспільно-політичній діяльності та сфері PR. Про це свідчить наступне:

  • викладання низки профільних дисциплін іноземною мовою,
  • реально практико-орієнтовані освітні компоненти, що через конкретні прикладні кейси одночасно формують спеціальні результати навчання і soft skills  (Політичні технології, Псефологія, Демократія: від теорії до практики, Електронне урядування, Громадянська освіта, Digital-технології в публічному управлінні тощо),
  • різноформатні підходи до розвитку дослідницького потенціалу здобувачів в рамках наукових політологічних шкіл  кафедри (науково-методичні семінари, написання і захист курсових робіт, атестаційної бакалаврської роботи, участь у студентських конференціях під керівництвом докторів наук, професорів та профільних кандидатів наук, доцентів),
  • виробнича практика здобувачів відбувається на підприємствах стейкхолдерів (ВінОДА, Телеканал «ВІТА», Громадянська мережа ОПОРА, ГО «Подільська Агенція Регіонального розвитку», Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ», КП «Інститут розвитку міст»), що системно приймають участь в моніторингових заходах змісту ОП та результатів навчання випускників.

Працевлаштування та продовження освіти

Фахівець у галузі управління, секретар адміністративних органів, помічник керівника, керуючий справами виконавчого комітету, організатор громадських заходів, секретар центрального органу виконавчої влади.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико- орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Навчання та викладання – інтерактивне, електронне навчання, використання інноваційних та digital технологій, навчання, змішане навчання, технології «перевернутого класу» тощо.

75% навчального плану (далі – НП) підготовки фахівця становлять освітні компоненти, що забезпечують виконання НРК і формують у першу чергу основні ПРН та спеціальні компетентності. 25% НП – це індивідуальна траєкторія розвитку здобувача, яка обирається ним самостійно і формує soft skills. Активне використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, кейсів, майстер-класів) з залученням експертів-практиків – є перевагою ОП.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форми поточних і підсумкових контролів – усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, кваліфікаційна робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання/проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральна

компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у політичній сфері, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів політичної науки. (ІК)
Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК04. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

ЗК05. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК06. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК07. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові,предметні) компетентності (СК) СК01. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки.

СК02. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.

СК03. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у історичних, соціальних, культурних  та ідеологічних контекстах.

СК04. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.

СК05. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.

СК06. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.

СК07. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.

СК08. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідженнях використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу.

СК09. Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для фахівців та нефахівців.

СК10. Здатність професійно розрізняти та використовувати політичні, виборчі, інформаційні та комунікативні, digital, SMM технології у практичній діяльності.

СК11. Здатність розуміти базові особливості та закономірності сучасних дискурсивних практик.

Програмні результати навчання

РН01. Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності

РН02. Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і письмово у професійній діяльності.

РН03. Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.

РН04. Мати навички професійної комунікації.

РН05. Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.

РН06. Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та використовувати їх у професійній діяльності.

РН07. Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення.

РН08. Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично дослідницький апарат сучасної політичної науки.

РН09. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.

РН10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.

РН11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.

РН12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.

РН13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.

РН14. Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.

РН15. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу.

РН16. Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

РН17. Професійно використовувати політичні, виборчі, інформаційні та комунікативні, digital, SMM технології у практичній діяльності.

РН18. Розуміти базові особливості та закономірності сучасних дискурсивних практик.