Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародні відносини

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців (для ОС Бакалавр)
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років.

Сертифікат про акредитацію: серія НД-ІІ №0273050 від 6 січня 2015 р., термін дії – до 1 липня 2024 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший (бакалаврський) рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин, що володіють знаннями з історії та теорії міжнародних відносин, національної, регіональної та міжнародної безпеки, міжнародного співробітництва, міжнародних регіональних комплексів; орієнтуються в міжнародному інформаційному просторі; здатні вирішувати складні проблеми у сфері професійної діяльності; адаптуватися до нових професій в політиці в умовах політичних трансформацій, інформаційного суспільства, глобалізації світу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації (в т.ч. іноземні мови) та регіональні студії (40:40:20)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована освіта в галузі міжнародних відносин
3 Орієнтація програми Академічна, СО «Бакалавр»
4 Особливості програми Вивчення двох іноземних мов; комунікаційна, перекладацька, виробнича практики; програми обміну та академічної мобільності студентів; система кураторства академічних груп

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Первинні посади в органах державної влади й управління, міжнародних урядових і неурядових організаціях, комерційних структурах, науково-дослідних інституціях і аналітичних центрах, засобах масової інформації.
2 Продовження освіти Навчання на СО «Магістр»

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання; лекції, семінари, лабораторні заняття, консультації.
2 Система оцінювання Усні екзамени, заліки, захист звіту з практики, есе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт, комплексний державний іспит.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність вирішувати проблеми і розв’язувати складні завдання в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та політики на регіональному рівні, адаптуватися до нових професій в умовах політичних, соціальних трансформацій, зміни мовного та культурного середовища.

2 Загальні компетентності

 • Здатність навчатися та самонавчатися (ЗК-1)
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-2)
 • Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел (ЗК-3)
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК-4)
 • Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми (ЗК-5)
 • Здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях і впоратися з тиском (ЗК-6)
 • Здатність застосувати знання на практиці (ЗК-7)
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-8)
 • Здатність працювати в команді (ЗК-9)
 • Уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей (ЗК-10)
 • Здатність до фахового спілкування з непрофесіоналами у галузі (ЗК-11)
 • Здатність до оцінки та прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ (ЗК-12)
 • Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК-13)
 • Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою (ЗК-14)
 • Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою (ЗК-15)
 • Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю (ЗК-16)
 • Прагнення до здоров’я, благополуччя і безпеки (ЗК-17)

3 Фахові компетентності

 • Здатність аналізувати стан та розвиток міжнародних відносин (СК-1)
 • Здатність готувати аналітичні звіти з міжнародної проблематики рідною та іноземними мовами (СК-2)
 • Здатність включатися в роботу та забезпечувати належний рівень функціонування органів державної влади і управління, міжнародних урядових та неурядових організацій, комерційних структур, науково-дослідних інституцій і аналітичних центрів (СК-3)
 • Здатність розв’язувати проблеми у галузі професійної діяльності (СК-4)
 • Здатність здійснювати перевірку достовірності фактів, інформаційних повідомлень та вміння орієнтуватися в міжнародному інформаційному просторі (СК-5)
 • Здатність розуміти і впливати на суспільні процеси (СК-6)
 • Здатність встановлювати і підтримувати комунікації з міжнародними партнерами (СК-7)
 • Наявність внутрішньої мотивації, моральних якостей і відповідної кваліфікації для діяльності в галузі міжнародних відносин (СК-8)
 • Здатність складати дипломатичні документи, проекти угод, контрактів, програм заходів (СК-9)
 • Уміння використовувати у своїй роботі чинні міжнародні нормативно-правові акти (СК-10)
 • Здатність до стратегічного мислення, стратегічного планування й управління, уміння оцінити міжнародне середовище держави, визначити адекватні зовнішнім загрозам і можливостям цілі та завдання зовнішньої або внутрішньої політики держави та пропонувати відповідні ефективні інструменти їх реалізації (СК-11)

Програмні результати навчання

 • Знання

  • Знати понятійно-категоріальний апарат, основні дослідницькі школи та парадигми в історії і теорії міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (ПРН-1)
  • Знати особливості і тенденції розвитку інформаційного суспільства (ПРН-2)
  • Знати концепції та моделі зовнішньої політики, міжнародних систем, міжнародної безпеки, міжнародного співробітництва (ПРН-3)
  • Знати роль та функції міжнародних організацій (ПРН-4)
  • Уявлення про особливості інформаційної політики на глобальному, регіональному та національному рівнях (ПРН-5)
  • Застосування інформаційних технологій в міжнародних відносинах (ПРН-6)
  • Застосування іноземної мови у самонавчанні (ПРН-7)
  • Знати основні моделі переговорного процесу, процесу ухвалення рішень в галузі міжнародних відносин (ПРН-8)
  • Знати основні види соціальних конфліктів та способи управління конфліктом (ПРН-9)
  • Оцінювання та прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ (ПРН-10)
  • Переклад з іноземної мови, складання рідною та іноземною мовою документів, інформаційних повідомлень, звітів, проект угод, контрактів, програм заходів тощо (ПРН-11)
  • Складання аналітичних звітів з міжнародної проблематики рідною та іноземними мовами (ПРН-12)
 • Уміння

  • Оцінка міжнародного середовище держави, визначення адекватних зовнішнім загрозам і можливостям цілей і завдань зовнішньої або внутрішньої політики держави, внесення відповідних пропозицій та розробка ефективних інструментів їх реалізації (ПРН-13)
  • Збір і аналіз інформації рідною та іноземною мовою з джерел різного походження з використанням сучасних комунікаційних та інформаційних технологій (ПРН-14)
  • Аналіз суспільних процесів, просування суспільних ініціатив і їхнє втілення в життя (ПРН-15)
  • Аналіз, оцінювання та прогнозування стану та розвитку міжнародних відносин (ПРН-16)
  • Орієнтація в міжнародному інформаційному просторі та оцінка ступеня достовірності інформації (ПРН-17)
  • Розпізнавання проблем у галузі професійної діяльності (ПРН-18)
  • Формування стратегічного мислення, організація стратегічного планування й управління (ПРН-19)
 • Комунікації

  • Використання рідної та іноземних мов у професійному спілкуванні усно та письмово, а також у спілкуванні з непрофесіоналами (ПРН-20)
  • Орієнтація в нових умовах, швидка адаптація до них, внесення пропозицій і активне включення в процес прийняття рішень (ПРН-21)
  • Пошук, встановлення зв’язку та підтримка комунікації з міжнародними партнерами (ПРН-22)
  • Планування, проектування і координація міжнародної співпраці (ПРН-23)
 • Автономність і відповідальність

  • Застосування у роботі чинного міжнародного законодавства (ПРН-24)
  • Впровадження результатів діяльності у сфері міжнародних відносин (ПРН-25)
  • Участь у роботі органів державної влади і управління, міжнародних урядових та неурядових організацій, комерційних структур, науково-дослідних інституцій і аналітичних центрів, розробка відповідних професійних рекомендацій і пропозицій (ПРН-26)
  • Високий ступінь особистої зацікавленості у міжнародних подіях, ідентифікація основних загроз у сфері міжнародної безпеки і сприяння через професійну діяльність підтримці міжнародної безпеки й стабільності (ПРН-27)
  • Здатність оцінювати виконану роботу та покращувати її якість (ПРН-28)

Ресурсне забезпечення реалізації програм

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Керівник спеціальності, гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. Гарант освітньої програми пройшов стажування на факультеті політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету.

Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання. У штаті кафедри працює іноземний професор. До викладання залучаються практики в галузі міжнародних відносин.

Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково- навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально- оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).

Вивчення другої іноземної мови (польської) забезпечено обладнанням і методичною літературою кабінету польської мови, створеного за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці у рамках співробітництва за напрямом «Польські студії». Лабораторні заняття з навчальної дисципліни «Міжнародна інформація» і навчальна (комунікативна) практика проводяться на базі навчально-практичної лабораторії інформатизації та організаційного забезпечення освітньої діяльності, навчально-практичної лабораторії професійного становлення та навчально-методичної лабораторії кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– онлайн-бібліотеки Університету;

– електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу;

– електронні збірки наукових журналів факультету історії та міжнародних відносин: «Історичні та політологічні дослідження», «Донецький археологічний збірник».

Навчально-методичне забезпечення включає:

– робочі програми навчальних дисциплін та практик;

– посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

– методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних, семінарських занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

– інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі факультету історії та міжнародних відносин, дистанційній платформі Moodle (курси «Історіографія», «Методика навчання історії в школі») та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньої програми «Міжнародні відносини» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВ

Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами (Меморандум про порозуміння між ДонНУ імені Василя Стуса і Варшавським університетом (Польща) та додаток до нього; Угода про співробітництво між ДонНУ імені Василя Стуса і Університетом Миколаса Ромеріса (Литва).

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми

 

Код 

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна роботи)  Кількість кредитів  Форма підсумкового 

контролю 

1  2  3  4 
Дисципліни професійної і практичної підготовки 
ОК-1  Вступ до спеціальності  5  іспит 
ОК-2  Країнознавство  4  іспит 
ОК-3  Конфліктологія  4  залік 
ОК-4  Дипломатія  5  іспит 
ОК-5  Дипломатична робота і дипломатичні практики  14  іспит, залік, залік 
 

ОК-6 

 

Міжнародні відносини і світова політика 

 

25 

іспит, іспит, іспит, іспит, іспит 
 

ОК-7 

 

Моделі зовнішньої політики 

 

29 

іспит, іспит, іспит, іспит, іспит, іспит 
ОК-8  Аналіз зовнішньої політики  5  іспит 
ОК-9  Теорія міжнародних відносин  5  іспит 
ОК-10  Міжнародна інформація  5  іспит 
ОК-11  Міжнародні організації  5  іспит 
ОК-12  Методи міжнародно-політичних досліджень  4  залік 
 

ОК-13 

 

Іноземна мова професійного спрямування 

 

29 

залік, залік, залік, залік, залік, залік, іспит 
 

ОК-14 

Друга іноземна мова  16,5  залік, залік, залік, іспит 
ОК-15  Теорія і практика перекладу  5  іспит 
ОК-16  Виробнича практика  3  захист 
ОК-17  Міжнародне публічне право  4  залік 
ОК-18  Історія України в інформаційному протистоянні  4  залік 
ОК-19  Концепції Античності, Середньовіччя та Модерну у всесвітній історії  4  залік 
 

ОК-20 

 

Атестація 

 

4,5 

комплексні атестаційні екзамени 
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки  180   
Дисципліни за виробом здобувача вищої освіти 
  Дисципліна за вибором  переліку світоглядних дисциплін)  5  залік 
  Дисципліна за вибором  переліку практико-орієнтованих дисциплін)  5  залік 
Дисципліни за вибором (Варіант 1  minor) 
  Дисципліна 1,2  10  залік, залік 
  Дисципліна 3,4  10  залік , залік 
  Дисципліна 5,6  10  залік , залік 
  Дисципліна 7,8  10  залік, залік 
  Дисципліна 9  5  залік 
  Дисципліна 10/Підсумковий проєкт  5  залік 
  Всього  50   
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + практика/ курсова робота/дисципліни) 
  СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА     
  Дисципліна 1,2  10  залік 
  Дисципліна 3,4  10  залік 
  Дисципліна 5  4  залік 
  Дисципліна 6/Підсумковий проєкт  5  залік 
  Курсова робота  12  захист 
  Практична підготовка  9  захист 
  Всього  50   
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін+ практика/ курсова робота/дисципліни) 
  Дисципліни з переліку*  10  залік 
  Дисципліни з переліку*  10  залік 
  Дисципліни з переліку*  9  залік 
  «Курсова робота»  12  захист 
  Практична підготовка  9  захист 
  Всього  50   
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти:  60   
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  240