Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Кібербезпека

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах

ЄКТС)

Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми:

 • на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців;
 • на базі ступеня освіти «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») ДонНУ імені Василя Стуса право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Вищий навчальний заклад (заклади)

Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Період акредитації

Спеціальність акредитована у 2015р., на 5 років

Сертифікат про акредитацію: НД 0289350 від 21.08.2017р., термін дії до 01.07.2020р.

Рівень програми

НРК України – 7 рівень, FQ EHEA – First cycle, EQF LLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)

Мета програми

Метою програми є підготовка затребуваних фахівців, які здатні розв’язувати типові задачі за спеціальністю, розробляти і використовувати технології кібербезпеки (інформаційної безпеки) та технології програмування.

Характеристика програми

1

Опис предметної області

Об’єкти професійної діяльності випускників:

 • об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології;
 • технології забезпечення безпеки інформації;
 • процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Цілі навчання підготовка фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки.

Теоретичний зміст предметної області Знання:

 • законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
 • принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки;
 • теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів;
 • теорії       систем            управління     інформаційною      та/або кібербезпекою;
 • методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;
 • методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
 • методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
 • сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • сучасного  програмно-апаратного  забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;
 • автоматизованих систем проектування.

Методи, методики та технології:

Методи, методики, інформаційно-комунікаційні технології та інші технології забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки.

Інструменти та обладнання:

 • системи розробки, забезпечення, моніторингу та контролю процесів інформаційної та/ або кібербезпеки;
 • сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційнокомунікаційних технологій.

2

Фокус програми: загальна/спеціальна

Загальна

3

Орієнтація програми

Професійна

4

Особливості програми

Додаткові особливості даної ступеневої програми, які відрізняють її від інших подібних програм:

 • володіння та використання здобувачами вищої освіти технологій програмування;
 • залучення викладачів-практиків до аудиторних занять;
 • викладання окремих освітніх компонентів англійською мовою.

Працевлаштування та продовження освіти

1

Працевлаштування

Програма передбачає можливість працевлаштування випускників в сфері інформаційних технологій.

Професії, на підготовку з яких спрямована ОП (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України):

 • менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки,
 • фахівець (сфера захисту інформації),
 • технік (сфера захисту інформації),
 • адміністратор бази даних,
 • адміністратор даних,
 • адміністратор доступу,
 • адміністратор доступу (груповий).

2

Продовження освіти

Можливість подальшого навчання, на ОС «Магістр» на відповідній та споріднених спеціальностях галузі знань 12 Інформаційні технології.

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на не споріднених спеціальностях, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване навчання, навчання під керівництвом викладача, самостійне та індивідуальне навчання, практичне навчання.

Викладання проводиться у вигляді лекції, мультимедійних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, індивідуальних занять, онлайнконсультацій.

2

Система оцінювання

Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального завдання/проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

1. Інтегральна компетентність (ІК)

  • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки і\або кібербезпеки, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов. ІК-1

2. Загальні компетентності (ЗК)

  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК-1
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. ЗК-2
  • Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово. ЗК-3  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням. ЗК-4
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. ЗК-5
  • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК-6
  • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК-7

3. Фахові, компетентності (ФК)

  • Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-1
  • Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-2
  • Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. ФК-3
  • Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-4
  • Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в інформаційнотелекомунікаційних (автоматизованих) системах з метою реалізації встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-5
  • Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження. ФК-6
  • Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.). ФК-7
  • Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку. ФК-8
  • Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною та/або кібербезпекою. ФК-9
  • Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. ФК-10
  • Здатність виконувати моніторинг ресурсів і процесів функціонування, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-11
  • Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-12

Програмні результати навчання

 • Застосовувати знання державної та іноземних мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації. ПРН1
 • Організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність. ПРН2
 • Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності. ПРН3
 • Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення. ПРН4
 • Адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат. ПРН5
 • Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності. ПРН6
 • Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, у тому числі міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки. ПРН7
 • Готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення інформаційної та /або кібербезпеки. ПРН8
 • Впроваджувати процеси, що базуються на національних та міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної та/або кібербезпеки. ПРН9
 • Виконувати аналіз та декомпозицію інформаційно-телекомунікаційних систем. ПРН10
 • Виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених обчислювальних системах. ПРН11
 • Розробляти моделі загроз та порушника. ПРН12
 • Аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних. ПРН13
 • Вирішувати завдання захисту програм та інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах програмно-апаратними засобами та давати оцінку результативності якості прийнятих рішень. ПРН14
 • Використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій. ПРН15
 • Реалізовувати комплексні системи захисту інформації в автоматизованих системах (АС) організації (підприємства) відповідно до вимог нормативно-правових документів. ПРН16
 • Забезпечувати процеси захисту та функціонування інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі практик, навичок та знань, щодо структурних (структурно-логічних) схем, топології мережі, сучасних архітектур та моделей захисту електронних інформаційних ресурсів з відображенням взаємозв’язків та інформаційних потоків, процесів для внутрішніх і віддалених компонент. ПРН17
 • Використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси захисту інформаційних ресурсів. ПРН18
 • Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН19
 • Забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, щодо захисту інформації від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН20
 • Вирішувати задачі забезпечення та супроводу (в.т. числі: огляд, тестування, підзвітність) системи управління доступом згідно встановленої політики безпеки в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. ПРН21
 • Вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки. ПРН22
 • Реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. ПРН23
 • Вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах на основі моделей управління доступом (мандатних, дискреційних, рольових). ПРН24
 • Забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом до електронних інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційнотелекомунікаційних (автоматизованих) системах з використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та встановлених процедур захисту. ПРН25
 • Впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію процесів попередження отриманню несанкціонованого доступу і захисту інформаційних, інформаційнотелекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем. ПРН26
 • Вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, інформаційнотелекомунікаційних (автоматизованих) системах. ПРН27
 • Аналізувати та проводити оцінку ефективності та рівня захищеності ресурсів різних класів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах в ході проведення випробувань згідно встановленої політики інформаційної та\або кібербезпеки. ПРН28
 • Здійснювати оцінювання можливості реалізації потенційних загроз інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах та ефективності використання комплексів засобів захисту в умовах реалізації загроз різних класів. ПРН29
 • Здійснювати оцінювання можливості несанкціонованого доступу до елементів інформаційно-телекомунікаційних систем. ПРН30
 • Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки елементів інформаційно-телекомунікаційних систем. ПРН31
 • Вирішувати задачі управління процесами відновлення штатного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням процедур резервування згідно встановленої політики безпеки. ПРН32
 • Вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес процесів організації на основі теорії ризиків. ПРН33
 • Приймати участь у розробці та впровадженні стратегії інформаційної безпеки та/або кібербезпеки відповідно до цілей і завдань організації. ПРН34
 • Вирішувати задачі забезпечення та супроводу комплексних систем захисту інформації, а також протидії несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки. ПРН35
 • Виявляти небезпечні сигнали технічних засобів. ПРН36
 • Вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час інструментального контролю процесів захисту інформації та визначати ефективність захисту інформації від витоку технічними каналами відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації. ПРН37
 • Інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик інформаційнотелекомунікаційних систем відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації. ПРН38
 • Проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із фіксуванням результатів у відповідних документах. ПРН39
 • Інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик ІТС відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації. ПРН40
 • Забезпечувати неперервність процесу ведення журналів реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих процедур. ПРН41
 • Впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної і/або кібербезпеки. ПРН42
 • Застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки для розслідування інцидентів. ПРН43
 • Вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес-процесів організації на основі теорії ризиків та встановленої системи управління інформаційною безпекою, згідно з вітчизняними та міжнародними вимогами та стандартами. ПРН44
 • Застосовувати ріні класи політик інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки, що базуються на ризик-орієнтованому контролі доступу до інформаційних активів. ПРН45
 • Здійснювати аналіз та мінімізацію ризиків обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН46
 • Вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється в інформаційнотелекомунікаційних системах з використанням сучасних методів та засобів криптографічного захисту інформації. ПРН47
 • Виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та використовувати компоненти криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН48
 • Забезпечувати належне функціонування системи моніторингу інформаційних ресурсів і процесів в інформаційно телекомунікаційних системах. ПРН49
 • Забезпечувати функціонування програмних та програмно-апаратних комплексів виявлення вторгнень різних рівнів та класів (статистичних, сигнатурних, статистично-сигнатурних). ПРН50
 • Підтримувати працездатність та забезпечувати конфігурування систем виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН51
 • Використовувати інструментарій для моніторингу процесів в інформаційнотелекомунікаційних системах. ПРН52
 • Вирішувати задачі аналізу програмного коду на наявність можливих загроз. ПРН53
 • Усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ПРН54