Донецький національний університет імені Василя Стуса Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289323 від 19.12.2016 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України – 6 рівень, перший бакалаврський рівень
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA – First cycle
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL – level 6

Мета програми

Інтегрований розвиток іншомовної комунікативної компетенції до рівня, який забезпечує використання мови у широкому колі реальних ситуацій приватної, суспільної та академічної сфери, при домінуванні прагматичної, соціокультурної і фахово-професійної компетенції та розвитку лінгвістичної компетенції до рівня С 1 за шкалою Ради Європи.
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, а також когнітивних і лінгвістичних знань, широкої загальнокультурної ерудиції, необхідних психологічних якостей, літературних здібностей для здійснення викладацької діяльності і перекладацької діяльності у галузі письмового перекладу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Філологія, переклад, методика викладання, зарубіжна література (30:30:20:20)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована: програма передбачає отримання загальної освіти в галузі філології та фокусується на формуванні навичок з перекладу та з викладацької майстерності
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
Програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача іноземної мови та літератури та перекладача
4 Особливості програми Викладання профільних дисциплін виключно іноземними мовами, використання у процесі навчання лінгафонного кабінету, виконання наукових досліджень в галузі філології, проходження двох виробничих практик (перекладацької та викладацької), можливість стажування закордоном

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-керівницьку діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010. Посади можуть бути такими: викладачі вищих навчальних закладів I-II ступенів (код КП 2310.2); професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів (код КП 2444); філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі (код КП 2444.2), викладачі середніх навчальних закладів (код КП 232)
2 Продовження освіти Успішне виконання програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти уможливлює подальше навчання на другому рівні з метою здобуття СО «Магістр» з галузі знань, що узгоджується з отриманою кваліфікацією за дипломом бакалавра, а також здобуття другої вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Програмою передбачено студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, під час якого використовуються комунікативні та інтерактивні методи під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять. Вищезазначені форми навчального процесу доповнюються самостійною роботою студентів, консультаціями викладачів, підготовкою курсових робіт
2 Система оцінювання Оцінювання здійснюється згідно зі шкалою оцінювання, затвердженою у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.
До форм контролю знань студентів належать тестування, письмові та усні опитування, дискусії, презентації, твори, поточні та модульні контрольні роботи, звіти про практику, захист курсових робіт, заліки, усні та письмові екзамени, державний екзамен з фаху

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі мовознавства та перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1 Здатність усно й письмово спілкуватися українською мовою як державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній діяльності.
 • ЗК-2 Здатність системно аналізувати головні тенденції історичного розвитку українського народу, цінувати його культурно-історичні та морально-етичні надбання та сприяти розв’язанню актуальних загальнодержавних і суспільних завдань.
 • ЗК-3 Здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості.
 • ЗК-4 Здатність учитися впродовж життя й оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК-5 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-6 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК-7 Здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні принципи буття людини, природи, суспільства.
 • ЗК-8 Здатність працювати в команді та автономно.
 • ЗК-9 Здатність спілкуватися першою та другою іноземними мовами у професійній діяльності, опрацьовувати фахову літературу іноземною мовою.
 • ЗК-10 Усвідомлена повага до різноманіття культур.
 • ЗК-11 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-12 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК-13 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.
 • ЗК-14 Здатність проведення досліджень на належному рівні.

3 Фахові компетентності

 • СК-1 Розуміння структури філологічної науки та її теоретичних основ.
 • СК-2 Базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови.
 • СК-3 Здатність демонструвати знання з теорії та історії першої мови.
 • СК-4 Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні (вертикальні) різновиди мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
 • СК-5 Базові уявлення про загальні властивості літератури як мистецтва слова, про закони побудови художнього твору, особливості письменницької праці, літературні стилі, наукові методи і школи в літературознавстві.
 • СК-6 Базові уявлення про основні тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
 • СК-7 Системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища.
 • СК-8 Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати першу та другу іноземні мови, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя та в процесі перекладу.
 • СК-9 Розуміння сутності й соціального значення майбутньої професії, основних проблем мовознавства та перекладознавства, їхнього взаємозв’язку в цілісній системі знань.
 • СК-10 Професійні знання й уміння з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, перекладознавства.
 • СК-11 Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, інтерпретації та перекладу тексту.
 • СК-12 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань
 • СК-13 Розуміння значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
 • СК-14 Здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та двома іноземними мовами, які вивчаються.
 • СК-15 Розуміння комунікативної та перекладацької діяльності як реалізації функцій мови в різних суспільних сферах.
 • СК-16 Здатність здійснювати лінгвістичний та доперекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • СК-17 Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мови.
 • СК-18 Здатність до ведення ділової комунікації усно і письмово.
 • СК-19 Здатність виявляти потенційні зв’язки між аспектами предметних знань і їх застосовувати в процесі викладання іноземної мови.
 • СК-20 Розуміння різних ролей учасників процесу навчання.
 • СК-21 Здатність передбачати нові потреби і запити викладання іноземної мови.
 • СК-22 Здатність оцінювати результати навчання і досягнення учнів.
 • СК-23 Здатність професійно використовувати різні техніки перекладу.

Програмні результати навчання

За умови успішного закінчення навчання за програмою студенти повинні:

 • ПРН-1 Використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні.
 • ПРН-2 Аналізувати головні тенденції історичного розвитку українського народу, аргументувати свої погляди на дискусійні моменти української історії та сучасного суспільного життя.
 • ПРН-3 Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
 • ПРН-4 Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
 • ПРН-5 Демонструвати розуміння фундаментальних принципів буття людини, природи, суспільства.
 • ПРН-6 Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
 • ПРН-7 Використовувати іноземні мови для організації ефективної міжкультурної комунікації та демонструвати навички користування ними на рівні С1 (перша іноземна мова) та В2 (друга іноземна мова) за шкалою Ради Європи
 • ПРН-8 Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань.
 • ПРН-9 Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.
 • ПРН-10 Виділяти галузі філології й окреслювати коло їх основних проблем.
 • ПРН-11 Знати систему мови.
 • ПРН-12 Знати історію іноземної мови і літератури, що вивчаються.
 • ПРН-13 Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
 • ПРН-14 Створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та двома іноземними мовами.
 • ПРН-15 Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
 • ПРН-16 Аналізувати й інтерпретувати твори зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, визначати їх специфіку й місце в літературному процесі.
 • ПРН-17 Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя та в процесі перекладу, під час навчання та в професійній діяльності.
 • ПРН-18 Здійснювати лінгвістичний та доперекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • ПРН-19 Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають мовознавство та перекладознавство, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань.
 • ПРН-20 Демонструвати знання з мовознавства та перекладознавства.
 • ПРН-21 Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів.
 • ПРН-22 Планувати і здійснювати дослідження в галузі філології на належному рівні.
 • ПРН-23 Розуміти широкий спектр наукових і суспільно-політичних текстів і розпізнавати прихований зміст.
 • ПРН-24 Застосовувати різні стратегії і тактики для контакту з представниками інших культур у професійному спілкуванні.
 • ПРН-25 Використовувати релевантні та доцільні методи та прийоми навчання іноземній мові, враховуючи під час вибору методів та прийомів навчання чинники, які впливають на їх правильний вибір у конкретних умовах навчання.
 • ПРН-26 Вміти планувати навчальний процес та підбирати навчальні матеріали, розробляти комплекси вправ для формування фахових компетенцій учнів / студентів, а також визначати рівень сформованості їхніх фахових компетенцій.
 • ПРН-27 Оцінювати результати навчання та досягнення учнів.
 • ПРН-28 Прогнозувати нові потреби і тенденції у викладанні іноземної мови.
 • ПРН-29 Правильно використовувати основні техніки перекладу.
 • ПРН-30 Враховувати під час перекладу лексико-граматичні та функціонально-стилістичні особливості мови оригіналу та мови перекладу.
 • ПРН-31 Вміти практикувати різні види перекладу.