Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: УД № 02009113 від 25.02.2019, термін дії – «01» липня 2024р.
Рівень програми НРК України – 7 рівень, QF EHEA – First cycle, EQF LLL – level 6, рівень освіти – перший (бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Навчання тільки за денною формою
Освітня кваліфікація Бакалавр філології за спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Кваліфікація в дипломі ступінь вищої освіти – бакалавр,

спеціальність – Філологія,

спеціалізація – 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька,

освітня програма – Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно).

Опис предметної області Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мови (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами.

Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання: ТЗН, комп’ютерні лабораторії, програмне забезпечення

Академічні права випускників Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Мета програми

Мета програми полягає у формуванні фахівця-філолога, гармонізованої і інтегрованої у суспільство особистості, здатної усвідомлено і цілеспрямовано реалізовувати світоглядні принципи Університету, професійно та інноваційно вирішувати складні (у тому числі дослідницькі) задачі і проблеми в галузі філології, прагматично застосовувати на практиці адаптовані до потреб ринку знання.

Характеристика програми

Фокус програми:

загальна / спеціальна

Загальна
Особливості програми Програма передбачає інтегрований розвиток іншомовної комунікативної компетентності до рівня, який забезпечує використання німецької мови у широкому колі реальних ситуацій приватної, суспільної та академічної сфери, при домінуванні прагматичної, соціокультурної і фахово-професійної компетентності та розвитку лінгвістичної компетентності до рівня С 1 за шкалою Ради Європи. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, а також когнітивних і лінгвістичних знань, широкої загальнокультурної ерудиції, необхідних психологічних якостей, літературних здібностей для здійснення викладацької діяльності і перекладацької діяльності у галузі письмового перекладу. Програма передбачає генерування вмінь та компетентностей філолога-германіста, викладача німецької мови, перекладача.

Викладання профільних дисциплін виключно німецькою мовою, використання у процесі навчання лінгафонного кабінету, виконання наукових досліджень в галузі філології, проходження перекладацької практики, яка передбачає здійснення письмового перекладу науково-технічних, політичних, художніх, ділових текстів, а також інформаційних матеріалів з німецької мови державною, можливість стажування закордоном.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування Випускники програми можуть здійснювати навчальну, виховну, науково-методичну та організаційну діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій. Посади можуть бути такими: фахівці в галузі філології, лінгвістики та перекладів; філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі, викладачі середніх навчальних закладів.

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання Програмою передбачено студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, під час якого використовуються комунікативні та інтерактивні методи.
Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практик, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), атестація (атестаційний екзамен).

Оцінювання здійснюється згідно зі шкалою оцінювання, затвердженою у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІК)

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності

(ЗК)

ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-4 Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК-5 Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-6 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-7 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК-8 Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК-9 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-10 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-11 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-12 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК-13 Здатність проведення досліджень на належному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК-1 Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.

СК-2 Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.

СК-3 Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється).

СК-4 Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.

СК-5 Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.

СК-6 Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.

СК-7 Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації).

СК-8 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.

СК-9 Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.

СК-10 Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний (доперекладацький) аналіз текстів різних стилів і жанрів.

СК-11 Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.

СК-12 Здатність до організації ділової комунікації.

СК-13 Здатність виявляти потенційні зв’язки між аспектами предметних знань і їх застосовувати в процесі викладання іноземної мови, усвідомлюючи різні ролі учасників процесу навчання та нові потреби і запити викладання іноземної мови.

СК-14 Здатність професійно використовувати різні техніки перекладу.

Програмні результати навчання

За умови успішного закінчення навчання за програмою здобувачі освіти повинні:

ПРН-1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.

ПРН-2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

ПРН-3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

ПРН-4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.

ПРН-5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.

ПРН-6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.

ПРН-7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.

ПРН-8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.

ПРН-9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.

ПРН-10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.

ПРН-11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.

ПРН-12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.

ПРН-13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації).

ПРН-14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.

ПРН-15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний (доперекладацький) аналіз текстів різних стилів і жанрів.

ПРН-16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

ПРН-17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.

ПРН-18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

ПРН-19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

ПРН-20 Розуміти широкий спектр наукових і суспільно-політичних текстів і розпізнавати прихований зміст.

ПРН-21 Використовувати релевантні та доцільні методи та прийоми навчання іноземній мові, прогнозувати нові потреби і тенденції у викладанні іноземної мови.

ПРН-22 Правильно використовувати основні техніки перекладу, враховуючи лексико-граматичні та функціонально-стилістичні особливості мови оригіналу та мови перекладу; вміти практикувати різні види перекладу.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми (далі – ОП) включає науково-педагогічних працівників кафедри англійської філології, кафедри германської філології, кафедри романських мов і світової літератури, кафедри теорії і практики перекладу факультету іноземних мов, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються висококваліфіковані спеціалісти, фахівці у галузі «Філологія».

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та/або вчені звання.

Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–          онлайн-бібліотеки Університету;

–          електронної бази наукових журналів та  електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

–          навчальний план;

–          робочі програми навчальних дисциплін та практик;

–          посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

–          методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

–           методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

–           інші навчально-методичні матеріали.

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем освіти.

Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Історія зарубіжної літератури 11 усний екзамен
ОК-2 Вступ до загального і порівняльного мовознавства 3 усний екзамен
ОК-3 Основи наукових досліджень 3 залік
ОК-4 Історія державності та філософської думки в Україні 3 залік
ОК-5 Теоретичний курс з першої іноземної мови (теоретична фонетика, ЛГПП, лінгвокраїнознавство, порівняльна лексикологія, історія мови, порівняльна граматика, порівняльна стилістика) 9,5 залік, усний екзамен
ОК-6 Методика викладання іноземних мов 3 усний екзамен
ОК-7 Курсова робота 3 захист
ОК-8 Українська мова професійного спрямування (перекладацький аспект) 3 залік
ОК-9 Перша іноземна мова 76 усний екзамен
ОК-10 Друга іноземна мова 43 усний екзамен
ОК-11 Практика перекладу з першої іноземної мови 9 письмовий екзамен
ОК-12 Практика перекладу з другої іноземної мови 4,5 письмовий екзамен
ОК-13 Практика перекладацька 6 залік
ОК-14 Атестація (письмовий екзамен з першої іноземної мови і перекладу) 3 атестаційний екзамен
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180 кредитів
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 залік
Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 залік
Дисципліни за вибором

Варіант 1 – minor

Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + дисципліни

Варіант 3 – вибір дисциплін + дисципліни

50 залік
Загальний обсяг дисциплін  за вибором здобувача вищої освіти 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів