Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Комп'ютерні науки

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із  забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію з галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки за рівнем Бакалавр

НД 0289348 від 21.08.2017 р., термін дії – до 01.07.2024 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень)

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle)

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Метою програми є підготовка фахівців з комп’ютерних наук. Підготовка особистості-професіонала, Інтелектуального, Інформованого, Інноваційного, самоІдентифікованого, Інтегрованого у суспільство (Homo-I) фахівця, здатного вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій та систем; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Досягнення мети програми планується за рахунок прагматизації освітньої діяльності, створення науково-інноваційного простору реалізації можливостей та університетського світоглядного простору living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом).

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Особливості програми полягають у наступному:

  • теоретична орієнтованість на формування аналітичних компетентностей в галузі комп’ютерних наук і зокрема комп’ютерних технологій обробки даних для практичної та наукової діяльності;
  • практична орієнтованість професійних дисциплін на підготовку фахівця комп’ютерних наук в організаційних, соціально-економічних системах та  технічних системах обробки зображень;
  • проектний підхід при викладанні професійних дисциплін;
  • забезпечення можливостей для поглибленого вивчення мов та технологій програмування для практичної діяльності;
  • викладання окремих дисциплін англійською мовою;
  • забезпечення умов для формування та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами за рахунок варіативності баз практик, напрямків тематики курсових робіт та кваліфікаційної роботи;
  • реалізація елементів дуальної освіти за рахунок можливості навчання за індивідуальним графіком, визнання результатів неформальної освіти;
  • проходження практики в Міжкафедральній лабораторії з машинного навчання і інтелектуального аналізу даних та Міжкафедральній навчально-практичній лабораторії з моделювання і автоматизації процесів менеджменту і виробництва ДонНУ імені Василя Стуса.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем,  у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями:

Адміністратор бази даних

Адміністратор даних

Аналітик з дослідження операцій

Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення

Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа

Експерт з управління інформаційними технологіями

Інженер-програміст

Науковий співробітник-консультант

Фахівець з інформаційних технологій

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Data Analyst/Data Scientist

Front-end Developer

IT Project Manager

Java developer

Middle/Senior C++ Engineer

Middle/Senior SQL Developer

Python Developer

React Native Developer

UX/UI Designer

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набути додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Лекційні та практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації з викладачами. Електронне навчання за допомогою систем Moodle, Teams, Google Classroom. Використання інноваційних та діджитал технологій, навчання, засноване на дослідженнях (Research based learning). Використання сучасних інформаційних технологій професійного спрямування, мов та технологій програмування. Практична підготовка здобувача вищої освіти, підготовка кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Оцінювання навчальних знань студентів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, не зараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ECTS (A, B, C, D, E, FX).

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІК) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК-4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-6 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК-9 Здатність працювати в команді.

ЗК-10 Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК-11 Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК-12 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК-13 Здатність діяти на основі етичних міркувань.

ЗК-14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК-15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні компетентності (СК) СК-1 Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування.

СК-2 Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.

СК-3 Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.

СК-4 Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.

СК-5 Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.

СК-6 Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.

СК-7 Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.

СК-8 Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.

СК-9 Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.

СК-10 Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника.

СК-11 Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач.

СК-12 Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення.

СК-13 Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.

СК-14 Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

СК-15 Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування.

СК-16 Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.

Програмні результати навчання

ПР-1  Застосовувати  знання  основних  форм  і  законів  абстрактно-логічного мислення,  основ  методології  наукового  пізнання,  форм  і  методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп’ютерних наук.

ПР-2  Використовувати  сучасний  математичний  апарат  неперервного  та дискретного  аналізу,  лінійної  алгебри,  аналітичної  геометрії,  в професійній  діяльності  для  розв’язання  задач  теоретичного  та прикладного  характеру  в  процесі  проектування  та  реалізації  об’єктів інформатизації.

ПР-3  Використовувати  знання  закономірностей   випадкових  явищ,  їх властивостей  та  операцій  над  ними,  моделей  випадкових  процесів  та сучасних  програмних  середовищ  для  розв’язування  задач  статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.

ПР-4  Використовувати  методи  обчислювального  інтелекту,  машинного навчання,  нейромережевої  та  нечіткої  обробки  даних,  генетичного  та еволюційного  програмування  для  розв’язання  задач  розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.

ПР-5  Проектувати,  розробляти  та  аналізувати  алгоритми  розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів  на  основі  застосування  формальних  моделей  алгоритмів  та обчислюваних функцій.

ПР-6  Використовувати  методи  чисельного  диференціювання  та  інтегрування функцій,  розв’язання  звичайних  диференціальних  та   інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.

ПР-7  Розуміти  принципи  моделювання  організаційно-технічних  систем  і операцій;  використовувати  методи  дослідження  операцій,  розв’язання одно–  та  багатокритеріальних  оптимізаційних  задач  лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.

ПР-8 Використовувати  методологію  системного  аналізу  об’єктів,  процесів  і систем  для  задач  аналізу,  прогнозування,  управління  та  проектування динамічних  процесів  в  макроекономічних,  технічних,  технологічних  і фінансових об’єктах.

ПР-9 Розробляти  програмні  моделі  предметних  середовищ,  вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук.

ПР-10 Використовувати  інструментальні  засоби  розробки  клієнт-серверних застосувань,  проектувати  концептуальні,  логічні  та  фізичні  моделі  баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази  даних,  сховища  та  вітрини  даних,  бази  знань,  у  тому  числі  на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.

ПР-11 Володіти  навичками  управління  життєвим  циклом  програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до  вимог  і  обмежень  замовника,  вміти  розробляти  проектну документацію  (техніко-економічне  обґрунтування,  технічне  завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).

ПР-12 Застосовувати  методи  та  алгоритми  обчислювального  інтелекту  та інтелектуального  аналізу  даних  в  задачах  класифікації,  прогнозування, кластерного  аналізу,  пошуку  асоціативних  правил  з  використанням програмних  інструментів  підтримки  багатовимірного  аналізу  даних  на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.

ПР-13 Володіти  мовами  системного  програмування  та  методами  розробки програм,  що  взаємодіють  з  компонентами  комп’ютерних  систем,  знати мережні  технології,  архітектури  комп’ютерних  мереж,  мати  практичні навички  технології  адміністрування  комп’ютерних  мереж  та  їх програмного забезпечення

ПР-14 Володіти  мовами  системного  програмування  та  методами  розробки програм,  що  взаємодіють  з  компонентами  комп’ютерних  систем,  знати мережні  технології,  архітектури  комп’ютерних  мереж,  мати  практичні навички  технології  адміністрування  комп’ютерних  мереж  та  їх програмного забезпечення

ПР-15 Застосовувати  знання  методології  та  CASE-засобів  проектування складних  систем,  методів  структурного  аналізу  систем,  об’єктно-орієнтованої  методології  проектування  при  розробці  і  дослідженні функціональних  моделей  організаційно-економічних  і  виробничо-технічних систем.

ПР-16 Розуміти  концепцію  інформаційної  безпеки,  принципи  безпечного проектування  програмного  забезпечення,  забезпечувати  безпеку комп’ютерних  мереж  в  умовах  неповноти  та  невизначеності   вихідних даних.

ПР-17 Виконувати  паралельні  та  розподілені  обчислення,  застосовувати чисельні  методи  та  алгоритми  для  паралельних  структур,  мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення