Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців 
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна 

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІІ № 0289341 від 21.08.2017 р., термін дії – «01» липня 2024 р. 
Рівень програми НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – First cycle,  ЕQFLLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський) 

Мета програми

Метою програми є формування особистості-професіонала: інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство. Розвиток компетентностей та програмних результатів навчання у сфері застосування математичних структур у професійній діяльності, усвідомлення концепцій та ідей для розвитку математичних теорій з метою пояснення та/або оптимізації природно-технологічних або суспільних-економічних явищ, математичному моделюванні та розв’язанні прикладних задач.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Здобувачі мають можливість поглиблено вивчати нейронні мережі, в основу яких покладено інтелектуальний аналіз даних, працюючи із обладнанням лабораторії машинного навчання. Також є можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, працювати в рамках тематики спільної науково-дослідної лабораторії нелінійного аналізу спільно з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України, впроваджувати проєктну діяльність. 

Працевлаштування та продовження освіти

1

 Працевлаштування Працевлаштування у провідних світових та українських компаніях різноманітного профілю, включаючи бізнесструктури, банки, ІТ компанії, промислові виробництва, а також академічні та науково-дослідні інститути, навчальні заклади в Україні та за кордоном тощо.
За профілем підготовки бакалавр математики може займати посади: професіонали в галузі математики та статистики (2120, 2130, 2310); фахівці в галузі освіти (1345); технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки (технік з системного адміністрування, технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій); технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки (стажист-дослідник, технік) (2411-2413); викладачі середніх навчальних закладів (1345), інші професіонали в галузі навчання (3111, 3131); службовці, пов’язані з інформацією (оператор комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної верстки)(3141).

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання  Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання, використання Web-технологій у навчальному процесі, електронне навчання в системі Moodle.
Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, диференційований залік, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний). 

Програмні компетентності

 1. Інтегральна компетентність (ІК)
  Здатність розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у математиці або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
 2. Загальні компетентності (ЗК)
  • ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  
  • ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
  • ЗК-3 Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності; 
  • ЗК-4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 
  • ЗК-5 Здатність спілкуватися іноземною мовою; 
  • ЗК-6 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
  • ЗК-7 Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями; 
  • ЗК-8 Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; 
  • ЗК-9 Здатність приймати обґрунтовані рішення;  
  • ЗК-10 Здатність працювати в команді; 
  • ЗК-11 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань); 
  • ЗК-12 Здатність працювати автономно; 
  • ЗК-13 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
  • ЗК-14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
  • ЗК-15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння   історії   та   закономірностей   розвитку   предметної області,  її   місця  у  загальній   системі   знань  про   природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
 3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)
  • СК-1 Здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв’язання; 
  • СК-2 Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі; 
  • СК-3 Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок; 
  • СК-4 Здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганних; 
  • СК-5 Здатність до кількісного мислення; 
  • СК-6 Здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів та систем; 
  • СК-7 Здатність застосовувати чисельні методи для дослідження математичних моделей; 
  • СК-8 Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів; 
  • СК-9 Здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм; 
  • СК-10 Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних розрахунків. 

Програмні результати навчання

ПРН-1 Знати основні етапи історичного розвитку математичних знань і парадигм, розуміти сучасні тенденції в математиці; 

ПРН-2 Розуміти правові, етичні та психологічні аспекти професійної діяльності; 

ПРН-3 Знати принципи modus ponens (правило виведення логічних висловлювань) та modus tollens (доведення від супротивного) і використовувати умови, формулювання, висновки, доведення та наслідки математичних тверджень; 

ПРН-4 Розуміти фундаментальну математику на рівні, необхідному для досягнення інших вимог освітньої програми; 

ПРН-5 Мати навички використання спеціалізованих програмних засобів комп’ютерної та прикладної математики і використовувати інтернет-ресурси; 

ПРН-6 Знати методи математичного моделювання природничих та/або соціальних процесів 

ПРН-7 Пояснювати математичні концепції мовою, зрозумілою для нефахівців у галузі математики; 

ПРН-8 Здійснювати професійну письмову й усну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов; 

ПРН-9 Уміти працювати зі спеціальною літературою іноземною мовою; 

ПРН-10 Розв’язувати задачі придатними математичними методами, перевіряти умови виконання математичних тверджень, коректно переносити умови та твердження на нові класи об’єктів, знаходити й аналізувати відповідності між поставленою задачею й відомими моделями; 

ПРН-11 Розв’язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у формалізованому вигляді; здійснювати базові перетворення математичних моделей; 

ПРН-12 Відшуковувати потрібну науково-технічну інформацію у науковій літературі, базах даних та інших джерелах інформації; 

ПРН-13 Знати теоретичні основи і застосовувати методи математичного аналізу для дослідження функцій однієї та багатьох дійсних змінних; 

ПРН-14 Знати теоретичні основи і застосовувати методи аналітичної та диференціальної геометрії для розв’язування професійних задач; 

ПРН-15 Знати теоретичні основи і застосовувати алгебраїчні методи для вивчення математичних структур; 

ПРН-16 Знати теоретичні основи і застосовувати методи топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь для дослідження динамічних систем; 

ПРН-17 Знати теоретичні основи і застосовувати основні методи теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів і математичної статистики для дослідження випадкових явищ, перевірки гіпотез, обробки реальних даних та аналізу тривалих випадкових явищ; 

ПРН-18 Знати теоретичні основи і застосовувати методи теорії функцій комплексної змінної; 

ПРН-19 Знати теоретичні основи і застосовувати методи математичної фізики для моделювання реальних фізичних, біологічних, екологічних, соціально-економічних та інших процесів і явищ; 

ПРН-20 Розв’язувати основні математичні задачі аналізу даних; застосовувати базові загальні математичні моделі для специфічних ситуацій, мати навички управління інформацією, і застосування комп’ютерних засобів статистичного аналізу даних; 

ПРН-21 Розв’язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, оптимізації за допомогою чисельних методів.